Vilmos herceg

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

FRISS HÍREK

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak - most éppen arra, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van. 13 gyer­mek­mo­lesz­tási ügy­ben gya­nú­sít­ják...

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van. 13 gyer­mek­mo­lesz­tási ügy­ben gya­nú­sít­ják...

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Van, ami sosem vál­to­zik.

A világ egyik leg­nép­sze­rűbb csa­ládja Vil­mos her­cegé, azon­ban a szak­ér­tők most kü­lö­nös tit­kot lep­lez­tek le.

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

Még Ka­ta­lin is meg­döb­bent.

A le­endő angol ki­rály­ról köz­tu­dott, hogy elég laza, de ilyenre nem szá­mí­tot­tunk volna tőle. Még Ka­ta­lin is meg­döb­bent.

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja és az angol foci-szö­vet­ség is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Gyászolók lepték el az utcákat

Gyászolók lepték el az utcákat

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember halt meg.

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most a her­ce­gek­kel és a mi­nisz­ter­el­nök­kel em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

A her­ceg fél, hogy a mo­dern világ túl nagy ha­tás­sal lesz a fej­lő­dé­sükre.

A her­ceg attól tart, hogy a mo­dern világ túl nagy ha­tás­sal lesz a fej­lő­dé­sükre.

Hihetetlen kép készült György hercegről

Hihetetlen kép készült György hercegről

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt. De az biz­tos, hogy né­hány év múlva a ko­rona job­ban fog állni rajta.

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt. De az biz­tos, hogy né­hány év múlva a ko­rona job­ban fog állni rajta.

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Óri­ási a fe­szült­ség, mert bár Ká­roly a trón­örö­kös, lehet, hogy fe­le­sége soha nem nyeri el a ki­rály­néi címet.

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

A fi­a­tal her­ce­ge­ken múlik min­den!

Előbb-utóbb Ká­roly her­ceg veszi át a trónt, ám a bri­tek kö­ré­ben nem ör­vend nagy nép­sze­rű­ség­nek - akár­csak fe­le­sége, Ka­milla, aki­ből talán sosem lesz ki­rályné.

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Vil­mos her­ceg adta át a le­ve­let.

A le­ve­let a kisfiú édes­apja, Vil­mos her­ceg adta át a lapp­földi Mi­ku­lás­nak. György her­ceg azt írta, na­gyon jól vi­sel­ke­dett, és kü­lön­le­ges aján­dékra vá­gyik.

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Akár kisfiú lesz, akár kis­lány, ebben az egy­ben biz­to­san kü­lön­bözni fog az át­lag­em­be­rek­től.

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Ez az összeg akkor is be­fo­lyik a bank­szám­lá­jukra, ha egész nap fel sem kel­nek az ágy­ból.

Ez az összeg akkor is be­fo­lyik a bank­szám­lá­jukra, ha úgy éppen úgy dön­te­nek, hogy egész nap ki sem kel­nek az ágy­ból.

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

II. Er­zsé­bet ki­rálynő a fe­le­lős?

Min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő a fe­le­lős?

György hercegnek nagyon elege van

György hercegnek nagyon elege van

Már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja.

A jö­vő­beli angol ki­rály­nak nem tet­szik, hogy már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja, amit szóvá is tesz a szü­le­i­nek.

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val és min­den­kit meg­le­pett azzal, amit mon­dott.

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett.

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett a nagy ese­ményre.

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

Vajon vissza­ta­lál­nak egy­más­hoz?

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték.

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő ismét babát vár.

Megtörte a csendet Vilmos herceg: Kifecsegte a várandós Katalin titkát

Megtörte a csendet Vilmos herceg: Kifecsegte a várandós Katalin titkát

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia egy ki­csit bő­be­szé­dűbb volt a kel­le­té­nél.

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia egy ki­csit bő­be­szé­dűbb volt a kel­le­té­nél.

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Gólyahír a királyi családban: Katalin hercegnő nagy bejelentést tett

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Nagy az öröm, Vil­mos her­ceg és neje har­ma­dik gyer­me­kü­ket vár­ják!

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

A her­ceg büszke a men­té­sekre.

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt. A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta po­koli küz­del­mét.

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val az au­tó­bal­eset előtt.

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel.

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Diana her­ceg­nőre em­lé­ke­zett.

