Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

Ez kínos, iskolások előtt égette be magát Vilmos herceg

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

A her­ceg össze­ke­vert két ázsiai or­szá­got, de igye­ke­zett gyor­san ki­ja­ví­tani a hi­bá­ját.

FRISS HÍREK

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Kitálalt Diana egykori testőre, ez vár most Katalinék gyerekeire

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben.

Nin­cse­nek könnyű hely­zet­ben a gye­re­kek, szá­mos el­vá­rás­nak kell meg­fe­lel­niük, és máris min­denki is­meri őket.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

Kirúgott a hámból a hercegi pár, hatalmasat bulizott Katalin és Vilmos

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is.

A pár végre tu­dott egy kis időt sza­kí­tani ma­gára is, a gye­re­kek nél­kül en­ged­het­ték el ma­gu­kat.

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

Elképesztő fotók, így még nem láttad Katalin hercegnét és családját

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gye­re­ke­ikre.

A her­cegné és Vil­mos her­ceg iga­zán büsz­kék le­het­nek gyö­nyörű gye­re­ke­ikre. Imádni való képek jöt­tek!

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Nagy bejelentést tett a királyi család, Lajos herceg élete megváltozik

Az ural­ko­dói csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját hét­főn végre meg­ke­resz­te­lik, de ke­reszt­szü­lők­ről egy­előre sem­mit sem tudni.

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin ennek biztos nem örül

Hihetetlen, min kapták rajta Vilmos herceget: Katalin hercegné ennek biztos nem örül

Ka­ta­lin her­cegné meg tudta őrizni ko­moly­sá­gát.

Ka­ta­lin her­cegné meg tudta őrizni ko­moly­sá­gát, Vil­mos her­ceg azon­ban kun­cogni kez­dett az ün­nep­ség során.

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

Nagy bejelentést tett Katalin és Vilmos herceg

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

A her­cegi pár öröm­mel osz­totta meg az alatt­va­lók­kal, hogy mire ké­szül­nek.

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

Sosem látott fotó jött, mindenki Vilmos herceget ünnepli

A her­ceg­nek ugyan kevés ideje jut ma­gára, de ren­ge­te­gen pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

A her­ceg­nek ugyan kevés ideje jut ma­gára, de ren­ge­te­gen pró­bál­tak örö­met sze­rezni neki.

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

Vilmos hatalmasat hibázott, Harry herceg nem ismételheti meg a lagzin

A test­vér­pár idő­seb­bik tagja 2011-ben vette fe­le­sé­gül Ka­ta­lin her­ceg­nét.

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Különös jóslatot kapott a kis Lajos herceg, ez vár rá az életben

Úgy tűnik, ő sem egy ti­pi­ku­san ha­gyo­mány­kö­vető her­ceg lesz, ha felnő. Sze­rin­ted kire fog ha­son­lí­tani?

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek.

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Halálos fenyegetés miatt kényszerült erre a döntésre Katalin hercegné

Halálos fenyegetés miatt kényszerült erre a döntésre Katalin hercegné

Durva dol­gok de­rül­tek ki né­hány nap­pal Lajos her­ceg szü­le­tése után!

Durva dol­gok de­rül­tek ki né­hány nap­pal Lajos her­ceg szü­le­tése után!

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

Meglepő, mi derült ki Vilmos hercegék kisfiáról

A név­vá­lasz­tás meg­lepő.

Na­pok­kal a baba szü­le­tése után je­len­tette be a Kens­ing­ton-pa­lota, mi­lyen nevet ka­pott Vil­mos her­ceg és Ka­ta­lin har­ma­dik gye­reke. Meg­le­pe­tést okoz­tak.

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Kerüli Londont Károly herceg? Még mindig nem látta legkisebb unokáját

Ka­ta­lin her­cegné csa­ládja már volt ba­ba­né­ző­ben, de Ká­roly her­ceg min­dig más he­lyen tűnik fel.

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

Most jelentették be hivatalosan, ezt a nevet kapta a királyi baba

A Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­los Twit­te­rén je­len­tet­ték be Ka­ta­lin her­cegné és Vil­mos her­ceg har­ma­dik gyer­me­ké­nek nevét.

