Zsidró Tamás

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Ha­zánk sztár­jai fog­tak össze.

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap. Mindez rend­kí­vül szép cse­le­ke­det, ér­de­mes lenne má­sok­nak is kö­vet­nie.

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

Hatalmas bejelentést tett Dobó Kata és Zsidró Tamás, ez váratlanul jött

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, a lag­zit ti­tok­ban tart­ják majd.

A sztár­pár nem­so­kára össze­há­za­sod­hat, a lag­zit ti­tok­ban tart­ják majd.

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata megtörte a csendet: Zsidró Tamással ilyen viszonyban vannak

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Dobó Kata rit­kán be­szél csa­ládi éle­té­ről, most ki­vé­telt tett.

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek.

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­tak és le­lép­tek.

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

Árulkodó üzenetet kapott Zsidró Tamás Dobó Katáról, ez állt benne

A mes­ter­fod­rász ter­mé­sze­te­sen vá­la­szolt is az is­mert té­vés­nek, aki az üze­ne­tet küldte!

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Pon­tot tett a ta­lál­ga­tá­sok vé­gére.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni szert­né­nek.

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni sze­ret­né­nek.

Mi történt? Dobó Kata nélkül utazott párja nyaralni

Mi történt? Dobó Kata nélkül utazott párja nyaralni

Zsidró Tamás gyer­me­ke­i­vel, szí­nésznő sze­relme nél­kül uta­zott Egyip­tomba. A sztár­fod­rász Hurg­ha­dába uta­zott.

Zsidró Tamás gyer­me­ke­i­vel, szí­nésznő sze­relme nél­kül uta­zott Egyip­tomba. A sztár­fod­rász je­len­leg Hurg­ha­dá­ban van három fi­á­val, onnan posz­tolt bol­dog képet szom­ba­ton. Pedig ami­óta 2016-ban össze­jöt­tek Dobó Ka­tá­val, min­den nyá­ron együtt nya­ral­tak.

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

Mi történt? Barna szépséggel bulizott Dobó Kata szerelme

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk...

A pár nem­ré­gi­ben cá­folta ugyan, hogy meg­rom­lott volna a kap­cso­la­tuk, de a sztár­fod­rász még­sem Ka­tá­val bu­li­zott a hét­vé­gén.

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A munka szakítja szét a magyar álompárt

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban.

A rossz­nyel­vek már sza­kí­tás­ról sut­tog­tak ket­te­jük­kel kap­cso­lat­ban, hi­szen egyre ke­ve­seb­bet mu­tat­koz­nak együtt az utóbbi idő­ben. Most végre egyi­kük meg­szó­lalt az ügy­ben.

Hűha, nagy kérdést tett fel Dobó Katának Zsidró Tamás

Hűha, nagy kérdést tett fel Dobó Katának Zsidró Tamás

Közel két éve al­kot­nak egy párt.

A mes­ter­fod­rász és sze­relme közel két éve al­kot­nak egy párt.

Óriási hírt jelentett be Zsidró Tamás, de mit szól ehhez Dobó Kata?

Óriási hírt jelentett be Zsidró Tamás, de mit szól ehhez Dobó Kata?

A mes­ter­fod­rász Boch­kor Gábor va­sár­napi mű­so­rá­ban tett meg­lepő ki­je­len­tést.

A mes­ter­fod­rász Boch­kor Gábor va­sár­napi mű­so­rá­ban tett meg­lepő ki­je­len­tést.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt, ám lát­ha­tóan ugyan­olyan bol­do­gok, mint kap­cso­la­tuk leg­ele­jén.

Szakításáról vallott Zsidró Tamás, exével megjárta a poklot!

Szakításáról vallott Zsidró Tamás, exével megjárta a poklot!

Csú­nya sza­kí­tás lett a vége.

A mes­ter­fod­rász éle­té­ben is akadt olyan kap­cso­lat, ami­nek csú­nya sza­kí­tás lett a vége.

Ettől a fotótól te is elolvadsz: a Zsidró fiúk együtt ünnepeltek

Ettől a fotótól te is elolvadsz: a Zsidró fiúk együtt ünnepeltek

Torta mel­lett pó­zol­tak.

A sztár­fod­rász előző há­zas­sá­gá­ból három fiú szü­le­tett, akik­kel egy ha­tal­mas torta mel­lett pó­zol­tak.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Idén nyá­ron nincs ide­jük egy­másra.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

Rossz hírt kapott Dobó Kata, rögtön elhagyta a helyszínt

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára üze­ne­tet ka­pott.

A szí­nésznő ked­ve­sé­vel kéz a kéz­ben sé­tált a Po­zso­nyi Pik­ni­ken, ami­kor Zsidró Tamás te­le­fon­jára egy üze­ne­tet ka­pott.

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Dobó Kata kedvese gyermekeivel nyaral

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász.

Múlt héten még a Ba­la­ton­nál pi­hent a szí­nésznő és a sztár­fod­rász, de leg­újabb poszt­jaik már Tos­ca­ná­ból ke­rül­nek fel a netre. Dobó Kata és Zsidró Tamás év köz­ben nem tölt­he­tett elég időt együtt.

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan hódította meg Dobó Katát!

A Ba­la­ton kö­ze­pére hívta ran­dizni.

A mes­ter­fod­rász ro­man­ti­kus módon, a Ba­la­ton kö­ze­pére hívta elő­ször ran­dizni a szí­nész­nőt.

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Közösségi oldalán vallott szerelmet Zsidró Tamás

Nem is le­hetne sze­rel­me­sebb.

A képet el­nézve nem is le­hetne sze­rel­me­sebb a mes­ter­fod­rász és gyö­nyörű párja, Dobó Kata.

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

2016 - A botrányok éve - Viharos szakítások, balesetek, súlyos betegségek...

Kö­ze­leg az év vége, ilyen­kor min­denki szá­mot vet a múló esz­ten­dő­vel... Vá­lá­sok, bal­ese­tek, sú­lyos be­teg­sé­gek.

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

Őszintén vallott jóval idősebb szerelméről Dobó Kata

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

A gyö­nyörű vörös szí­nésznő nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, de most meg­nyílt, és őszin­tén el­mondta mit érez.

Új szerelmével karácsonyozik Dobó Kata

Új szerelmével karácsonyozik Dobó Kata

Dobó Kata moz­gal­mas idő­sza­kon van túl, hi­szen szám­ta­lan szín­házi sze­repe mel­lett egy új sze­re­lem is meg­ta­lálta.

Dobó Kata moz­gal­mas idő­sza­kon van túl, hi­szen szám­ta­lan szín­házi sze­repe mel­lett egy új sze­re­lem is be­kö­szön­tött az éle­tébe.

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Zsidró Tamás váratlan vallomása: Nem tetszett Dobó Kata!

Nagy a sze­re­lem...

Nagy a sze­re­lem a gyö­nyörű szí­nésznő és a sztár­fod­rász kö­zött, ko­ráb­ban vi­szont tabu volt Kata, mert Zsidró Tamás egyik ba­rát­já­val járt.

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Sosem látott fotón Dobó Kata és Zsidró Tamás

Izzik köz­tük a le­vegő.

Az új­don­sült sze­rel­mes­pár kö­zött izzik a le­vegő. Bol­do­gab­bak, mint va­laha!

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Hoppá! Esküvőre készül a sztárpár?

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára - egy fa­ce­boo­kos fotó buk­tatta le a sze­rel­me­se­ket. A kap­cso­lat ok­tó­ber­ben kez­dő­dött.

Mesés gyűrű ke­rült a gyö­nyörű szí­nésznő uj­jára - egy fa­ce­boo­kos fotó buk­tatta le a sze­rel­me­se­ket. A kap­cso­lat ok­tó­ber­ben kez­dő­dött.

Nyilvánosan esett egymásnak Dobó Kata és Zsidró Tamás!

Nyilvánosan esett egymásnak Dobó Kata és Zsidró Tamás!

Egy éj­sza­kai szó­ra­ko­zó­hely al­kal­ma­zottja ér­de­kes ese­mény­ről szá­molt be! A sze­rel­mes­pár náluk bu­li­zott!

Egy éj­sza­kai szó­ra­ko­zó­hely al­kal­ma­zottja ér­de­kes ese­mény­ről szá­molt be! A sze­rel­mes­pár náluk bu­li­zott!

