INSIDER

Az ott­honi pá­lin­ka­fő­zés jö­vője a tét

A ma­gyar kor­mány to­vábbra sem tá­mo­gatja az ott­honi pá­lin­ka­fő­zés meg­adóz­ta­tá­sát, ezért igyek­szik el­érni, hogy az unió en­ge­dé­lyezze a saját célra tör­ténő pá­lin­ka­ké­szí­tés adó­men­tes­sé­gét - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály pénz­ügy­mi­nisz­ter.

Varga Mihály kiemelte:

EZT OLVASTAD MÁR?
a saját fogyasztásra történő otthoni pálinkafőzés adómentességét néhány tagállam elvi szinten ellenzi, mások - bizonyos korlátozások mellett, választható lehetőségként - elfogadhatónak tartják, míg több tagállam, köztük Magyarország határozottan igényli.