Várkonyi Andrea

Durván megalázták Várkonyi Andreát: kiverte a biztosítékot új munkája

Durván megalázták Várkonyi Andreát: kiverte a biztosítékot új munkája

Az em­be­re­ket az bo­rí­totta ki, hogy sze­relmi ta­ná­cso­kat akar adni.

Az em­be­re­ket az bo­rí­totta ki, hogy sze­relmi ta­ná­cso­kat akar adni.

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

Elképesztő fotó: így fest smink nélkül Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

A mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val osz­tott meg egy közös képet az esti pi­he­né­sük­ről.

Várkonyi Andrea nagyon kiborult: Ő a bűnös!

Várkonyi Andrea nagyon kiborult: Ő a bűnös!

A TV2 egy­kori sztárja egész éj­szaka ál­mat­la­nul for­go­ló­dott a kü­lön­le­ges égi je­len­ség miatt.

A TV2 egy­kori sztárja egész éj­szaka ál­mat­la­nul for­go­ló­dott a kü­lön­le­ges égi je­len­ség miatt.

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után jó időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, még a TV2-nél is fel­mon­dott.

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre ön­fe­led­ten szó­ra­koz­ha­tott.

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is, aki élő adás­ban bi­zo­nyí­tott.

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Jól­le­het, az egy­kori álom­pár ta­valy ok­tó­ber­ben még közös köz­le­mény­ben ál­lí­totta, hogy a sza­kí­tá­suk el­le­nére jóban ma­rad­tak egy­más­sal, az utóbbi idő­ben több jel is arra utalt, hogy ez ko­ránt sincs így.

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Bochkor helyett velük ünnepelt Várkonyi Andrea

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába, így nem csak a lá­nyá­val töl­tötte a ka­rá­csonyt.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető ha­za­lá­to­ga­tott a szü­lő­vá­ro­sába, így nem csak a lá­nyá­val töl­tötte a ka­rá­csonyt.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A tavalyi év legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban.

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

Ez nem semmi: így néz ki Várkonyi Andrea első szingli karácsonyfája

A mű­sor­ve­zető nem­rég új ott­honba köl­tö­zött, és kis­lá­nyá­val ket­tes­ben dí­szí­tette fel a házat az ün­ne­pekre.

Kiderült, kivel tölti kettesben a karácsonyt Bochkor Gábor

Kiderült, kivel tölti kettesben a karácsonyt Bochkor Gábor

Míg Vár­ko­nyi And­rea a kis­lá­nyuk­kal várja a Jé­zus­kát, addig a rá­diós egy szá­mára másik na­gyon fon­tos nővel lesz...

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi elárulta, mi az, amit szívből kíván Bochkor Gábornak

Most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Nyá­ron köl­tö­zött el Vár­ko­nyi And­rea a lá­nyá­val együtt Boch­kor Gá­bor­tól, most be­szélt róla elő­ször, mit kíván gyer­meke ap­já­nak.

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

Gyönyörű fotó Várkonyi Andiról: nem lehet betelni vele

A csi­nos sztár­anyuka ki­vi­rult, ami­óta a szing­lik éle­tét éli. Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

A csi­nos sztár­anyuka ki­vi­rult, ami­óta a szing­lik éle­tét éli. Meg­őrül­nek érte a ra­jon­gók.

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Elérte a női kapuzárási pánik a híres magyar sztárokat?

Pél­dát­lan sza­kí­tás­so­ro­zat!

Pél­dát­lan sza­kí­tás­so­ro­zat érte utol a ma­gyar sztár­vi­lá­got. Két hónap alatt három ha­sonló korú csi­nos hí­res­ség - Gre­gor Ber­na­dett, Vár­ko­nyi And­rea és Ábel Anita - je­len­tette be, hogy le­zár­ják ad­digi sze­relmi éle­tü­ket: sza­kí­ta­nak ked­ve­sük­kel. Vajon miért?

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Lesifotó, boldogan készül a karácsonyra Várkonyi Andi

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

A csi­nos mű­sor­ve­zető lá­za­san ké­szü­lő­dik az ün­ne­pekre. Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre.

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Durva, mit mondott Várkonyi Andi Bochkor Gáborról

Egy kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot.

Egy ár­tat­lan kom­ment verte ki a biz­to­sí­té­kot a csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Várkonyi Andi újabb vallomása: így érez most Bochkor iránt

Várkonyi Andi újabb vallomása: így érez most Bochkor iránt

Egy tel­je­sen új kor­szak kez­dő­dött...

Egy tel­je­sen új kor­szak kez­dő­dött Vár­ko­nyi And­rea éle­té­ben, amely­nek szim­bó­luma lehet szü­le­tés­napja is, no­vem­ber 11-én töl­tötte be a 44. élet­évét

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Nem hiszed el, mire készül Várkonyi Andrea

Nem hiszed el, mire készül Várkonyi Andrea

A mű­sor­ve­zető su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, kü­lön­le­ges prog­ra­mok­kal tölti min­den­nap­jait. Most éppen ün­ne­pe­lésre ké­szül!

A mű­sor­ve­zető su­gár­zik a bol­dog­ság­tól, kü­lön­le­ges prog­ra­mok­kal tölti min­den­nap­jait.

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

Kiderült, valójában ezért omlott össze Bochkor Gábor a szakítás után

A rá­di­óst na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás Vár­ko­nyi And­re­á­val, bár az sem le­he­tett könnyű, hogy a tévés köl­tö­zött el tőle, el­ső­sor­ban nem ez vi­selte meg...

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral...

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral, de azt mondja, még sze­reti...

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

Aggasztó fotó: nincs jól Várkonyi Andrea

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­nak az ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról. Egy ideig biz­to­san tel­jes ágy­nyu­ga­lomra van szük­sége.

A csi­nos mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­nak az ak­tu­á­lis ál­la­po­tá­ról. Egy ideig biz­to­san tel­jes ágy­nyu­ga­lomra van szük­sége.

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Mindenki rá tippel: Kollégájába szeretett bele Várkonyi Andrea?

Sokan azt hit­ték, egy té­vés­ről van szó.

Napok óta min­den­kit láz­ban tart, hogy vajon miért ér­he­tett véget Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata. A hírek sze­rint And­rea egy kol­lé­gá­já­val kez­dett vi­szonyt. Ele­inte sokan azt hit­ték, hogy egy té­vés­ről van szó, ami csak félig lehet igaz. Sokan biz­to­sak benne, hogy And­rea új párja va­ló­já­ban egy pszi­cho­ló­gus.

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Ez lehet a szétköltözés oka: Várkonyi Andrea nem bírt Bochkorral!

Min­den­kit meg­le­pett a hír.

Min­den­kit meg­le­pett a hír, mi­sze­rint sza­kí­tott Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor.

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea megerősítették a hírt: Szétköltöztek!

Senki nem sej­tette, hogy hó­na­pok­kal ez­előtt vál­ságba ke­rült a csi­nos tévés és a rá­diós mű­sor­ve­zető kap­cso­lata.

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést.

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést, sőt, ki­fe­je­zet­ten rossz em­lé­kei van­nak róla.

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

Sokkoló hírt közölt orvosa Várkonyi Andival

A mű­sor­ve­zető na­gyon meg­ijedt.

A FEM3 Cafe mű­sor­ve­ze­tője reg­ge­lente mo­soly­gó­san kö­szönti a né­ző­ket. Pedig mint ki­de­rült, hó­na­pok óta na­gyon ko­moly szív­rit­mus­za­var­ral küzd.

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

Lányát gyászolja Várkonyi András: Az unokám nem érezheti a fájdalmamat

A szí­nész nem­ré­gi­ben ve­szí­tette el lá­nyát, And­reát, aki­nek hi­á­nya óri­ási szen­ve­dést okoz neki. Fi­ú­uno­kája tartja benne a lel­ket.

Szomorú hírt közölt: csúnya betegségben szenved Várkonyi Andi

Szomorú hírt közölt: csúnya betegségben szenved Várkonyi Andi

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még dol­gozni sem tu­dott be­menni. Min­dent leírt az ál­la­po­tá­ról.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még dol­gozni sem tu­dott be­menni. Min­dent leírt az ál­la­po­tá­ról.

Óriási veszteség, először szólalt meg a gyászoló magyar sztárszínész

Óriási veszteség, először szólalt meg a gyászoló magyar sztárszínész

Min­den szülő rém­ál­mát éli meg a so­ro­zat­sztár.

Min­den szülő rém­ál­mát éli meg a so­ro­zat­sztár.

Szívszorító, így teltek az elhunyt magyar színésznő utolsó napjai

Szívszorító, így teltek az elhunyt magyar színésznő utolsó napjai

Ha­lála előtt még egy hó­nap­pal a szín­pa­don állt, köz­ben pedig küz­dött a ször­nyű be­teg­ség­gel.

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Szupercuki! Új taggal bővült a FEM3 Café csapata

Ma de­bü­tált a műsor új sze­rep­lője!

Ma reg­gel de­bü­tált a Fem3 Café új sze­rep­lője!

Megdöbbentő, mit árult el kapcsolatáról a gyönyörű magyar műsorvezető

Megdöbbentő, mit árult el kapcsolatáról a gyönyörű magyar műsorvezető

Vár­ko­nyi And­rea már több mint 10 éve alkot egy párt Boch­kor Gá­bor­ral.

Vár­ko­nyi And­rea már több mint 10 éve alkot egy párt Boch­kor Gá­bor­ral, de van va­lami, ami­ből nem enged.

Nem akárki nézte ki Kucsera Gábort Tápai Szabinának

Nem akárki nézte ki Kucsera Gábort Tápai Szabinának

Sza­bina meg­lepő őszin­te­ség­gel me­sélt Vár­ko­nyi And­re­á­nak a pár­kap­cso­la­tá­ról, arról, hogy mit érez férje iránt...

Sza­bina meg­lepő őszin­te­ség­gel me­sélt Vár­ko­nyi And­re­á­nak a pár­kap­cso­la­tá­ról, arról, hogy mit érez férje iránt...

Stúdióban mosta le a festéket: így néz ki smink nélkül Várkonyi Andrea!

Stúdióban mosta le a festéket: így néz ki smink nélkül Várkonyi Andrea!

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője olyas­mit tett, amit ke­ve­sen mer­né­nek be­vál­lalni, smink nél­kül be­szél­ge­tett az adás­ban.

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni, mert annak a vége ál­ta­lá­ban csa­ló­dás.

Fordulat! Várkonyi Andrea bevallotta, hamarosan új szakmája lesz

Fordulat! Várkonyi Andrea bevallotta, hamarosan új szakmája lesz

Bel­gyó­gyász vég­zett­sége mellé még egy dip­lo­mát sze­rez.

Bel­gyó­gyász vég­zett­sége mellé még egy dip­lo­mát sze­rez.

Kiderült, mi köze Várkonyi Andinak a világhírű Sharon Stone-hoz

Kiderült, mi köze Várkonyi Andinak a világhírű Sharon Stone-hoz

Orvos, ha­ma­ro­san dip­lo­más pszi­cho­ló­gus, nem­rég pedig tanár lett Vár­ko­nyi And­rea.

Orvos, ha­ma­ro­san dip­lo­más pszi­cho­ló­gus, nem­rég pedig tanár lett Vár­ko­nyi And­rea.

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Ez durva, álmai buktatták le Bochkor Gábort

Az álmok és annak je­len­tése volt a téma csü­tör­tök reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban.

Az álmok és annak je­len­tése volt a téma csü­tör­tök reg­gel a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Meg­fej­tet­ték Bocsi ero­ti­kus ál­mait.

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Na ne: Otthon csipkebugyiban jár Bochkor Gábor

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ós­ról.

Össze­dőlt a kár­tya­vár a rá­di­ó­zás is­te­ne­ként el­hí­re­sült sztár­ról. Mi­köz­ben min­dig az jött le Boch­kor Gá­bor­ról, hogy ő az al­fa­hím, Vár­ko­nyi And­rea ki­tá­lalt róla.

Sosem találnád ki, kivel járt évekig Várkonyi Andrea!

Sosem találnád ki, kivel járt évekig Várkonyi Andrea!

Hat éven át élt együtt a férfi­vel.

A mű­sor­ve­zető hat éven át élt együtt egy férfi­vel, aki egy­kor ta­ní­totta őt.

Várkonyi Andrea tagadja a botoxot!

Várkonyi Andrea tagadja a botoxot, mindent a genetikának köszönhet!

A mű­sor­ve­zető hiába bi­zony­gatja, sokan nem hisz­nek neki.

A mű­sor­ve­zető hiába bi­zony­gatja, sokan nem hi­szik el neki, hogy a szép arc­bő­rét a jó gé­nek­nek és nem a se­bé­szek­nek kö­szön­heti.

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Hoppá, Várkonyi Andrea ellenőrzi Bochkor Gábor alsóneműjét

Kedd reg­gel a fél­té­keny­ség volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. Boch­kor kü­lö­nös tit­kot árult el ma­guk­ról.

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Durván kiakadt Várkonyi Andi: Bochkor halálhíre kering a neten

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng.

Boch­kor Gá­bo­rék te­le­fonja órák óta szü­net nél­kül csöng. Is­me­rő­seik azt kér­dez­ge­tik, hogy él-e még...

Ezért zárja el a tévét lánya elől Bochkor Gábor

Ezért zárja el a tévét lánya elől Bochkor Gábor

A mez­te­len je­le­ne­tek­nél át­kap­csol.

A gyer­mek­kor sze­xu­a­li­tása volt a téma a Music FM Ön­in­dító című mű­so­rá­ban. A rá­diós be­val­lotta, a mez­te­len je­le­ne­tek­nél el­kap­csolja a tévét.

Várkonyi Andrea bevallotta, mikor dobja le a textilt

Várkonyi Andrea bevallotta, mikor dobja le a textilt

Vár­ko­nyi And­rea néha túl sze­mér­mes. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, hol és mikor veti le ru­háit.

Vár­ko­nyi And­rea néha túl sze­mér­mes. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, hol és mikor veti le ru­háit.

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Élvezi Várkonyi Andrea, hogy visszavághat Bochkornak

Hí­r­adós­ként sokan prűd­nek és hi­deg­nek ta­lál­ták a TV2 sztár­ját. De új mű­so­rá­ban tel­je­sen más ol­da­lát mu­tatja meg.

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Nem tagadja: lebuktatta párját a A Nagy Duett sztárja

Bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien.

Ti­zen­ki­lenc éves ko­rá­ban na­gyon bi­zal­mat­lan volt Mádai Vi­vien. 19 éves ko­rá­ban meg­kérte egy lányt, pró­bálja el­csá­bí­tani ak­tu­á­lis pár­ját.

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Különleges fotók kerültek elő Friderikusz Sándorról

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tunk olyan képet, me­lyen Fri­de­ri­kusz Sán­dor civil em­ber­ként sze­re­pel. Ba­rá­tai azon­ban most töb­bet is meg­mu­tat­tak.

Ide­jét sem tud­juk, mikor lát­tunk utol­jára olyan fény­ké­pet, me­lyen Fri­de­ri­kusz Sán­dor civil em­ber­ként sze­re­pel. Ba­rá­tai azon­ban most töb­bet is meg­mu­tat­tak.

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

Bochkor Gábor nem titkolja tovább: mindig francia szeretőre vágyott

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tői.

A tanár-diák sze­re­lem­ről be­szél­get­tek a Music FM Ön­in­dí­tó­já­nak mű­sor­ve­ze­tői.

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

Cooky bevalotta: szoláriumfüggő

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea mű­so­rá­ban.

A nép­szerű rá­diós elő­ször ven­dé­ges­ke­dett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban.

Várkonyi Andrea nem mert felmenni Bochkor Gábor lakására

Várkonyi Andrea nem mert felmenni Bochkor Gábor lakására

Ko­moly gon­dot oko­zott a pár­nak első ran­de­vú­juk meg­szer­ve­zése.

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Várkonyi hordja a nadrágot Bochkoréknál

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Vár­ko­nyi And­rea Mi­csoda Nők! című mű­so­rá­ban, ami­kor a férfi-női sze­re­pek­ről be­szél­get­tek.