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Ez lenne Katalinék babájának a neve? Nagyon megfontolják a névadást

Hi­va­ta­lo­san még min­dig nem je­len­tet­ték be, hogy hív­ják a brit ki­rá­lyi csa­lád leg­fi­a­ta­labb tag­ját.

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

"Édes a bosszú" - Vilmos megfenyegette Harry herceget

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik, az­után sem tör­tént más­képp, mi­u­tán Harry meg­kérte, le­gyen a ta­núja.

A két test­vér min­dig tré­fál­ko­zik, az­után sem tör­tént más­képp, mi­u­tán Harry meg­kérte, le­gyen a ta­núja.

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Vilmos herceg már most kikészült a három gyerektől

Ki­me­rül­tebb, mint va­laha.

Alig né­hány napja lett csak há­rom­gye­re­kes apa, de már most ki­me­rül­tebb a camb­ridge-i her­ceg, mint va­laha.

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Felrúgták a hagyományokat, ilyen otthonba vitték haza babájukat Katalinék

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Nem olyan kö­rül­mé­nyek közt ne­vel­ke­dik majd a kicsi, mint Vil­mo­sék.

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

Megérkezett az első fotó Katalin és Vilmos harmadik gyermekéről

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

A her­cegné hétfő dél­ben adott éle­tet leg­fi­a­ta­labb gyer­me­ké­nek, egy kisfi­ú­nak.

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Ez lehet Katalinék ma érkező gyerekének a neve

Csak egy esé­lyes név ma­radt.

A fo­ga­dó­iro­dák­ban ren­ge­teg brit meg­tette a té­te­ket, de mos­tanra már csak egy esé­lyes név ma­radt.

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

Gyűlik a tömeg a kórháznál: bármikor szülhet Katalin hercegné

A bri­tek már na­gyon vár­ják a her­cegi pár har­ma­dik ba­bá­ját, a leg­iz­ga­tot­tab­bak pedig már a kór­ház­hoz is men­tek.

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Megérkezett Katalin és Vilmos harmadik gyereke!

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Hétfő kora reg­gel Vil­mos her­ceg vitte be a kór­házba fe­le­sé­gét, hogy vi­lágra hozza a leg­ki­sebb trón­örö­köst.

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Harry lenyomta a bátyját, már ebben is jobb

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Egy szá­mí­tó­gép ki­ele­mezte Diana két fiát, és a fi­a­ta­lab­bat ta­lálta jobb­nak, pedig eddig más­hogy gon­dol­tuk.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Katalin a királyi szokások szerint szül majd

Eddig nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal.

Ko­ráb­ban nem tö­rő­dött a szo­ká­sok­kal Vil­mos her­ceg fe­le­sége, de most nem sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

Bármelyik pillanatban szülhet Katalin hercegné, ez lehet a baba neve

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni.

A her­cegi pár har­ma­dik gyer­me­ké­nek egy­előre a nemét sem lehet tudni, de két név igen esé­lyes­nek tűnik. A brit fo­ga­dó­iro­dák szá­mai ugyan­ak­kor ki­fe­je­zet­ten be­szé­de­sek. Íme a fo­ga­dók sze­rint leg­esé­lye­sebb lány- és fiú­név.

Érik a botrány, Vilmos csúnyán megszegte Katalinnak tett esküjét

Érik a botrány, Vilmos csúnyán megszegte Katalinnak tett esküjét

De vajon mit szól ehhez a har­ma­dik gyer­me­két váró her­cegné?

De vajon mit szól ehhez a har­ma­dik gyer­me­két váró her­cegné?

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Meghan Markle Vilmos herceggel rúgja fel a hagyományokat

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Ko­moly fel­adat vár Vil­mos her­cegre az öccse es­kü­vő­jén, amely sza­kít a tra­dí­ci­ók­kal.

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Pedofilbotrány, nemi erőszakkal vádolják Harry herceg barátját

Je­len­leg is szö­kés­ben van.

Az egy­kori ej­tő­er­nyős je­len­leg is szö­kés­ben van, s fel­te­he­tően az összes, ál­tala is­mert ka­to­nai rej­tőz­kö­dési tech­ni­kát be­veti, hogy ne ta­lál­ják meg.

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Egyre biztosabb: így fogják hívni Katalin kisbabáját

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá.

