Weisz Fanni

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

Könnyfakasztó vallomást tett Weisz Fanni, férje sem talált szavakat

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell na­gyon meg­ható sza­vak­kal val­lott sze­rel­met pár­já­nak.

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Segítséget kér Weisz Fanni és férje, ezt szeretnék elérni

Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

A gyö­nyörű mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kérte kö­ve­tőit, hogy se­gít­se­nek. Akár te is ad­hatsz tip­pet Fan­ni­ék­nak!

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Itt a válasz: így reagált felesége gúnyolására Weisz Fanni férje

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Íz­lés­te­len vic­ce­lő­dés ál­do­zata lett a siket mo­dell, mi­u­tán egy au­tó­márka a nagy­kö­ve­té­nek vá­lasz­totta.

Ízléstelen tréfa: gúnyos megjegyzést tettek Weisz Fannira

Ízléstelen tréfa: gúnyos megjegyzést tettek Weisz Fannira

Kajdi Csaba a kö­zös­ségi ol­da­lán vic­ce­lő­dött a fo­tó­mo­del­lel. Ké­sőbb azon­ban rá­jött, po­én­já­val túl­lőtt a célon.

Kajdi Csaba a kö­zös­ségi ol­da­lán vic­ce­lő­dött a hal­lás­sé­rült fo­tó­mo­del­lel. Ké­sőbb azon­ban rá­jött, po­én­já­val túl­lőtt a célon.

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak, ed­digi él­mé­nye­i­ket pedig ra­jon­gó­ik­kal is meg­osz­tot­ták.

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak, ed­digi él­mé­nye­i­ket pedig ra­jon­gó­ik­kal is meg­osz­tot­ták.

Így ragyogtak az ismert magyar nők az Inspiráló Nők Estjén

Így ragyogtak az ismert magyar nők az Inspiráló Nők Estjén

Va­ló­sá­gos sztár­pa­rádé volt!

Va­ló­sá­gos sztár­pa­rádé jel­le­mezte csü­tör­tök este az Ins­pi­ráló Nők est­jét a Vár­kert ba­zár­ban.

Élőszóban tett fontos bejelentést Weisz Fanni

Élőszóban tett fontos bejelentést Weisz Fanni

Egyre több­ször szó­lal meg.

A gyö­nyörű siket mo­dell egyre több­ször mu­tatja meg kö­ve­tő­i­nek, hogy fo­gya­té­kos­sága el­le­nére képes ért­he­tően be­szélni. Sőt!

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Megelégelte a dolgot: Bezárta férje Weisz Fannit

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Weisz Fanni és férje Lissza­bonba utaz­tak, ahol akadt némi fél­re­ér­tés kö­zöt­tük.

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

Ez fantasztikus: Weisz Fanni élőszóban reagált a köszöntésekre

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére...

A gyö­nyörű mo­dell fel­te­he­tően egé­szen szom­ba­tig nem ért a vé­gére az őt el­árasztó nő­napi kö­szön­té­sek­nek. Most azon­ban így ked­ves­ke­dett kö­ve­tő­i­nek.

Mi történt Weisz Fanni arcával?

Mi történt Weisz Fanni arcával?

A mo­dell vidám han­gu­lat­ban éb­red­he­tett, mert így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel. Ter­mé­sze­te­sen ér­kez­tek is a kom­men­tek azon­nal.

A mo­dell vidám han­gu­lat­ban éb­red­he­tett, mert így kö­szön­tötte ra­jon­góit reg­gel. Ter­mé­sze­te­sen ér­kez­tek is a kom­men­tek azon­nal.

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Így vág vissza a fanyalgóknak Weisz Fanni

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

Nem lehet min­den­ki­nek meg­fe­lelni, s talán nem is kell. Weisz Fanni pél­dául az utób­bira sza­vaz. Az ano­re­xi­á­val vá­dolt szép­ség gon­dolt egy na­gyot...

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Örömhírt jelentett be Weisz Fanni férje, nagy az ünneplés!

Éppen hat éve al­kot­nak egy párt.

A csi­nos mo­dell és ked­vese éppen hat éve al­kot­nak egy párt, a bol­dog­sá­guk pedig azóta is ha­tár­ta­lan.

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

Elképesztő fotó, ezt tette a rengeteg edzés Weisz Fanni testével!

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

A csi­nos mo­dell je­len­leg Te­ne­ri­fén él­vezi a nyá­rias me­le­get a fér­jé­vel, a va­ká­ció alatt pedig egy bi­ki­nis fotó is ké­szült róla.

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

Irigy kommentelők akasztották ki Weisz Fanni férjét

Fan­ni­ról le­pe­reg a kri­tika.

"Ha nő len­nék és rossz­in­du­latú, sze­rin­tem én is meg­őrül­nék, hogy nem tudok úgy ki­nézni, mint a Fanni!"

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott a fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Itt a bizonyíték: Komoly hízókúrába kezdett Weisz Fanni

Itt a bizonyíték: Komoly hízókúrába kezdett Weisz Fanni

Nem semmi, mit ren­delt!

A ra­jon­gók el se akar­ták hinni, hogy a nád­szál­vé­kony mo­dell ennyit meg tud enni.

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dellt szil­vesz­ter éjjel le­he­tett az ék­szer nél­kül látni, pedig au­gusz­tus óta egy­szer sem vette le azt.

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Pánikba esett Weisz Fanni: Kiabálva kért segítséget

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Weisz Fanni igye­ke­zett nyu­godt ma­radni, de a vér lát­vá­nya meg­ijesz­tette. Sze­ren­csére volt se­gít­sége.

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

Kedvencéért aggódik Weisz Fanni: Baleset érte

El sem moz­dul mel­lőle...

A gyö­nyörű siket mo­dell el sem moz­dul imá­dott kis­ku­tyája mel­lől, akit or­vos­hoz kel­lett vinne...

Megszavazták, ilyen hajszíne lesz Weisz Fanninak

Megszavazták, ilyen hajszíne lesz Weisz Fanninak

Fanni ki­kéri kö­ve­tői vé­le­mé­nyét.

Weisz Fanni min­dig ki­kéri a kö­ve­tői vé­le­mé­nyét, így ez most sem volt más­ként.

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

Aggódnak a csontsoványra fogyott Weisz Fanniért

A siket mo­dell vé­ko­nyabb, mint eddig bár­mi­kor. Fél­tik őt a kö­ve­tők.

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Weisz Fanni férje érdekes kijelentést tett leendő gyermekükről

Haj­másy Péter és Weisz Fanni az es­küvő után a babát ter­ve­zik. Egy ge­ne­ti­kust is fel­ke­res­tek.

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

Fotóval kér segítségét Weisz Fanni, mindenki tanácsa számít!

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni egy kér­dés­ben.

A siket mo­dell olyan fény­ké­pet osz­tott meg ma­gá­ról, amit ke­ve­sen gon­dol­tak volna, kép­te­len dön­teni egy kér­dés­ben.

Átlátszó felsőben mutatta meg melleit Weisz Fanni

Átlátszó felsőben mutatta meg melleit Weisz Fanni

Nagy si­kere lett a fo­tó­nak, amit egy­ál­ta­lán nem cso­dá­lunk, hi­szen sze­met gyö­nyör­köd­tető rajta a mo­dell.

Nagy si­kere lett a fo­tó­nak, amit egy­ál­ta­lán nem cso­dá­lunk, hi­szen sze­met gyö­nyör­köd­tető rajta a mo­dell.

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Weisz Fanni tényleg megváltozott: őszintén vallott félelmeiről a modell

Elérte a cél­ját a TV2 leg­bát­rabb páros mű­sora Weisz Fanni éle­té­ben: a mo­dell ugyanis azt ál­lítja, va­ló­ban bát­rabb lett.

Nincs jól Weisz Fanni

Nincs jól Weisz Fanni

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót. A tor­kát fáj­lalja.Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora kü­lön­le­ges házi prak­ti­kák­kal látta el Fan­nit és mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­ván­tak neki.

A siket szép­ség­ki­rály­nőt be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Az ágy­ból posz­tolt egy fotót. A tor­kát fáj­lalja.Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora kü­lön­le­ges házi prak­ti­kák­kal látta el Fan­nit és mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­ván­tak neki.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Zokogva búcsúzott férjétől Weisz Fanni

Zokogva búcsúzott férjétől Weisz Fanni

Férje so­káig pró­bálta nyug­tatni Weisz Fan­nit, de mind­hi­ába. A siket mo­dell zo­kogva bú­csú­zott el ked­ve­sé­től a leg­bát­rabb páros for­ga­tá­sán.

