Weisz Fanni

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Weisz Fanni hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni nem­rég arról be­szélt, hogy hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

FRISS HÍREK

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad.

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad. A TV2 le­rán­totta a lep­let az új pá­ro­sok­ról!

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Több rész­le­tet is ki­de­rült.

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. A mo­dell szü­le­tés­nap­ján sem tör­tént kö­ze­le­dés..

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Hatalmas fordulat: Megszólalt Weisz Fanni első vőlegénye

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Las­san két éve tart a há­ború Weisz Fanni és anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. Most azon­ban, elő­ke­rült va­laki a múlt­ból, aki rá­vi­lá­gít­hat dol­gokra.

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

János ál­lítja, ő látta ami­kor a férje, sze­rinte düh­ből, hátba vágta Weisz Fan­nit. Sze­rinte a siket mo­dell ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

Intim felvétel: Ágyában, lefekvés előtt mutatta meg magát Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

A gyö­nyörű mo­dell egy szelfi­vel bú­csú­zott éj­szaka ra­jon­gó­i­tól.

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

Előkerültek a papírok, hamisan vádolták adócsalással Weisz Fannit

G. Mária az egyik na­pi­lap­ban hetek óta ál­lítja, hogy Fanni és férje adó­csaló.

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben?

El­ké­pesz­tően el­dur­vult Weisz Fanni és az anyja közti bot­rány. Ágnes mintha kép­te­len lenne meg­ér­teni, hogy Fanni ön­álló, fel­nőtt ember, aki si­ket­sége el­le­nére szel­le­mi­leg tel­je­sen egész­sé­ges. De mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben? A Ri­post ennek járt utána.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért.

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak, pár per­ces be­szél­ge­té­sük­nek heves vita lett a vége...

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már. Sokan azt hi­szik, nem sze­ret enni, ám ez egy­ál­ta­lán nem igaz.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának!

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san anya is lesz.

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san édes­anya is lesz.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború Weisz Fanni csa­lád­já­ban, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Kez­de­mé­nye­zé­sé­vel hidat épí­tene a si­ke­tek és hal­lók kö­zött.

A csi­nos mo­dell olyas­mit ta­lált ki, amire még nem volt példa a ma­gyar média tör­té­ne­té­ben. Kez­de­mé­nye­zé­sé­vel hidat épí­tene a si­ke­tek és hal­lók kö­zött.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a siket mo­dell a vá­dakra.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Péter Bar­ce­lo­nába.

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

A siket mo­dell és édes­anyja három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

A siket mo­dell és édes­anyja három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

El­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás! Né­hány héten belül örökre össze­köti az éle­tét Weisz Fanni és ked­vese.

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre.

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban.

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Ja­vá­ban tart a nyár, a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, és hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Ja­vá­ban tart a nyár, a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, és hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A botrány folytatódik, nem hívta meg anyját az esküvőjére Weisz Fanni!

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek.

A szép­ség­ki­rálynő idén nyá­ron mondja ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek, ám ahe­lyett, hogy az édes­any­já­val együtt ké­szü­lődne, egy­előre meg sem hívta őt.

Sejtelmesen szexi fotót posztolt az esküvőre készülő magyar modell

Sejtelmesen szexi fotót posztolt az esküvőre készülő magyar modell

A gyö­nyörű ma­gyar szép­ség­ki­rálynő egy ten­ger­parti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit.

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Így kezeli szerelme Weisz Fanni siketségét!

Kap­cso­la­tuk alap­ját ké­pezi a humor.

A csi­nos mo­dell és ked­vese nyá­ron kel­nek egybe, kap­cso­la­tuk­nak pedig szer­ves alap­ját ké­pezi a humor.

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Hallássérült gyereket szülhet Weisz Fanni

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye!

Csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül Weisz Fanni és vő­le­gé­nye!

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Undorító, amit Weisz Fannival műveltek: kitálalt a modell

Fel­hívta ra­jon­gói fi­gyel­mét.

Két­ség­be­eset­ten hívta fel ra­jon­gói fi­gyel­mét a tör­tén­tekre.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni, azt sem, hogy let­tek egy pár.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

Apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell él­vezi az idei ta­vaszt, szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit, akik imád­ják az új képét.

A csi­nos mo­dell él­vezi az idei ta­vaszt, szexi fo­tó­val lepte meg a ra­jon­góit, akik imád­ják az új képét.

