Zalatnay Sarolta

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Könnyfakasztó ajándék: Ezt kapja 70. szülinapjára Zalatnay Cini!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

Ha­ma­ro­san be­tölti a he­te­dik ik­szet, meg­le­pe­tés­sel ké­szül­nek neki!

FRISS HÍREK

Nem titkolja tovább, három unokája van Zalatnay Cininek

Nem titkolja tovább, három unokája van Zalatnay Cininek

Lánya nőt sze­ret, nem férfit.

Ne­he­zen dol­gozta fel az éne­kesnő, hogy lánya nem férfit, hanem nőt sze­ret. Za­lat­nay Sa­rolta nem­so­kára het­ven­éves lesz, de már ezzel is meg­bé­kélt.

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Zalatnay Cini beismerte: Elhitte, hogy ez a férfi az utolsó esélye

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Az éne­kesnő mai fej­jel már biz­to­san nem kez­dett volna bele...

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

El­kez­dő­dött a bú­csúz­ta­tás a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

Koncertjén békülne Kovács Katival Zalatnay

A két éne­kesnő kö­zött azóta fa­gyos a vi­szony, hogy Cinit 2004-ben három év bör­tönre ítél­ték csa­lás miatt.

A két éne­kesnő kö­zött azóta fa­gyos a vi­szony, hogy Cinit 2004-ben három év bör­tönre ítél­ték csa­lás miatt.

Ez ám a Retro: Közös képen a magyar kebelcsodák

Ez ám a Retro: Közös képen a magyar kebelcsodák

Régi ba­rát­ság az övék.

Köz­tu­dott, hogy a ma­gyar éne­kesnő és a ma­gyar szár­ma­zású vi­lág­sztár rég­óta jó kap­cso­la­tot ápol. De mi­lyen rég­óta!

Bordatörése miatt állt meg a fogyásban Zalatnay Cini!

Bordatörése miatt állt meg a fogyásban Zalatnay Cini!

Élet­mó­dot kel­lett vál­ta­nia!

Az éne­kes­nő­nek élet­mó­dot kel­lett vál­ta­nia bal­esete után! Még min­dig a bor­da­tö­rés kö­vet­kez­mé­nyeit vi­seli.

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Gyászol Zalatnay Cini: Képtelen elengedni Komár Lászlót!

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Az éne­kesnő öt évvel a tra­gé­dia után sem tudta meg­emész­teni, hogy egy­kori ked­vese el­hunyt.

Intim fotó: a Balaton közepén villantott Zalatnay Cini

Intim fotó: a Balaton közepén villantott Zalatnay Cini

A 69 éves éne­kesnő új­fent be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő bi­zony nem apáca!

A 69 éves éne­kesnő új­fent be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő bi­zony nem apáca!

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Évek­kel ez­előtt azt jó­sol­ták Za­lat­nay Ci­i­ni­nek, hogy idén rá­ta­lál a sze­re­lem.

Évek­kel ez­előtt azt jó­sol­ták Za­lat­nay Ci­i­ni­nek, hogy het­ven­éves ko­rá­ban talál rá az igaz sze­re­lem.

Kettesben nyaral a lányával Zalatnay Sarolta!

Kettesben nyaral a lányával Zalatnay Sarolta!

Már na­gyon várja az au­gusz­tust.

Az éne­kesnő már na­gyon várja az au­gusz­tust, ami­kor Niki végre ha­za­lá­to­gat, hogy el­tölt­hes­se­nek együtt né­hány fe­lejt­he­tet­len napot.

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

Fagyival hűtik magukat a hőségben a sztárok!

A fe­kete fagyi na­gyon íz­lett nekik.

A va­do­natúj fe­kete fagy­lal­tot el­ső­ként híres ma­gyar sztár­ja­ink pró­bál­hat­ták ki, az egész­sé­ges nya­lánk­ság pedig na­gyon íz­lett nekik.

Elképesztő fordulat Zalatnay Sarolta balesetének ügyében!

Elképesztő fordulat Zalatnay Sarolta balesetének ügyében!

Az éne­kesnő ta­valy no­vem­ber­ben esett el egy be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén, most a lánya in­téz­ke­dik az ügyé­ben.

Az éne­kesnő ta­valy no­vem­ber­ben esett el egy be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén, most a lánya in­téz­ke­dik az ügyé­ben.

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Kezdődik a per: Milliomos lehet Zalatnay

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Za­lat­nay Cini még ta­valy ős­szel esett egy ha­tal­ma­sat az egyik fő­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont lép­cső­jén.

