Zsédenyi Adrienn (Zséda)

Hoppá, külföldre szökött a gyönyörű magyar énekesnő

Hoppá, külföldre szökött a gyönyörű magyar énekesnő

Zséda ten­ger­parti hely­színt vá­lasz­tott.

Zséda ten­ger­parti kör­nye­ze­tet vá­lasz­tott a pi­he­nés­hez.

Zsédának jól indul az éve

Zsédának jól indul az éve

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Az angol ki­rá­lyi ház ked­venc cros­sover ének­együt­tese, a ha­ma­ro­san Bu­da­pes­ten és Deb­re­cen­ben is fel­lépő Blake Zsé­dát kérte fel ven­dé­gül a hazai kon­cer­te­ken.

Bevallotta, küzd a kilókkal a magyar énekesnő

Bevallotta, küzd a kilókkal a magyar énekesnő

Zséda bomba for­má­ban van, még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val. Prob­lé­má­ját már meg­ta­nulta ke­zelni!

Zséda bomba for­má­ban van, még sincs meg­elé­gedve ma­gá­val. Prob­lé­má­ját már meg­ta­nulta ke­zelni!

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

Hatalmas öröm érte Zsédát: fotókat is mutatott

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt egyik ra­jon­gója lepte meg. Nem min­den­napi "aján­dé­kot" ka­pott.

Szexistennő, Zséda végre kipakolta, amije van

Szexistennő, Zséda végre kipakolta, amije van

Nincs rajta mell­tartó!

Bru­tá­li­san dögös leg­fris­sebb fo­tó­ján az éne­kesnő. Nincs rajta mell­tartó!

Merész fotó: Teljesen belátni Zséda lába közé

Merész fotó került ki az internetre: Teljesen belátni Zséda lába közé

Az éne­kesnő egy igen­csak va­dító képet osz­tott meg ma­gá­ról a saját Ins­tag­ram ol­da­lán!

Az éne­kesnő egy igen­csak va­dító képet osz­tott meg ma­gá­ról a saját Ins­tag­ram ol­da­lán! A fel­vé­tel az öl­tö­ző­ben ké­szült, nem sok­kal a szín­padra lépés előtt. A fotó kap­csán az első őszinte ra­jon­gói bókra sem kel­lett so­káig vár­nia.

Váratlan gólyahír: Elérzékenyült Zséda!

Váratlan gólyahír: Elérzékenyült Zséda!

Zsé­de­nyi Ad­ri­enn nép­sze­rű­sége ha­tár­ta­lan, a cso­dás hangú éne­kesnő az első hazai mű­vész, aki­nek mű­vész­ne­vét hi­va­ta­lo­san is lehet ke­reszt­név­ként hasz­nálni, egy­előre Er­dély­ben.

Zsé­de­nyi Ad­ri­enn nép­sze­rű­sége ha­tár­ta­lan, a cso­dás hangú éne­kesnő az első hazai mű­vész, aki­nek mű­vész­ne­vét hi­va­ta­lo­san is lehet ke­reszt­név­ként hasz­nálni, egy­előre Er­dély­ben. A minap meg is szü­le­tett az első Zséda, a ha­tá­ron túli Esz­tel­ne­ken.

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

Forró, mélyen dekoltált ruhájából villant ki Zséda melle

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A nép­szerű éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, és ezt meg is mu­tatta ra­jon­gó­i­nak az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ezt miért kellett? Szétretusálta az arcát Zséda!

Ezt miért kellett? Szétretusálta az arcát Zséda!

Pedig nem volt rá szük­sége!

A gyö­nyörű és néspzerű éne­kesnő dur­ván túl­tolta a fo­tó­re­tu­sáló prog­ra­mot! Pedig egy­ál­ta­lán nem volt rá szük­sége! Ki érti ezt?

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

Mindenkit meglepett: Zséda szívesen vetkőzne

A fő­sze­replő kisfiú any­ját ala­kítja.

A fő­sze­replő kisfiú anyu­ká­ját ala­kítja az Álom­utazó című me­se­mu­si­cal­ben a vonzó éne­kesnő, aki meg­le­pően me­rész ki­je­len­tést tett.

Intim pillanat: Ébredés után, fehérneműben fotózták le Zsédát

Intim pillanat: Ébredés után, fehérneműben fotózták le Zsédát

Most végre meg­tud­tuk: kora reg­gel is su­gár­zóan gyö­nyörű az éne­kesnő! Vajon ki ké­szí­tette a fotót?

Most végre meg­tud­tuk: kora reg­gel is su­gár­zóan gyö­nyörű az éne­kesnő! Vajon ki ké­szí­tette a fotót?

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

Mérföldkőhöz érkezett Zséda élete!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

A gyö­nyörű éne­kesnő kü­lön­le­ges év­for­du­lót ün­ne­pel! Sok min­dent kö­szön­het az el­múlt ti­zenöt évnek! A Ri­post­nak me­sélt a ju­bi­le­um­ról!

Különleges képességeiről vallott Zséda

Különleges képességeiről vallott Zséda

Meg­ál­modja a jövőt.

Saját élet­tör­té­ne­té­nek még meg nem tör­tént ese­mé­nyei je­len­nek meg az ál­ma­i­ban.

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

Most bevállalta: Átlátszó ruhában állt kamerák elé Zséda

At­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

A cso­dás éne­kes­nő­ről egy kü­lön­le­ges fotó ké­szült! Me­se­szép, át­lát­szó ru­há­ban pó­zolt gug­golva.

A tévében dobta le melltartóját Zséda

A tévében dobta le melltartóját Zséda

Kü­lön­le­ges fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Az arany­hangú éne­kesnő kü­lön­le­ges fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Ünnepi koncertek a Budapest Parkban

Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok.

Szü­le­tés­na­pok, ju­bi­le­umi kon­cer­tek és hi­he­tet­len újí­tá­sok idén Eu­rópa leg­na­gyobb sza­bad­téri szó­ra­ko­zó­he­lyén.

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

Exkluzív interjú, magánéletéről vallott Zséda

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

A nép­szerű éne­kesnő őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak arról, hogy már nem fe­sze­geti a ha­tá­rait.

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Ér­de­mes meg­néz­ned a pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Sosem volt még ilyen dögös Zséda

Meztelen combok, széttárt lábak: Sosem volt ilyen dögös Zséda

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Me­gint bru­tál szexi sze­re­lés­ben tü­zeli fel a pa­si­kat a gyö­nyörű éne­kesnő!

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Zséda felvállalta: Ő bizony hangosan szereti

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Az iga­zat meg­vallva ezt más­ként nem is lehet, pláne, ha a gyö­nyörű éne­kes­ről van szó!

Szépséghibájáról vallott Zséda

Szépséghibájáról vallott Zséda

Zséda eddig tit­kolta, de az ő szép­sége sem tö­ké­le­tes. Most elő­ször val­lott arról, hogy me­lyik az a test­ré­sze, ami­vel sok­szor trük­kö­zik a ka­me­rák előtt.

Zséda eddig tit­kolta, de az ő szép­sége sem tö­ké­le­tes. Most elő­ször val­lott arról, hogy me­lyik az a test­ré­sze, ami­vel sok­szor trük­kö­zik a ka­me­rák előtt.

Miért gördeszkázott tűsarkúban Zséda?

Miért gördeszkázott tűsarkúban Zséda?

Miért gördeszkázott tűsarkúban Zséda?

Eleve nem szok­vá­nyos, hogy az ele­gáns éne­kes­nőt...

Eleve nem szok­vá­nyos, hogy az ele­gáns éne­kes­nőt ext­rém spor­tolni lás­suk, de hogy ma­gas­sar­kú­ban, arra pláne nem volt még példa...

Hihetetlen, mi került Zséda ölébe!

Hihetetlen, mi került Zséda ölébe!

Az éne­kesnő az el­múlt na­pok­ban Nagy­ka­ni­zsára uta­zott.

Az éne­kesnő az el­múlt na­pok­ban Nagy­ka­ni­zsára uta­zott, talán még ő sem gon­dolta volna, hogy mi hup­pan az ölébe.

Édes vágyak: Extrém szexpózokat mutatott Zséda

Édes vágyak: Extrém szexpózokat mutatott Zséda

Még a ba­rá­tait is meg­lepte a gyö­nyörű éne­kesnő a leg­újabb fo­tó­já­val. Ennél na­gyobb bi­zo­nyí­ték nem is kell, hogy itt a ta­vasz!

Még a ba­rá­tait is meg­lepte a gyö­nyörű éne­kesnő a leg­újabb fo­tó­já­val. Ennél na­gyobb bi­zo­nyí­ték nem is kell, hogy itt a ta­vasz!

Hoppá: Óriási változás A Dal zsűrijében, ők döntenek

Hoppá: Óriási változás A Dal zsűrijében

Ha­ma­ro­san újra star­tol az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vál hazai mű­sora.

Ha­ma­ro­san újra star­tol az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­vál hazai mű­sora.

Meztelenre vetkőzött Zséda

Meztelenre vetkőzött Zséda

Ero­ti­ká­val fű­sze­re­zett kép­mon­táz­zsal her­geli Ins­tag­ra­mos kö­zön­sé­gét.

Ero­ti­ká­val fű­sze­re­zett kép­mon­táz­zsal her­geli Ins­tag­ra­mos kö­zön­sé­gét a nép­szerű éne­kesnő.

Kiderült, ki miatt jár fiús programokra Zséda

Kiderült, ki miatt jár fiús programokra Zséda

Az éne­kesnő ele­gáns és tö­ré­keny díva.

Az éne­kesnő ele­gáns és tö­ré­keny díva, édes­anya­ként vi­szont a fiús prog­ra­mok­ban is öröm­mel részt vesz.

Jaj: Megrémültek rajongói Zséda fotójától!

Jaj: Megrémültek rajongói Zséda fotójától!

A gyö­nyörű éne­kesnő fur­csa fotót osz­tott meg Ins­tag­ra­mon. Több kö­ve­tője is meg­hök­kent a kép lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő fur­csa fotót osz­tott meg Ins­tag­ra­mon. Több kö­ve­tője is meg­hök­kent a kép lát­tán!

