Verrasztó Dávid

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Reagált a szövetség az újabb úszóbotrányra

Az el­nök­ség tá­mo­gatta Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Tá­mo­gat­ták Wla­dár Sán­dor ja­vas­la­tát, így a jö­vő­ben nem lehet meg­ke­rülni a MÚSZ-t. Ezen­túl a ver­seny­zők ered­mé­nyes­sége lesz a döntő fak­tor.

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Így edzenek a magyar sztárúszók a Duna Arénában - galéria

Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket.

Meg­kap­ták új, csúcs­mo­dern edző­ter­mü­ket a ma­gyar úszó-vá­lo­ga­tott tag­jai a Duna Aré­ná­ban. Ki­pró­bál­ták az új esz­kö­zö­ket a spor­to­lók.

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

Meglepő nyilatkozatot adott Cseh László

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

A klasszis úszó ran­de­vú­ról és sze­re­lem­ről be­szélt, mi­u­tán arany­ér­met nyert az or­szá­gos baj­nok­sá­gon. A 33 éves spor­to­lót el­len­fele is mél­tatta.

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

Hosszú Katinka több élsportolót is kitiltott a Duna Arénából

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

A Fradi úszó­i­nak in­gáz­nia kell a Nép­li­get és a Duna Aréna kö­zött a ki­til­tás miatt.

Trágár nyilatkozatot erősített meg a magyar sztársportoló

Trágár nyilatkozatot erősített meg a magyar sztársportoló

Nem elé­ge­dett az Eb-ara­nyak­kal.

Nyert a vi­lág­kupa-so­ro­zat dohai ál­lo­má­sán a hét­vé­gén a ma­gyar sport­em­ber, aki meg­lepő módon nem iga­zán ér­té­keli az Eb-ara­nya­kat.

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Éjszakázásairól vallott a magyar sztárúszó

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója Ver­rasztó Dávid.

Ugyan sokat bu­li­zik, de mégis Eu­rópa egyik leg­jobb úszója a 30. szü­le­tés­nap­ját a na­pok­ban ün­neplő Ver­rasztó Dávid. Arany­ér­met nyert az au­gusz­tusi Eb-n.

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Hosszú Katinka csattanós választ adott az őt ért fenyegetésre

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arannyal nyi­tott To­ki­ó­ban.

Nem lehet meg­za­varni az Iron Ladyt, aki két arany­érem­mel nyi­tott To­ki­ó­ban. Ver­rasztó Dávid és Kapás Bog­lárka is ver­seny­zett. Va­gyis nem ért sem­mit a nem­zet­közi szö­vet­ség ki­lá­tásba he­lye­zett szank­ci­ója.

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Sosem találod ki, minek tanult Verrasztó Dávid

Ver­rasztó Dávid neve az utóbbi évek­ben össze­forrt a bot­rá­nyok­kal. Az úszás mel­lett más­hoz is na­gyon ért.

Ver­rasztó Dávid neve az utóbbi évek­ben össze­forrt a bot­rá­nyok­kal. Az úszás mel­lett más­hoz is na­gyon ért.

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Micsoda éjszaka, Verrasztó Dávid világsztár úszólányokkal bulizott

Jól érezte magát a glas­gow-i úszó Eb arany­ér­mese.

Jól érezte magát a glas­gow-i úszó Eb arany­ér­mese.

Szenteltvízzel buliztak úszósztárjaink a glasgow-i éjszakában

Szenteltvízzel buliztak úszósztárjaink a glasgow-i éjszakában

A me­den­cén kívül is nagy for­mák!

A me­den­cén kívül is nagy for­mák! Így en­gedte ki a fá­radt gőzt Ver­rasztó, Ken­de­resi, Kapás Bogi és a többi ked­venc.

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Botrányok, betegségek után: gyógyír az Eb úszóinknak

Hosszú Ka­tinka és több társa is zak­la­tott idő­szak után ver­se­nyez. Most az ér­mek­nél is na­gyobb a tét.

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Ittasan vezetett Verrasztó Dávid, kitört a botrány

Egy es­küvő után pat­tant a volán mögé al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben, nagy hiba volt. Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Egy es­küvő után pat­tant a volán mögé al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben, nagy hiba volt. Azon­nal be­von­ták a jog­si­ját.

Ez durva! Olimpikonok autójával jár Demcsák Zsuzsa?

Ez durva! Olimpikonok autójával jár Demcsák Zsuzsa?

Ál­lítja, hogy meg­vette a drága autót.

Éppen egy éve annak, hogy 32, a riói olim­pi­ára ké­szülő nagy re­mény­sé­günk be­ül­he­tett egy-egy nagy ér­tékű lu­xus­au­tóba.

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Egyéni csúccsal nyert ezüstérmet Verrasztó Dávid

Egyéni csúccsal nyert ezüstérmet Verrasztó Dávid

400 méter ve­gye­sen nyert.

A fi­a­tal Eu­rópa-baj­nok 400 méter ve­gye­sen nyert a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság úszó­ver­se­nye­i­nek va­sár­napi zá­ró­nap­ján.

Szégyenfolt az olimpián, harc nélkül adta meg magát a magyar úszó

Szégyenfolt az olimpián, harc nélkül adta meg magát a magyar úszó

In­kább re­pü­lőre ül ahe­lyett, hogy az or­szá­gáért küz­dene.

In­kább re­pü­lőre ül ahe­lyett, hogy az or­szá­gáért küz­dene. Úgy tűnik, hogy nem min­den­ki­ből lesz Hosszú Ka­tinka.

Hosszú Katinka első helyen döntős 400 vegyesen

Hosszú Katinka első helyen döntős 400 vegyesen

Ver­rasztó Dávid a má­so­dik.

Ver­rasztó Dávid a má­so­dik idő­vel ju­tott 400 méter ve­gye­sen a ka­za­nyi vizes vi­lág­baj­nok­ság va­sár­napi, zá­ró­napi dön­tő­jébe.