Viszkis

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Fordulat történt a Viszkis ügyében

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, de vége a ve­zek­lés­nek.

Be­von­ták a jo­go­sít­vá­nyát, az pedig mil­liós ki­adást je­len­tett, hogy emi­att so­főrt kel­lett bé­rel­nie. Amb­rus At­tila már bánja, amit tett, de vége a ve­zek­lés­nek.

Ezt tényleg senki sem várta, nagy fába vágta a fejszéjét a Viszkis

Ezt tényleg senki sem várta, nagy fába vágta a fejszéjét a Viszkis

A jó útra tért egy­kori bank­rabló saját ke­zű­leg ter­meli a zöld­sé­geit, gyü­möl­cseit.

A jó útra tért egy­kori bank­rabló saját ke­zű­leg ter­meli a zöld­sé­geit, gyü­möl­cseit.

Teljesen lefagyott: Ezt találta az autóján a Viszkis

Teljesen lefagyott: Ezt találta az autóján a Viszkis

Amb­rus At­tila két­ség­be­esett üze­ne­tet tett közzé a Fa­ce­boo­kon. Nem vé­let­len, hi­szen dur­ván porul járt.

Amb­rus At­tila két­ség­be­esett üze­ne­tet tett közzé a Fa­ce­boo­kon. Nem vé­let­len, hi­szen dur­ván porul járt.

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Megrázó vallomást tett a Viszkis: a börtön mentette meg

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét. Ha nem kap­ják el, be­le­halt volna az al­ko­ho­liz­musba.

Amb­rus At­tila ál­lítja, a bör­tön­nek kö­szön­heti az éle­tét.

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

Kiderült, a hatóságnál van jelenése a Viszkisnek

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből.

El­jött a nap, ma vizs­gá­zik KRESZ-ből a Visz­kis. Bár az utóbbi idő­ben na­gyon szor­gal­ma­san gya­ko­rolt, a meg­mé­ret­te­té­sen bi­zony semmi sem ga­ran­tált.

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

Itt az első babafotó a Viszkis kislányáról

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya.

A héten szü­le­tett meg Amb­rus At­tila kis­lá­nya. A Visz­kis kép­te­len be­telni An­ná­val.

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Nem hiszed el, miért került rács mögé a Viszkis!

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt, nem túl kel­le­mes em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Ez­út­tal ön­ként vá­lasz­totta a bör­tönt, de a való élet­ben átélt, nem túl kel­le­mes em­lé­keit pró­bálta fel­idézni.

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Ennek soha nem lesz vége: Rendőrök keresték fel a Viszkist

Amb­rus At­tila bank­rab­ló­ként több­ször bo­hó­cot csi­nált a rend­őr­ség­ből, amit akkor ne­he­zen vi­sel­tek a szer­vek.

Amb­rus At­tila bank­rab­ló­ként több­ször bo­hó­cot csi­nált a rend­őr­ség­ből, amit akkor ne­he­zen vi­sel­tek a szer­vek.

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Itt vannak a részletek: a Viszkisnek ollót kellett ragadnia a szülőszobában

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Meg­szü­le­tett Amb­rus At­tila kis­lá­nya, a köl­dök­zsi­nórt is ő vágta el.

Elárulta, kiről nevezi el kislányát a Viszkis

Elárulta, kiről nevezi el kislányát a Viszkis

Amb­rus At­tila és fe­le­sége na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét.

Amb­rus At­tila és fe­le­sége, Réka na­gyon vár­ják már a kis­lá­nyuk ér­ke­zé­sét. Az asszony ve­szé­lyez­te­tett ter­hes...

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Drámai kijelentést tett anyjáról a Viszkis rabló

Nem akarja látni többé...

At­tila azóta nem tartja a kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, hogy 2002-ben 17 év sza­bad­ság­vesz­tésre ítél­ték és már nem is akarja látni őket ebben az élet­ben.

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

Elkeserítő döntés született a Viszkis bírósági ügyében, ez végleges

A ha­tó­ság em­be­reit nem ha­totta meg az ér­ve­lés.

