Wolf Kati

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Alap, hogy a Ná­nási csa­lád nem hagyja ka­rá­cso­nyi videó nél­kül ra­jon­góit. Ezt most ki­ma­xol­ták ren­de­sen...

Alap, hogy a Ná­nási csa­lád nem hagyja ka­rá­cso­nyi videó nél­kül ra­jon­góit. Ezt ér­de­mes meg­nézni.

FRISS HÍREK

Ez durva lesz: Közeleg minden idők legkeményebb A Nagy Duettje

Ez durva lesz: Közeleg minden idők legkeményebb A Nagy Duettje

Az ed­digi öt évad is sírva rö­hö­gősre si­ke­re­dett, de ami most kö­vet­ke­zik, az min­de­nen, de min­de­nen túl­tesz majd!

Túl magasra perdült a szoknya, óriási villantás A Nagy Duettben

Túl magasra perdült a szoknya, óriási villantás A Nagy Duettben

Forró han­gu­lat a TV2 stú­di­ó­já­ban, már az első pro­duk­ci­ó­nál!

Forró han­gu­lat a TV2 stú­di­ó­já­ban, már az első pro­duk­ci­ó­nál!

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Óriási meglepetés, ők is szerepelnek A Nagy Duettben

Ki­de­rült a szó­ra­koz­tató műsor profi ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­sora! Ha­tal­mas show-nak ígér­ke­zik!

Ki­de­rült a szó­ra­koz­tató műsor profi ver­seny­ző­i­nek tel­jes név­sora! Ha­tal­mas show-nak ígér­ke­zik!

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Wolf Katit "megették" a gyerekei

Sok nő irigyli Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Sok nő irigyli Wolf Katit: az éne­kes­nő­ről ugyanis a ter­hes­sé­gei során le­ol­vad­tak a kilók - ezért most hí­zó­kú­rára fogja magát.

Fellépés közben szenvedett fájdalmas balesetet Wolf Kati!

Fellépés közben szenvedett fájdalmas balesetet Wolf Kati!

Csú­nyán be­ütötte a lábát...

Az ener­gi­kus éne­kes­nőt a men­tők­nek kel­lett el­lát­niuk, mi­u­tán ha­tal­ma­sat esett!

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Wolf Kati és Po­lyák Lilla rit­ka­ság­nak szá­mító közös elő­adá­sát lát­hat­juk jú­lius 28-án a Vaj­da­hu­nyad­vár re­ne­szánsz ud­va­rá­ban.

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

Wolf Kati babonás lett a gyerekei miatt

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

A ki­váló éne­kesnő éle­tét sok szem­pont­ból meg­vál­toz­tatta, ami­kor anya lett. De azt is el­árulta, hogy med­dig akar szín­pa­don ma­radni.

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről és kar­ri­er­jé­ről is.

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről és kar­ri­er­jé­ről is.

Mi történt? Kórházban volt Wolf Kati!

Mi történt? Kórházban volt Wolf Kati!

A nép­szerű éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon osz­totta meg a hírt: vizs­gá­la­ton esett át! Azt is el­árulta, miért érezte szük­sé­gét az el­len­őr­zés­nek!

A nép­szerű éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon osz­totta meg a hírt: vizs­gá­la­ton esett át! Azt is el­árulta, miért érezte szük­sé­gét az el­len­őr­zés­nek!

Kemény időszak köszöntött Wolf Kati életébe!

Kemény időszak köszöntött Wolf Kati életébe!

Nagy szer­ve­zést igé­nyel­nek nap­jai.

Most, hogy kö­ze­leg a fesz­ti­vál­sze­zon, ko­moly szer­ve­zést igé­nyel­nek a min­den­na­pok.

Wolf Kati képtelen volt elviselni régi életét

Wolf Kati képtelen volt elviselni régi életét

Meg­vi­selte a Hong­kong­ban töl­tött év.

A Sz­tár­ban sztár­ból leg­utóbb bú­csúzó éne­kesnő egy évig élt csa­lád­já­val Hong­kong­ban, ám semmi pén­zért nem térne vissza az eg­zo­ti­kus or­szágba.

Bírósághoz fordult Wolf Kati! Durván megalázták...

Bírósághoz fordult Wolf Kati! Durván megalázták...

Con­chitát gya­lázó mon­da­to­kat adtak a szá­jába. Kati meg­tette a jogi lé­pé­se­ket.

Az éne­kes­nőt egy hír­le­vél­lel hoz­ták kínos hely­zetbe, mely­ben Con­chita Wurs­tot gya­lázó mon­da­to­kat adtak a szá­jába. Kati meg­tette a jogi lé­pé­se­ket.

Hízókúrába kezdett a csontsovány Wolf Kati

Hízókúrába kezdett a csontsovány Wolf Kati

A dögös éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár alatt el­mondta, hogy ő so­kak­kal el­len­tét­ben in­kább hízni sze­retne, mint fogyni.

A dögös éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár alatt el­mondta, hogy ő so­kak­kal el­len­tét­ben in­kább hízni sze­retne, mint fogyni.

Baleset történt Wolf Kati kislányával

Baleset történt Wolf Kati kislányával

A ját­szó­té­ren törte össze magát az éne­kesnő gyer­meke.

A ját­szó­té­ren törte össze magát az éne­kesnő gyer­meke, akit azon­nal a száj­se­bé­szetre kel­lett vinni.

Wolf Kati alaposan megkurtította tincseit. Jól tette...?

Wolf Kati alaposan megkurtította tincseit. Jól tette...?