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

A hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Szob­rot ál­lí­ta­nak sze­re­tett édes­any­juk em­lé­kére, va­la­mint új­ra­szen­tel­te­tik a her­cegnő gyö­nyörű sír­ját - a hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Min­denki imádja.

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról. De mit szól ehhez Ka­ta­lin?

Kemény kijelentés Harry hercegről

Kemény kijelentés Harry hercegről

Ki­de­rült, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t.

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét.

Charlotte és György új képei jobbak a karácsonyi ajándéknál is

Charlotte és György új képei jobbak a karácsonyi ajándéknál is

Ritka az ilyen, de most mégis egy ka­rá­cso­nyi mise a nap leg­cu­kibb pontja.

Ritka az ilyen, de most mégis egy ka­rá­cso­nyi mise a nap leg­cu­kibb pontja.

Összeomlott a gyásztól Vilmos és Harry herceg

Összeomlott a gyásztól Vilmos és Harry herceg

Ször­nyű hírt kap­tak.

Sze­ret­tük vá­rat­lan, gyors le­fo­lyású be­teg­ség­ben vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után.

Veszélyes őrült tört be a Buckingham-palotába

Veszélyes őrült tört be a Buckingham-palotába

Pszi­chi­át­rián ke­zel­ték.

Ki­de­rült, hogy alig né­hány órája en­ged­ték el a pszi­chi­át­ri­á­ról azt a férfit, aki a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­tére akart törni.

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Diana na­gyob­bik fia sze­rint öccse óri­ási hibát kö­ve­tett el a ba­rát­nője miatt, és ezzel nem­csak ma­gá­nak, hanem az egész csa­lád­nak ár­tott.

Diana na­gyob­bik fia sze­rint öccse óri­ási hibát kö­ve­tett el a ba­rát­nője miatt, és ezzel nem­csak ma­gá­nak, hanem az egész csa­lád­nak ár­tott.

Jön az újabb királyi bébi...

Jön az újabb királyi bébi...

...Leg­alábbis a fo­ga­dó­iro­dák sze­rint. Alig vár­ják a bri­tek az újabb cuki kis­ba­bát Ka­ta­lin her­ceg­né­től és Vil­mos her­ceg­től.

...Leg­alábbis a fo­ga­dó­iro­dák sze­rint. Alig vár­ják a bri­tek az újabb cuki kis­ba­bát Ka­ta­lin her­ceg­né­től és Vil­mos her­ceg­től.

Őrült tüntetők fenyegették meg Vilmost és Katalin hercegnét!

Őrült tüntetők fenyegették meg Vilmost és Katalin hercegnét!

Tal­pig fe­ke­tébe öl­tö­zött, gya­nús ala­kok kel­tet­tek pá­ni­kot a brit her­cegi pár ka­na­dai kör­út­ján!

Vilmos herceg elcsukló hangon vallott élete legszörnyűbb élményéről!

Vilmos herceg elcsukló hangon vallott élete legszörnyűbb élményéről!

A brit trón­örö­kös ta­valy pi­ló­ta­ként csat­la­ko­zott az angol lé­gi­men­tők­höz.

Életveszélybe sodorták Katalint és Vilmost

Életveszélybe sodorták Katalint és Vilmost

Ka­na­dai kör­út­juk leg­újabb ál­lo­má­sán könnye­dén meg­sé­rül­he­tett vagy akár meg is hal­ha­tott volna az angol her­cegi pár.

Ka­na­dai kör­út­juk leg­újabb ál­lo­má­sán könnye­dén meg­sé­rül­he­tett vagy akár meg is hal­ha­tott volna az angol her­cegi pár.

Ez a hercegi pár mérföldeket ver Katalinékra!

Ez a hercegi pár mérföldeket ver Katalinékra!

Ká­roly Fülöp svéd her­ceg és ex­mo­dell fe­le­sége egyre dö­gö­sebb és csi­no­sabb. Még Vil­mo­sék sem ér­het­nek a nyo­mukba.

Ká­roly Fülöp svéd her­ceg és ex­mo­dell fe­le­sége egyre dö­gö­sebb és csi­no­sabb. Még Vil­mo­sék sem ér­het­nek a nyo­mukba.

