Zámbó Jimmy

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

Azért van tu­do­mása erről, mert a vég­ze­tes estén éppen az or­szág­ban tar­tóz­ko­dott.

Azért van tu­do­mása erről, mert a vég­ze­tes estén éppen az or­szág­ban tar­tóz­ko­dott.

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Megszólalt a volt nyomozó: újabb titkot árult el Zámbó Jimmy haláláról

Megszólalt a volt nyomozó: újabb titkot árult el Zámbó Jimmy haláláról

Jimmy ha­lá­lá­ról még most is újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Jimmy ha­lá­lá­ról még most is újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

Szívszorító verssel emlékezik a 18 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Zámbó Jimmyre középső fia, Szebasztián

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés.

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

A le­gen­dás éne­kes még 1999-ben bu­li­zott együtt egy fi­a­tal ri­por­ter­rel, aki mára az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sor­ve­ze­tővé vált.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki...

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

A szí­nész Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. A sze­rep nem ide­gen szá­mára, hi­szen szín­da­ra­bot is ren­de­zett a Ki­rály éle­té­ről.

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Jimmy da­la­i­nak kö­szön­heti három évvel ez­előtti cso­dás gyó­gyu­lá­sát.

Egy román nő ál­lítja: Zámbó Jimmy da­la­i­nak kö­szön­heti három évvel ez­előtti cso­dás gyó­gyu­lá­sát!

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Hi­he­tet­len ami tör­tént.

Hi­he­tet­len ami tör­tént, Zámbó Krisz­tián nem szé­gyellte el magát, sőt, jót ne­ve­tett a dol­gon.

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. A sze­re­lem most erre kész­tette!

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Zámbó Jimmy nim­bu­sza 17 évvel a ha­lála után is tö­ret­len. Ra­jon­gói ha­tal­mas meg­moz­du­lást ter­vez­nek.

Zámbó Jimmy nim­bu­sza 17 évvel a ha­lála után is tö­ret­len. Ra­jon­gói ha­tal­mas meg­moz­du­lást ter­vez­nek.

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Anna néni meg­mondta, ki az új ki­rály.

Anna néni soha nem múló fáj­dal­mat érez még ma is, de már képes Jimmy da­lo­kat hall­gatni, ha ez a fiú énekli őket.

Ennyi volt: Törölték a Jimmyvel hirdetett utazást

Ennyi volt: Törölték a Jimmyvel hirdetett utazást

Hiába a nagy hír­ve­rés...

Hiába a nagy hír­ve­rés, tel­jes ér­dek­te­len­ségbe ful­ladt az út oda, ahol Zámbó Jimmy sosem járt... Na, majd leg­kö­ze­lebb!

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

A fi­a­tal éne­kes és új sze­relme már több mint öt éve is­me­rik egy­mást.

A fi­a­tal éne­kes és új sze­relme már több mint öt éve is­me­rik egy­mást...

Megdöbbentő, 200 ezerért szervez Jimmy zarándokutat Zámbó Árpy

Megdöbbentő, 200 ezerért szervez Jimmy-zarándokutat Zámbó Árpy

Jimmy-za­rán­dokút ott, ahol a Ki­rály sosem járt. El­ké­pesztő uta­zásra csá­bít a Ki­rály bátyja...

Mi jöhet még? Jimmy nevével hirdet spanyolországi nyaralást Zámbó Árpy

Mi jöhet még? Jimmy nevével hirdet spanyolországi nyaralást Zámbó Árpy

A Ki­rály idén lenne 60 éves, ezért öccse Costa Bra­vara vinné emlék tú­rázni a ra­jon­gó­kat...

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment.

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment, ám csa­ládja azóta is ápolja az em­lé­két.

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt, főleg azért, mert kí­no­san ügyel­nek rá, hogy ne nyi­lat­koz­za­nak sem­mit.

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire utó­lag vissza­gon­dolva nem annyira büszke.

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire utó­lag vissza­gon­dolva nem annyira büszke.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette...

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette...

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást.

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Újra fel­csen­dül az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

A mo­dern tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően, kü­lön­le­ges du­ett­ben hall­ható újra az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Va­la­hogy ez lett be­lőle...

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot...

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! Ez kérem nem szín­padi pu­szika!

