Weisz Fanni

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

FRISS HÍREK

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

János ál­lítja, ő látta ami­kor a férje, sze­rinte düh­ből, hátba vágta Weisz Fan­nit. Sze­rinte a siket mo­dell ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje...

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Az asszony ál­lítja, több olyan tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején, ame­lyek egy durva sze­mé­lyi­ség­za­var jelei.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Vég­le­ge­sen meg­dőlni lát­sza­nak azok a vádak, mi­sze­rint Weisz Fanni és férje fi­ze­tés­kor nem adtak szám­lát a mo­dell­is­ko­lá­jukba járó nö­ven­dé­kek szü­le­i­nek. G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló. Ám a Ri­post meg­tudta, mindez nem igaz, erről pedig írá­sos bi­zo­nyí­té­kot is sze­rez­tünk!

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ke­mény ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg.

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak...

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak, pár per­ces be­szél­ge­té­sük­nek heves vita lett a vége...

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Be­telt a pohár.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Férjének köszönhetően szólalhatott meg Weisz Fanni!

Lát­ha­tóan ki­vi­rult, mióta férj­hez ment Weisz Fanni! A siket mo­dell tele van ener­gi­á­val, jel­nyel­ven ta­nítja a kö­ve­tőit.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

A csi­nos mo­dell olyas­mit ta­lált ki, amire még nem volt példa a ma­gyar média tör­té­ne­té­ben.

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val! Ő na­gyon már na­gyon iz­ga­tott.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val! Ő na­gyon már na­gyon iz­ga­tott.

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már. Sokan azt hi­szik, nem sze­ret enni, ám ez egy­ál­ta­lán nem igaz.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Már három éve dúl a há­ború, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után, papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt és hall­ga­tott.

Weisz Fanni csa­ládja eddig tűrt, és hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Élete leg­fon­to­sabb nap­jára ké­szül.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Min­dent el­mon­dott arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Meg­lepő módon győzné meg a lá­nyát.

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Fan­tasz­ti­kus képek!

Ja­vá­ban tart a nyár, nem meg­lepő, hogy a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, össze­cso­ma­gol és jó né­hány hétre hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Fájdalmas bejelentést tett Weisz Fanni édesanyja, nem lehet könnyű

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Ágnes talán soha nem gon­dolt volna arra, hogy ez be­kö­vet­ke­zik...

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Péter Bar­ce­lo­nába.

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Meg­ható videó!

Bár a szép­ség­ki­rálynő nem sza­kí­totta meg tel­je­sen a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban. El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Sejtelmesen szexi fotót posztolt az esküvőre készülő magyar modell

Sejtelmesen szexi fotót posztolt az esküvőre készülő magyar modell

A gyö­nyörű ma­gyar szép­ség­ki­rálynő egy ten­ger­parti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor. A pár őszin­tén val­lott sze­rel­mük­ről egy mű­sor­ban.

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A Fa­ce­book hozta össze őket.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni. Pél­dául, hogy sze­re­lem volt har­ma­dik lá­tásra.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba, hogy fi­a­tal szü­lők le­gye­nek...

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye! A mo­dell és vő­le­gé­nye sze­ret­né­nek minél előbb be­le­vágni a csa­lád­ala­pí­tásba, hogy fi­a­tal szü­lők le­gye­nek...

Kiszivárogtak a részletek: Majkáé vagy Claudiáé lesz az év esküvője?

Kiszivárogtak a részletek: Majkáé vagy Claudiáé lesz az év esküvője?

Kü­lön­le­ges lesz az idei nyár, ami ce­le­b­es­kü­vő­ket il­leti!

Kü­lön­le­ges lesz az idei nyár, ami ce­le­b­es­kü­vő­ket il­leti!

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre. Azt írta, na­gyon rosszul érzi magát.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre. Azt írta, na­gyon rosszul érzi magát.

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell él­vezi az idei ta­vaszt, szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit, akik imád­ják az új képét.

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Nagy nap a mai az éle­té­ben.

A csi­nos mo­dell a vő­le­gé­nyé­vel, Pé­ter­rel együtt osz­to­zik az öröm­ben.

