Weisz Fanni

Idegtépő várakozás, utasszállító fedélzetén ragadt Weisz Fanni

Idegtépő várakozás, utasszállító fedélzetén ragadt Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell a fér­jé­vel, Pé­ter­rel szállt re­pü­lőre. De saj­nos akadt egy kis gond.

A csi­nos mo­dell a fér­jé­vel, Pé­ter­rel szállt re­pü­lőre. De saj­nos akadt egy kis gond.

FRISS HÍREK

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Ebben a luxusszobában lazított férjével Weisz Fanni

Dol­gozni ment kül­földre.

Dol­gozni ment kül­földre, de a munka után lu­xus­kö­rül­mé­nyek kö­zött pi­hen­he­tett a pár.

Bejelentette Weisz Fanni: részünkről jöhet a baba

Bejelentette Weisz Fanni: részünkről jöhet a baba

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra fér­jé­vel, de ké­szen áll­nak a csa­lád­ala­pí­tásra. A sorsra bíz­zák, mikor jön a baba.

Nem fe­szül­nek rá a gyer­mek­vál­la­lásra fér­jé­vel, de ké­szen áll­nak a csa­lád­ala­pí­tásra. A sorsra bíz­zák, mikor jön a baba.

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Megrázó vallomást tett Weisz Fanni: sorra kapta a pofonokat

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Si­ket­sége miatt ren­ge­teg mun­ká­ról le­ma­radt, nem akar­ták a ki­fu­tóra en­gedni.

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met pár­já­nak.

Nagyon megbántották Weisz Fannit, ő is reagált a gúnyolódásra

Nagyon megbántották Weisz Fannit, ő is reagált a gúnyolódásra

A mo­dell nem érti, miért be­szél­tek így róla, de meg­védte magát! Tel­je­sen jog­ta­la­nok vol­tak a meg­jegy­zé­sek...

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

Megható, gyerekeken segít Weisz Fanni és férje

A mo­dell és ked­vese ha­tal­mas örö­met szer­zett a rá­szo­ru­lók­nak! Bol­dog­sá­gu­kat meg is osz­tot­ták kö­zös­ségi ol­da­lu­kon.

A mo­dell és ked­vese ha­tal­mas örö­met szer­zett a rá­szo­ru­lók­nak! Bol­dog­sá­gu­kat meg is osz­tot­ták kö­zös­ségi ol­da­lu­kon.

Ízléstelen tréfa: gúnyos megjegyzést tettek Weisz Fannira

Ízléstelen tréfa: gúnyos megjegyzést tettek Weisz Fannira

Kajdi Csaba a kö­zös­ségi ol­da­lán vic­ce­lő­dött a hal­lás­sé­rült fo­tó­mo­del­lel. Ké­sőbb azon­ban rá­jött, po­én­já­val túl­lőtt a célon.

Kajdi Csaba a kö­zös­ségi ol­da­lán vic­ce­lő­dött a hal­lás­sé­rült fo­tó­mo­del­lel. Ké­sőbb azon­ban rá­jött, po­én­já­val túl­lőtt a célon.

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kérte kö­ve­tőit, hogy se­gít­se­nek. Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak.

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Így ragyogtak az ismert magyar nők az Inspiráló Nők Estjén

Így ragyogtak az ismert magyar nők az Inspiráló Nők Estjén

Va­ló­sá­gos sztár­pa­rádé jel­le­mezte csü­tör­tök este az Ins­pi­ráló Nők est­jét a Vár­kert ba­zár­ban.

Va­ló­sá­gos sztár­pa­rádé jel­le­mezte csü­tör­tök este az Ins­pi­ráló Nők est­jét a Vár­kert ba­zár­ban.

Élőszóban tett fontos bejelentést Weisz Fanni

Élőszóban tett fontos bejelentést Weisz Fanni

Egyre több­ször szó­lal meg.

A gyö­nyörű siket mo­dell egyre több­ször mu­tatja meg kö­ve­tő­i­nek, hogy fo­gya­té­kos­sága el­le­nére képes ért­he­tően be­szélni. Sőt!

Mi történt Weisz Fanni arcával?

Mi történt Weisz Fanni arcával?

A mo­dell így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel.

A mo­dell így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel.

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére az őt el­árasztó nő­napi kö­szön­té­sek­nek.

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

Babafakasztó túrára indulnak Weisz Fanniék

Egy hét együtt­lét...

A sze­rel­me­sek egy hétre hagy­ják maguk mö­gött a hét­köz­na­pok mó­kus­ke­re­két, és csak egy­más­sal fog­lal­koz­nak majd.

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni az utób­bira sza­vaz.

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni pél­dául az utób­bira sza­vaz. Az ano­re­xi­á­val vá­dolt szép­ség gon­dolt egy na­gyot...

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Éppen hat éve al­kot­nak egy párt.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Bi­ki­nis fotó ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

"Ha nő len­nék és rossz­in­du­latú, sze­rin­tem én is meg­őrül­nék, hogy nem tudok úgy ki­nézni, mint a Fanni!"

"Ha nő len­nék és rossz­in­du­latú, sze­rin­tem én is meg­őrül­nék, hogy nem tudok úgy ki­nézni, mint a Fanni!"