Férje so­káig pró­bálta nyug­tatni Weisz Fan­nit, de mind­hi­ába. A siket mo­dell zo­kogva bú­csú­zott el ked­ve­sé­től...

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Különös támadások: Weisz Fanni beszéde zavarja sorstársait

Weisz Fanni igyek­szik bi­zo­nyí­tani...

Igyek­szik be­bi­zo­nyí­tani, hogy a siket ember épp­úgy képes min­denre, mint a halló tár­saik, ám szem­be­sül­nie kell a ténnyel, hogy nem min­denki dí­jazza.

Elképesztő változáson esett át Weisz Fanni

Elképesztő változáson esett át a csodaszép Weisz Fanni

A siket mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Ezt lát­nod kell!

A siket ma­gyar mo­dell gyö­nyörű nővé érett az el­múlt évek alatt. Ezt a két, róla ké­szült össze­ha­son­lító fotót fel­tét­le­nül lát­nod kell!

Mély sebeket tépett fel Fanni férjének vallomása

Mély sebeket tépett fel Weisz Fanni férjének vallomása

Nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény

Haj­másy Péter nem ta­gadta, hogy néha túl ke­mény Fan­ni­val, el­mondta, hogy sze­rinte erre miért van szük­ség. Val­lo­má­sá­val könnye­ket csalt ki

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Kiderült, kínzó fejfájás gyötri Weisz Fannit

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél.

Nem a fe­jébe ül­te­tett szer­ke­zet­tel be­szél, hanem tel­je­sen ma­gá­tól for­málja a han­got Weisz Fanni.

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Kiderült az igazság Weisz Fanni adócsalási ügyében

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Min­den bi­zonnyal nem vé­let­len, hogy a fel­je­lentő nem nyúj­totta be a do­ku­men­tu­mo­kat az il­le­té­kes hi­va­talba!

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

Rajongóitól kér segítséget Weisz Fanni

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

A mo­dell kü­lö­nös prog­ra­mot ter­vez de­cem­ber kö­ze­pére.

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Megfúrták Weisz Fanni koponyáját: ijesztő műtéten esett át a siket lány

Weisz Fanni hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni nem­rég arról be­szélt, hogy hét­éves volt, ami­kor a fe­jébe egy szer­ke­ze­tet ül­tet­tek be...

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Weisz Fanni előnyére fordította hátrányát a máltai "horrorforgatáson"

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek...

Nagy át­iga­zo­lá­sok és még na­gyobb meg­le­pe­té­sek - nem akár­kik­kel jön A leg­bát­rabb páros új évada.

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Óriási fordulat Weisz Fanni magánéletében, ezt ki gondolta volna?

Hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Az anya­ságra ké­szülő mo­dell­nél, úgy tűnik, meg­tört a jég. Talán hely­re­áll végre a csa­ládi béke?

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fanni gyereket szeretne: Ezt közölte vele az orvos

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak.

Weisz Fan­niék már dol­goz­nak a babán. A mo­dell nem­rég ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­ton esett át.

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Micsoda izgalmak, folytatódik A legbátrabb páros: ők az új versenyzők

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad.

Ha­ma­ro­san kép­er­nyőre kerül a má­so­dik évad. A TV2 le­rán­totta a lep­let az új pá­ro­sok­ról!

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Megmutatta, mit tud: Így kényezteti a férjét Weisz Fanni

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Weisz Fanni igyek­szik jó fe­le­ség lenni, így min­dent meg­tesz, hogy el­ké­nyez­tesse a fér­jét.

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Előkerült a titkos napló Weisz Fanniról: ez áll benne

Több rész­le­tet is ki­de­rült.

A lánya éle­té­ből több rész­le­tet is meg­osz­tott Ágnes asszony a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

Weisz Fanniék mégsem békülnek: ezeket a feltételeket szabta az édesanyja

To­vábbra sincs kap­cso­lat Weisz Fanni és édes­anyja, Lé­ránt Ágnes kö­zött. A mo­dell szü­le­tés­nap­ján sem tör­tént kö­ze­le­dés..