Fogyókúrára fogta férjét Katalin hercegné

Fogyókúrára fogta férjét Katalin hercegné

Vil­mos her­ceg iga­zán for­mába jött az el­múlt pár évben, ami va­ló­szí­nű­leg annak kö­szön­hető, hogy a fe­le­sége ke­mé­nyen oda­fi­gyel rá.

Vil­mos her­ceg iga­zán for­mába jött az el­múlt pár évben, ami va­ló­szí­nű­leg annak kö­szön­hető, hogy a fe­le­sége ke­mé­nyen oda­fi­gyel rá.

Dúl a családi háború: Katalin anyja nem láthatja az unokákat

Dúl a családi háború: Katalin anyja nem láthatja az unokákat

Ká­roly her­ceg­nek elege lett.

Ká­roly her­ceg­nek elege lett, hogy a Midd­le­to­nok­nak túl nagy sze­rep jut György és Char­lotte éle­té­ben, ezért ko­moly dön­tést ho­zott.

György herceg rengeteget hisztizik

György herceg rengeteget hisztizik

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk ren­ge­teg tör­té­ne­tet me­sélt a her­cegi csa­lád­ról.

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk ren­ge­teg tör­té­ne­tet me­sélt a her­cegi csa­lád­ról, és leg­in­kább Ka­ta­li­nék első gye­re­ké­ről mon­dott ér­de­ke­se­ket.

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Ka­ta­lin a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben Fran­cia­or­szágba uta­zott.

Ka­ta­lin her­cegné a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben fel­ült egy re­pü­lő­gépre, és Fran­cia­or­szágba uta­zott. Vil­mos ott­hon ma­ra­dása so­kak­nak gya­nús...

Vilmos Katalin hercegnén poénkodott! Mást ezért elhagynának!

Vilmos Katalin hercegnén poénkodott! Mást ezért elhagynának!

A her­ceg nagy tár­sa­ság­ban en­ge­dett meg ma­gá­nak olyan sza­va­kat, ami­ken a leg­több nő ha­lá­lo­san meg­sér­tődne.

Ezt az 5 dolgot biztos nem tudtad a szülinapos György hercegről!

Ezt az 5 dolgot biztos nem tudtad a szülinapos György hercegről!

A tün­déri trón­örö­kös pén­te­ken ün­nepli 3. szü­le­tés­nap­ját.

A tün­déri trón­örö­kös pén­te­ken ün­nepli 3. szü­le­tés­nap­ját.

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Bár ez­út­tal nem az el­ké­pesz­tően cuki gye­re­ke­i­vel és min­dig hi­bát­lan ne­jé­vel kap­ták len­cse­végre.

Elképesztő pletykák a szülinapos Vilmos hercegről

Elképesztő pletykák a szülinapos Vilmos hercegről

34 éves lett a le­endő brit ural­kodó.

34 éves lett a le­endő brit ural­kodó, aki már hosszú idő óta a bul­vár sajtó egyik ked­venc cél­táb­lája. Ezek vol­tak az ed­digi leg­me­ré­szebb el­mé­le­tek róla.

Melegmagazin címlapjára került Vilmos herceg

Melegmagazin címlapjára került Vilmos herceg

Tör­té­nelmi lé­pésre szánta el magát, és igent mon­dott az egyik ho­mo­sze­xu­á­li­sok­nak szóló lap fel­ké­ré­sére.

A le­endő ural­kodó tör­té­nelmi lé­pésre szánta el magát, és igent mon­dott az egyik ho­mo­sze­xu­á­li­sok­nak szóló lap fel­ké­ré­sére.

György herceget nagyon untatta az apja

György herceget nagyon untatta az apja

A brit her­cegi csa­lád közös ki­rán­du­lást szer­ve­zett, de nem ez lett a trón­örö­kös éle­té­nek leg­iz­gal­ma­sabb napja.

A brit her­cegi csa­lád közös ki­rán­du­lást szer­ve­zett, de nem ez lett a két­éves trón­örö­kös éle­té­nek leg­iz­gal­ma­sabb napja.

Ez az eddigi legcukibb kép György hercegről!

Ez az eddigi legcukibb kép György hercegről!

Ő a leg­na­gyobb ki­rály még ko­rona nél­kül is.

Lehet, hogy ő az angol ki­rá­lyi csa­lád leg­ifjabb férfi tagja, de az biz­tos, hogy ő a leg­na­gyobb ki­rály még ko­rona nél­kül is.