A ki­rá­lyi csa­lád élete min­dig is láz­ban tar­totta a bri­te­ket, akik szí­ve­sen fo­gad­nak - most éppen arra, hogy fog­ják hívni Vil­mos és Ka­ta­lin har­ma­dik gyer­me­két.

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

Ikreket vár Katalin? Vilmos herceg furcsa bejelentést tett

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt.

A her­ceg egy díj­át­adón be­szélt a baba ér­ke­zé­sé­ről, akit na­gyon vár, de ki­csit izgul is a jövő miatt.

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Vil­mos­nak is nehéz lesz a nagy nap.

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja, az angol foci-szö­vet­ség és több ezer csa­lád is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen ember...

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Mindenkit megleptek Vilmos hercegék, erről árulkodnak a fotóik

Van, ami sosem vál­to­zik.

A világ egyik leg­nép­sze­rűbb csa­ládja Vil­mos her­cegé, azon­ban a szak­ér­tők most kü­lö­nös tit­kot lep­lez­tek le.

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

Elég bizarr videó készült Vilmos hercegről

Még Ka­ta­lin is meg­döb­bent.

A le­endő angol ki­rály­ról köz­tu­dott, hogy elég laza, de ilyenre nem szá­mí­tot­tunk volna tőle. Még Ka­ta­lin is meg­döb­bent.

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

Váratlan bejelentést tett Vilmos és Katalin

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

A lá­nyuk, Char­lotte her­cegnő lehet, hogy nem fog örülni annak, hogy a szü­lei nagy dön­tést hoz­tak a jö­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban.

Gyászolók lepték el az utcákat

Gyászolók lepték el az utcákat

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most kö­zö­sen em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Fél év telt el a po­koli to­rony tra­gé­di­ája óta: a tűz­vész­ben 71 ember vesz­tette éle­tét. A hoz­zá­tar­to­zók most kö­zö­sen em­lé­kez­tek meg el­hunyt ro­ko­na­ik­ról.

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

Őszintén vallott Vilmos herceg: folyamatosan aggódik gyermekeiért

A her­ceg attól tart, hogy a mo­dern világ túl nagy ha­tás­sal lesz a fej­lő­dé­sükre.

Hihetetlen kép készült György hercegről

Hihetetlen kép készült György hercegről

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt.

Vil­mos her­ceg azt mondja, fia na­gyon szó­ra­koz­tató és ügyes volt. De az biz­tos, hogy né­hány év múlva a ko­rona job­ban fog állni rajta.

Vilmos herceg megszegte a szabályokat, ezt tette a várandós Katalinnal

Vilmos herceg megszegte a szabályokat, ezt tette a várandós Katalinnal

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia kép­te­len volt lep­lezni ér­zé­seit.

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia kép­te­len volt lep­lezni ér­zé­seit.

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Botrány a királyi családban, Kamilla hercegné tombol a dühtől

Ká­roly a trón­örö­kös, de fe­le­sége nem biz­tos, hogy el­nyeri a ki­rály­néi címet.

Bár Ká­roly a trón­örö­kös, lehet, hogy fe­le­sége soha nem nyeri el a ki­rály­néi címet.

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Kiderült György herceg titka: ezt kéri karácsonyra

Vil­mos her­ceg adta át a le­ve­let.

A le­ve­let a kisfiú édes­apja, Vil­mos her­ceg adta át a lapp­földi Mi­ku­lás­nak. György her­ceg azt írta, na­gyon jól vi­sel­ke­dett, és kü­lön­le­ges aján­dékra vá­gyik.

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Sokkoló, mennyit keresnek naponta a dúsgazdag sztárok

Akkor is, ha csak fek­sze­nek egész nap.

Ez az összeg akkor is be­fo­lyik a bank­szám­lá­jukra, ha egész nap fel sem kel­nek az ágy­ból vagy úgy dön­te­nek, hogy csak a kert­ben na­poz­nak.

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

Háborúzik a család: nem lesz királyné Kamilla?

Előbb-utóbb Ká­roly her­ceg veszi át a brit trónt, ám a bri­tek kö­ré­ben nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek.

Előbb-utóbb Ká­roly her­ceg veszi át a brit trónt, ám a bri­tek kö­ré­ben nem ör­vend túl nagy nép­sze­rű­ség­nek - akár­csak fe­le­sége, Ka­milla, aki­ből talán sosem lesz ki­rályné.

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Kiderült Vilmos herceg és Katalin titka, nem lehet könnyű nekik

Nem ki­zárt, hogy min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő írat­lan sza­bá­lyai a fe­le­lő­sek.

Nem ki­zárt, hogy min­de­nért II. Er­zsé­bet ki­rálynő írat­lan sza­bá­lyai a fe­le­lő­sek.

György hercegnek nagyon elege van

György hercegnek nagyon elege van

A jö­vő­beli angol ki­rály­nak nem tet­szik, hogy már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja, amit szóvá is tesz a szü­le­i­nek.

A jö­vő­beli angol ki­rály­nak nem tet­szik, hogy már nem­csak a já­ték­ból áll min­den napja, amit szóvá is tesz a szü­le­i­nek.

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Meglepő dolog derült ki Katalin hercegné születendő kisbabájáról

Akár kisfiú lesz, akár kis­lány, ebben az egy­ben biz­to­san kü­lön­bözni fog az át­lag­em­be­rek­től.

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Meglepő dolog derült ki a hercegnőről

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tá­son.

Vil­mos her­ceg kis­lá­nyá­ról és fi­á­ról is be­szélt egy kór­ház­lá­to­ga­tás al­kal­má­val.

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

Élete legnagyobb napján van túl György herceg

A her­ceg négy­éves.

A her­ceg négy­éves, ami Ang­li­á­ban azt je­lenti, hogy el kell kez­de­nie az is­ko­lát. György az apu­ká­já­val ér­ke­zett a nagy ese­ményre.

Megtörte a csendet Vilmos herceg: Kifecsegte a várandós Katalin titkát

Megtörte a csendet Vilmos herceg: Kifecsegte a várandós Katalin titkát

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia egy ki­csit bő­be­szé­dűbb volt a kel­le­té­nél.

Diana her­cegnő na­gyob­bik fia egy ki­csit bő­be­szé­dűbb volt a kel­le­té­nél.

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

A harmadik gyerek mentheti meg Katalin és Vilmos házasságát

Vajon vissza­ta­lál­nak egy­más­hoz?

Ka­ta­lin her­cegnő és Vil­mos her­ceg tün­dér­me­sébe illő há­zas­sága áp­ri­lis­ban ju­tott mély­pontra.

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Így reagált Harry herceg az újabb trónörökös érkezésére

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték.

Ma hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tet­ték, hogy Ka­ta­lin her­cegnő ismét babát vár.

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

Megrendítő vallomás: Vilmos büszke anyja bátorságára

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról. Fel­néz rá, ami­ért anno fel­vál­lalta küz­del­mét.

A her­ceg nem bánja, hogy édes­anyja nyíl­tan be­szélt prob­lé­má­já­ról.

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Most derült ki: halála előtt közvetlenül fiaival beszélt Diana hercegnő

Vil­mos és Harry her­ceg is be­szélt édes­any­já­val a vég­ze­tes au­tó­bal­eset előtt.

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Szívszorító vallomás: Diana hercegnő fiai először beszéltek édesanyjukról

Vil­mos és Harry her­ceg is em­lé­ke­ket idé­zett fel, el­mond­ták, ho­gyan lát­ták a her­ceg­nőt.

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

Most közölték: sosem látott fotó került elő Diana hercegnőről és fiairól

A fiúk el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Diana még be­szélt gye­re­ke­i­vel ha­lála előtt. A fiúk most el­mond­ták, mi­lyen­nek is­mer­ték édes­any­ju­kat.

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Fantasztikus képek a 35 éves Vilmos hercegről

Min­denki imádja.

A világ leg­ke­len­dőbb agg­le­gé­nyé­ből vált a világ leg­ked­vel­tebb csa­lád­apá­jává Diana her­cegnő na­gyob­bik fia.

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Sokkoló, Vilmost is majdnem megölte Diana hercegnő

Ször­nyű tettre szánta el magát.

A walesi her­cegné olyan mély de­presszi­óba süllyedt első ter­hes­sége alatt, hogy ször­nyű tettre szánta el magát.