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt, hi­szen a ti­tok­za­tos jó­akaró ren­ge­teg kel­le­met­len­ség­től men­tette meg őt.

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Elvesztette barátját, gyászol Zalatnay Cini

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt az éne­kesnő leg­na­gyobb ra­jon­gója. A férfi szinte min­den kon­certre el­kí­sérte Cinit, és ra­jon­gói ol­da­lá­nak is is­mert fi­gu­rája volt.

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Már nem elő­ször...

Bár a 69 éves éne­kesnő öröm­mel fo­gadta volt férje kö­ze­le­dé­sét, újra csa­lód­nia kel­lett. Már nem elő­ször...

Elmarad a nagy találkozás: Egyedül tért haza Zalatnay lánya

Elmarad a nagy találkozás: Egyedül tért haza Zalatnay lánya

Cinit és a más­sá­gát nyíl­tan vál­laló lá­nyát egy ol­vasó kapta len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren.

Megkapta a pápa Cini ajándékát!

Megkapta a pápa Cini ajándékát!

Megér­ke­zett Ró­mába Cini pá­pá­nak kül­dött le­meze.

Megér­ke­zett Ró­mába Cini pá­pá­nak kül­dött le­meze, ame­lyen az éne­kesnő az Ave Ma­riát énekli. Az éne­kesnő nem hitte volna, hogy si­ke­rül a ter­vük.

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Retro: így szabadult a börtönből Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő szá­mára a ké­tez­res évek kö­zepe volt élete mély­pontja.

Az éne­kesnő szá­mára a ké­tez­res évek kö­zepe volt élete mély­pontja.

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Szomorú: Orvosa eltiltotta lányától Zalatnay Cinit!

Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott! Még min­dig nem gyó­gyult meg!

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sait ke­resztbe húzta a be­teg­ség. Saj­nos csak ké­sőbb ta­lál­koz­hat gyer­me­ké­vel, akit már rég­óta nem lá­tott!

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

Ha bejön a retro, ezt a szilveszteri videót neked találták ki

1974-ben já­runk, éppen...

1974-ben já­runk, éppen de­cem­ber 31-én. Egy olyan bu­li­ban, ahol fel­tű­nik az összes le­gen­dás éne­kesnő és éne­kes. Így bu­liz­tak ők annak ide­jén!

Nem bírta a nyomást: Sírógörcsöt kapott a színpadon Zalatnay Cini!

Nem bírta a nyomást: Sírógörcsöt kapott a színpadon Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő sú­lyos bal­esete óta elő­ször lé­pett szín­padra. A fel­gyü­lem­lett stressz könnyek­kel tá­vo­zott Za­lat­nay­ból!

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Hűha: Ferenc pápa kapja meg Zalatnay Sarolta lemezét!

Az éne­kes­nő­nek né­hány napon belül olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része, ami nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Az éne­kes­nő­nek né­hány napon belül olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része, ami nem min­den­ki­nek ada­tik meg.

Mégis lehet unokája Cininek

Mégis lehet unokája Cininek

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, Cini lánya egy nőt sze­ret...

Szer­dán bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy Za­lat­nay Cini lánya be­val­lotta, Ang­li­á­ban egy nővel él együtt. Ez benne is kér­dé­se­ket ve­tett fel...

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Döbbenetes vallomás: Zalatnay Cini lánya felvállalta leszbikusságát!

Nagy be­je­len­tést tett Za­lat­nay Cini lánya. Niki, aki egy ideje Lon­don­ban él, be­val­lotta: a saját ne­mé­hez von­zó­dik!

Atyaég: 12 millió forint ütheti a markát Zalatnay Cininek!

Atyaég: 12 millió forint ütheti a markát Zalatnay Cininek!

Óri­ási er­köl­csi el­is­me­rés­sel és akár több mil­lió fo­rint plus­szal kezd­heti a jövő évet a nép­szerű éne­kesnő!

Óri­ási er­köl­csi el­is­me­rés­sel és akár több mil­lió fo­rint plus­szal kezd­heti a jövő évet a nép­szerű éne­kesnő!

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

Újra együtt: hűtlen férje visszatalált Zalatnay Saroltához!

A hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb Csaba akkor hagyta el Cinit, ami­kor az éne­kesnő bör­tönbe ke­rült.

A hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb Csaba akkor hagyta el Cinit, ami­kor az éne­kesnő bör­tönbe ke­rült.

