BOZÓT

Hely­re­iga­zí­tás

"Hely­re­iga­zí­tás. Az ol­da­lun­kon 2016. jú­nius 2. nap­ján meg­je­lent "Off­shore cég­há­lót fon­tak az Index köré Spé­der és Baj­nai em­be­rei" című cik­künk va­lót­la­nul kel­tette azt a hamis lát­sza­tot, mintha Bo­do­lai László ügy­véd olyan sze­mély lenne, aki adó­el­ke­rülő off­shore ügyek­ben te­vé­keny és jár­tas. A va­ló­ság ezzel szem­ben az, hogy Bo­do­lai László ügy­véd az In­de­xet üze­mel­tető ma­gyar gaz­da­sági tár­sa­sá­got érintő ma­gyar cég­bí­ró­sági ügy­in­té­zé­sé­ben vett részt."
  • Szerző: Ripost