Vilmos herceg

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent.

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Vil­mos her­cegék köz­zé­tet­ték az idei ka­rá­cso­nyi csa­ládi ké­pü­ket.

Vil­mos her­cegék köz­zé­tet­ték az idei ka­rá­cso­nyi csa­ládi ké­pü­ket.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos a kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón.

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe.

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ko­moly men­tő­ak­ció szük­sé­ges.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség. A terv­ben nagy sze­re­pet ját­szik a kö­zelgő ka­rá­csony és II. Er­zsé­bet vissza­uta­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­hí­vása. Vajon si­ker­rel jár­nak a bé­kí­tők?

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

A her­ceg és neje le­rótta ke­gye­le­tét Le­i­ces­ter­ben.

Meg­ható lá­to­ga­tásra ke­rült sor Le­i­ces­ter­ben. Vil­mos her­ceg és neje, Ka­ta­lin le­rótta ke­gye­le­tét a he­li­kop­ter-bal­eset­ben el­huny­tak em­léke, így a Le­i­ces­ter City fo­ci­csa­pat éle­tét vesz­tett tu­laj­do­nosa, Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rabha előtt.

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val.

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val, de a szü­lők nem en­ged­tek.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra.

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Vil­mos her­ceg­nek új fel­ada­tai lesz­nek.

Ha apja lesz a ki­rály, Vil­mos her­ceg­nek ren­ge­teg új fel­adata lesz, ezekre pedig idő­ben fel kell ké­szül­nie.

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni.

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni, a fel­nőt­te­ket rend­sze­re­sen fel­dü­hí­tet­ték csíny­te­vé­se­ik­kel.

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Úgy tűnik, ő is ugyan­ab­ban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos her­ceg.

Úgy tűnik, ő is abban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos. De ma már van meg­ol­dás a prob­lé­má­jukra...

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Fa­gyos a kap­cso­lata fi­á­val.

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

A her­cegné és férje, Vil­mos her­ceg egy előre be nem je­len­tett ese­mé­nyen vett részt ti­tok­ban.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet, bal­ese­tet és csa­ládi tra­gé­diát lá­tott.

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra, nem ki­vé­tel ez alól a test­vér­pár sem.

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két or­szá­got.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is.

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek ké­szül­tek róluk!

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Ka­ta­lin her­cegné meg tudta őrizni ko­moly­sá­gát, Vil­mos azon­ban kun­cogni kez­dett.

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Először jelent meg együtt Vilmos és Katalin a három gyerekükkel

Először jelent meg együtt Vilmos és Katalin a három gyerekükkel

Meg­ke­resz­tel­ték a két és fél hó­na­pos Lajos her­ce­get.

Meg­ke­resz­tel­ték a két és fél hó­na­pos Lajos her­ce­get.

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

Így pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

A her­ceg­nek ugyan kevés ideje jut ma­gára, de ren­ge­te­gen pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Meg­van, mikor lesz a ke­resz­telő.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Az ural­ko­dói csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját hét­főn végre meg­ke­resz­te­lik.

Az ural­ko­dói csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját hét­főn végre meg­ke­resz­te­lik, de ke­reszt­szü­lők­ről egy­előre sem­mit sem tudni.

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét, de volt egy kis prob­léma a ce­re­mó­nia alatt.

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő.

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő. Sze­rin­ted kire fog ha­son­lí­tani?

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

A név­vá­lasz­tás meg­lepő.

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke. Meg­le­pe­tést okoz­tak.

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Ki­me­rül­tebb, mint va­laha.

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Pedig Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben.

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

A Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­los Twit­te­rén je­len­tet­ték be Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg har­ma­dik gyer­me­ké­nek nevét.

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik.

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik egy­más­sal, így ez az­után sem tör­tént más­képp, mi­u­tán Harry meg­kérte báty­ját, hogy le­gyen a ta­núja.

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni.

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Vil­mos vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét.

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint ahogy az Vil­mo­sék ide­jé­ben szo­kás volt.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte őket.

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni, de két név igen esé­lyes­nek tűnik.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét.

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre...

Szo­kat­lan, ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Je­len­leg is szö­kés­ben van.

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van, s fel­te­he­tően az összes, ál­tala is­mert ka­to­nai rej­tőz­kö­dési tech­ni­kát be­veti, hogy ne ta­lál­ják meg.