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

Megható módon emlékeznek meg fiai Dianáról

Szob­rot ál­lí­ta­nak sze­re­tett édes­any­juk em­lé­kére, va­la­mint új­ra­szen­tel­te­tik a her­cegnő gyö­nyörű sír­ját - a hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Szob­rot ál­lí­ta­nak sze­re­tett édes­any­juk em­lé­kére, va­la­mint új­ra­szen­tel­te­tik a her­cegnő gyö­nyörű sír­ját - a hét­vége is Lady Di­a­ná­ról fog szólni.

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hihetetlen videó Vilmos hercegről: ezt művelte a bárban felesége nélkül

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról.

Hi­he­tet­len fel­vé­te­lek ke­rül­tek nap­vi­lágra a bri­tek jö­vendő ki­rá­lyá­ról. De mit szól ehhez Ka­ta­lin?

Kemény kijelentés Harry hercegről

Kemény kijelentés Harry hercegről

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Súlyos titok derült ki Katalin hercegnőről! Ezt senki sem gondolta volna

Az egész világ árgus sze­mek­kel fi­gyeli Ka­ta­lin her­ceg­nőt és Vil­mos her­ce­get, ám volt egy titok, amire senki sem tu­dott rá­jönni.

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Egy álmát fel kel­lett adnia.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Charlotte és György új képei jobbak a karácsonyi ajándéknál is

Charlotte és György új képei jobbak a karácsonyi ajándéknál is

Ritka az ilyen, de most mégis egy ka­rá­cso­nyi mise a nap leg­cu­kibb ese­mé­nye. Hála Ka­ta­lin és Vil­mos gye­re­ke­i­nek.

Jön az újabb királyi bébi...

Jön az újabb királyi bébi...

...Leg­alábbis a fo­ga­dó­iro­dák sze­rint. Alig vár­ják a bri­tek az újabb babát.

...Leg­alábbis a fo­ga­dó­iro­dák sze­rint. Alig vár­ják a bri­tek az újabb cuki kis­ba­bát Ka­ta­lin­tól és Vil­mos­tól.

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Diana na­gyob­bik fia sze­rint öccse óri­ási hibát kö­ve­tett el a ba­rát­nője miatt, és ezzel az egész csa­lád­nak ár­tott.

Diana na­gyob­bik fia sze­rint öccse óri­ási hibát kö­ve­tett el a ba­rát­nője miatt, és ezzel nem­csak ma­gá­nak, hanem az egész csa­lád­nak ár­tott.

Összeomlott a gyásztól Vilmos és Harry herceg

Összeomlott a gyásztól Vilmos és Harry herceg

Ször­nyű hírt kap­tak.

Sze­ret­tük vá­rat­lan, gyors le­fo­lyású be­teg­ség­ben vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után.

Veszélyes őrült tört be a Buckingham-palotába

Veszélyes őrült tört be a Buckingham-palotába

Pszi­chi­át­rián ke­zel­ték.

Ki­de­rült, hogy alig né­hány órája en­ged­ték el a pszi­chi­át­ri­á­ról azt a férfit, aki a brit ki­rá­lyi csa­lád éle­tére akart törni.

Életveszélybe sodorták Katalint és Vilmost

Életveszélybe sodorták Katalint és Vilmost

Ka­na­dai kör­út­juk leg­újabb ál­lo­má­sán könnye­dén meg­sé­rül­he­tett vagy akár meg is hal­ha­tott volna az angol her­cegi pár.

Ka­na­dai kör­út­juk leg­újabb ál­lo­má­sán könnye­dén meg­sé­rül­he­tett vagy akár meg is hal­ha­tott volna az angol her­cegi pár.

Őrült tüntetők fenyegették meg Vilmost és Katalin hercegnét!

Őrült tüntetők fenyegették meg Vilmost és Katalin hercegnét!

Tal­pig fe­ke­tébe öl­tö­zött, gya­nús ala­kok kel­tet­tek pá­ni­kot...

Tal­pig fe­ke­tébe öl­tö­zött, gya­nús ala­kok kel­tet­tek pá­ni­kot a brit her­cegi pár ka­na­dai kör­út­ján!

Ez a hercegi pár mérföldeket ver Katalinékra!

Ez a hercegi pár mérföldeket ver Katalinékra!

Ká­roly Fülöp és neje az új ked­ven­cek.