Hoppá! Sean Connery tehette volna világsztárrá Zalatnayt

Hoppá! Sean Connery tehette volna világsztárrá Zalatnayt

Ha nincs a vas­ka­la­pos mód­sze­rek­kel a zenei szakma fö­lött ural­kodó In­te­ron­cert, akkor...

Ha nincs a vas­ka­la­pos mód­sze­rek­kel a zenei szakma fö­lött ural­kodó In­te­ron­cert, akkor...

Újra bíróság elé áll a súlyos balesetet szenvedő Zalatnay

Újra bíróság elé áll a súlyos balesetet szenvedő Zalatnay

Óri­ási fáj­dal­mak­kal küzd...

Bár rázza a hideg a per szó hal­la­tán, sú­lyos bal­esete után jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat. Hat bor­dája tö­rött, je­len­leg is óri­ási fáj­dal­mak­kal küzd...

A kontroll eredményeitől retteg Cini

A kontroll eredményeitől retteg Cini

Iszo­nya­tos kí­no­kat áll ki.

Iszo­nya­tos kí­no­kat áll ki Za­lat­nay Sa­rolta, aki múlt héten sze­ren­csét­len bal­eset­ben el­törte hat bor­dá­ját.

Nem jöhet ki a kórházból Zalatnay

Nem jöhet ki a kórházból Zalatnay

Még az ág is húzza a le­gen­dás éne­kes­nőt.

Még az ág is húzza a le­gen­dás éne­kes­nőt: né­hány hete ki­ra­bol­ták egy ben­zin­kút­nál, most va­sár­nap pedig el­csú­szott egy lép­csőn, és ha­tal­ma­sat esett.

Súlyos balesetet szenvedett Zalatnay Cini: Kórházba szállították!

Súlyos balesetet szenvedett Zalatnay Cini: Kórházba szállították!

Az arany­torkú éne­kes­nő­nek bor­zasztó fáj­dal­mai van­nak, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége! Sé­rü­lé­sei sú­lyo­sak!

Zalatnay pokoli fájdalmak közt bulizott a kórházban

Zalatnay pokoli fájdalmak közt bulizott a kórházban

Cini bár mér­he­tet­len fáj­dal­ma­kat élt és él át most is hét­végi bal­esete után, még­sem tudta meg­ta­gadni ön­ma­gát.

Cini bár mér­he­tet­len fáj­dal­ma­kat élt és él át most is hét­végi bal­esete után.

Anyagilag padlóra küldi betegsége Zalatnayt!

Anyagilag padlóra küldi betegsége Zalatnayt!

He­tekre ki­esik a mun­ká­ból...

Az éne­kesnő még az ün­nepi hét­vé­gén szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­ből leg­ha­ma­rabb hat hét múlva épül­het fel.

Nagy a baj: Súlyos balesetet szenvedett Zalatnay Sarolta

Nagy a baj: Súlyos balesetet szenvedett Zalatnay Sarolta

Bor­zasztó fáj­dal­ma­kat él át...

Bor­zasztó fáj­dal­ma­kat él át az arany­torkú éne­kesnő, sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett! Hir­te­len jött a baj, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség!

Hivatal elé került Zalatnay Kossuth-díjának kérdése

Hivatal elé került Zalatnay Kossuth-díjának kérdése

Ren­ge­te­gen imád­ják Cinit, és azt sze­ret­nék, ha az éne­kesnő végre te­het­sé­gé­hez méltó el­is­me­rést kapna.

Ren­ge­te­gen imád­ják Cinit, és mind azt sze­ret­nék, ha a cso­dás hangú éne­kesnő végre te­het­sé­gé­hez méltó el­is­me­rést kapna.

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Gyalázat: Ellopták Zalatnay Cini privát videóit!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket áruét el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Az éne­kesnő meg­lepő rész­le­te­ket áruét el a mo­bil­te­le­fon­já­val kap­cso­lat­ban, amit el­lop­tak tőle!

Cini lánya újra itthon! Nagy boldogság

Cini lánya újra itthon! Nagy boldogság

Az éne­kesnő egye­dül él ott­ho­ná­ban, hi­szen a lánya Lon­donba köl­tö­zött.

Az éne­kesnő egy ideje egye­dül él ott­ho­ná­ban, hi­szen a lánya elő­ször vi­dé­ken, majd pedig Lon­don­ban kez­dett új éle­tet.

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Már biztos: Jövőre elhagyja az országot Zalatnay Cini!

Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Az arany­torkú éne­kesnő a 2017-es év ele­jén in­dult a hosszú útra! Kör­be­utazza a vi­lá­got!

Részeg férfiak támadtak Zalatnay Cinire, reszketett a félelemtől

Részeg férfiak támadtak Zalatnay Cinire, reszketett a félelemtől

Kri­mibe illő je­le­net­ben volt része egy ben­zin­kú­ton!

Kri­mibe illő je­le­net­ben volt része egy ben­zin­kú­ton! Nem elég, hogy el­lop­ták a mo­bil­ját, még meg is fe­nye­get­ték: ha szól a zsa­ruk­nak, át­vág­ják a tor­kát...

Gyászol Zalatnay Sarolta!

Gyászol Zalatnay Sarolta!

Az éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lán val­lott vesz­te­sé­gé­ről. Je­len­leg a ba­rá­tok pró­bál­ják tar­tani benne a lel­ket, de nincs könnyű dol­guk...

Az éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lán val­lott vesz­te­sé­gé­ről. Je­len­leg a ba­rá­tok pró­bál­ják tar­tani benne a lel­ket, de nincs könnyű dol­guk...

Mi történt? Elhagyja az országot Zalatnay Sarolta!

Mi történt? Elhagyja az országot Zalatnay Sarolta!

A 68 éves éne­kesnő nagy do­básra ké­szül, a si­ke­rért pedig ko­moly ál­do­za­to­kat kell hoz­nia!

Somló halála megváltoztatta Zalatnay életét

Somló halála megváltoztatta Zalatnay életét

Ne­he­zen vi­seli a gyászt.

Az éne­kesnő tel­je­sen egye­dül ma­radt, mióta lánya Lon­donba köl­tö­zött. Már-már meg­szokta a ma­gá­nyos es­té­ket, de Somló ha­lála fel­bo­rí­tott benne va­la­mit.

Kossuth-díjat adnának Zalatnay Cininek

Kossuth-díjat adnának Zalatnay Cininek

Ha szi­go­rúan vesszük, fél év­szá­za­dos mű­vé­szeti te­vé­keny­sé­géért akár meg is kap­hatná a nem kevés pénz­zel járó ál­lami el­is­me­rést.

Ha szi­go­rúan vesszük, fél év­szá­za­dos mű­vé­szeti te­vé­keny­sé­géért akár meg is kap­hatná a nem kevés pénz­zel járó ál­lami el­is­me­rést.

Zalatnay visszatért álmai városába

Zalatnay visszatért álmai városába

Az éne­kesnő lá­nyát lá­to­gatta meg Lon­don­ban, ahol év­ti­ze­dek­kel ez­előtt el­sza­lasz­totta élete nagy le­he­tő­sé­gét. Lánya ott kez­dett új éle­tet.

Az éne­kesnő lá­nyát lá­to­gatta meg Lon­don­ban, ahol év­ti­ze­dek­kel ez­előtt el­sza­lasz­totta élete nagy le­he­tő­sé­gét. Lánya ott kez­dett új éle­tet.

Ilyen is csak Zalatnay Cinivel történhet!

Ilyen is csak Zalatnay Cinivel történhet!

Za­lat­nay Ci­ni­vel annyi min­den tör­tént már élete során, hogy az elég lenne tíz em­ber­nek is. De ez a ka­land még tőle is hi­he­tet­len!

Za­lat­nay Ci­ni­vel annyi min­den tör­tént már élete során, hogy az elég lenne tíz em­ber­nek is. De ez a ka­land még tőle is hi­he­tet­len!

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

Zalatnay vallomása: Nagy hatással van az életére a bírósági ítélet!

A 68 éves éne­kesnő be­is­merte, je­len­tős kö­vet­kez­mé­nyek­kel járt a bí­ró­ság má­sod­fokú dön­tése a kar­ri­er­jére.

Exkluzív interjú Zalatnay Cinivel az ítélet után

Exkluzív interjú Zalatnay Cinivel az ítélet után

Cini lát­ha­tóan fe­szült volt...

Cini lát­ha­tóan fe­szült volt a tár­gya­lás alatt, majd az utolsó szó jogán el­mondta vé­le­mé­nyét, ami­vel a bírót nem si­ke­rült meg­győz­nie...

Lánya szerint ez a sors vár Zalatnay Cinire!

Lánya szerint ez a sors vár Zalatnay Cinire!

Az éne­kesnő ked­den áll bí­ró­ság elé. Vajon mi lesz az íté­let?

