Vilmos herceg

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

Aggasztó hír jött: miatta megy tönkre Katalin hercegné házassága?

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal.

A kü­lön­le­ges hölgy egy ren­dez­vé­nyen me­le­ge­dett össze Vil­mos­sal, de Ka­ta­lin ki­akadt.

FRISS HÍREK

Sorra rúgják ki a dolgozókat Vilmos hercegék a palotából

Sorra rúgják ki a dolgozókat Vilmos hercegék a palotából

Hét dol­go­zó­tól vál­tak meg.

A kö­zel­múlt­ban 7 dol­go­zó­tól vál­tak meg a Kens­ing­ton-pa­lo­tá­ban.

Így se gyakran látni: Megőrült a lelátón Vilmos herceg

Így se gyakran látni: Megőrült a lelátón Vilmos herceg

A her­ceg nem tudta vissza­fogni magát ked­venc csa­pata győ­zelme lát­tán. A többi druk­ker imádja a szen­ve­dé­lyét.

A her­ceg nem tudta vissza­fogni magát ked­venc csa­pata győ­zelme lát­tán. A többi druk­ker imádja a szen­ve­dé­lyét.

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

Szívszorító dolgokat mondott Diana hercegnő haláláról Vilmos

A her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le édes­anyja el­vesz­té­sét.

Vil­mos her­ceg élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ka­ként írta le sze­re­tett édes­anyja el­vesz­té­sét.

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Charlotte hercegnő megolvasztotta a szíveket, édes dolog derült ki róla

Az ifjú her­ceg­nő­nek több be­ce­neve is van.

Az ifjú her­ceg­nő­nek több be­ce­neve is van. Nem is gon­dolná az ember, hogy szó­lítja az apu­kája!

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin hercegné és Vilmos herceg

Az a tény azon­ban árul­kodó, hogy Diana her­cegnő test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

"Gyűlöllek" - Harry herceg durván ráripakodott Károlyra

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig na­gyon meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Sus­sex her­cege még na­gyon kicsi volt, ami­kor szü­lei el­vál­tak, a foly­to­nos ve­sze­ke­dés pedig na­gyon meg­vi­selte őt és Vil­mos her­ce­get is.

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

Fordulat Harry és Vilmos viszonyában, ez a megegyezés született

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat.

A ki­rá­lyi csa­lád­ban so­káig fe­szült volt a han­gu­lat, mert a fi­vé­rek kö­zött fa­gyos volt a le­vegő. Ám végre meg­ol­dódni lát­szik a hely­zet.

Jöhet az újabb hercegi baba? Katalin nagyon készül az újabb gyermekre

Jöhet az újabb hercegi baba? Katalin nagyon készül az újabb gyermekre

A her­cegné oda­van a ki­csi­kért és anya­ként érzi iga­zán ele­mé­ben magát.

A her­cegné oda­van a ki­csi­kért és anya­ként érzi iga­zán ele­mé­ben magát.

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

Áll a bál a királyi családban: fejmosást kapott Harry és Vilmos

A két her­ceg régen el­vá­laszt­ha­tat­lan volt egy­más­tól, ám az utóbbi idő­ben már be­szélni is alig szok­tak.

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Vil­mos her­ceg és Harry min­dig na­gyon közel áll­tak egy­más­hoz, ám volt egy idő, ami­kor meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Mint az idegenek: Harry messzire elkerüli Vilmost és Katalint

Egy­ér­telmű, hogy Diana fiai kö­zött meg­rom­lott a vi­szony.

Hiába ta­gad­ják, egy­ér­tel­műen lát­szik, hogy Diana két fia kö­zött meg­rom­lott a vi­szony, és már szóba sem áll­nak egy­más­sal.

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Olyan, mint az apja: Lefotózták a félrelépő Vilmost?

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Már nem­csak plety­kál­nak arról, hogy a camb­ridge-i her­ceg meg­csalta Ka­ta­lint, hanem elő­ke­rült egy fotó is.

