RIPOSTER

El­ve­szik a gye­re­ke­ket a há­bo­rúzó szü­lők­től

Addig ma­ra­kod­tak a jász­sági el­vált szü­lők három gyer­me­kü­kön, amíg a bí­ró­ság két év ma­ra­ko­dás után úgy ha­tá­ro­zott: a négy- és a nyolc­éves kis­lányt, va­la­mint a hat­éves kisfiút egyi­kük sem ne­vel­heti. Gab­ri­el­lá­nak ja­nuár 3-án kell át­ad­nia gyer­me­keit a ki­je­lölt ne­ve­lő­szü­lő­nek. Dr. Vágó Zsu­zsanna ügy­véd sze­rint az el­mér­ge­se­dett vá­lá­sok al­kal­má­val a szü­lők észre sem ve­szik, hogy gyer­me­ke­i­ket esz­köz­ként hasz­nál­ják fel egy­kori há­zas­tár­suk ellen.

Gabriella 2016 telén került először a közérdeklődés kereszttüzébe azzal, hogy három gyermekéért harcol. 2015 őszén - ahogy ő fogalmaz - elmenekült a férjétől. Állította: a férje féltékeny volt, sehová sem engedte, lelkileg tönkretette. A válókeresetet mégsem ő, hanem a férje adta be, és megkezdődött a háború a gyerekekért. A mindkét felet felkereste, beszéltek is munkatársunkkal, ám végül mégsem akartak ügyüknek további nyilvánosságot. Most azonban megszületett a döntés – olyan, amilyenre egyikük sem számított.

"A három gyerekemet január harmadikán át kell adnom nevelőszülőnek. A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül előzetesen végrehajtható. Most

eget-földet próbálok megmozgatni, hogy velem maradhassanak.

A gyerekek még nem tudják. Én gyakorlatilag haldoklom" – írta Gabriella, az édesanya.

A szülők Gabriella elköltözése után nem beszéltek egymással, de ádáz harcba kezdtek. Az édesapa állította: az anya ellene neveli a kicsiket, nem engedi el őket kapcsolattartásra. Gabriella viszont azt mondja: apjuk bántalmazza a gyerekeket, ezért nem akarnak vele menni. Egy pszichológus véleménye alapján azzal is vádolja volt férjét, hogy szexuálisan bántalmazta a kislányokat. Ezt az apa mindvégig tagadta. Az anyát a hatóság többször büntetéssel sújtotta, amiért akadályozza a kapcsolattartást. "Bemutattam hangfelvételeket, hogyan beszél az apjuk a gyerekekkel. Elmondták a kicsik, milyen rossz nekik nála" – indokolja Gabriella, miért nem törődött a büntetésekkel.  "Én csak a gyerekeimet védem!"

Hogy mi lett az elkeseredett harc vége, hová fajult a történet, és mit gondol minderről a hasonló családi ügyekkel foglalkozó ügyvéd, az a pénteki számából kiderül!