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Van, ami sosem vál­to­zik.

A világ egyik leg­nép­sze­rűbb csa­ládja Vil­mos her­cegé, azon­ban a szak­ér­tők most kü­lö­nös tit­kot lep­lez­tek le.

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, most éppen arra fo­gad­nak, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Nem is sej­tet­ték...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

A le­endő angol ki­rály­ról köz­tu­dott, hogy elég laza, de ilyenre nem szá­mí­tot­tunk volna tőle.

A le­endő angol ki­rály­ról köz­tu­dott, hogy elég laza, de ilyenre nem szá­mí­tot­tunk volna tőle. Még Ka­ta­lin is meg­döb­bent.

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja és az angol foci-szö­vet­ség is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Gyászolók lepték el az utcákat

Gyászolók lepték el az utcákat

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember halt meg.

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most a her­ce­gek­kel és a mi­nisz­ter­el­nök­kel em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

A her­ceg fél, hogy a mo­dern világ túl nagy ha­tás­sal lesz a fej­lő­dé­sükre.

A her­ceg attól tart, hogy a mo­dern világ túl nagy ha­tás­sal lesz a fej­lő­dé­sükre.

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Óri­ási a fe­szült­ség, mert bár Ká­roly a trón­örö­kös, lehet, hogy fe­le­sége soha nem nyeri el a ki­rály­néi címet.

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

A fi­a­tal her­ce­ge­ken múlik min­den!

Előbb-utóbb Ká­roly her­ceg veszi át a trónt, ám a bri­tek kö­ré­ben nem ör­vend nagy nép­sze­rű­ség­nek - akár­csak fe­le­sége, Ka­milla, aki­ből talán sosem lesz ki­rályné.

Hihetetlen kép készült György hercegről

Hihetetlen kép készült György hercegről

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt. De az biz­tos, hogy né­hány év múlva a ko­rona job­ban fog állni rajta.

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt. De az biz­tos, hogy né­hány év múlva a ko­rona job­ban fog állni rajta.

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

A szív­me­len­gető le­ve­let a kisfiú édes­apja, Vil­mos her­ceg adta át a lapp­földi Mi­ku­lás­nak.

A szív­me­len­gető le­ve­let a kisfiú édes­apja, Vil­mos her­ceg adta át a lapp­földi Mi­ku­lás­nak. Annak kér­dé­sére az apuka meg­erő­sí­tette, hogy fia va­ló­ban egész évben jól vi­sel­ke­dett, rá­adá­sul jól pél­dázza a sze­rény­sé­gét, hogy mind­össze egyet­len aján­dé­kot kért csak ka­rá­csonyra.

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Ez az összeg akkor is be­fo­lyik a bank­szám­lá­jukra, ha egész nap fel sem kel­nek az ágy­ból.

Ez az összeg akkor is be­fo­lyik a bank­szám­lá­jukra, ha úgy éppen úgy dön­te­nek, hogy egész nap ki sem kel­nek az ágy­ból.

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

II. Er­zsé­bet ki­rálynő a fe­le­lős?

Min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő a fe­le­lős?

György hercegnek nagyon elege van

György hercegnek nagyon elege van

Már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja.

A jö­vő­beli angol ki­rály­nak nem tet­szik, hogy már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja, amit szóvá is tesz a szü­le­i­nek.

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Akár kisfiú lesz, akár kis­lány, ebben az egy­ben biz­to­san kü­lön­bözni fog az át­lag­em­be­rek­től.

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

Vajon vissza­ta­lál­nak egy­más­hoz?

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

A her­ceg négy­éves.

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett a nagy ese­ményre.

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő har­mad­szorra is gyer­me­ket vár.

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő har­mad­szorra is gyer­me­ket vár.

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

A her­ceg büszke a men­té­sekre.

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt. A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Diana her­ceg­nőre em­lé­ke­zett.

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

A hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Szob­rot ál­lí­ta­nak sze­re­tett édes­any­juk em­lé­kére, va­la­mint új­ra­szen­tel­te­tik a her­cegnő gyö­nyörű sír­ját - a hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról. De mit szól ehhez Ka­ta­lin?

Kemény kijelentés Harry hercegről

Kemény kijelentés Harry hercegről

Ki­de­rült, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t.

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...