MANI

Bő­vebb üz­leti is­me­re­tekre lenne szük­sé­gük a hazai de­sign­erek­nek

A Ma­gyar­or­szá­gon ta­nuló de­sign­ipari és ter­vező szak­em­be­rek be­vo­ná­sá­val ké­szí­tett de­sign­ipari ku­ta­tást a Ma­gyar Divat & De­sign Ügy­nök­ség, amely­ből ki­de­rül, hogy a pá­lya­kezdő fi­a­ta­lok ke­véssé van­nak fel­vér­tezve a si­ke­res vál­lal­ko­zói lét­hez szük­sé­ges tu­dás­sal az üz­leti fej­lesz­tés és fi­nan­szí­ro­zás té­ma­kö­ré­ben. A hely­zet elő­re­moz­dí­tása ér­de­ké­ben több mo­dul­ból álló szak­mai work­s­hop so­ro­za­tot in­dí­tott a Ma­gyar Divat & De­sign Ügy­nök­ség (MDDÜ), mely­nek ke­re­té­ben a részt­ve­vők töb­bek közt olyan fon­tos té­mák­ban kap­hat­nak gya­kor­lat­ban hasz­no­sít­ható tu­dást, mint pél­dául a mar­ke­ting és di­gi­tá­lis tech­no­ló­gia, a már­ka­épí­tés és a de­sign­kom­mu­ni­ká­ció.
címkék:

A hazai iparági szereplők, illetve a szakma bevonásával részletekbe menő kutatás alapján mérte fel a hazai designipar, illetve a tervezők helyzetét a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ). A kutatásból kiderül, hogy Magyarországon nagyon magas színvonalú szakmai oktatás zajlik, ugyanakkor a piacra lépéshez, illetve a szektorban való sikeres tevékenykedéshez nem minden esetben rendelkeznek megfelelő üzleti tudással a designerek.

A legtöbb megkérdezett tervező az üzletfejlesztés, finanszírozás, marketing témákban várna hathatós szakmai segítséget a könnyebb boldogulás érdekében. A válaszadók szerint a frissen végzett tervezők esetében a piacra lépés, míg a régebb óta tevékenykedő vállalkozások esetében egy-egy új termék bevezetése okoz főleg kihívást, illetve a jogi és technológiai kérdések tekintetében is fejlesztendőnek vallották a tudásukat a megkérdezett designerek. Elmondásuk szerint a profithoz elengedhetetlen a piac és a saját célcsoport ismerete és igényeinek feltérképezése, illetve a későbbiek során az új üzleti lehetőségek felkutatása és a külföldi piacra lépés, viszont kihívást jelent az ennek a megvalósításához szükséges üzleti-gazdasági tudás hiánya. Jelenleg a fiatal generáció elsődleges feladatának a saját márka kiépítését tartja rövid távon, viszont az ehhez szükséges anyagi tőke megszerzéséhez többek véleménye szerint nem elegendő a képzésük során elsajátított pénzügyi tudás.

Az első, márciusi workshop előadás az üzleti tervezés témáját járta körbe, (SWOT analízis, piackutatás, marketingterv, pénzügyi terv), amelynek előadója Szeles Nóra, a Budapest Corvinus Egyetem és a MOME oktatója, piacfejlesztési tanácsadó, tőkepiaci szakértő, közgazdász volt. A workshopon résztvevők első feladata saját víziójuk meghatározása volt; hol látják magukat öt év múlva, mikor lesznek elégedettek ötletük, elképzelésük, vagy már létező vállalkozásuk eredményeivel ezen időtávon belül.

Az áprilisi workshop témája a finanszírozással kapcsolatos kérdésköröket mutatta be Németh Ádám a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának munkatársa, közgazdász és kockázatitőke-specialista előadásában. A jelenlévő fiatal designerek a forrásbevonás, kockázati tőke, közösségi finanszírozás, hitel/lízing, állami és uniós pályázatokkal kapcsolatos információkat ismerhették meg.

„Célunk, hogy a tudásalapú hozzáadott érték az országban maradjon, olyan módon kapcsolódjunk, vegyünk részt a piaci folyamatokban, amely magyarországi többletérték megteremtésére ad lehetőséget. Úgy gondolom, hogy ezzel az előadássorozattal olyan megfelelő elméleti és gyakorlati tudást tudunk a tervezők kezébe adni, amelynek birtokában nem félnek majd a jövőben belevágni akár egy saját vállalkozásba, és az itt elsajátított tudást kamatoztatva sikerre vinni azt”

– fogalmazott Bata-Jakab Zsófia. Hozzátette: a már működő vállalkozások esetében az üzletvezetési, jogi szolgáltatások tekintetében, illetve az értékesítési támogatás, a sales-, és marketingfeladatok ellátásában, valamint a projektmenedzsment területén jelentkeznek a legfontosabb megoldandó feladatok.

Eközben a címlapon
A Magyar Divat Design & Ügynökségről: A Magyar Divat & Design Ügynökség a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalataként alakult meg 2018-ban, két kiemelt részleggel: divatipar és designipar. Az ügynökség célja a hazai divat- és dizájnipar nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése, ezen keresztül pedig az országimázs erősítése. Emellett legfontosabb feladatai közé tartozik az export növelése, a hazai gyártói háttér erősítése és fejlesztése, a tradícióval rendelkező kreatív és szakmai tudás fejlesztése. Integratív szervezetként kiemelt célja a divat- és dizájniparágban tevékenykedő hazai és nemzetközi szereplők közötti hatékony szakmai koordináció megvalósítása, ami elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez.
címkék: