Varnus Xavér

Varnus Xavér szerencsésnek tartja a halottakat

Varnus Xavér szerencsésnek tartja a halottakat

Egyál­ta­lán nem fél a ha­lál­tól.

Az or­go­na­mű­vész elég fur­csán vi­szo­nyul a halál gon­do­la­tá­hoz. Var­nus Xavér azt mondja, hogy a ha­lál­tól nem fél, csak ki­ke­rülné az előtte lévő te­he­tet­len­sé­get.

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Megrázó részletességgel írt édesapja haláláról Varnus Xavér

Megrázó részletességgel írt édesapja haláláról Varnus Xavér

Az or­go­na­mű­vész az írásba te­met­ke­zett mély gyá­szá­ban.

Az or­go­na­mű­vész az írásba te­met­ke­zett mély gyá­szá­ban.

Varnus Xaver párja titokban vetette el közös gyereküket

Varnus Xaver párja titokban vetette el közös gyereküket

Hiába hal­moz si­kert si­kerre a szak­má­já­ban, a ma­gá­nyo­san élő or­go­na­mű­vész ma­gán­éle­tén évek óta átok ül.

Hiába hal­moz si­kert si­kerre a szak­má­já­ban, a ma­gá­nyo­san élő or­go­na­mű­vész ma­gán­éle­tén évek óta átok ül. Há­zas­sá­gai mind ku­darcba ful­lad­tak, kül­föl­dön élő két gye­re­két évek óta nem látta. Nagy sze­relme pedig ti­tok­ban úgy dön­tött, nem vál­lalja közös kis­ba­bá­ju­kat.

Egy harmadik állt közéjük: 10 évig nem beszélt Friderikusz és Varnus Xavér

Egy harmadik állt közéjük: 10 évig nem beszélt Fridi és Xavér

Három év­ti­ze­des ba­rát­ság köti össze Fri­de­ri­kusz Sán­dort és Var­nus Xa­vért, még­sem be­szél­tek egy­más­sal az el­múlt tíz évben.

Havas Henrik magasról tesz a sértődött Varnus Xaverra

Havas Henrik magasról tesz a sértődött Varnus Xaverra

Nem ha­totta meg, hogy a ze­nész ki­száll a Heti He­tes­ből.

Var­nus Xaver teg­nap je­len­tette be, hogy ki­száll a Heti He­tes­ből, ugyanis nem bírja el­vi­selni kol­lé­gáit. A műsor egyik osz­lo­pos tag­ját, Havas Hen­ri­ket vi­szont egy­ál­ta­lán nem ha­totta meg az or­go­na­mű­vész tá­vo­zása, és ennek han­got is adott.

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Csoda, hogy nem hal­tak meg.

Egy szem­pil­lan­tás alatt meg­tör­tént a baj, a cso­dá­val ha­tá­ros, hogy nem hal­tak meg. A döb­be­ne­tes bal­eset óta át­ér­té­kel­ték az éle­tü­ket.

Nem bírta elviselni kollégái butaságát Varnus Xaver

Nem bírta elviselni kollégái butaságát Varnus Xaver

A nép­szerű or­go­na­mű­vész kol­lé­gái miatt dön­tött úgy, hogy ki­száll a Heti He­tes­ből. Életmű nél­küli ní­man­dok­nak ne­vezte egy­kori mun­ka­tár­sait.

A nép­szerű or­go­na­mű­vész kol­lé­gái miatt dön­tött úgy, hogy ki­száll a Heti He­tes­ből. Var­nus Xaver életmű nél­küli ní­man­dok­nak ne­vezte egy­kori mun­ka­tár­sait.

Varnus Xavérral költözött össze Friderikusz

Varnus Xavérral költözött össze Friderikusz

Régi ba­rát­já­val zárta össze magát.

Régi ba­rát­já­val köl­tö­zött össze Fri­de­ri­kusz Sán­dor. Pén­tek dél­előtt Var­nus Xa­vér­ral zárta össze magát a mű­sor­ve­zető.