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

Sokkoló fotó: Belefogyott a családi viszályba Weisz Fanni

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

A siket mo­dell pajzs­mi­rigy­be­teg­sége miatt csak ha­tal­mas erő­fe­szí­té­sek árán képes tar­tani a sú­lyát.

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ez az igazi boldogság, nagy nap a mai Weisz Fanni életében

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ra­jon­gók szá­zai kö­szön­töt­ték fel a gyö­nyörű mo­dellt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

Durva dolgokat mond Weisz Fanni férjéről egy újabb közeli ismerős

János ál­lítja, ő látta ami­kor a férje, sze­rinte düh­ből, hátba vágta Weisz Fan­nit. Sze­rinte a siket mo­dell ár­nyéka egy­kori ön­ma­gá­nak...

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Váratlan döntést hozott Weisz Fanni: erre még az anyja sem számított

Ba­rát­nője vá­das­ko­dása miatt pert fon­tol­gat Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter...

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Folytatódik a háború: vérlázító dolgot állít vejéről Weisz Fanni anyja!

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Ál­lítja, több fur­csa tü­ne­tet is fel­fe­de­zett a vején.

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

Nőverési botrány: Weisz Fanni férje reagált a vádakra

A fi­a­tal pár­nak elege lett.

A fi­a­tal pár­nak elege van az őket ért tá­ma­dá­sok­ból, végre sze­ret­nék ki­él­vezni a há­zas­éle­tet ahe­lyett, hogy min­den­nap va­la­mi­lyen hamis ál­lí­tást cá­fol­nak meg.

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

Videón üzent az őt támadóknak Weisz Fanni: így verte meg a férje

A csi­nos mo­dell egyik régi ba­rát­nője ál­lítja azt, hogy látta, ahogy nem­ré­gi­ben Péter egy ét­ke­zés al­kal­má­val meg­ütötte Fan­nit.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért.

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

Üzent a rajongóknak a családi botrány után Weisz Fanni!

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mo­dell eddig nem iga­zán re­a­gált az édes­anyja ál­lí­tá­sa­ira, ám a keddi Mok­ká­ban végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Ez­után a tá­mo­ga­tó­i­nak is üzent.

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Weisz Fannit gyámság alá akarta helyezni az anyja!

Mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben?

El­ké­pesz­tően el­dur­vult Weisz Fanni és az anyja közti bot­rány. Ágnes mintha kép­te­len lenne meg­ér­teni, hogy Fanni ön­álló, fel­nőtt ember, aki si­ket­sége el­le­nére szel­le­mi­leg tel­je­sen egész­sé­ges. De mi áll­hat a vi­szály hát­te­ré­ben? A Ri­post ennek járt utána.

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Döbbenet: könyörögve üzent édesanyjának Weisz Fanni

Be­telt a pohár.

A siket mo­dell­nél be­telt a pohár és a Mokka keddi élő adá­sá­ban szó­lalt meg.

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak...

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak, pár per­ces be­szél­ge­té­sük­nek heves vita lett a vége...

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Weisz Fanni nagy bejelentése: megvan az időpont!

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt.

A siket mo­dell az Ins­tag­ram-ol­da­lán kö­zölte a jó hírt ra­jon­gó­i­val!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már. Sokan azt hi­szik, nem sze­ret enni, ám ez egy­ál­ta­lán nem igaz.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának

Óriási bejelentést tett Weisz Fanni: bevitte a mélyütést édesanyjának

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san anya is lesz.

A siket mo­dell más­fél hete fe­le­ség, és re­méli, hogy ha­ma­ro­san anya is lesz.

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Mindenkit meglepett Weisz Fanni, példátlan lépésre szánta el magát!

Kez­de­mé­nye­zé­sé­vel hidat épí­tene a si­ke­tek és hal­lók kö­zött.

A csi­nos mo­dell olyas­mit ta­lált ki, amire még nem volt példa a ma­gyar média tör­té­ne­té­ben. Kez­de­mé­nye­zé­sé­vel hidat épí­tene a si­ke­tek és hal­lók kö­zött.

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Magánéleti dráma, forrnak az indulatok Weisz Fanni családjában

Már három éve dúl a há­ború Weisz Fanni csa­lád­já­ban, és az in­du­la­tok egyre csak fo­ko­zód­nak.