Ká­roly Fülöp svéd her­ceg és ex­mo­dell fe­le­sége egyre dö­gö­sebb és csi­no­sabb. Még Vil­mo­sék sem ér­het­nek a nyo­mukba.

Fogyókúrára fogta férjét Katalin hercegné

Fogyókúrára fogta férjét Katalin hercegné

Vil­mos her­ceg iga­zán for­mába jött.

Vil­mos her­ceg iga­zán for­mába jött az el­múlt pár évben, ami va­ló­szí­nű­leg annak kö­szön­hető, hogy a fe­le­sége ke­mé­nyen oda­fi­gyel rá.

Vilmos herceg elcsukló hangon vallott élete legszörnyűbb élményéről!

Vilmos herceg elcsukló hangon vallott élete legszörnyűbb élményéről!

A brit trón­örö­kös ta­valy pi­ló­ta­ként csat­la­ko­zott az angol lé­gi­men­tők­höz.

A brit trón­örö­kös ta­valy pi­ló­ta­ként csat­la­ko­zott az angol lé­gi­men­tők­höz. Fé­lel­met nem is­merve küz­dött a sé­rül­tek éle­té­ért, és köz­ben bor­zal­mas dol­go­kat élt át...

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Otthagyta a családja Vilmos herceget

Ka­ta­lin a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben Fran­cia­or­szágba uta­zott.

Ka­ta­lin her­cegné a két gye­re­kük­kel egye­tem­ben fel­ült egy re­pü­lő­gépre, és Fran­cia­or­szágba uta­zott. Vil­mos ott­hon ma­ra­dása so­kak­nak gya­nús...

Ezt az 5 dolgot biztos nem tudtad a szülinapos György hercegről!

Ezt az 5 dolgot biztos nem tudtad a szülinapos György hercegről!

A tün­déri trón­örö­kös pén­te­ken ün­nepli 3. szü­le­tés­nap­ját, a Ri­post pedig össze­gyűj­tött né­hány ér­de­kes­sé­get vele kap­cso­lat­ban!

György herceg rengeteget hisztizik

György herceg rengeteget hisztizik

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk ren­ge­teg tör­té­ne­tet me­sélt a her­cegi csa­lád­ról, és leg­in­kább Ka­ta­li­nék első gye­re­ké­ről mon­dott ér­de­ke­se­ket.

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk ren­ge­teg tör­té­ne­tet me­sélt a her­cegi csa­lád­ról, és leg­in­kább Ka­ta­li­nék első gye­re­ké­ről mon­dott ér­de­ke­se­ket.

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Bár ez­út­tal nem a cuki gye­re­ke­i­vel és min­dig hi­bát­lan ne­jé­vel kap­ták le.

Bár ez­út­tal nem az el­ké­pesz­tően cuki gye­re­ke­i­vel és min­dig hi­bát­lan ne­jé­vel kap­ták len­cse­végre, de ettől még nem szá­mí­tot­tunk ilyen rémes képre.

Elképesztő pletykák a szülinapos Vilmos hercegről

Elképesztő pletykák a szülinapos Vilmos hercegről

34 éves lett a le­endő brit ural­kodó, aki már hosszú idő óta a bul­vár sajtó egyik ked­venc cél­táb­lája.

34 éves lett a le­endő brit ural­kodó, aki már hosszú idő óta a bul­vár sajtó egyik ked­venc cél­táb­lája. Ezek vol­tak az ed­digi leg­me­ré­szebb el­mé­le­tek róla.

Vilmos Katalin hercegnén poénkodott! Mást ezért elhagynának!

Vilmos Katalin hercegnén poénkodott! Mást ezért elhagynának!

A her­ceg nagy tár­sa­ság­ban en­ge­dett meg ma­gá­nak olyan sza­va­kat, ami­ken a leg­több nő ha­lá­lo­san meg­sér­tődne.

Melegmagazin címlapjára került Vilmos herceg

Melegmagazin címlapjára került Vilmos herceg

Tör­té­nelmi lé­pésre szánta el magát.

A le­endő ural­kodó tör­té­nelmi lé­pésre szánta el magát, és igent mon­dott az egyik ho­mo­sze­xu­á­li­sok­nak szóló lap fel­ké­ré­sére.