Hálószobatitok: Dobó Kata új szerelme kitálalt nőügyeiről

Hálószobatitok: Dobó Kata új szerelme kitálalt nőügyeiről

Ti­zen­ki­lenc évig élt bol­dog há­zas­ság­ban Zsidró Tamás, ám az élet úgy hozta, hogy el­vál­tak fe­le­sé­gé­vel.

Ti­zen­ki­lenc évig élt bol­dog há­zas­ság­ban Zsidró Tamás, ám az élet úgy hozta, hogy el­vál­tak fe­le­sé­gé­vel.

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

Exkluzív interjú: Zsidró Tamás szeretné megvédeni Dobó Katát

Min­dig óvta a ma­gán­éle­tét.

A sztár­fod­rász min­dig óvta a ma­gán­éle­tét, ezért za­varó szá­mára, hogy most ez elő­térbe ke­rült.

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Újabb részletek Dobó Kata és Zsidró Tamás szerelméről

Ré­góta sze­rel­me­sek egy­másba.

A szí­nésznő és a sztár­fod­rász kap­cso­lata hosszabb ideje tart, mint azt bárki gon­dolta volna.

Durva! Elvált a magyar sztárpár

Durva! Elvált a magyar sztárpár

A fod­rász és az egy­kori mo­dell ti­zen­hat év há­zas­ság után men­tek szét.

A mes­ter­fod­rász és az egy­kori mo­dell ti­zen­hat év há­zas­ság és három közös gyer­mek után dön­töt­tek úgy, hogy el­vál­nak ágy­tól, asz­tal­tól, és külön foly­tat­ják éle­tü­ket.

Zsidró Tamás megtörte a csendet Dobó Katáról!

Zsidró Tamás megtörte a csendet Dobó Katáról!

Az új­don­sült sztár­pár le­rán­totta a lep­let a kap­cso­la­tuk­ról.

Az új­don­sült sztár­pár le­rán­totta a lep­let a kap­cso­la­tuk­ról.

Magyar mesterfodrász csavarta el Dobó Kata fejét

Magyar mesterfodrász csavarta el Dobó Kata fejét

Nagy a bol­dog­ság..

Is­me­rő­sei sze­rint az utóbbi idő­ben csak úgy ra­gyog a szí­nésznő. Mint ki­de­rült, bim­bózó sze­re­lem áll a dol­gok hát­te­ré­ben.

Lebukott: Elcsábította Berki exét Zsidró Tamás!

Lebukott: Elcsábította Berki exét Zsidró Tamás!

Mi lesz ebből?

Kínos pil­la­na­to­kat ka­pott len­cse­végre az egyik na­pi­lap a Szi­ge­ten! Mi lesz ebből?

Pár hónap alatt 15 kilót fogyott a sztárfodrász, Zsidró Tamás

Pár hónap alatt 15 kilót fogyott a sztárfodrász, Zsidró Tamás

El­jött az ideje egy ala­pos fo­gyó­kú­rá­nak.

Egy nyá­ron ké­szült fény­ké­pét meg­látva dön­tött úgy, hogy ismét el­jött az ideje egy ala­pos fo­gyó­kú­rá­nak.

Döbbenetes Görög Zita átalakulása

Döbbenetes Görög Zita átalakulása

Drasz­ti­kus vál­to­zásra szánta el magát a két­gyer­me­kes mo­dell.

Drasz­ti­kus vál­to­zásra szánta el magát Görög Zita. Zsidró Ta­más­nál járt, aki extra rö­vidre vágta a két­gye­re­kes anyuka gyö­nyörű haját.

Így telt a sztárgyerekek első napja az iskolában - Fotók

Így telt a sztárgyerekek első napja az iskolában - Fotók

A büszke szü­lők egy­más után posz­tol­ták a fo­tó­i­kat a kö­zös­ségi ol­da­lon az is­ko­la­padba ülő cse­me­té­ik­ről.

Drasztikus változáson esett át Vajna Tímea külseje - Fotók

Drasztikus változáson esett át Vajna Tímea külseje - Fotók

Sokan rá se is­mer­nek.

Kény­te­len volt na­gyon meg­vál­toz­tatni kül­se­jét Andy Vajna szép­sé­ges fe­le­sége, ami­től lehet, hogy sokan meg se is­me­rik.