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Óriási az öröm: nagy hírt jelentett be Weisz Fanni

Nagy nap a mai csi­nos mo­dell éle­té­ben. A vő­le­gé­nyé­vel, Pé­ter­rel együtt osz­to­zik az öröm­ben.

Nagy nap a mai csi­nos mo­dell éle­té­ben. A vő­le­gé­nyé­vel, Pé­ter­rel együtt osz­to­zik az öröm­ben.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

Kiderült, mikor áll oltár elé Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter az idei évi ter­vek­ről, uta­zá­sok­ról és az es­kü­vő­jük­ről is be­szél­tek a FEM3 Ca­fé­ban.

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

Hatalmas bejelentés: nyáron esküvő, jöhet a baba Weisz Fanniéknál!

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül.

A gyö­nyörű mo­dell élete leg­bol­do­gabb nap­jára ké­szül, vő­le­gé­nyé­vel pedig már na­gyon vár­ják, hogy meg­fo­gan­jon első gyer­me­kük.

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a fej­le­mé­nyek­ről.

A játék összeköt!

A játék összeköt!

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek.

A Nagy­ka­rá­csony sors­jegy meg­vá­sár­lá­sá­val most bárki ré­szese lehet egy kü­lön­le­ges ját­szó­tér fel­épí­té­sé­nek.

Huncut és nagyon szexi bugyit választott Weisz Fanni

Huncut és nagyon szexi bugyit választott Weisz Fanni

A ka­rá­csony iga­zán jó al­ka­lom arra, hogy pá­runk­kal érez­tes­sük, mennyire sze­ret­jük. Weisz Fanni idén iga­zán kü­lön­le­ges fe­hér­ne­műt vá­laszt.

A ka­rá­csony iga­zán jó al­ka­lom arra, hogy pá­runk­kal érez­tes­sük, mennyire sze­ret­jük. Weisz Fanni idén iga­zán kü­lön­le­ges fe­hér­ne­műt vá­laszt.

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Köldökig kivágott esküvői ruhában mutatta meg dekoltázsát Weisz Fanni

Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

A gyö­nyörű, siket mo­dell el­ké­pesztő lát­ványt nyújt! Min­den­kit le­vett a lá­bá­ról!

Ez komoly? Rá sem lehet ismerni Weisz Fannira

Ez komoly? Rá sem lehet ismerni Weisz Fannira

A szexi mo­dell egy egé­szen meg­lepő fotót posz­tolt, mintha nem is ha­son­lí­tana ön­ma­gára.

A szexi mo­dell egy egé­szen meg­lepő fotót posz­tolt, mintha nem is ha­son­lí­tana ön­ma­gára.

Bikiniben élvezi a nyarat, megmutatta formás melleit Weisz Fanni!

Bikiniben élvezi a nyarat, megmutatta formás melleit Weisz Fanni!

A gyö­nyörű mo­dell kül­föl­dön él­vezi a forró év­szak utolsó nap­jait, sze­relme tár­sa­sá­gá­ban.

Brutális helyen nyaral Weisz Fanni, azonnal bombatestet villantott

Brutális helyen nyaral Weisz Fanni, azonnal bombatestet villantott

Egye­lőre egyet­len képet kap­tunk az álom­nya­ra­lás­ról, ezen a gyö­nyörű mo­dell ében­fe­kete bi­ki­ni­ben eresz­ke­dik a ha­bokba.

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Elindult a találgatás: Mi történt Weisz Fannival?

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik ra­jon­gói...

Nem vé­let­le­nül kér­de­zik a fi­a­tal mo­dellt ra­jon­gói...

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

Kitálalt Weisz Fanni: Folyamatos rettegésben él

Őszinte val­lo­mást tett.

A siket mo­dell őszin­tén val­lott arról, miért esik ne­he­zére, ha be­szél­nie kell.

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Mindenki őket nézte: Nem hiszed el, ki ölelgette Weisz Fannit

Nem csoda, hogy azon­nal össze­súg­tak a gyö­nyörű mo­dell háta mö­gött! De vajon ho­gyan ala­kul a kap­cso­la­tuk?

Nem csoda, hogy azon­nal össze­súg­tak a gyö­nyörű mo­dell háta mö­gött!

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Meseszép luxusautót kapott Weisz Fanni

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát és leg­na­gyobb örö­mére egy au­tó­márka nagy­kö­vete is lesz. A siket szép­ség­ki­rálynő nem is le­hetne bol­do­gabb.