Összetört és sírva fakadt anyja emlékétől Vilmos herceg

Összetört és sírva fakadt anyja emlékétől Vilmos herceg

A brit her­cegi pár Diana nyo­má­ban, In­di­á­ban járt, ahol Vil­mos nem tudta tar­tani magát, és el­ural­ko­dott rajta a fáj­da­lom.

Újra kitört a botrány Katalin hercegné ruhája miatt

Újra kitört a botrány Katalin hercegné ruhája miatt

Még a ruhát is le­pe­rel­nék Ka­ta­lin her­ceg­nő­ről. Ismét elő­térbe ke­rült a her­cegnő es­kü­vői ru­há­já­ról szóló vita.

Még a ruhát is le­pe­rel­nék Ka­ta­lin her­ceg­nő­ről. Ismét elő­térbe ke­rült a her­cegnő es­kü­vői ru­há­já­ról szóló vita. Most köz­le­ményt adott ki a di­vat­ház az üggyel kap­cso­lat­ban.

Életveszélyben Vilmos hercegék? Terrortámadást terveznek Indiában!

Életveszélyben Vilmos hercegék? Terrortámadást terveznek Indiában!

Az Isz­lám Állam újabb véres me­rény­letre ké­szül In­di­á­ban.

Ag­gasztó hí­re­ket ka­pott a brit her­cegi pár, akik je­len­leg In­di­á­ban tesz­nek lá­to­ga­tást.

Katalin Vilmos exbarátnője miatt őrjöng

Katalin Vilmos exbarátnője miatt őrjöng

A her­ceg ma­gára hagyta a csa­lád­ját.

Vil­mos her­ceg ma­gára hagyta a csa­lád­ját hús­vét­kor, és in­kább volt sze­relme prog­ram­aján­la­tára mon­dott igent.

György herceg és Charlotte hercegnő síelős képeiből botrány lett

György herceg és Charlotte hercegnő síelős képeiből botrány lett

Az angol her­cegi csa­lád a leg­na­gyobb ti­tok­ban el­uta­zott egy havas ki­rán­du­lásra, ami­ről most meg­mu­tat­ták fo­tó­i­kat.

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

Életveszélyes utazásra készülnek Vilmos hercegék

A her­cegi cím vi­se­lése sok kö­te­le­zett­ség­gel jár, töb­bek kö­zött azzal is, hogy szá­mos más or­szág­ban lá­to­ga­tást kell tenni.

A her­cegi cím vi­se­lése sok kö­te­le­zett­ség­gel jár, töb­bek kö­zött azzal is, hogy szá­mos más or­szág­ban lá­to­ga­tást kell tenni. Vil­mos és Ka­ta­lin célja nem más, mint ki­fe­jezni szo­li­da­ri­tá­su­kat, de úgy tűnik, ez­út­tal igen­csak ve­szé­lyes te­repre me­rész­ked­nek.

Szőke bombázókkal bulizott Harry herceg

Szőke bombázókkal bulizott Harry herceg

Az angol ki­rá­lyi csa­lád leg­bu­li­sabb tagja olyan tár­sa­ságba ke­ve­re­dett, ami­ben mi is szí­ve­sen len­nénk benne. Hi­szen vi­lág­hírű sző­kék közt nem lehet olyan rossz.

Az angol ki­rá­lyi csa­lád leg­bu­li­sabb tagja olyan tár­sa­ságba ke­ve­re­dett, ami­ben mi is szí­ve­sen len­nénk benne. Hi­szen vi­lág­hírű sző­kék közt nem lehet olyan rossz.

Vilmos herceg kopaszsága elképesztő méreteket öltött

Vilmos herceg kopaszsága elképesztő méreteket öltött

Már biz­tos várja, hogy ko­rona ke­rül­jön a fe­jére, mert akkor nem fog lát­szódni a gi­gan­ti­kus ko­pasz foltja.

Már biz­tos várja, hogy ko­rona ke­rül­jön a fe­jére, mert akkor nem fog lát­szódni a ko­pasz foltja.

Vilmos hercegék karácsonyi fotójától elolvadsz!

Vilmos hercegék karácsonyi fotójától elolvadsz!

Gyö­nyö­rűek!

Vil­mos, Ka­ta­lin és két gyer­me­kük egy el­ké­pesz­tően cuki csa­ládi fo­tó­val kíván min­den­ki­nek kel­le­mes ün­ne­pe­ket.

