MANI

Csa­lád­ba­rát Mun­ka­hely lett az MVM

Az MVM Ma­gyar Vil­la­mos Művek Zrt. "Gye­rek­ba­rát iroda ki­ala­kí­tása a szék­há­zon belül" pro­jektje nyert az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­uma Csa­lád­ba­rát Mun­ka­hely pá­lyá­za­tán. A tár­sa­ság célja, hogy a nyer­tes pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­val meg­fe­lelő kö­rül­mé­nye­ket biz­to­sít­son kis­gyer­me­kes dol­go­zói szá­mára. Ennek ér­de­ké­ben olyan al­ter­na­tív mun­ka­ál­lo­má­so­kat ala­kít ki, ahol mun­ka­vál­la­lói gyer­me­ke­i­ket maguk mel­lett tudva dol­goz­hat­nak.

A „Gyerekbarát iroda kialakítása a székházon belül” projekt célja, hogy komfortossá tegye gyermekes dolgozói számára munkavégzésüket alternatív munkaállomás kialakításával. Így például olyan helyzetben, ha rövid időre nem tudják gyermekük elhelyezését megoldani a munkavállalók – jellemzően óvoda- vagy iskolaszüneti napokon – lehetőségük nyílik magukkal vinni csemetéjüket. Az alternatív munkaállomásokon míg a szülő dolgozik, addig gyermeke egy számára is izgalmas és barátságos környezetben tudja magát lefoglalni. A szobát a különböző korosztályok számára alkalmas és biztonságos gyerekbútorokkal, gyerekjátékokkal rendezik be.

Igazi megtiszteltetés Családbarát Munkahelynek lenni. Úgy gondolom, ezzel nem csak a pályázatunkat díjazták, hanem a számos eddigi munkatársainknak szóló aktivitásunkat is elismerték

– mondta dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. kommunikációs és külügyi kapcsolatok igazgatója.

Az MVM Csoport életében kiemelt szerepet kapnak a dolgozói jólétet támogató juttatások, akciók. Az elmúlt időszakban több munkakörülményt érintő fejlesztést hajtottak végre. Az egyik legfontosabb az egész cégcsoportot átfogó egészségmegőrző program, melynek keretében ingyenes szűrővizsgálatokat, tanácsadásokat, illetve sportolási lehetőséget biztosítanak a munkavállalóknak. Szeptemberben pedig a hatékonyság és az ergonómia jegyében teljesen megújultak az MVM Zrt. székházának közösségi terei.