Veres Mónika

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Ezt nézd, bombázóvá fogyasztotta magát a magyar énekesnő - fotó

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

Veres Mó­nika ha­tal­mas át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül...

Makacs betegséggel küzd Nika

Makacs betegséggel küzd Nika

Egy ma­kacs vírus meg­ne­he­zíti szá­mára a pró­bá­kat.

Na­gyon sze­retne Nika to­vább­jutni A Dal dön­tő­jébe, de egy ma­kacs vírus meg­ne­he­zíti szá­mára a pró­bá­kat. Lehet, hogy megint a ka­ba­lája fog neki se­gí­teni.

Trükkös tolvajok áldozata lett Veres Mónika!

Trükkös tolvajok áldozata lett Veres Mónika!

Az éne­kesnő bor­zasztó hely­zetbe ke­rült, hi­szen tel­je­sen te­he­tet­len­nek érezte magát a rab­lók­kal szem­ben.

Az éne­kesnő bor­zasztó hely­zetbe ke­rült, hi­szen tel­je­sen te­he­tet­len­nek érezte magát a rab­lók­kal szem­ben.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Alig jut ideje a szerelemre A Dal dögös énekesnőjének

Alig jut ideje a szerelemre A Dal dögös énekesnőjének

Az éne­kesnő egy nyi­tott, mo­soly­gós lány, aki sze­ret em­be­rek­kel fog­lal­kozni. Leg­na­gyobb bá­na­tára alig jut ideje sze­rel­mére.

Az éne­kesnő egy nyi­tott, mo­soly­gós lány, aki sze­ret em­be­rek­kel fog­lal­kozni. Leg­na­gyobb bá­na­tára alig jut ideje sze­rel­mére. Vajon túl­éli ezt a kap­cso­lata?

Bereczki Zoltán alaposan meglepte kiszemeltjét

Bereczki Zoltán alaposan meglepte kiszemeltjét

Tor­tá­val kö­szön­tötte Veres Mó­ni­kát.

A nagy nő­faló hí­ré­ben álló éne­kes meg­le­pe­tés­bu­lit szer­ve­zett Veres Mó­ni­ká­nak, akire a plety­kák sze­rint né­hány hó­napja bi­zony sze­met is ve­tett.

Valami szokatlan történt az énekesnő arcával

Valami szokatlan történt az énekesnő arcával

Nika arcát olyan tech­no­ló­gi­á­val "fes­tet­ték meg", ami­lyet Ma­gyar­or­szá­gon még nem hasz­nál­tak élő té­vé­mű­sor­ban.

Nika arcát olyan tech­no­ló­gia se­gít­sé­gé­vel "fes­tet­ték meg", ami­lyet Ma­gyar­or­szá­gon még sosem hasz­nál­tak élő té­vé­mű­sor­ban.

Nika szereti, ha sokáig tart

Nika szereti, ha sokáig tart

Azo­kat a sze­ren­cse­já­té­ko­kat sze­reti, amik­nek nincs vége gyor­san.

A Sze­ren­cseS­zom­bat sztár­fel­lé­pője, Veres Mó­nika azo­kat a sze­ren­cse­já­ték for­má­kat sze­reti, amik­nek nincs vége gyor­san, és so­káig lehet iz­gulni a vég­ered­mé­nyért.

Ez ám a kabala! Már a műsor előtt szerencsét hozott A Dal énekesnőjének

Ez ám a kabala! Már a műsor előtt szerencsét hozott A Dal énekesnőjének

Veres Mó­nika, azaz Nika csak pár percre vált meg ka­ba­lá­já­tól.

Veres Mó­nika, azaz Nika csak pár percre vált meg ka­ba­lá­já­tól, ami már a műsor előtt sze­ren­csét ho­zott neki. Már adás előtt meg­kapta, amire vá­gyott, de még nincs vége...

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!