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

Szívszorító, ezt üzente lányának Weisz Fanni édesanyja

A Ri­post­nak adott in­ter­jút.

A Ri­post­nak mondta el, mit ér­zett azok­ban a per­cek­ben, ami­kor lánya örök hű­sé­get fo­ga­dott vá­lasz­tott­já­nak.

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Titkos részletek derültek ki Weisz Fanniék esküvőjéről

Erdei tisz­tá­son há­za­sod­tak össze.

Egy erdei tisz­tá­son há­za­so­dott össze a siket szép­ség­ki­rálynő és vő­le­gé­nye. Azok sze­rint, akik ott vol­tak, min­den me­se­szerű volt. Fan­niék a fák közül lép­tek elő.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Férjhez ment Weisz Fanni, ilyen gyönyörű volt az esküvőn

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő. Gyö­nyörű meny­asszony volt!

Édes­anyja fél­tése el­le­nére is össze­há­za­so­dott sze­rel­mé­vel a szép­ség­ki­rálynő.

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Újabb csapás az esküvő előtt, feljelentették Weisz Fannit

Nem elég a NAV-bot­rány és a csa­ládi há­ború, újabb ne­héz­ség­gel kell szem­be­néz­nie a szép­ség­irály­nő­nek!

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Áll a bál: Édesanyja után papája is kitálalt Weisz Fanni vőlegényéről

Min­den ere­jük­kel küz­de­nek: Weisz Fanni csa­ládja eddig hall­ga­tott arról, mennyire meg­rom­lott a vi­szo­nyuk a siket mo­del­lel.

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

Triplán ünnepelte közelgő esküvőjét Weisz Fanni!

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

A csi­nos mo­dell élete leg­fon­to­sabb ese­mé­nyére ké­szül, na­po­kon belül ki­mondja a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pé­ter­nek.

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

Ez már kellemetlen, durva dolgot állít édesanyjáról Weisz Fanni

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy, ám egy véget nem érő csa­ládi há­ború be­ár­nyé­kolja a bol­dog ké­szü­lő­dést.

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

Weisz Fanni anyja nyílt levélben ment neki durván a leendő vejének

A mo­dell édes­anyja meg­lepő mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy meg­győzze gyer­me­két, aki­ről úgy gon­dolja, a kö­zelgő es­kü­vő­jé­vel egye­ne­sen a vesz­tébe rohan.

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

Dúl a családi háború: Üzent édesanyjának Weisz Fanni

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

So­kat­mondó fo­tó­val és üze­net­tel re­a­gált a gyö­nyörű, siket mo­dell a vá­dakra.

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

Különvált az esküvő előtt Weisz Fanni és vőlegénye

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott.

A siket mo­dell Lon­donba uta­zott, míg vő­le­gé­nye, Péter Bar­ce­lo­nába.

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

Weisz Fanni extraszexi testét mutogatja edzés előtt

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

A szép mo­dell ra­jon­gói nem tud­nak be­telni a lát­vánnyal.

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Sírva fakadt Weisz Fanni édesanyja: ezt üzente a lányának

Bár a szép­ség­ki­rálynő nem sza­kí­totta meg tel­je­sen a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Bár a szép­ség­ki­rálynő nem sza­kí­totta meg tel­je­sen a kap­cso­la­tot édes­any­já­val, három éve nem töl­töt­tek el kö­zö­sen egyet­len egy napot sem.

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Micsoda luxus, így nyaralnak a magyar hírességek

Ja­vá­ban tart a nyár, a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, és hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Ja­vá­ban tart a nyár, a leg­több ma­gyar hí­res­ség fogja a sá­tor­fá­ját, és hátra hagyja Ma­gyar­or­szá­got.

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

Itt vannak az izgalmas részletek: ilyen lesz Weisz Fanni álomesküvője

El­kez­dő­dött a vissza­szám­lá­lás! Né­hány héten belül örökre össze­köti az éle­tét Weisz Fanni és ked­vese.

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Hűha, brutálisan dögös bikiniben Weisz Fanni

Vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre.

A siket mo­dellt vő­le­gé­nye kapta len­cse­végre Tö­rök­or­szág­ban.