FAZÉK

Fantasztikus új receptekkel robban be idén a koviubi szezon

Imádod a koviubit, de szívesen kipróbálnál idén valami újat? Mutatunk néhány zseniális ötletet, amivel elvarázsolhatod a családodat.
  • Szerző: Ripost

Kenyér nélküli kovászos uborka

Aki sze­reti a ko­vá­szos ubor­kát, de nem kedveli, hogy az er­je­dést be­in­dító ke­nyér­sze­let szét­mállva za­va­rossá teszi az egyéb­ként hű­sí­tő­ként fo­gyaszt­ható ubor­ka­le­vet, akkor pró­bálja ki a kö­vet­kező mód­szert: min­den­ben kö­vesse a ha­gyo­má­nyos re­cep­tet, de ke­nyér­sze­let he­lyett bur­go­nyát hasz­nál­jon.

RECEPTET ITT TALÁLOD 

Lengyel kovászos uborka

Imád­juk a ma­gyar ko­vá­szos ubor­kát, ezt gyor­san szö­gez­zük le! De a len­gye­lek olyan rafi­nált­sá­got ta­lál­tak ki ko­vi­ubi ügy­ben, amit ér­de­mes el­lesni tőlük!

A RECEPTET ITT TALÁLOD   

Hűvös napokon is készülhet koviubi

Nincs is jobb, mint a hű­tő­ből elő­kapni a friss ko­vá­szos ubor­kát, és el­ro­pog­tatni a va­csora mellé. Ha vi­szont hosszú na­po­kig hi­ány­zik a nap­sü­tés, oda a finom cse­mege. Ha­csak nem ta­lálsz va­lami meg­ol­dást...

A RECEPTET ITT TALÁLOD