ÉLETMÓDI

Idén is virágba borul az ország

Meg­hosszab­bí­tot­ták a Vi­rá­gos Ma­gyar­or­szág ver­seny je­lent­ke­zési idő­sza­kát, a te­le­pü­lési ön­kor­mány­za­tok - köz­tük első ízben ha­tá­ron­tú­liak is - jú­nius 1-ig pá­lyáz­hat­nak több ka­te­gó­ri­á­ban az el­is­me­ré­sért. A kör­nye­zet­szé­pítő ver­seny tá­jé­koz­tató mun­ká­ját ez­út­tal is a Lo­unge Com­mu­ni­ca­tion se­gíti.

A Virágos Magyarország verseny egy olyan kezdeményezés, amely tavaly ünnepelte negyedévszázados évfordulóját, mégis töretlen lelkesedésnek örvend: évente több száz település jelentkezik, és közel hárommillió ember vesz részt a virágosításban, ezzel az ország legnagyobb tömegeket megmozgató összefogásává nőtte ki magát a verseny. A 25. évforduló méltó megünneplése után idén új lendületet kapott a Virágos Magyarország, megújult a díjazási rendszer, immár területi szinten is megmérettetnek a települések, ehhez kapcsolódóan pedigtöbb helyszínen lesznek díjátadó események az országban. A verseny idén először hagyományteremtő céllal megnyitotta kapuit az erdélyi magyarlakta települések előtt is. Hosszú távon pedig az a cél, hogy az összes magyarlakta település bekapcsolódhasson a versenybe, és egy szebb, élhetőbb, fenntarthatóbb, virágosabb környezetet alakítsunk ki határon innen és túl.

Az országos méretű megmozdulás szervezésénél kiemelten fontos, hogy minden érintett település és önkormányzat értesüljön a lehetőségről. A versenyt szervező Magyar Turisztikai Ügynökség harmadízben is a Lounge Communication segítségét veszi igénybe a tájékoztató munkában és a célcsoport elérésében. A kampányindító sajtótájékoztató eredményeként több mint hetven médium foglalkozott a témával, az ügynökség jelenleg interjúszervezéssel, a nyár és az ősz folyamán az eredmények kommunikálásával támogatja a verseny hírének terjedését.