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

A pár ro­mánca már rég­óta tart, de azt ke­ve­sen tud­ják, hogy meg­is­mer­ke­dé­sük­kor mi­lyen be­vál­la­lós volt Ka­ta­lin her­cegné.

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

Kifecsegte egy bennfentes, így élt valójában Diana hercegnő a fiaival

A ki­rá­lyi csa­lád egy­kori sza­ká­csa arról is be­szélt, hogy bánt fi­a­i­val a her­cegnő. Úgy tűnik, Ká­roly her­ceg volt a ne­he­zebb eset.

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Charlotte hercegnő elrabolta a szíveket, így még sosem láttuk

Ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel.

A kis her­cegnő ön­fe­led­ten szó­ra­ko­zott a test­vé­ré­vel egy kü­lön­le­ges csa­ládi prog­ra­mon.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

Érződni fog Diana hatása, ilyen apa lesz Harry hercegből

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

A két test­vér ebben na­gyon ha­son­lít egy­másra. Vil­mos her­ceg iga­zán gya­kor­la­tias apuka, ami jó példa lehet öccsé­nek.

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ráparancsolt férjére Katalin hercegné: ettől a nőtől tartsa távol magát

Ko­ráb­ban együtt tar­tot­tak par­ti­kat Nor­folk­ban, de Ka­ta­lin her­ceg­né­nek elege lett a fi­gye­lem­má­niás egy­kori mo­dell­ből.

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, pedig tel­je­sen más zaj­lik a fel­szín alatt.

Vilmos herceg nagy beismerése: "rémálmokat" okozott neki Charlotte

Vilmos herceg nagy beismerése: "rémálmokat" okozott neki Charlotte

Az apuka ele­inte gond­ban volt, ami­kor lánya haját kel­lett rendbe ten­nie.

Az apuka ele­inte gond­ban volt, ami­kor lánya haját kel­lett rendbe ten­nie.

Rajtakapták Vilmos herceget és Katalint!

Rajtakapták Vilmos herceget és Katalint!

Nem min­den nap látni ha­son­lóan intim hely­zet­ben a camb­ridge-i her­cegi párt, de most vi­de­óra vette őket a szom­széd­juk.

Nem min­den nap látni ha­son­lóan intim hely­zet­ben a camb­ridge-i her­cegi párt, de most vi­de­óra vette őket a szom­széd­juk.

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

Őrjöngött Vilmos herceg, előkerült egy videó Katalinról a múltból

A her­cegi pár­nak egy idő­ben nem volt nyu­galma a fo­tó­sok­tól, ezért Vil­mos­nak lép­nie kel­lett.

Bizonyított a kocsmában: ezt eddig titkolta magáról Katalin hercegné

Bizonyított a kocsmában: ezt eddig titkolta magáról Katalin hercegné

A her­cegné és Vil­mos her­ceg re­me­kül érzik ma­gu­kat munka köz­ben is.

A her­cegné és Vil­mos her­ceg re­me­kül érzik ma­gu­kat munka köz­ben is, és ha kell, be­bi­zo­nyít­ják, hogy a sör­csa­po­lás­hoz is ér­te­nek. Erről pedig bi­zo­nyító erejű fotók, sőt, videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk a nem min­den­napi fel­vé­te­le­ket!

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Idén is részt vesz­nek a BAFTA-n.

A her­cegi pár meg­erő­sí­tette, idén is részt vesz­nek a BAFTA-díj­át­adón.

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

Kiderült a titok: így becézi egymást Katalin és Vilmos herceg

A her­ceg és a her­cegné éppen úgy ug­rat­ják egy­mást, mint bár­mely hét­köz­napi pár.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét...

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Vilmos és Harry utálják a mostohaanyjukat

Úgy tűn­het, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád már tel­je­sen el­fo­gadta Ca­mil­lát, de ez csak szín­já­ték.

Úgy tűn­het, hogy a brit ki­rá­lyi csa­lád már tel­je­sen el­fo­gadta Ca­mil­lát, de ez csak szín­já­ték.

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

Jöhet az újabb baba? Kiszivárgott Katalin hercegné terve

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, ezért sze­retné, ha Lajos her­ceg­nek is lenne kis­húga.

A 37 éves her­cegné célja, hogy a csa­lád bol­dog le­gyen, sze­retné, ha La­jos­nak is lenne kis­húga.

Vilmos herceget megmentették György haragjától

Vilmos herceget megmentették György haragjától

Nem ke­rült kel­le­met­len hely­zetbe.

A her­ceg egy­kori kol­lé­gái sze­ren­csére fel­ké­szül­tek vol­tak, így a trón­örö­kös nem ke­rült kel­le­met­len hely­zetbe ott­hon.

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Teljesen kiakadt II. Erzsébet Diana húzásától, ezt tette a hercegekkel

Az egy­kori walesi her­cegné egy fon­tos csa­ládi ha­gyo­mányt tört meg, a ki­rálynő pedig egy­ál­ta­lán nem dí­jazta.

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

Ez kínos, Vilmos herceg nyilvánosan szólt be Katalinnak

A kül­se­jét kri­ti­zálta.

A her­cegné ne­vetni kez­dett, de vajon ön­fe­ledt volt ez a ka­ca­gás? Vil­mos fe­le­sége kül­se­jét kri­ti­zálta egy fon­tos ta­lál­ko­zón. Te mit gon­dolsz erről?

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnéről, ezért nem kedvelte a királynő

II. Er­zsé­bet ki­rálynő el­le­nezte Vil­mos és Ka­ta­lin há­zas­sá­gát, és erre jó oka is volt. Úgy tűnik, mos­tanra már meg­bé­kélt vele.

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ennél édesebb nincs: új családi fotón mosolyog a kis Lajos herceg

Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg köz­zé­tette az idei ka­rá­cso­nyi üd­vöz­lő­la­pon sze­replő csa­ládi ké­pü­ket.

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

Egy kocsmában tűnt fel Charlotte hercegnő az édesanyjával

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

A kocs­má­ban min­denki le­döb­bent, ami­kor meg­je­lent a her­cegi pár Char­lotte-tal.

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

15 évig hallgatott Katalin hercegné anyja, most váratlanul megszólalt

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe.

Ca­role Midd­le­ton is kény­te­len volt be­szállni a ki­rá­lyi mé­dia­gé­pe­zetbe.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ko­moly men­tő­ak­ció szük­sé­ges.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint most. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség. A terv­ben nagy sze­re­pet ját­szik a kö­zelgő ka­rá­csony és II. Er­zsé­bet vissza­uta­sít­ha­tat­lan­nak tűnő meg­hí­vása. Vajon si­ker­rel jár­nak a bé­kí­tők?

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

Nő a feszültség: megtagadta Károly herceg kérését Katalin és Vilmos

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val.

A her­ceg a szü­le­tés­nap­jára akart közös fotót az uno­ká­i­val, de a szü­lők nem en­ged­tek.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra.

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Kiszivárgott, Vilmos herceg ilyen titkos összejövetelekre jár

Vil­mos her­ceg­nek új fel­ada­tai lesz­nek.

Ha apja lesz a ki­rály, Vil­mos her­ceg­nek ren­ge­teg új fel­adata lesz, ezekre pedig idő­ben fel kell ké­szül­nie.

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

Virágok és könnyek, Vilmos és Katalin együtt gyászol az angol várossal

A her­ceg és neje le­rótta ke­gye­le­tét Le­i­ces­ter­ben.

Meg­ható lá­to­ga­tásra ke­rült sor Le­i­ces­ter­ben. Vil­mos her­ceg és neje, Ka­ta­lin le­rótta ke­gye­le­tét a he­li­kop­ter-bal­eset­ben el­huny­tak em­léke, így a Le­i­ces­ter City fo­ci­csa­pat éle­tét vesz­tett tu­laj­do­nosa, Vi­chai Sr­ivadd­ha­nap­rabha előtt.