Az éne­kesnő ked­den áll bí­ró­ság elé, ekkor dől el, hogy ismét bör­tönbe kell-e vo­­nul­nia csa­lá­sért.

Gyászol Zalatnay Cini!

Gyászol Zalatnay Cini!

Cini tudta, hogy ba­rátja na­gyon beteg, de arra nem szá­mí­tott, hogy el is veszt­het a jóst, aki három agy­vér­zés után a na­pok­ban hunyt el.

Cini tudta, hogy ba­rátja na­gyon beteg, de arra nem szá­mí­tott, hogy el is veszt­het a jóst, aki három agy­vér­zés után a na­pok­ban hunyt el.

Ezért nem megy újra börtönbe Zalatnay Cini

Ezért nem megy újra börtönbe Zalatnay Cini

Az éne­kesnő és ügy­védje is fel­men­tésre szá­mít a keddi má­sod­fokú tár­gya­lá­son. Sze­rin­tük éppen a pert in­dító A. Mó­nika az, akit el kel­lene ítélni hamis vá­dért.

Az éne­kesnő és ügy­védje is fel­men­tésre szá­mít a keddi má­sod­fokú tár­gya­lá­son. Sze­rin­tük éppen a pert in­dító A. Mó­nika az, akit el kel­lene ítélni hamis vá­dért.

Dráma: Holnap újra börtönbe zárhatják Zalatnay Cinit!

Dráma: Holnap újra börtönbe zárhatják Zalatnay Cinit!

Ismét könnyen hű­vösre ke­rül­het!

Ször­nyű nap kö­szönt ked­den az éne­kes­nőre, aki sza­ba­du­lása után tíz évvel ismét könnyen hű­vösre ke­rül­het!

Külföldre költözik Zalatnay Cini lánya

Külföldre költözik Zalatnay Cini lánya

Az éne­kesnő ne­velt lánya ko­moly dön­tést ho­zott. Már bú­csúz­ko­dik...

Az éne­kesnő ne­velt lánya ko­moly dön­tést ho­zott. Már bú­csúz­ko­dik ba­rá­ta­i­tól, pár nap múlva kül­földre köl­tö­zik, hogy meg­va­ló­sítsa ön­ma­gát és ál­mait.

Zalatnay Cini lánya végre kimondja az igazságot!

Zalatnay Cini lánya végre kimondja az igazságot!

Az igaz­ság néha fáj, de az élet már csak ilyen...

Az igaz­ság néha fáj, de az élet már csak ilyen...

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Cini: Hazugság, amit rólam és a lányomról állítanak!

Za­lat­nay Sa­rolta szo­mo­rúan töl­tötte az anyák nap­ját, mi­u­tán az egyik na­pi­lap éppen az­napra idő­zí­tette cím­lap­ját.

Za­lat­nay Sa­rolta szo­mo­rúan töl­tötte az anyák nap­ját, mi­u­tán az egyik na­pi­lap éppen az­napra idő­zí­tette cím­lap­ját.

Rohamkocsi vitte Zalatnay Cinit az Üllői úti klinikára

Rohamkocsi vitte Zalatnay Cinit az Üllői úti klinikára

A ve­té­lésbe csak­nem be­le­halt.

Az éne­kesnő mind­ed­dig hall­ga­tott élete leg­ször­nyűbb tit­ká­ról. Most egy pó­di­um­be­szél­ge­té­sen meg­nyílt, és be­szélt fáj­dal­má­ról. A ve­té­lésbe csak­nem be­le­halt.

Kiderült Zalatnay Cini nagy titka! Elhagyja az országot!

Kiderült Zalatnay Cini nagy titka! Elhagyja az országot!

Ame­rika felé veszi az irányt!

Az éne­kesnő úgy dön­tött, Ame­rika felé veszi az irányt! Meg­tud­tuk, mi áll a hir­te­len jött dön­tés hát­te­ré­ben!

Hátat fordított a lánya Zalatnay Cininek!

Hátat fordított a lánya Zalatnay Cininek!

Niki össze­pa­kolt és el­ment: na­gyon csú­nyán össze­vesz­tek az any­já­val! Cini tehet min­den­ről? Kép­te­len fel­nőtt módon vi­sel­kedni.

Niki össze­pa­kolt és el­ment: na­gyon csú­nyán össze­vesz­tek az any­já­val! Cini tehet min­den­ről? Kép­te­len fel­nőtt módon vi­sel­kedni.

Rejtély: Hirtelen eltűnt a Facebookról Zalatnay Cini!

Rejtély: Hirtelen eltűnt a Facebookról Zalatnay Cini!

