KÜLFÖLD

El­ítél­ték a Job­bik és a bal­ol­dal össze­bo­ru­lá­sát Brü­szel­ben

A ke­resz­tény­de­mok­rata pár­to­kat tö­mö­rítő po­li­ti­kai szö­vet­ség vég­re­hajtó bi­zott­sága brüsszeli ülé­sén "mély­sé­ge­sen el­ítélte" több eu­ró­pai bal­ol­dali és li­be­rá­lis párt össze­fo­gá­sát az alap­jo­gok és a jog­ál­la­mi­ság ellen a szél­ső­jobb­ol­dal­lal - kö­zölte az Or­szág­gyű­lés kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak fi­de­szes el­nöke az MTI-vel.
  • Szerző: MTI

Németh Zsolt elmondta, a CDI az Európai Parlament épületében tartott tanácskozásán elfogadott határozatában

elítélte a Magyarországon és Szerbiában tapasztalt jelenséget, amely különösképpen a rasszizmus, az antiszemitizmus és az idegengyűlölet formájában jelentkezik.

A közép-európai politikai helyzet alakulását értékelő szöveg a Jobbikot, illetve a szerbiai Dveri pártot emeli ki szélsőséges, EU-ellenes, antiszemita és rasszista retorikája miatt.

A jobbközép pártszövetség alelnökeként Orbán Viktor miniszterelnök értékelte az európai politikai helyzetet a tanácskozáson.