Eltiltották a franciákat Vilmos hercegtől

Eltiltották a franciákat Vilmos hercegtől

Az ál­lam­pol­gá­rok nem ke­resz­tel­he­tik el a gye­re­ke­i­ket úgy, mint őt.

Leg­alábbis az ál­lam­pol­gá­rok nem ke­resz­tel­he­tik el a gye­re­ke­i­ket úgy, mint Diana na­gyob­bik fiát. Pedig nagy igény lenne rá.

Kibabrált a sztárszomszéd Vilmos és Katalin gyerekeivel

Kibabrált a sztárszomszéd Vilmos és Katalin gyerekeivel

Simon Co­well nagy bulit csa­pott.

Az X-Fak­to­rok ura, Simon Co­well olyan bulit csa­pott, hogy György her­ceg és Char­lotte her­cegnő fel­éb­red­tek a ha­tal­mas ze­ne­bo­ná­tól.

Nyoma veszett Katalin hercegnének

Nyoma veszett Katalin hercegnének

Nem je­lent meg kö­zeli jó ba­rá­tai lag­zi­ján a camb­ridge-i her­cegné.

Nem je­lent meg kö­zeli jó ba­rá­tai lag­zi­ján a camb­ridge-i her­cegné, he­lyette Pippa Midd­le­tont vitte ma­gá­val Vil­mos her­ceg bu­lizni.

Katalin hercegné állítólag újra terhes!

Katalin hercegné állítólag újra terhes!

Már te­herbe is esett Vil­mos her­ceg fe­le­sége a har­ma­dik trón­örö­kös­sel.

Alig né­hány hó­nap­pal Char­lotte her­cegnő szü­le­té­sét kö­ve­tően, már te­herbe is esett Vil­mos her­ceg fe­le­sége a har­ma­dik trón­örö­kös­sel.

Katalin hercegné leadja a nagyinál a gyerekeket

Elmenekülnek a szülőség elől Katalin hercegnéék

Már be van ter­vezve az utaz­ga­tás!

Vil­mos és Ka­ta­lin már a jö­vőre ese­dé­kes utaz­ga­tá­sa­i­kat ter­vez­ge­tik, ahová nem vi­szik ma­guk­kal két gye­re­kü­ket, mert az túl nagy teher lenne.

Elmúlt Katalin hercegné népszerűsége

Elmúlt Katalin hercegné népszerűsége

Az em­be­re­ket már ko­ránt­sem ér­dekli annyira a her­cegné. Ami ko­moly pénz­ügyi vesz­te­ség a pa­lo­tá­nak.

Véget ért a Ka­ta­lin-effek­tus, és az em­be­re­ket már ko­ránt­sem ér­dekli annyira a her­cegné. Ami ko­moly pénz­ügyi vesz­te­ség a pa­lo­tá­nak.

Új munkája Vilmos herceg életébe kerülhet

Új munkája Vilmos herceg életébe kerülhet

Egy biz­ton­sági rés miatt, a ter­ro­ris­ták min­dig nyo­mon kö­vet­he­tik, hogy merre jár, ami­kor fel­száll a gé­pé­vel.

Egy biz­ton­sági rés miatt, a ter­ro­ris­ták min­dig nyo­mon kö­vet­he­tik, hogy merre jár, ami­kor a mun­kája miatt fel­száll.

György herceg legújabb fotójától jobb lesz a napod!

György herceg legújabb fotójától jobb lesz a napod!

Hűen tük­rözi a vidám ter­mé­sze­tét.

Ki­ad­ták a hár­mas­számú brit trón­örö­kös leg­újabb port­ré­ját, ami hűen tük­rözi a fé­kez­he­tet­len, vidám ter­mé­sze­tét.

Életet mentett Vilmos herceg

Életet mentett Vilmos herceg

Si­ker­rel vég­ző­dött az első be­ve­tése új mun­ka­he­lyén Vil­mos her­ceg­nek.

Si­ker­rel vég­ző­dött az első be­ve­tése új mun­ka­he­lyén Vil­mos her­ceg­nek, mi­u­tán meg­men­tette egy férfi éle­tét.

Kétéves lett György herceg! Nézd meg a legtündéribb fotóit!

Kétéves lett György herceg! Nézd meg a legtündéribb fotóit!