Az éne­kesnő egyik profilja egyik perc­ről a má­sikra tűnt el a kö­zös­ségi ol­dal­ról. Cini ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt!

Az éne­kesnő egyik profilja el­tűnt a kö­zös­ségi ol­dal­ról. Cini ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt!

Kikosarazta régi szerelme Zalatnayt!

Kikosarazta régi szerelme Zalatnay Cinit!

Az éne­kesnő szí­ve­sen látta volna Brian May-t.

Az éne­kesnő szí­ve­sen látta volna a volt sze­rel­mét, a ha­zánk­ban kon­cer­tező Brian May-t, ám a vi­lág­sztár me­nedzs­­mentje erre nem adott en­ge­délyt.

Újabb aggasztó híreket kaptunk Zalatnay Ciniről!

Újabb aggasztó híreket kaptunk Zalatnay Ciniről!

Mi tör­té­nik az éne­kes­nő­vel?

A 68 éves éne­kesnő évek óta el­zár­kó­zik a nyil­vá­nos­ság­tól, nem be­szél a ma­gán­éle­té­ről. A kö­zös­ségi ol­da­lon azon­ban na­pok­kal ez­előtt nyo­masztó so­ro­kat tett közzé.

Zalatnay Cini cáfolja a róla keringő pletykákat!

Zalatnay Cini cáfolja a róla keringő pletykákat!

Az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán meg­je­lent posztja adott okot nem­rég az ag­go­da­lomra...

Az éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán meg­je­lent posztja adott okot nem­rég az ag­go­da­lomra...

Baj van? Aggódhatunk Zalatnay Ciniért?

Baj van? Aggódhatunk Zalatnay Ciniért?

Egy friss Fa­ce­book-be­jegy­zés ad okot a nyug­ta­lan­ságra... A ra­jon­gók­ban a vér is meg­fa­gyott az éne­kesnő szo­morú so­ra­i­tól.

Egy friss Fa­ce­book-be­jegy­zés ad okot a nyug­ta­lan­ságra... A ra­jon­gók­ban a vér is meg­fa­gyott az éne­kesnő szo­morú so­ra­i­tól.

Ezek a sztárok is kiálltak az állatkínzás ellen! Exkluzív galéria a tüntetésről

Ezek a sztárok is kiálltak az állatkínzás ellen! Exkluzív galéria a tüntetésről

Az or­szág min­den pont­já­ról ér­kez­tek szim­pa­ti­zán­sok a tün­te­tésre.

Az or­szág min­den pont­já­ról ér­kez­tek szim­pa­ti­zán­sok a tün­te­tésre.

Erre a magyar sztárra vágyik Zalatnay Cini!

Erre a magyar sztárra vágyik Zalatnay Cini!

Je­len­leg van egy ud­var­lója, de mégis régi sze­rel­mén jár az esze.

Ugyan az éne­kes­nő­nek je­len­leg van egy ud­var­lója, de mégis régi sze­rel­mén jár fo­lya­ma­to­san az agya. Aki­vel vi­szont semmi esé­lye sincs az új­ra­kez­désre.

Ezért menekül a nyilvánosság elől Zalatnay Cini

Ezért menekül a nyilvánosság elől Zalatnay Cini

El­árulta, miért rej­tőz­kö­dik...

Az éne­kes­nő­ről hosszú hó­na­pok óta sem­mit nem lehet tudni, és ennek meg­van az oka. Sa­rolta el­árulta a Ri­post­nak, miért rej­tőz­kö­dik...

Újra kínozza fiatalkori betegsége Zalatnay Cinit

Újra kínozza fiatalkori betegsége Zalatnay Cinit

Ismét rá­tör­tek a kínzó ro­ha­mok.

A 67 éves éne­kesnő több év­ti­zede gyó­gyult­nak hitte magát, és na­gyon két­ség­be­esett, ami­kor újra rá­tör­tek a kínzó ro­ha­mok.

Kivizsgálásokra kell járnia Zalatnay Cininek

Kivizsgálásokra kell járnia Zalatnay Cininek

Sa­rolta sosem lehet elég nyu­godt...

Az éne­kesnő sosem lehet elég nyu­godt, így min­den meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy ne újul­has­son ki sú­lyos be­teg­sége.

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Se­bész­kés szabta át őket!

Nem szé­gyel­lik, hogy se­bész­kés alá fe­küd­tek, sőt, büsz­kék arra, hogy év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hat­nak a ko­ruk­ból!