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni pró­bált nyu­godt ma­radni.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

El sem moz­dul mel­lőle...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Itt a bizonyíték: Komoly hízókúrába kezdett Weisz Fanni

Itt a bizonyíték: Komoly hízókúrába kezdett Weisz Fanni

A ra­jon­gók el se akar­ták hinni, hogy a nád­szál­vé­kony mo­dell ennyit meg tud enni.

A ra­jon­gók el se akar­ták hinni, hogy a nád­szál­vé­kony mo­dell ennyit meg tud enni.

Megszavazták, ilyen hajszíne lesz Weisz Fanninak

Megszavazták, ilyen hajszíne lesz Weisz Fanninak

Weisz Fanni min­dig ki­kéri a kö­ve­tői vé­le­mé­nyét, így ez most sem volt más­ként.

Weisz Fanni min­dig ki­kéri a kö­ve­tői vé­le­mé­nyét, így ez most sem volt más­ként.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dellt szil­vesz­ter éjjel le­he­tett az ék­szer nél­kül látni.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dellt szil­vesz­ter éjjel le­he­tett az ék­szer nél­kül látni, pedig au­gusz­tus óta egy­szer sem vette le azt.

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni egy kér­dés­ben.

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni egy kér­dés­ben.

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik. Egy ge­ne­ti­kust is fel­ke­res­tek.

Átlátszó felsőben mutatta meg melleit Weisz Fanni

Átlátszó felsőben mutatta meg melleit Weisz Fanni

Nagy si­kere lett a fo­tó­nak!

Nagy si­kere lett a fo­tó­nak, amit egy­ál­ta­lán nem cso­dá­lunk, hi­szen sze­met gyö­nyör­köd­tető rajta a mo­dell.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt fotót.

Zokogva búcsúzott férjétől Weisz Fanni

Zokogva búcsúzott férjétől Weisz Fanni

Férje so­káig pró­bálta nyug­tatni Weisz Fan­nit, de mind­hi­ába.

Férje so­káig pró­bálta nyug­tatni Weisz Fan­nit, de mind­hi­ába. A siket mo­dell zo­kogva bú­csú­zott el ked­ve­sé­től...

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Elérte a cél­ját a TV2 leg­bát­rabb páros mű­sora Weisz Fanni éle­té­ben.

Elérte a cél­ját a TV2 leg­bát­rabb páros mű­sora Weisz Fanni éle­té­ben.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Elképesztő változáson esett át Weisz Fanni

Elképesztő változáson esett át Weisz Fanni

A siket mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Két ko­rábbi fo­tó­ját ha­son­lí­totta össze az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Ezt a mon­tázst neked is lát­nod kell!

A siket mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Két ko­rábbi fo­tó­ját ha­son­lí­totta össze az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Ezt lát­nod kell!

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Meg­szó­lalt az ügy­véd.

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség.

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség. Val­lo­má­sá­val könnye­ket csalt a siket lány sze­mébe.

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

Különleges családi fotót mutatott Weisz Fanni, nem csak ketten vannak

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

A mo­dell és férje su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Weisz Fanni nem­rég arról be­szélt, hogy hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek - így össze­gez­hető A leg­bát­rabb páros má­so­dik szé­ri­ája.

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél, hanem tel­je­sen ma­gá­tól for­málja a han­got Weisz Fanni. El­árulta a tit­kát a mo­dell.

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél, hanem tel­je­sen ma­gá­tól for­málja a han­got Weisz Fanni. El­árulta a tit­kát a mo­dell.

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad.

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad. A TV2 le­rán­totta a lep­let az új pá­ro­sok­ról!

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött.

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. A mo­dell szü­le­tés­nap­ján sem tör­tént kö­ze­le­dés..

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel.

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

János ál­lítja, ő látta ami­kor a férje, sze­rinte düh­ből, hátba vágta Fan­nit.

János ál­lítja, ő látta ami­kor a férje, sze­rinte düh­ből, hátba vágta Weisz Fan­nit. Sze­rinte a siket mo­dell ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje...

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ke­mény ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg.

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Vég­le­ge­sen meg­dőlni lát­sza­nak azok a vádak, mi­sze­rint Weisz Fanni és férje fi­ze­tés­kor nem adtak szám­lát a mo­dell­is­ko­lá­jukba járó nö­ven­dé­kek szü­le­i­nek. G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló. Ám a Ri­post meg­tudta, mindez nem igaz, erről pedig írá­sos bi­zo­nyí­té­kot is sze­rez­tünk!

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak...

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak, pár per­ces be­szél­ge­té­sük­nek heves vita lett a vége...

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Be­telt a pohár.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Lát­ha­tóan ki­vi­rult, mióta férj­hez ment Weisz Fanni! A siket mo­dell tele van ener­gi­á­val, jel­nyel­ven ta­nítja a kö­ve­tőit.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

A csi­nos mo­dell olyas­mit ta­lált ki, amire még nem volt példa a ma­gyar média tör­té­ne­té­ben.

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val! Ő na­gyon már na­gyon iz­ga­tott.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val! Ő na­gyon már na­gyon iz­ga­tott.

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már. Sokan azt hi­szik, nem sze­ret enni, ám ez egy­ál­ta­lán nem igaz.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt és hall­ga­tott.

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt, és hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Min­dent el­mon­dott arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Meg­lepő módon győzné meg a lá­nyát.

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.