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

Lerántották a leplet Harryről és Vilmosról, borzalmas gyerekek voltak

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni.

A két her­ce­get hagy­ták a ki­rá­lyi ud­var­ban őr­jön­geni, a fel­nőt­te­ket rend­sze­re­sen fel­dü­hí­tet­ték csíny­te­vé­se­ik­kel.

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Döbbenetes fotó: tényleg így néz majd ki Harry herceg 50 évesen?

Úgy tűnik, ő is ugyan­ab­ban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos her­ceg.

Úgy tűnik, ő is abban a hely­zet­ben van, mint Vil­mos. De ma már van meg­ol­dás a prob­lé­má­jukra...

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Lehull a lepel: kiderült Károly herceg mélyen őrzött titka

Fa­gyos a kap­cso­lata fi­á­val.

Vil­mos és Harry her­ceg kap­cso­lata az ap­juk­kal iga­zán hek­ti­kus.

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

Hatalmas meglepetést okozott Katalin hercegné, erre nem számítottunk

A her­cegné és férje, Vil­mos her­ceg egy előre be nem je­len­tett ese­mé­nyen vett részt ti­tok­ban.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet, bal­ese­tet és csa­ládi tra­gé­diát lá­tott.

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Elképesztő összegek, nem sajnálja a pénzt Vilmos és Harry herceg

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra, nem ki­vé­tel ez alól a test­vér­pár sem.

Az egész ki­rá­lyi csa­lád nagy hang­súlyt fek­tet a jó­té­kony­ko­dásra.

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Katalin hercegné kiakadt Vilmos utazása miatt

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott.

Egy­he­tes hi­va­ta­los kör­útra uta­zott a camb­ridge-i her­ceg, ami na­gyon nem tet­szik az ott­hon ha­gyott fe­le­sé­gé­nek.

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két or­szá­got.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is.

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek ké­szül­tek róluk!

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Ka­ta­lin her­cegné meg tudta őrizni ko­moly­sá­gát, Vil­mos azon­ban kun­cogni kez­dett.

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Először jelent meg együtt Vilmos és Katalin a három gyerekükkel

Először jelent meg együtt Vilmos és Katalin a három gyerekükkel

Meg­ke­resz­tel­ték a két és fél hó­na­pos Lajos her­ce­get.

Meg­ke­resz­tel­ték a két és fél hó­na­pos Lajos her­ce­get.

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

Így pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

A her­ceg­nek ugyan kevés ideje jut ma­gára, de ren­ge­te­gen pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Meg­van, mikor lesz a ke­resz­telő.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Az ural­ko­dói csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját hét­főn végre meg­ke­resz­te­lik.

Az ural­ko­dói csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját hét­főn végre meg­ke­resz­te­lik, de ke­reszt­szü­lők­ről egy­előre sem­mit sem tudni.

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét, de volt egy kis prob­léma a ce­re­mó­nia alatt.

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő.

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő. Sze­rin­ted kire fog ha­son­lí­tani?

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

A név­vá­lasz­tás meg­lepő.

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke. Meg­le­pe­tést okoz­tak.

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Ki­me­rül­tebb, mint va­laha.

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Pedig Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben.

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

A Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­los Twit­te­rén je­len­tet­ték be Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg har­ma­dik gyer­me­ké­nek nevét.

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik.

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik egy­más­sal, így ez az­után sem tör­tént más­képp, mi­u­tán Harry meg­kérte báty­ját, hogy le­gyen a ta­núja.

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni.

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a ki­csit.

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Vil­mos vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét.

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint ahogy az Vil­mo­sék ide­jé­ben szo­kás volt.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte őket.

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni, de két név igen esé­lyes­nek tűnik.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját.

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Iz­ga­tot­tab­ban vár­ják har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét.

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre...

Szo­kat­lan, ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.