A ha­tó­ság em­be­reit az sem ha­totta meg, hogy Amb­rus At­tila fe­le­sége ve­szé­lyez­te­tett ter­hes.

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Döbbenetes amit édesanyjáról állít az apaság előtt álló Viszkis

Pár hónap múlva édes­apa lesz Amb­rus At­tila...

Pár hónap múlva apa lesz, de a csa­lád­já­nak nem mu­tatja meg a gyer­me­két Amb­rus At­tila.

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Megcsörrent a Viszkis nejének telefonja, durva, amit mondtak neki

Úgy tűnik, van­nak akik a múlt­béli tény­ke­dé­sek miatt még min­dig át­koz­zák Amb­rus At­tila nevét.

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Sorozatosan megalázzák a Viszkist

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló.

Hiába sze­retné, kép­te­len el­dobni múlt­ját a le­gen­dás bank­rabló. Leg­utóbb akkor szem­be­sült ezzel, ami­kor it­ta­san ve­ze­tett, és el­kap­ták.

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Megállították a rendőrök, újra nagy csapás érte a Viszkist

Vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát.

A múlt hét­vé­gén vi­dé­ken ál­lí­tot­ták meg Amb­rus At­ti­lát a rend­őrök, nem ta­gadta a tör­tén­te­ket.

Hihetetlen fordulat: Meglopták a Viszkis rablót, több milliós a kár

Hihetetlen fordulat: Meglopták a Viszkis rablót, több milliós a kár

Kü­lö­nös tré­fát űz a sors Amb­rus At­ti­lá­val. A Visz­kis éve­ken át ra­bolta mások pén­zét.

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Erre nem számított: Fegyveres támadt a Viszkisre

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára egy ék­szer­üz­let­ben. Az akció Bu­da­pes­ten, az And­rássy úton tör­tént.

Rabló tört rá Amb­rus At­ti­lára, a Visz­kis­ként el­hí­reslt bank­rab­lóra egy ék­szer­üz­let­ben. Az akció Bu­da­pes­ten, az And­rássy úton tör­tént.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Re­a­gált a csa­torna...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Kiderült! Ezért nem vetítik Erdélyben a magyar filmet

Kiderült! Ezért nem vetítik Erdélyben a magyar filmet

Ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

A csík­sze­re­da­iak azért nem lát­hat­ják a fil­met, mert ál­lí­tó­lag a film­for­gal­mazó drá­gáb­ban kí­nálja nekik a ve­tí­tési jo­go­kat, mint a többi vá­ros­nak...

Nagy csapás érte a Viszkist

Nagy csapás érte a Viszkist

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok. De nem tud mit tenni Amb­rus At­tila a hely­zet ellen.

A zűrös múltú férfi na­gyon szo­morú, hogy így ala­kul­tak a dol­gok. De nem tud mit tenni Amb­rus At­tila a hely­zet ellen.

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

Halállistát készített a börtönben Ambrus Attila

A Visz­kis rab­lót so­káig a harag él­tette.

A Visz­kis rab­lót so­káig az éget­len ha­ragja és gyű­lö­lete irá­nyí­totta a bör­tön­évek alatt. Lá­zadt a kö­rül­mé­nyek ellen és szám­ta­lan el­len­sé­get szer­zett ma­gá­nak.

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Dráma Ázsiában: Defektet kapott a Viszkis rabló kocsija!

Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről!

Vá­rat­lan ese­mény sza­kí­totta félbe a re­a­lity já­té­ko­sa­i­nak útját! Itt a fel­vé­tel a kel­le­met­len eset­ről! Mu­tat­juk!

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

A Viszkis 50 felett is bevállalná a gyereket

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád. A Visz­kis már el­múlt 50 éves, kora el­le­nére azon­ban szí­ve­sen ki­pró­bálná magát édes­apa­ként...

Amb­rus At­tila és párja, Réka sze­ret­nék, ha ha­ma­ro­san bő­vülne a csa­lád. A Visz­kis már el­múlt 50 éves, kora el­le­nére azon­ban szí­ve­sen ki­pró­bálná magát édes­apa­ként...

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Kocsmázás közben tanult a Viszkistől a fiatal színész

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak A Visz­kis mo­zifilm dísz­be­mu­ta­tó­jára kedd este. Amb­rus At­tila meg­le­pően vi­sel­ke­dett.

Ren­ge­te­gen vol­tak kí­ván­csiak A Visz­kis mo­zifilm dísz­be­mu­ta­tó­jára kedd este. Amb­rus At­tila meg­le­pően vi­sel­ke­dett.

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Durva vallomás: Rablásairól árult el egy kemény titkot a Viszkis

Ezek sze­rint tény­leg csak a lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott, hogy egyet­len rab­lása sem tor­kol­lott tra­gé­di­ába. Ka­me­rába me­sélt a Visz­kis.

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Különös nászútra vinné feleségét a Viszkis

Vissza­térne buj­ká­lá­sai hely­szí­ne­ire.

Amb­rus At­tila el­dön­tötte: fe­le­sé­gét el­vinné azokra a he­lyekre, ahol buj­kált. Ázsi­á­ban ha­tá­rozta el, hogy vissza­tér, ha te­heti.

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Pengeélen táncol, ezért nem veszítheti el soha többé a fejét Ambrus Attila

Amb­rus At­tila Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Közel 30 al­ka­lom­mal ra­bolt.

Amb­rus At­tila a média által rá­ag­ga­tott Visz­kis rabló néven vált hír­hedtté. Mint­egy har­minc al­ka­lom­mal ra­bolt ki ban­ko­kat, ta­ka­rék­szö­vet­ke­ze­te­ket, uta­zási iro­dá­kat, pos­tá­kat. Bör­tön­bün­te­té­sét le­ülte ugyan, de a jö­vő­ben sem árt vi­gyáz­nia.

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Ez tényleg undorító: Kutyahússal etették meg Berkiéket

Krisz­tián és At­tila egyet­len dol­got fo­gad­tak meg, ami­kor meg­ér­kez­tek Ázsi­ába. Nos, nem si­ke­rült be­tar­ta­niuk!

Krisz­tián és At­tila egyet­len dol­got fo­gad­tak meg, ami­kor meg­ér­kez­tek Ázsi­ába. Nos, nem si­ke­rült be­tar­ta­niuk!

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Műtött csípővel újra hokizik a Viszkis

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól.

Amb­rus At­tila ta­valy még ví­vó­dott és félt a be­avat­ko­zás­tól, mára azon­ban túl van csí­pő­mű­tét­jén, és vissza­tért a kap­ta­fá­hoz...

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

Nem hiszed el, kivel kezdett új életet a Viszkis

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

El­ké­pesz­tően meg­vál­to­zott Amb­rus At­tila, az egy­kori visz­kis rabló, aki nem­rég új tár­sat is ta­lált ma­gá­nak.

Becsületsértés: a Viszkist saját bűntársa perelheti

Becsületsértés: a Viszkist saját bűntársa perelheti

Pert in­dít­hat régi tet­tes­társa.

Pert in­dít­hat a pro­duk­ciós iroda és Amb­rus At­tila ellen a Visz­kis régi tet­tes­társa. Sze­rinte nem buk­tatta le a Visz­kist, ez rá­ga­lom. Amb­rus azon­ban mást gon­dol erről...

Hihetetlen, közveszélyes bűnözőből tv-sztár lesz a Viszkis

Hihetetlen, közveszélyes bűnözőből tv-sztár lesz a Viszkis

Bank­rab­lá­sért tévés kar­rier járt a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lá­nak!

Bank­rab­lá­sért tévés kar­rier járt a Visz­kis néven el­hí­re­sült Amb­rus At­ti­lá­nak, akit ősz­től min­den este fő­mű­sor­idő­ben néz­he­tünk.

Szigszalaggal mentették meg a Viszkis életét

Szigszalaggal mentették meg a Viszkis életét

Amb­rus At­tila na­pok­ban meg­je­lenő ön­élet­rajzi köny­vé­ben el­me­séli: fi­a­tal­ko­rá­ban far­kas­tör­vé­nyek kö­zött élt. Ne­ve­lő­in­té­zetbe ke­rült, ahol az éle­tére tör­tek...