ÉLETMÓDI

Fény­kosz­tümbe öl­tö­zik a Bar­tók-ne­gyed - in­ter­ak­tív vá­rosi hang­já­ték, mű­termi séták, tán­co­sok per­for­man­szai

Ablak a Bar­tókra cím­mel in­gye­nes hely­tör­té­neti fesz­ti­vál­so­ro­zat várja az ér­dek­lő­dő­ket a fő­vá­ros XI. ke­rü­le­té­ben május 30-ától jú­nius 2-ig. A négy­na­pos ren­dez­vé­nyen lát­ható lesz a vi­lág­hírű Willi Dor­ner: Bo­dies in urban spa­ces per­for­man­sza ma­gyar tán­co­sok­kal, a Sec­ret Map­p­ing Ex­pe­ri­ment hasz­ná­la­ton kí­vüli épü­le­te­ket és ter­mé­szeti kép­ződ­mé­nye­ket öl­töz­tet kü­lön­le­ges fény­kosz­tümbe. A Kiégő Izzók rend­ha­gyó vi­zu­á­lis ka­landra in­vi­tálja az ér­dek­lő­dő­ket. Lesz hely­tör­té­neti séta a Bu­da­step­pel, in­ter­ak­tív vá­rosi hang­já­ték és kép­ző­mű­vé­szeti va­cso­ra­pro­jekt is. Az ér­dek­lő­dők kor­társ mű­vé­szek iz­gal­mas ki­ál­lí­tá­sait is meg­te­kint­he­tik az Ele­ven Blokk Mű­vé­szeti Ala­pít­vány által lét­re­ho­zott Bar­tók-ne­gyed­ben, a ke­rü­let nyolc üre­sen álló hely­sé­gé­ben ki­ala­kí­tott mű­ter­mek­ben.
Eleven Blokk
Eleven Blokk

Az Ablak a BartókraHelytörténeti fesztivál szervezője a Bartók-negyed, amelynek fenntartója az Eleven Blokk Alapítvány, a Bartók Béla Boulvard tagja. A rendhagyó rendezvénysorozat Újbuda Önkormányzatának megbízásából az Európai Unió Creative Spirit URBACT programjának záróeseményeként valósul meg. A fesztivál az Eleven Tavasszal egy időben, párhuzamosan zajlik. Az idei Ablak a Bartókra első eleme lesz az ezentúl évente jelentkező eseménysorozatnak, amely akreativitásról, az örömről és együttlétről szól, és a környéken fellelhető tudásból és információkból szövi újra az utca és a környéke történetét. A 2019-es 15 program három tematikus egységbe szerveződik.

Eleven Blokk
Eleven Blokk

A művészeti programok és események keretében a Bartók-negyedbeli művészeti projektek mutatkoznak be. A vezetett séták a szórakoztató tudásátadást, informális oktatást szolgálják helyiek bevonásával, a közösségi programok keretében pedig a cél a "játékos egymásra figyelés" elérése.

Bodies
Bodies

A programokat világhírű előadók és előadások töltik meg magas színvonalú művészeti értékkel, például Willi Dorner: Bodies in urban spaces performansza a városi terek és az ember viszonyáról, magyar táncosokkal. Magyarország egyik legismertebb vizuális műhelye, a Kiégő Izzók rendhagyó vizuális kalandra invitálja az érdeklődőket a Bartók-negyed egy jelenleg üresen álló üzlethelyiségébe.

Bodies
Bodies

Az egykori Szonáta kávézó terében kiállított interaktív videóinstalláció a klasszikus mű-befogadó helyzetet kifordítva a látogatókat aktív részvételre hívja. A Noisebox látogatója személyesen részt vesz az alkotási folyamatban. Egy analóg dobfelszerelés megszólaltatójaként egy programozott virtuális valóságot irányíthat mozdulataival, az általa keltett zajokon keresztül pedig újra élheti gyermeki ösztöneit a szabadjára eresztett hangok birodalmában. A Kiégő Izzók számos nemzetközi meghívásnak tett eleget, bevetítették már többek között a New York-i Guggenheim Múzeumot, a Lille-i Operaházat és a budapesti Gellért-hegyet is.

Noisebox
Noisebox

A Secret Mapping Experiment használaton kívüli épületeket, gigantikus építészeti mesterműveket, gépeket és természeti képződményeket öltöztet különleges fénykosztümbe.

Secret Mapping
Secret Mapping

Ezúttal a Bartók-negyed egy üresen álló loft-labirintusa mutatja meg új arcát és ad otthont elsőként az elmúlt években megvalósított fénytérmanipulációs projektek fotódokumentációs anyagának, mely Besnyő Dániel: Pontfelhőből álló terek című projection mapping installációjával kiegészülve nyújt egyedi térélményta látogatóknak.

Eközben a címlapon
Secret Mapping
Secret Mapping

A helytörténeti programok részeként az érdeklődők részt vehetnek helytörténeti sétán a Budasteppel, Műteremsétán Schneller Jánossal, a város játékos felfedezésén az Urbangoval, Ostromséta a Bartók Béla úton 1944-45 címmel pedig II. világháborús túlélők mesélnek Budapest ostroma alatt átéltekről.

Secret Mapping
Secret Mapping

Interaktív városi hangjáték, képzőművészeti vacsoraprojekt, interaktív homlokzatvetítés is gazdagítja a programokat, emellett a fesztiválozók a Slam Poetryn vehetnek részt a Hadik Kávéházban, társasjátékozhatnak és kalandjátékban tesztelhetik vállalkozókedvüket.

Nézz bele, mi várja az érdeklődőket: