Zámbó Jimmy
FRISS HÍREK

Óriási bulival emlékeztek Jimmyre a rajongók

Óriási bulival emlékeztek Jimmyre a rajongók

Ismét telt ház előtt lép­tek fel...

Ismét telt ház előtt lép­tek fel az is­mert mű­vé­szek, akik a ra­jon­gók­kal és Jimmy csa­lád­já­val em­lé­kez­tek meg a 18 éve el­hunyt le­gen­dá­ról.

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Újra megmentették Jimmy édesanyjának életét

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat. Most ismét men­tőt kel­lett hívni hozzá.

Anna néni csak né­hány napja hagy­hatta el a kór­há­zat. Most ismét men­tőt kel­lett hívni az idős asszony­hoz.

Zokogtak a rajongók: szívszorító, mit üzent a túlvilágról Jimmy

Zokogtak a rajongók: szívszorító, mit üzent a túlvilágról Jimmy

A 18 éve el­hunyt sztár­ról min­den évben meg­em­lé­kez­nek leg­na­gyobb ra­jon­gói.

A 18 éve el­hunyt sztár­ról min­den évben meg­em­lé­kez­nek.

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Újabb szomorúság a Zámbó családban, ez történt Jimmy halála óta

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten.

Az el­hi­de­gü­lés oká­ról egyik fia, Krisz­tián me­sélt be­le­tö­rő­döt­ten. Tel­je­sen meg­vál­toz­tak a vi­szo­nyok.

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Élő adásban kapott hisztirohamot Zámbó Jimmy fia

Rob­bant a bomba...

Krisz­tián egy igen kü­lö­nös élő vi­de­ó­val je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán. Min­den­fé­lé­ről be­szélt, majd rob­bant a bomba...

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Elege lett: Mindenkit beperel Jimmy fia

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian...

Ék­te­len ha­ragra ger­jedt Zámbó Se­bas­tian, mi­u­tán mód­sze­re­sen át­nézte édes­apja ra­jon­gói ol­da­lait az in­ter­ne­ten és el­ol­vasta az utóbbi idő­ben róla írt cik­ke­ket.

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Kiborult Zámbó Jimmy legkisebb fia, kitálalt a családtagjairól

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb.

Ad­rián nem érti, miért gon­dol­ják egye­sek azt, hogy nincs jóban a test­vé­re­i­vel, hi­szen a kap­cso­la­tuk egy­ál­ta­lán nem lett rosszabb az évek mú­lá­sá­val.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Ez volt a valódi ok, lerántotta a leplet Zámbó Jimmy haláláról testvére

Ez volt a valódi ok, lerántotta a leplet Zámbó Jimmy haláláról testvére

Zámbó Árpy olyan tit­kot árult el, amit eddig nem le­he­tett tudni.

A le­gen­dás éne­kes öccse, Zámbó Árpy olyan tit­kot árult el, amit eddig nem le­he­tett tudni.

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról: Így találtak rá a holttestre

Drámai részletek Zámbó Jimmy haláláról: Így találtak rá a holttestre

A ki­rály ha­lá­lá­nak igaz tör­té­nete című könyv hi­va­ta­los do­ku­men­tu­mok­ból idéz, perc­ről percre re­konst­ru­álja az ese­mé­nye­ket.

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Kitálalt a családtag Zámbó Jimmy botrányos házasságáról!

Bár so­káig őriz­ték a bol­dog­ság lát­sza­tát, Zámbó Árpy sze­rint Jimmy ha­lála előtt két évvel már tönk­re­ment a há­zas­sága.

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

Hihetetlen titok derült ki Jimmy haláláról: ez tűnt el a boncasztalról

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­na­gyobb ma­gyar sztár­já­nak tra­gi­kus ha­lá­lá­ról mind a mai napig újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

A ki­lenc­ve­nes évek egyik leg­na­gyobb ma­gyar sztár­já­nak tra­gi­kus ha­lá­lá­ról mind a mai napig újabb és újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

Sosem hallott titkok: kitálalt a magyar sztár Zámbó Jimmyről

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

A le­gen­dás éne­kes­ről ke­ve­sen tud­ják, hogy kar­ri­erje ele­jén nem sok tá­mo­ga­tást ka­pott.

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

Döbbenetes vallomás, Uri Geller tudja Jimmy halálának titkát

A vég­ze­tes estén az or­szág­ban volt.

Azért van tu­do­mása erről, mert a vég­ze­tes estén éppen az or­szág­ban tar­tóz­ko­dott.

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Valami készül: Ezt üzeni Zámbó Jimmy fia

Tü­rel­met kér...

Krisz­tián né­hány nap­pal ez­előtt egy vi­de­ó­ban ke­re­sett épí­tő­mun­ká­so­kat, most pedig tü­rel­met kér...

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Kórházi ágyáról üzent a rajongóknak Jimmy édesanyja

Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról...

A le­gen­dás éne­kes édes­anyja hosszú hetek óta kór­ház­ban van. Anna néni be­szélt ál­la­po­tá­ról és ezt üzente fia tisz­te­lő­i­nek...

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

Szívszorító verssel emlékezik középső fia Zámbó Jimmyre

A sztárt 18 éve érte ha­lá­los fej­lö­vés.

A négy oktáv hang­ter­je­delmű éne­kest ti­zen­nyolc éve, egy vég­ze­tes haj­na­lon érte ha­lá­los fej­lö­vés, a csa­ládja pedig azóta is ne­he­zen vi­seli a hi­á­nyát.

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Zámbó Marietta kitálalt Edit asszonyról: ezt gondolja róla!

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Az éne­kes test­vé­rei éve­ken át rossz vi­szony­ban vol­tak Jimmy öz­ve­gyé­vel.

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Így emlékeztek meg a tizennyolc éve elhunyt Zámbó Jimmyről - FOTÓK

Az éne­kes 2001 ja­nu­ár­já­nak haj­na­lán lett vég­ze­tes fegy­ver­bal­eset ál­do­zata. A ra­jon­gók egy része most is, mint min­den évben a sír­já­nál bú­csú­zott a sztár­tól.

Megszólalt a volt nyomozó: újabb titkot árult el Zámbó Jimmy haláláról

Megszólalt a volt nyomozó: újabb titkot árult el Zámbó Jimmy haláláról

A le­genda már 18 évvel ez­előtt el­hunyt, Jimmy ha­lá­lá­ról azon­ban még most is újabb rész­le­tek de­rül­nek ki.

18 éve hunyt el: így emlékeztek Zámbó Jimmyre - Videó

18 éve hunyt el: így emlékeztek négy oktávos Zámbó Jimmyre - Videó

A Ri­post jelen volt a szer­dai meg­em­lé­ke­zé­sen a Cse­peli te­me­tő­ben, ahol meg­ható szer­tar­tásra ke­rült sor.

A Ri­post jelen volt a szer­dai meg­em­lé­ke­zé­sen a Cse­peli te­me­tő­ben, ahol meg­ható szer­tar­tásra ke­rült sor.

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Lesújtó hír jött Zámbó Jimmy családjától: a Király édesanyja a felépülésért küzd

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Anna néni már a ka­rá­csonyt sem tölt­hette ott­hon, a sze­ret­tei kö­ré­ben.

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Súlyos balesetet szenvedett Zámbó Jimmy édesanyja

Kór­ház­ban töl­tötte az ün­ne­pe­ket is.

Az idős asszony szá­mára min­den évben fáj­dal­ma­san telik az ün­nepi idő­szak és az új év kez­dete, de most kü­lö­nö­sen nehéz na­po­kat él át.

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

Meglepődtek a rajongók, sosem látott fotó került elő Zámbó Jimmyről!

A le­gen­dás éne­kes még 1999-ben bu­li­zott együtt egy fi­a­tal ri­por­ter­rel, aki mára az egyik leg­nép­sze­rűbb mű­sor­ve­ze­tővé vált.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Curtis lett 2018 botrányhőse

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát.

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Elképesztő történet: Zámbó Jimmy dalai gyógyították meg a román nőt!

Egy román nő ál­lítja: Zámbó Jimmy da­la­i­nak kö­szön­heti három évvel ez­előtti cso­dás gyó­gyu­lá­sát!

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Meztelen lesifotó kering a neten Zámbó Krisztiánról

Hi­he­tet­len ami tör­tént.

Hi­he­tet­len ami tör­tént, Zámbó Krisz­tián nem szé­gyellte el magát, sőt, jót ne­ve­tett a dol­gon.

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

A szí­nész Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. A sze­rep nem ide­gen szá­mára, hi­szen szín­da­ra­bot is ren­de­zett a Ki­rály éle­té­ről.

Drámai interjút adott Jimmy édesanyja: "Nincs már miért orvoshoz járnom"

Drámai interjút adott Jimmy édesanyja: "Nincs már miért orvoshoz járnom"

Az idős asszony már alig-alig hagyja el ott­ho­nát.

Az idős asszony már alig-alig hagyja el ott­ho­nát. Azt mondja: nincs már miért men­nie. Csen­de­sen éli a min­den­nap­jait gyer­me­kei kö­ze­lé­ben.

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got.

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got.

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Elképesztő tömeg lesz Jimmy sírjánál: Ezt tervezik a rajongók

Több ezer ér­dek­lődő...

Zámbó Jimmy nim­bu­sza 17 évvel a ha­lála után is tö­ret­len. Ra­jon­gói ha­tal­mas meg­moz­du­lást ter­vez­nek de­cem­berre.

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Elképesztő kijelentést tett Zámbó Jimmy édesanyja

Anna néni meg­mondta, ki az új ki­rály.

Anna néni soha nem múló fáj­dal­mat érez még ma is, de már képes Jimmy da­lo­kat hall­gatni, ha ez a fiú énekli őket.

Ennyi volt: Törölték a Jimmyvel hirdetett utazást

Ennyi volt: Törölték a Jimmyvel hirdetett utazást

Hiába a nagy hír­ve­rés...

Hiába a nagy hír­ve­rés, tel­jes ér­dek­te­len­ségbe ful­ladt az út oda, ahol Zámbó Jimmy sosem járt... Na, majd leg­kö­ze­lebb!

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Sosem látott videó került elő Zámbó Jimmyről

Fia osz­totta meg.

A ki­rály­ként em­le­ge­tett éne­kes­ről csak na­gyon kevés fény­kép vagy videó ke­ring ifjú éve­i­ből. Most a fia osz­tott meg egy har­minc­éves fel­vé­telt.

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

Felesége közölte a tragikus hírt: meghalt a Jimmy-ereklye őrzője

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

A Ri­post éppen más­fél éve ta­lálta meg a hol­ly­woodi bár­tu­laj­do­nost...

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

Jimmynek köszönheti új szerelmét Peter Srámek, elárulta, miért

A fi­a­tal éne­kes és új sze­relme már több mint öt éve is­me­rik egy­mást, de csak két hó­napja al­kot­nak egy párt...

Reagált Zámbó Árpy: Miért kell személyeskedni?

Reagált Zámbó Árpy: Miért kell személyeskedni?

Jimmy test­vére ki­fa­kadt.

Zámbó Jimmy test­vére úgy dön­tött, han­got ad nem­tet­szé­sé­nek, mi­u­tán a rá­di­ó­ban hosszan gú­nyol­ták az ál­tala ter­ve­zett uta­zást.

Mi jöhet még? Jimmy nevével hirdet spanyolországi nyaralást Zámbó Árpy

Mi jöhet még? Jimmy nevével hirdet spanyolországi nyaralást Zámbó Árpy

A Ki­rály idén lenne 60 éves, ezért öccse Costa Bra­vara vinné a ra­jon­gó­kat...

A Ki­rály idén lenne 60 éves...

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Kínos titok a múltból: így lopta meg a saját apját Zámbó Krisztián!

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek.

Az éne­kes nem volt egy min­ta­gye­rek, fi­a­tal ko­rá­ban több olyan dol­got is tett, amire nem annyira büszke.

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Az igen, szexműsorral sokkolnak Zámbóék

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment.

Zámbó Jimmy ti­zen­nyolc éve már, hogy el­ment, ám csa­ládja azóta is ápolja az em­lé­két.

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy be­sze­rezze az összes szerző en­ge­dé­lyét, de éppen a leg­fon­to­sabb mon­dott nemet.

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy be­sze­rezze az összes szerző en­ge­dé­lyét, de éppen a leg­fon­to­sabb mon­dott nemet.

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Elege lett a pletykákból, kitálalt Zámbó Jimmy fiának szerelme

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Ér­tet­le­nül áll a kap­cso­la­tuk­ról meg­je­lent hírek előtt.

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette a pro­duk­ci­ó­hoz. Igaz, az már csak hab a tor­tán!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Zámbó Krisztián kitálalt, ezt gondolja Kis Grófóról!

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Az éne­kes meg­mondta a vé­le­mé­nyét, ki­de­rült, kiket tart az or­szág leg­jobb éne­ke­se­i­nek.

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Jimmy-díjast alázott Zámbó Krisztián

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon. Most rossz lóra tett annyi szent...

Ki tudja miért, de Zámbó Jimmy fi­á­nak idő­ről-időre be­akad egy-egy éne­kes, aki­nek ne­ki­tá­mad a kö­zös­ségi ol­da­lon. Most rossz lóra tett annyi szent...

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Halála után csendült fel Jimmy sosem hallott stúdiófelvétele

Újra fel­csen­dül az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

A mo­dern tech­ni­ká­nak kö­szön­he­tően, kü­lön­le­ges du­ett­ben hall­ható újra az iko­ni­kus 4,5 oktáv!

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Másnaposan bunkózta le a magyar nőket Zámbó Krisztián

Va­la­hogy ez lett be­lőle...

Krisz­tián ugyan azt sze­rette volna el­mon­dani, hogy mennyire sze­reti Mis­kol­cot...

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy­vel tény­leg bár­mit el lehet adni!

Jimmy­vel bár­mit el lehet adni! Ezt pél­dázza, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is állva tap­solt a kö­zön­ség.

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Megszólalt a család, ezt üzenik Zámbó Jimmy beteg rajongójának!

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net.

Az éne­kes ro­ko­nait meg­ha­totta a nem min­den­napi tör­té­net, ami kör­be­járta az in­ter­ne­tet.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Dön­tést hoz­tak a jog­tu­laj­do­no­sok...

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül!

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Egy legenda vége: Alig lézengtek Jimmy sírjánál az évfordulón

Né­hány éve még tömeg volt.

Né­hány éve egy tűt sem le­he­tett le­ej­teni a sír kör­nyé­kén, ma már csak két­tu­cat­nyian em­lé­kez­tek meg a hely­szí­nen a le­gen­dás éne­kes­ről.

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Hoppá, Jimmy testvére a temetőben reagált a durva pletykákra

Vajon mit tud­hat az a ti­tok­za­tos il­lető, aki kü­lö­nös dol­go­kat ál­lí­tott a Ki­rály ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban?

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Sosem hallott történetet mesélt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Új dala, me­lyet édes­ap­já­nak de­di­kált, nagy si­kert ara­tott a ra­jon­gók kö­ré­ben.

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Rémálma miatt ment a temetőbe Jimmy fia

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt Zámbó Jimmy! A csa­lád min­den évben meg­em­lé­ke­zést tart a sír­nál.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt, ezen a reg­ge­len éb­redt az or­szág a tra­gé­dia hí­rére: Meg­halt a sokok­tá­vos ének­hangú Zámbó Jimmy...

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Így emlékezik meg elhunyt édesapjáról Zámbó Krisztián!

Ti­zen­hét évvel ez­előtt el­hunyt Jimmy.

Ti­zen­hét évvel ez­előtt fe­kete napra vir­radt az or­szág: ja­nuár má­so­di­kán el­hunyt Zámbó Jimmy, ha­zánk egyik leg­ked­vel­tebb elő­adó­mű­vé­sze.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Ren­ge­teg­szer kérte, de hiába...

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá.

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Szomorú karácsony, élőben jelentkezett Jimmy fia a sír mellől

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Közel 17 éve, hogy a ki­vé­te­les te­het­ségű éne­kes saját ott­ho­ná­ban tra­gi­kus bal­eset ál­do­zata lett.

Megbotránkoztató videó került fel a netre Zámbó Krisztiánról, ezt művelte

Megbotránkoztató videó került fel a netre Zámbó Krisztiánról, ezt művelte

Ennek a fel­vé­tel­nek soha nem lett volna sza­bad nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nie!

Ennek a fel­vé­tel­nek soha nem lett volna sza­bad nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nie!

Lajcsi elárulta: ezért halt meg Zámbó Jimmy!

Lajcsi elárulta: ezért halt meg Zámbó Jimmy!

17 éve tör­tént a tra­gé­dia.

17 éve tör­tént a tra­gé­dia, amely meg­rázta a ma­gyar ze­nész­vi­lá­got - a régi barát most el­árulta, mi állt a Ki­rály ha­lá­lá­nak hát­te­ré­ben.

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Ezt nézd: nagy bejelentést tett Zámbó Jimmy fia

Jimmy jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg...

Krisz­tián most nem le­gen­dás édes­apja hangi ma­gas­sá­ga­iba vá­gya­ko­zik, in­kább Jimmy hí­re­sen jó fi­zi­ku­mát iri­gyelte meg.

Te tudtad, ki fedezte fel Zámbó Jimmyt?

Te tudtad, ki fedezte fel Zámbó Jimmyt?

Ke­ve­sen tud­ják, hogy ki ve­zette be a szak­mába Zámbó Jimmyt. Poór Péter éne­kes me­sélt arról az idő­ről, ami­kor még senki sem is­merte Jimmy nevét.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy ki ve­zette be a szak­mába Zámbó Jimmyt. Poór Péter éne­kes me­sélt arról az idő­ről, ami­kor még senki sem is­merte Jimmy nevét.

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Hatalmas változás történt Zámbó Jimmy legkisebb fiának életében!

Ad­rián nem édes­apja örök­sé­gé­ből él, saját pro­jektbe kez­dett, amit si­kerre vitt.

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Össztűz zúdul Janicsák Vecára a Sztárban Sztárban!

Nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Az éne­kesnő két pro­duk­ci­ó­já­val is ki­húzta a gyu­fát a ra­jon­gók­nál, ám nagy esé­lye van a győ­ze­lemre.

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

Zámbó Jimmy fia csúnyán beszólt Janicsák Vecának

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

A le­gen­dás éne­kes fia nem volt elé­ge­dett az édes­apja bő­rébe bújó éne­kesnő tel­je­sít­mé­nyé­vel. Ezt üzente!

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

Megható módon emlékezett Zámbó Jimmy sírjánál az énekes

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese.

A Ri­sing Star csil­la­gá­nak a Ki­rály a ked­venc éne­kese, pél­da­képe és út­mu­ta­tója.

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

Zámbó Jimmy bőrébe bújik Janicsák Veca!

A Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.

Az éne­kesnő a Pa­taky At­tila, Jimmy és Vik­i­dál Gyula tri­ó­ból végül a Ki­rályt vá­lasz­totta a hét­végi élő show-ra.