Soha nem vetkőzik fürdőruhára a csinos műsorvezető

Soha nem vetkőzik fürdőruhára a csinos műsorvezető

Meg­lepő val­lo­mást tett Vár­ko­nyi And­rea, ugyanis soha nem tudja el­en­gedni magát a stran­do­kon.

Meg­lepő val­lo­mást tett Vár­ko­nyi And­rea, ugyanis soha nem tudja el­en­gedni magát a stran­do­kon és a well­ness szál­lo­dák­ban sem.

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Meglepő bejelentés: ezért maradt együtt Bochkor Várkonyi Andival

Boch­kor Gábor Lo­vász László La­kástalk­show című mű­so­rá­ban me­sélt ma­gán­életi tit­ka­i­ról.

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat, így ki­de­rült, hogy vi­szo­nyul­nak az exeik új éle­té­hez.

Csúnyán kiakadt Várkonyi Andi

Csúnyán kiakadt Várkonyi Andi

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője is be­le­kós­tolt a ka­rá­csony előtti őrü­letbe...

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője is be­le­kós­tolt a ka­rá­csony előtti őrü­letbe és nem is bírta cér­ná­val. Kel­le­met­len ta­pasz­ta­la­tát meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Először beszél sérüléseiről a balesete óta Várkonyi Andrea

Először beszél sérüléseiről a balesete óta Várkonyi Andrea

Két hét­tel a tör­tén­tek után el­árulta: bár a sé­rü­lé­sei ja­vul­nak, a ka­ram­bol okozta lelki trau­má­ból még nem lá­balt ki.

Várkonyi Andrea: Soha nem lesz esküvőm

Várkonyi Andrea: Soha nem lesz esküvőm

Kinek a pap, kinek a papné. Boch­kor Gábor és Vár­ko­nyi And­rea szer­tar­tás nél­kül is biz­to­sak abban, hogy össze­tar­toz­nak.

Kinek a pap, kinek a papné. Boch­kor Gábor és Vár­ko­nyi And­rea szer­tar­tás nél­kül is biz­to­sak abban, hogy össze­tar­toz­nak.

Váratlan bejelentés: Családi Micsoda Nők!

Váratlan bejelentés: Karácsonykor családilag jelentkezik a Micsoda Nők!

Közös sütés-fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők!

Közös sütés- fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­rea ve­ze­té­sé­vel.

Meglepő titkot árult el barátairól Várkonyi

Meglepő titkot árult el barátairól Várkonyi Andrea

Azt mondja, nem lé­te­zik férfi és nő kö­zött ba­rát­ság.

A mű­sor­ve­zető úgy gon­dolja, nem lé­te­zik férfi és nő kö­zött ba­rát­ság.

Bochkor elárulta, mitől esik pánikba kedvese, Várkonyi Andrea

Bochkor elárulta, mitől esik pánikba kedvese

Két­ség­be­esett üze­ne­tet ka­pott a Music Fm stábja élő adás­ban.

Két­ség­be­esett üze­ne­tet ka­pott a Music Fm stábja adás­ban. Klauszt­ro­fó­biás, liftbe szo­rult nő kérte se­gít­sé­gü­ket.

30 centin múlt Várkonyi Andrea élete

30 centin múlt Várkonyi Andrea élete

Keddi bal­esete óta ren­ge­teg hír szárnyra ka­pott a mű­sor­ve­zető ál­la­po­tá­ról. Most a Mok­ká­ban tisz­tázta a kö­rül­mé­nye­ket.

Keddi bal­esete óta ren­ge­teg hír szárnyra ka­pott a mű­sor­ve­zető ál­la­po­tá­ról. Most tisz­tázta a kö­rül­mé­nye­ket.

Bochkor újabb részleteket árult el Várkonyi Andrea állapotáról!

Bochkor újabb részleteket árult el Várkonyi Andrea állapotáról!

A mű­sor­ve­zető lánya zo­ko­gás­ban tört ki, ami­kor meg­hal­lotta, mi tör­tént.