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy­vel tény­leg bár­mit el lehet adni! Ezt pél­dázza, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is állva tap­sol­ták Pin­tér da­rab­ját.

Jimmy­vel tény­leg bár­mit el lehet adni! Ezt pél­dázza, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is állva tap­sol­ták Pin­tér da­rab­ját.

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül!

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Óri­ási a bot­rány a feb­ruár 3-ára ter­ve­zett Jimmy-mu­si­cal körül. Pin­tér Tibor talán nem is gon­dolta, mek­kora bajba ke­rült.

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú, arany- és pla­ti­na­le­me­zes elő­adó­mű­vész, Zámbó Jimmy...

Zámbó Krisztián kijött a béketűréséből! Élőben mondta el a véleményét!

Zámbó Krisztián kijött a béketűréséből! Élőben mondta el a véleményét!

Jimmy fia dur­ván meg­mondta a ma­gáét az őt kri­ti­záló kom­men­te­lő­nek.

Jimmy fia dur­ván meg­mondta a ma­gáét az őt kri­ti­záló kom­men­te­lő­nek.

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Né­hány éve még tömeg volt.

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Új dala, me­lyet édes­ap­já­nak de­di­kált, nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Új dala, me­lyet édes­ap­já­nak de­di­kált, nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Te tudtad, ki fedezte fel Zámbó Jimmyt?

Te tudtad, ki fedezte fel Zámbó Jimmyt?

Ke­ve­sen tud­ják, hogy ki ve­zette be a szak­mába Zámbó Jimmyt. Poór Péter éne­kes me­sélt arról az idő­ről, ami­kor még senki sem is­merte Jimmy nevét.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy ki ve­zette be a szak­mába Zámbó Jimmyt. Poór Péter éne­kes me­sélt arról az idő­ről, ami­kor még senki sem is­merte Jimmy nevét.

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Jimmy jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg...

Krisz­tián most nem le­gen­dás édes­apja hangi ma­gas­sá­ga­iba vá­gya­ko­zik, in­kább Jimmy hí­re­sen jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg.

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát.

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Lajcsi elárulta: ezért halt meg Zámbó Jimmy!

Lajcsi elárulta: ezért halt meg Zámbó Jimmy!

17 éve tör­tént a tra­gé­dia, amely meg­rázta a ma­gyar ze­nész­vi­lá­got - a régi barát most el­árulta, mi állt a Ki­rály ha­lá­lá­nak hát­te­ré­ben.

17 éve tör­tént a tra­gé­dia, amely meg­rázta a ma­gyar ze­nész­vi­lá­got - a régi barát most el­árulta, mi állt a Ki­rály ha­lá­lá­nak hát­te­ré­ben.

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett.

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

A le­gen­dás éne­kes fia nem elé­ge­dett.

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Nagy nap a mai a Zámbó család életében

Büszke lenne a Ki­rály!

Ma ment elő­ször ál­ta­lá­nos is­ko­lába Zámbó Jimmy uno­kája.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

A Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Az éne­kesnő a Pa­taky At­tila, Jimmy és Vik­i­dál Gyula tri­ó­ból végül a Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Megdöbbentő: Hónapok óta romokban áll Zámbó Jimmy sírja

Megdöbbentő: Hónapok óta romokban áll Zámbó Jimmy sírja

Au­gusz­tus­ban tör­tént a bal­eset, ami­kor egy fi­gyel­met­len sofőr ka­nya­ro­dás köz­ben ne­ki­ment te­her­au­tó­val az éne­kes sír­já­nak.

Felismered, kik ők? Meghatóan emlékeztek a sztárok Zámbó Jimmyre!

Felismered, kik ők? Meghatóan emlékeztek a sztárok Zámbó Jimmyre!

Méltó em­lé­ket ál­lí­tot­tak a 2001 ja­nu­ár­já­ban el­hunyt Ki­rály­nak.

A ma­gyar éne­ke­sek méltó em­lé­ket ál­lí­tot­tak az el­hunyt Ki­rály­nak.

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Mi történt? Belebetegedett az esküvőbe Zámbó Jimmy unokahúga!

Zámbó Edina el­árulta, a me­nyegző óta pi­hen­nie kell, annyira ki­ké­szült...

Zámbó Edina el­árulta, a me­nyegző óta pi­hen­nie kell, annyira ki­ké­szült...

Ennyibe kerül Jimmy unokahúgának az esküvője!

Ennyibe kerül Jimmy unokahúgának az esküvője!

A Ki­rály lé­lek­ben a csa­lád­dal lesz!

Jimmy biz­to­san na­gyon bol­dog lenne, ha lát­hatná az oltár előtt gyö­nyörű uno­ka­hú­gát, Edi­nát! A Ki­rály lé­lek­ben a csa­lád­dal lesz!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Kegyeletsértés: Ezt tették Zámbó Jimmy sírjával!

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben?

Mi tör­té­nik a cse­peli te­me­tő­ben? Meg­ren­dítő fo­tó­kat ké­szí­tett la­punk Zámbó Jimmy sír­já­ról! Úgy tűnik, egyes em­be­rek­nek semmi sem szent!

Exkluzív fotók: Férjhez ment Zámbó Jimmy unokahúga!

Exkluzív fotók: Férjhez ment Zámbó Jimmy unokahúga!

Elér­ke­zett a nagy nap! A gyö­nyörű Zámbó Edina oltár elé állt! A Ri­post jelen volt az ese­mé­nyen, lé­leg­zet­el­ál­lító fotók ké­szül­tek!

Elér­ke­zett a nagy nap! A gyö­nyörű Zámbó Edina oltár elé állt! A Ri­post jelen volt az ese­mé­nyen, lé­leg­zet­el­ál­lító fotók ké­szül­tek!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Megható fotó: képtelen felejteni, legkisebb fia gyászolja Zámbó Jimmyt!

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját.

Ad­rián még csak kis­is­ko­lás volt, ami­kor el­ve­szí­tette az édes­ap­ját, aki­hez gyak­ran kijár a te­me­tőbe.

Lakodalom Zámbóéknál: Jimmy dalára vonul oltár elé unokahúga!

Lakodalom Zámbóéknál: Jimmy dalára vonul oltár elé unokahúga!

Az egész csa­lád az es­kü­vőre fó­kuszál, ez az első, bol­dog nap szá­mukra az éne­kes tra­gi­kus ha­lála óta!

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Összetörte magát Zámbó Jimmy fia, brutális képet mutatott

Krisz­tián szá­mára nem in­dult túl sze­ren­csé­sen a hét. El­törte az egyik nagy­láb­uj­ját, ami­ről egy fotót is meg­osz­tott kö­ve­tő­i­vel.

Szégyen! Jimmy sírja felett marja egymást a Zámbó család!

Szégyen! Jimmy sírja felett marja egymást a Zámbó család!

Zámbó Jimmy bátyja posz­tolt egy képet a Fa­ce­bookra a ki­rály sír­já­ról. A csa­lád többi tagja pedig egy­más­nak ug­rott. Ér­he­tet­len!

Zámbó Jimmy bátyja posz­tolt egy képet a Fa­ce­bookra a ki­rály sír­já­ról. A csa­lád többi tagja pedig egy­más­nak ug­rott. Ér­he­tet­len!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Súlyos állapotba került Zámbó Jimmy 91 éves édesanyja!

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

Az egész csa­lád ag­gó­dik az idős asszony éle­té­ért! Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy job­ban le­gyen!

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián ennek el­le­nére büszke a vál­to­zásra.

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián per­sze büszke a vál­to­zásra.

Megindító fotó: teltházas koncertet adott Zámbó Jimmy!

Megindító fotó: teltházas koncertet adott Zámbó Jimmy!

Száz­ez­rek ra­jong­tak a Ki­rá­lyért.

A Ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­ke­sért száz­ez­rek ra­jong­tak, fel­lé­pé­se­ire rög­tön el­fo­gyott az összes jegy.

Komoly baleset érte Zámbó Jimmy 91 éves édesanyját!

Komoly baleset érte Zámbó Jimmy 91 éves édesanyját!

Fáj­dal­mas sé­rü­lés...

Jimmy édes­any­já­val a ha­tal­mas vesz­te­ség után kö­zölte az orvos: sú­lyos­bo­dott szív­be­teg­sége, rá­adá­sul pár nap­pal ez­előtt ko­moly bal­eset érte.