Ün­ne­pel a ki­rá­lyi csa­lád és velük együtt egész Ang­lia! A Ri­post pedig össze­gyűj­tötte a ma két­éves trón­örö­kös éle­té­nek leg­cu­kibb fo­tóit.

Ün­ne­pel a ki­rá­lyi csa­lád és velük együtt egész Ang­lia! A Ri­post pedig össze­gyűj­tötte a ma két­éves trón­örö­kös éle­té­nek leg­cu­kibb fo­tóit.

Hoppá! Katalin hasonmással tölti a napjait Vilmos herceg

Hoppá! Katalin hasonmással tölti a napjait Vilmos herceg

Diana na­gyob­bik fia a fe­le­sége he­lyett, egy másik szinte ugyan­olyan kül­sejű nővel lesz össze­zárva.

Diana na­gyob­bik fia a fe­le­sége he­lyett, egy másik szinte ugyan­olyan kül­sejű nővel lesz össze­zárva.

Hivatalos fotók Katalin hercegnéék tökéletes családjáról

Hivatalos fotók Katalin hercegnéék tökéletes családjáról

Itt van­nak a friss port­rék!

A ki­rá­lyi pa­lota végre ki­adta a Char­lotte her­cegnő ke­resz­te­lője után ké­szült hi­va­ta­los port­ré­kat a brit ural­ko­dói ház tag­ja­i­ról.

Nézegess cuki képeket Charlotte keresztelőjéről!

Nézegess cuki képeket Charlotte keresztelőjéről!

Meg­tör­tént a nagy ese­mény.

Meg­tör­tént a nagy ese­mény, amire Ang­lia és a fél világ várt. Meg­ke­resz­tel­ték Vil­mos her­cegék kis­lá­nyát, az em­be­ri­ség pedig el­ol­vadt.

Botrányos videó Vilmos herceg nagyapjáról

Botrányos videó Vilmos herceg nagyapjáról

Fülöp her­ceg gyor­san el­vesz­tette a tü­rel­mét egy ren­dez­vé­nyen, és nyom­da­fes­té­ket nem tűrő módon za­vart el egy fo­tóst.

Fülöp her­ceg gyor­san el­vesz­tette a tü­rel­mét egy ren­dez­vé­nyen, és nyom­da­fes­té­ket nem tűrő módon za­vart el egy fo­tóst.

Ők lesznek Charlotte hercegnő keresztszülei

Ők lesznek Charlotte hercegnő keresztszülei

Ka­ta­lin és Vil­mos nem fog­lal­koz­tak a ha­gyo­má­nyok­kal, és a ki­rá­lyi csa­lád egyik tag­ját sem vá­lasz­tot­ták ki lá­nyuk ke­reszt­szü­le­i­nek.

Ka­ta­lin és Vil­mos nem fog­lal­koz­tak a ha­gyo­má­nyok­kal, és a ki­rá­lyi csa­lád egyik tag­ját sem vá­lasz­tot­ták ki lá­nyuk ke­reszt­szü­le­i­nek. Ahogy a test­vé­re­i­ket is ki­hagy­ták.

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Katalin hercegné kicsit messzire rúgta a pöttyöst

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­nek nem tet­szik a mos­tani kert­jük, ezért gi­gá­szi összeg­ből ar­rébb vi­teti a te­nisz­pá­lyá­ju­kat.

Vil­mos her­ceg fe­le­sé­gé­nek nem tet­szik a mos­tani kert­jük, ezért gi­gá­szi összeg­ből ar­rébb vi­teti a te­nisz­pá­lyá­ju­kat.

Tudj meg mindent Charlotte hercegnő keresztelőjéről!

Tudj meg mindent Charlotte hercegnő keresztelőjéről!

Ki­de­rí­tet­tük min­den rész­le­tét.

Va­sár­nap a szen­telt­víz alá tart­ják Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin her­cegné má­so­dik gye­re­két is, mi pedig ki­de­rí­tet­tük a nagy ese­mény min­den rész­le­tét.

Beteg dolgot csináltak György herceggel - Fotó

Beteg dolgot csináltak György herceggel - Fotó

Bi­zarr baba ké­szült be­lőle.

Egy élethű ba­bá­kat ké­szítő asszony meg­al­kotta Vil­mos és Ka­ta­lin első gye­re­ké­nek ha­son­má­sát, ami elég bi­zar­rul fest.