A Sz­tár­ban sztár egy­kori ver­seny­zője meg­un­hatta eddig fi­zi­mis­ká­ját, ezért fod­rász­székbe ült, ahol rö­vi­debbre vág­ták a haját. Ra­jon­gói tet­szé­sét el­nyerte az új fri­zura.

Ezért szerettük nagyon a Sztárban sztárt

Ezért szerettük nagyon a Sztárban sztárt

Össze­szed­tük a leg­jobb pil­la­na­to­kat.

Az el­múlt ki­lenc hét­ben ren­ge­teg szó­ra­koz­tató per­cet szer­zett ne­künk az or­szág leg­na­gyobb há­zi­bu­lija, a Sz­tár­ban sztár.

Kedvenceik miatt eshetnek ki a Sztárban sztár versenyzői

Kedvenceik miatt eshetnek ki a Sztárban sztár versenyzői

Ezen a héten nem­csak a műsor pro­du­ce­rei osz­tot­tak sze­re­pe­ket a Sz­tár­ban sztár ver­seny­ző­ire.

Szerintetek igaza van Majkának? Túl vékony lenne Wolf Kati?

Szerintetek igaza van Majkának? Túl vékony lenne Wolf Kati?

Ala­po­san fel­há­bo­ro­dott Wolf Kati, mi­u­tán ano­re­xi­ás­nak ne­vezte Majka. Sze­rin­te­tek jogos a kri­tika vagy túl­zás?

Ala­po­san fel­há­bo­ro­dott Wolf Kati, mi­u­tán ano­re­xi­ás­nak ne­vezte Majka. Sze­rin­te­tek jogos a kri­tika?

Csalás a Sztárban sztár? Felháborodtak Wolf Kati rajongói

Csalás a Sztárban sztár? Felháborodtak Wolf Kati rajongói

Sze­rin­tük Cso­bot Adélt se­gí­tik.

Az éne­kesnő hívei sze­rint egy­ér­telmű, hogy ked­ven­cük ki­esése nem volt tiszta játék.

Wolf Kati rémes Beyoncé utánzással búcsúzott

Wolf Kati rémes Beyoncé utánzással búcsúzott

Két díva bő­rébe is be­le­bújt Wolf Kati.

Két díva bő­rébe is be­le­bújt Wolf Kati a Sz­tár­ban sztár elő­dön­tő­jé­ben. De mind­egyikbe be­le­tört a bics­kája. A nézők pedig haza is küld­ték.

A nézők mindent megtesznek, hogy Wolf Kati kiessen a Sztárban sztárból

A nézők mindent megtesznek, hogy Wolf Kati kiessen a Sztárban sztárból

Az éne­kesnő va­sár­nap ismét a ki­esés szé­lére ke­rült.

Hiába nyű­gözte le a zsű­rit Koncz Zsu­zsa­ként, az éne­kesnő va­sár­nap ismét a ki­esés szé­lére ke­rült.

Segítségre szorul Wolf Kati

Segítségre szorul Wolf Kati

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek két sze­rep­ben is bi­zo­nyí­ta­nia kell.

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek két sze­rep­ben is bi­zo­nyí­ta­nia kell, hi­szen a műsor mel­lett anya­ként is meg kell fe­lel­nie.

Wolf Kati rettegett, hogy mit gondolnak majd a gyerekei a dominaszerkójáról

Wolf Kati rettegett, hogy mit gondolnak majd a gyerekei a dominaszerkójáról

Az éne­kesnő min­dig is a vissza­fo­gott­ság híve volt, ezért is ódz­ko­dott a Sz­tár­ban sztár va­sár­napi elő­adá­sá­tól.

Majka oldalán gyalázzák a rajongók Wolf Katit

Majka oldalán gyalázzák a rajongók Wolf Katit

Hiába nyű­gözi le hét­ről-hétre az éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tag­jait, a ra­jon­gók hir­te­len el­lene for­dul­tak, és ló­fejű szo­bor­nak ti­tu­lál­ták.

Hiába nyű­gözi le hét­ről-hétre az éne­kesnő a Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tag­jait, a ra­jon­gók hir­te­len el­lene for­dul­tak, és ló­fejű szo­bor­nak ti­tu­lál­ták. Mindez rá­adá­sul Majka Fa­ce­book profil­ján tör­tént, így Ka­ti­nak arra sem volt le­he­tő­sége, hogy meg­védje magát.

Wolf Kati nagyon fél a vetkőzéstől

Wolf Kati nagyon fél a vetkőzéstől

Lady Ga­ga­ként kell majd bi­zo­nyí­ta­nia, így kény­te­len le­dobni a tex­tilt.

A Sz­tár­ban sztár ver­seny­ző­jé­nek Lady Ga­ga­ként kell majd bi­zo­nyí­ta­nia, és ki­fe­je­zet­ten tart attól, hogy le kell dob­nia a tex­tilt.

Ettől a sztárszelfitől biztosan rémálmaid lesznek

Ettől a sztárszelfitől biztosan rémálmaid lesznek

Tóth Gabi és Wolf Kati át­ala­kul­tak.

Tóth Gabi és Wolf Kati lőt­tek ma­guk­ról egy közös képet, ami­vel biz­to­san el­nyer­nék az év gri­masz­ver­se­nyé­nek fő­dí­ját. Hi­he­tet­len, hogy néz­nek ki.

Az RTL Klub sztárjaival készül a TV2 új produkciója

Az RTL Klub sztárjaival készül a TV2 új produkciója

Las­san min­denki át­iga­zol.

Az RTL Klub­nak las­san nem ma­rad­nak sztár­jai, mert min­denki a TV2-höz iga­zol. Leg­alábbis a Sz­tár­ban sztár új éva­dá­ban elég sok a csa­tor­na­váltó részt­vevő.