Képtelen feleszmélni a gyászból Zséda

Képtelen feleszmélni a gyászból Zséda

A gyö­nyörű éne­kesnő meg­ható fo­tó­val em­lé­ke­zett el­hunyt kol­lé­gá­jára. Szo­morú ez a tra­gé­dia. Fel­fog­ha­tat­lan...

A gyö­nyörű éne­kesnő meg­ható fo­tó­val em­lé­ke­zett el­hunyt kol­lé­gá­jára.

Erotikus pózban italozott Zséda!

Erotikus pózban italozott Zséda!

Iz­gal­mas fotót mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak a szexi édes­anya! Ettől egé­szen biz­tos, hogy za­varba jössz! Egy­sze­rűen gyö­nyörű!

Iz­gal­mas fotót mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak a szexi édes­anya! Ettől egé­szen biz­tos, hogy za­varba jössz! Egy­sze­rűen gyö­nyörű!

Csak egy kalap takarta a magyar énekesnő meztelen testét

Csak egy kalap takarta a magyar énekesnő meztelen testét

Iga­zán me­rész fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit Zséda. A cso­da­szép éne­kesnő mez­te­len tes­tét nem fedi más, csak egy kalap.

Egy szál kalap takarja a szolid magyar énekesnő meztelen testét!

Egy szál kalap takarja a szolid magyar énekesnő meztelen testét!

Ez a kép igazi rit­ka­ság­nak szá­mít, hi­szen rit­kán lát­hat­juk ilyen lenge öl­tö­zék­ben.

Itt a hétvége, főzz ebédet Zsédával - recept!

Itt a hétvége, főzz ebédet Zsédával - recept!

Ez egy igazi nyári étel!

A gyö­nyörű éne­kesnő tit­kos, csa­ládi re­cept­jét neked is ki kell pró­bál­nod! Ez egy igazi nyári étel!

Alig takarja valami a Zséda tökéletes testét!

Alig takarja valami a Zséda tökéletes testét!

Az éne­kesnő őröl­ten szexi fe­hér­ne­műbe búj­tatta for­más alak­ját, a me­rész kép lát­tán pedig csak úgy pis­log­tak ra­jon­gói.

Az éne­kesnő őröl­ten szexi fe­hér­ne­műbe búj­tatta for­más alak­ját, a me­rész kép lát­tán pedig csak úgy pis­log­tak ra­jon­gói.

Elaléltak a férfiak Zséda kerek fenekétől!

Elaléltak a férfiak Zséda kerek fenekétől!

Ele­gáns, mégis na­gyon ero­ti­kus fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit.

Ele­gáns, mégis na­gyon ero­ti­kus fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit Zséda. A gyö­nyörű éne­kesnő tes­tét nem fedi más, csak egy át­lát­szó fe­kete csip­ke­ruha.

Veszélybe került a népszerű magyar tehetségkutató sztárzsűrije

Veszélybe került a népszerű magyar tehetségkutató sztárzsűrije

Az MTVA a plety­kák sze­rint azt fon­tol­gatja, hogy meg­sza­ba­dul A Dal jól be­vált zsű­ri­tag­ja­i­tól.

Zséda neccharisnyás lábairól nem tudod levenni a szemed

Zséda neccharisnyás lábairól nem tudod levenni a szemed

A Fa­ce­book-ol­da­lán hem­zseg­nek az olyan fotók, me­lye­ken gyö­nyörű, for­más lá­bait cso­dál­hat­juk meg.

A Fa­ce­book-ol­da­lán hem­zseg­nek a fotók, me­lye­ken gyö­nyörű, for­más lá­bait cso­dál­hat­juk meg.

Ketrecbe zárta kisfiát Zséda - Fotó

Ketrecbe zárta kisfiát Zséda - Fotó

Meg­ta­lálta a világ leg­bi­zar­rabb gyer­mek­meg­őr­ző­jét Zsé­de­nyi Ad­ri­enn.

Meg­ta­lálta a világ leg­bi­zar­rabb gyer­mek­meg­őr­ző­jét Zsé­de­nyi Ad­ri­enn, ahová be is ül­tette a kisfiát egy kép ere­jéig.

Merész ruhában mutatta meg magát Zséda - Fotó

Merész ruhában mutatta meg magát Zséda - Fotó

Nem­csak a hangja jó.

Zsé­de­nyi Ad­ri­enn ez­út­tal nem a hang­já­val, hanem a kül­se­jé­vel ked­ves­ke­dik a ra­jon­gó­i­nak. Ami ha­son­lóan ki­váló él­mény.

Magyar bombázókkal pózolt a világsztár - Fotók

Magyar bombázókkal pózolt a világsztár - Fotók

Nem volt rossz dolga But­ton­nek.

Akár­hogy is végez a hét­végi fu­ta­mon Jen­son But­ton, már biz­tos, hogy nem fog bán­kódni, hi­szen Kul­csár Edi­ná­val és Zsé­dá­val is el­tölt­he­tett egy kis időt.