Weisz Fanni nem­so­kára meg­szerzi a jo­go­sít­vá­nyát és leg­na­gyobb örö­mére egy au­tó­márka nagy­kö­vete is lesz.

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

A siket mo­dell ké­szen áll arra, hogy párja nél­kül áll­jon a szín­padra egy szín­házi sze­rep ked­véért.

A siket mo­dell ké­szen áll arra, hogy párja nél­kül áll­jon a szín­padra egy szín­házi sze­rep ked­véért.

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Vadonatúj szerepben tündököl Weisz Fanni!

Olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

A gyö­nyörű siket mo­dell olyas­mit ter­vez, ami iga­zán össze­hoz­hatja a si­ke­te­ket és a hal­ló­kat.

Weisz Fanni az INFINITI 2017-es év hazai nagykövete

Weisz Fanni az INFINITI 2017-es év hazai nagykövete

A Gab­lini Cég­cso­port tag­ja­ként, az Infi­niti hazai már­ka­kép­vi­se­lete ez­úton be­je­len­teni együtt­mű­kö­dé­sét Weisz Fanni-val 2017-ben. Az együtt­mű­kö­dés ke­re­té­ben Fanni az Infi­niti ma­gyar­or­szági nagy­kö­vete és arca, melyre az INFINITI ki­fe­je­zet­ten büszke.

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Fűzőben mutatta meg magát Weisz Fanni

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk Weisz Fan­nit egyik leg­újabb, Ins­tag­ram ol­da­lára fel­töl­tött képén! A szőke szép­ség ez­út­tal pi­he­nés köz­ben lőtte a le­nyű­göző fotót kö­ve­tő­i­nek.

Csá­bító össze­ál­lí­tás­ban lát­hat­juk Weisz Fan­nit egyik leg­újabb, Ins­tag­ram ol­da­lára fel­töl­tött képén! A szőke szép­ség ez­út­tal pi­he­nés köz­ben lőtte a le­nyű­göző fotót kö­ve­tő­i­nek.

Implantátumot ültettek Weisz Fanni fülébe: Nem használja a készüléket!

Implantátumot ültettek Weisz Fanni fülébe: Nem használja a készüléket!

Hiába esett át a mű­té­ten, neki a je­le­lés kom­for­to­sabb, mint a be­széd...

Hiába esett át a mű­té­ten, neki a je­le­lés kom­for­to­sabb, mint a be­széd...

Bikiniben villantott Weisz Fanni - ezt neked is látnod kell!

Bikiniben villantott Weisz Fanni - ezt neked is látnod kell!

El­ké­pesz­tően dögös!

El­ké­pesz­tően dögös képet osz­tott meg a siket szép­ség­ki­rálynő.

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell le­rán­totta a lep­let.

A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Ezért marad el Weisz Fanni esküvője

Ezért marad el Weisz Fanni esküvője

Weisz Fanni és sze­relme kap­cso­lata nem is le­hetne ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, azon­ban es­kü­vő­jük még várat ma­gára.

Weisz Fanni és sze­relme kap­cso­lata nem is le­hetne ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, azon­ban es­kü­vő­jük még várat ma­gára.

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Csoda, ilyen gyönyörű menyasszony Weisz Fanni

Bár arról nem tu­dunk, hogy mi­korra vár­ható az es­küvő, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Bár arról nem tu­dunk, hogy lány­ké­rés tör­tént volna, abba biz­to­sak le­he­tünk, hogy me­sé­sen állna neki a ruha!

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Micsoda nyuszilány! Így köszönti a húsvétot Weisz Fanni

Vonzó és szexi, mint min­dig. Ilyen mo­soly­gó­san sze­ret­jük látni!

Vonzó és szexi, mint min­dig. Ilyen mo­soly­gó­san sze­ret­jük látni!

Vadító fotó került elő a múltból, a bikiniben pózoló Weisz Fanniról!

Vadító fotó került elő a múltból, a bikiniben pózoló Weisz Fanniról!

Pom­pom­lány­ként állt ka­mera elé.

A gyö­nyörű mo­dell ér­de­kes min­tá­zatú für­dő­ru­há­ban, pom­pom­lány­ként állt ka­mera elé.

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja, a lagzi azon­ban még várat ma­gára! El­árul­ták, mi ennek az oka!