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül, vő­le­gé­nyé­vel pedig már na­gyon vár­ják, hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Huncut és nagyon szexi bugyit választott Weisz Fanni

Huncut és nagyon szexi bugyit választott Weisz Fanni

Iga­zán kü­lön­le­ges darab...

Weisz Fanni idén iga­zán kü­lön­le­ges fe­hér­ne­mű­vel ké­szül a ka­rá­csonyra.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter az idei évi ter­vek­ről, uta­zá­sok­ról és az es­kü­vő­jük­ről is be­szél­tek a FEM3 Ca­fé­ban.

Bővült Weisz Fanni családja

Bővült Weisz Fanni családja

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese ezt a cu­ki­sá­got fo­gad­ták örökbe.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese ezt a cu­ki­sá­got fo­gad­ták örökbe.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről. Végre va­lóra vál­totta rég­óta dé­del­ge­tett álmát.

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről. Végre va­lóra vál­totta rég­óta dé­del­ge­tett álmát.

A játék összeköt!

A játék összeköt!

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek. Ha hi­szel egy el­fo­ga­dóbb és sok­szí­nűbb vi­lág­ban, csat­la­kozz kez­de­mé­nye­zé­sünk­höz!

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek. Ha hi­szel egy el­fo­ga­dóbb és sok­szí­nűbb vi­lág­ban, csat­la­kozz kez­de­mé­nye­zé­sünk­höz!

Ez komoly? Rá sem lehet ismerni Weisz Fannira

Ez komoly? Rá sem lehet ismerni Weisz Fannira

Meg­lepő fotót posz­tolt a mo­dell.

A szexi mo­dell egy egé­szen meg­lepő fotót posz­tolt, mintha nem is ha­son­lí­tana ön­ma­gára.

Bikiniben élvezi a nyarat, megmutatta formás melleit Weisz Fanni!

Bikiniben élvezi a nyarat, megmutatta formás melleit Weisz Fanni!

A gyö­nyörű mo­dell kül­föl­dön él­vezi a forró év­szak utolsó nap­jait, sze­relme tár­sa­sá­gá­ban.

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Brutális helyen nyaral Weisz Fanni, azonnal bombatestet villantott

Brutális helyen nyaral Weisz Fanni, azonnal bombatestet villantott

A gyö­nyörű mo­dell ében­fe­kete bi­ki­ni­ben eresz­ke­dik a ha­bokba. Ez va­lami esz­mé­let­len!

Egye­lőre egyet­len képet kap­tunk az álom­nya­ra­lás­ról, ezen a gyö­nyörű mo­dell ében­fe­kete bi­ki­ni­ben eresz­ke­dik a ha­bokba. Ez va­lami esz­mé­let­len!

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Össze­súg­tak a háta mö­gött!

Nem csoda, hogy azon­nal össze­súg­tak a gyö­nyörű mo­dell háta mö­gött!

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

A gyö­nyörű, siket mo­dell őszin­tén val­lott arról, miért esik ne­he­zére, ha be­szél­nie kell.

A gyö­nyörű, siket mo­dell őszin­tén val­lott arról, miért esik ne­he­zére, ha be­szél­nie kell.

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát.

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát és leg­na­gyobb örö­mére egy au­tó­márka nagy­kö­vete is lesz.

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nél­kül áll a szín­padra.

Ké­szen áll arra, hogy párja nél­kül áll­jon a szín­padra egy szín­házi sze­rep ked­véért.

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk a gyö­nyörű mo­dellt!

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk Weisz Fan­nit egyik leg­újabb, Ins­tag­ram ol­da­lára fel­töl­tött képén!

Ezért marad el Weisz Fanni esküvője

Ezért marad el Weisz Fanni esküvője

Weisz Fanni és sze­relme kap­cso­lata nem is le­hetne ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb.

Weisz Fanni és sze­relme kap­cso­lata nem is le­hetne ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, azon­ban es­kü­vő­jük még várat ma­gára.

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

A gyö­nyörű siket mo­dell olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat. Emel­lett Fanni az Infi­niti ma­gyar­or­szági nagy­kö­vete és arca is lett.

A gyö­nyörű siket mo­dell olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

Weisz Fanni az INFINITI 2017-es év hazai nagykövete

Weisz Fanni az INFINITI 2017-es év hazai nagykövete

A Gab­lini Cég­cso­port tag­ja­ként, az Infi­niti hazai már­ka­kép­vi­se­lete ez­úton be­je­len­teni együtt­mű­kö­dé­sét Weisz Fanni-val 2017-ben. Az együtt­mű­kö­dés ke­re­té­ben Fanni az Infi­niti ma­gyar­or­szági nagy­kö­vete és arca, melyre az INFINITI ki­fe­je­zet­ten büszke.

Bikiniben villantott Weisz Fanni - ezt neked is látnod kell!

Bikiniben villantott Weisz Fanni - ezt neked is látnod kell!

El­ké­pesz­tően dögös képet osz­tott meg a siket szép­ség­ki­rálynő.

El­ké­pesz­tően dögös képet osz­tott meg a siket szép­ség­ki­rálynő.

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Vonzó és szexi, mint min­dig.

Vonzó és szexi, mint min­dig. Ilyen mo­soly­gó­san sze­ret­jük látni!

Vadító fotó került elő a múltból, a bikiniben pózoló Weisz Fanniról!

Vadító fotó került elő a múltból, a bikiniben pózoló Weisz Fanniról!

Pom­pom­lány­ként állt ka­mera elé.

A gyö­nyörű mo­dell ér­de­kes min­tá­zatú für­dő­ru­há­ban, pom­pom­lány­ként állt ka­mera elé.

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Bár arról nem tu­dunk, hogy mi­korra vár­ható az es­küvő, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Bár arról nem tu­dunk, hogy lány­ké­rés tör­tént volna, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja, a lagzi azon­ban még várat ma­gára!

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Súlyos betegséggel küzd Weisz Fanni

Súlyos betegséggel küzd Weisz Fanni

Pajzs­mi­rigy­prob­lé­mát di­ag­nosz­ti­zál­tak Weisz Fan­ni­nál.

Pajzs­mi­rigy­prob­lé­mát di­ag­nosz­ti­zál­tak Weisz Fan­ni­nál. A mo­dell-mű­sor­ve­zető ko­moly be­teg­sé­gére párja, Péter egyik ru­tin­vizs­gá­la­tán de­rült fény. Fan­ni­nál sze­ren­csére ide­jé­ben di­ag­nosz­ti­zál­ták a be­teg­sé­get, ami kulcs­fon­tos­ságú lehet a ké­sőbbi gyer­mek­vál­la­lás miatt.

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

Színpadról üzen édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály. Weisz Fanni párja miatt ugyanis el­tá­vo­lo­dott édes­any­já­tól.

A siket mo­dell bol­dog­sá­gát hosszú hó­na­pok óta be­ár­nyé­kolja egy csa­ládi vi­szály. Weisz Fanni párja miatt ugyanis el­tá­vo­lo­dott édes­any­já­tól. Az asszony úgy érzi, lánya sze­relme, Péter, be­fo­lyá­solja őt dön­té­se­i­ben.

Megdöbbentő hasonlóság Weisz Fanni fotóján

Megdöbbentő hasonlóság Weisz Fanni fotóján

Weisz Fanni si­ket­sége el­le­nére is ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje. Nem gon­dol­nánk, de hiába kész nő, ugyan­úgy fest, mint kis­lány­ként.

Weisz Fanni si­ket­sége el­le­nére is ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje. Nem gon­dol­nánk, de hiába kész nő, ugyan­úgy fest, mint kis­lány­ként.

Soha nem látott fotó került elő Weisz Fanniról, mindenkit meglepett

Soha nem látott fotó került elő Weisz Fanniról, mindenkit meglepett

A gyö­nyörű siket mo­dell egy eddig nem pub­li­kált képet ra­kott ki.

A gyö­nyörű siket mo­dell egy eddig nem pub­li­kált kép­pel lepte meg ra­jon­góit.

Kétségbeesetten üzen lányának Weisz Fanni édesanyja

Kétségbeesetten üzen lányának Weisz Fanni édesanyja

Nem tud be­le­nyu­godni a tör­tén­tekbe.

Nem tud be­le­nyu­godni a tör­tén­tekbe. Min­den fó­ru­mot meg­ra­gad, hogy a lá­nyá­hoz szól­jon.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!