Ennyi maradt Várkonyi Andrea kocsijából a karambol után - fotók

Ennyi maradt Várkonyi Andrea kocsijából a karambol után - fotók

Ba­le­se­tet szen­ve­dett Vár­ko­nyi And­rea a Fló­rián téri "ha­lál­ke­resz­te­ző­dés­ben".

Sokkot kapott, a feje is megsérült Várkonyinak a balesetben!

Sokkot kapott, a feje is megsérült Várkonyinak a balesetben!

Vár­ko­nyi And­rea ked­den a Fló­rián téren szen­ve­dett bal­ese­tet.

Vár­ko­nyi And­rea ked­den a Fló­rián téren szen­ve­dett bal­ese­tet, ahol amúgy is rend­sze­re­sek az üt­kö­zé­sek. A kocsi to­tál­ká­ros lett...

Kórházban kezelik balesete után Várkonyi Andreát

Kórházban kezelik balesete után Várkonyi Andreát

Vár­ko­nyi And­rea kora este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet az Árpád híd budai híd­fő­jé­nél.

Vár­ko­nyi And­rea kora este szen­ve­dett au­tó­bal­ese­tet az Árpád híd budai híd­fő­jé­nél.

Várkonyi Andrea nem bánná, ha Bochkor Gábor megcsalná

Várkonyi Andrea nem bánná, ha Bochkor Gábor megcsalná

Meg­hök­kentő tit­kot árult el.

A mű­sor­ve­zető meg­hök­kentő tit­kot árult el a kap­cso­la­tá­ról.

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Ezért tömték évekig gyógyszerekkel Várkonyi Andreát

Őszin­tén val­lott nehéz múlt­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­jes őszin­te­ség­gel val­lott nehéz múlt­já­ról. Sok-sok éven ke­resz­tül gyógy­sze­re­ken élt. Azt is el­mondta, miért...

Várkonyi Andrea besokallt, őrületbe kergeti a lánya!

Várkonyi Andrea besokallt, őrületbe kergeti a lánya!

Nóri a ka­masz­kor ele­jén jár, de már most ren­ge­teg fej­tö­rést okoz a szü­le­i­nek.

Nóri a ka­masz­kor ele­jén jár, de már most ren­ge­teg fej­tö­rést okoz a szü­le­i­nek.

Liptai Claudia édes titkot szedett ki Várkonyi Andiból

Liptai Claudia
édes titkot
szedett ki
Várkonyi Andiból

Lip­tai Cla­u­dia egy ki­rán­du­lás ere­jéig a kér­dező bő­rébe bújt, és el­be­szél­ge­tett húsz kö­zeli ba­rát­já­val a gaszt­ro­nó­mi­á­ról, és sok min­den más­ról...

Lip­tai Cla­u­dia egy ki­rán­du­lás ere­jéig a kér­dező bő­rébe bújt, és el­be­szél­ge­tett húsz kö­zeli ba­rát­já­val a gaszt­ro­nó­mi­á­ról, és sok min­den más­ról...

Kibeszélte Bochkor hálószobatitkait Várkonyi Andrea

Kibeszélte Bochkor hálószobatitkait Várkonyi Andrea

Né­hány éve még el­kép­zel­he­tet­len­nek tűnt, hogy ön­fe­led­ten mesél majd ma­gán­élete pi­káns rész­le­te­i­ről.

Né­hány éve még el­kép­zel­he­tet­len­nek tűnt, hogy ön­fe­led­ten mesél majd ma­gán­élete pi­káns rész­le­te­i­ről.

Őszinte vallomás: Várkonyi Andrea a múltjából árult el titkokat

Őszinte vallomás: Várkonyi Andrea a múltjából árult el titkokat

Az egy­kori hír­adós örül új fel­ada­tá­nak, és már tit­ko­kat is el­árult az éle­té­ről.

Kórházban végződött az álomnyaralás Várkonyi Andiéknál

Kórházban végződött az álomnyaralás Várkonyi Andiéknál

Ha­za­felé érezte, hogy baj lesz...

A csi­nos mű­sor­ve­zető és csa­ládja na­gyon sze­ret utazni, így idén úgy dön­töt­tek, va­lami kü­lön­le­ges helyre men­nek.