Varga Viktor

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

FRISS HÍREK

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Napok óta tart a hő­ség­ri­adó, és az idő­jó­sok sze­rint még jó ideig ki­tart a ká­ni­kula.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon. Sokan kí­ván­csiak vol­tak rá a ma­gyar hí­res­sé­gek közül. Mu­tat­juk a fo­tó­kat is.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon. Sokan kí­ván­csiak vol­tak rá a ma­gyar hí­res­sé­gek közül. Mu­tat­juk a fo­tó­kat is.

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes. Sokan druk­kol­nak neki.

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Nem hiszed el, mit talált fel Varga Viktor! Új találmányával száguldozik az utcán!

Nem hiszed el, mit talált fel Varga Viktor! Új találmányával száguldozik az utcán!

Az éne­kes kü­lön­le­ges jár­mű­vet al­ko­tott...

Az éne­kes kü­lön­le­ges jár­mű­vet al­ko­tott, öröme pedig ha­tár­ta­lan. A szer­ke­zet va­ló­ban mű­kö­dik, a pro­to­tí­pust maga a fel­ta­láló, Varga Vik­tor avatta fel az utcán, az erről ké­szült vi­deo­fel­vé­tel pedig igen­csak meg­győ­ző­nek tűnik.

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Vak­merő mu­tat­vá­nyá­val sok­kolta a ra­jon­góit! Hi­he­tet­len mit művel az uta­kon!

Vak­merő mu­tat­vá­nyá­val sok­kolta a ra­jon­góit! Hi­he­tet­len, mit művel az uta­kon!

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak.

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, saját be­val­lása sze­rint va­lami egész más szen­ve­dély hajtja...

Undorító dolgot művelt a pesti éjszakában Varga Viktor, lefotózták

Undorító dolgot művelt a pesti éjszakában Varga Viktor, lefotózták

Még leg­in­ti­mebb test­ré­szét is si­ke­rült elő­kap­nia az Akácfa ut­cá­nál.

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Mit művelt magával? Varga Viktor új külsejére nincsenek szavak

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Re­mél­jük, nem fogja meg­bánni a drasz­ti­kus vál­toz­ta­tást.

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak.

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Radics Gigi

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Radics Gigi

Be­te­gen ér­ke­zett meg az éne­kes­nő­höz Varga Vik­tor.

Be­te­gen ér­ke­zett meg az Álom­utazó me­se­mu­si­cal klip­for­ga­tá­sára Varga Vik­tor. A de­cem­ber­ben be­mu­ta­tásra ke­rülő szu­per­pro­duk­ci­ó­ban Ra­dics Gi­gi­vel énekli azt a dalt, így együtt is sze­re­pel­nek.

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

A felismerhetetlenségig megváltozott az énekes külseje!

A felismerhetetlenségig megváltozott a magyar énekes külseje!

Har­minc­hét éve el­hunyt ked­vence bő­rébe bújt, tö­ké­le­te­sen imi­tálva őt.

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Túl­megy min­den ha­tá­ron, amit a bot­rá­nyos szer­ző­pá­ros ki­ta­lált. Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

Az éne­kes arról be­szélt, mi­ként aka­dá­lyozza meg, hogy akár csak vé­let­le­nül is fél­re­lép­jen a pár­kap­cso­la­tá­ban. Cin­thya bol­dog, ami­ért ked­vese el­len­áll a kí­sér­tés­nek.

Az éne­kes arról be­szélt, mi­ként aka­dá­lyozza meg, hogy akár csak vé­let­le­nül is fél­re­lép­jen a pár­kap­cso­la­tá­ban.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Az is­mert éne­kes sok­szí­nű­sége ze­né­jét is át­járja.

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Az éne­kes­nek már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal. Most ismét bajba ke­rül­het!

Az éne­kes­nek már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal. Most ismét bajba ke­rül­het!

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Nem lesz esküvő: Viktor és Cinthya kitálaltak

Nem lesz esküvő: Viktor és Cinthya kitálaltak

Fel­hőt­len a bol­dog­sá­guk

Fel­hőt­len a bol­dog­ság Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor kö­zött, de a hír, mi­sze­rint há­za­sod­nak nem igaz.

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás. Össze­kö­tötte éle­tét a két te­het­sé­ges fi­a­tal. Nem könnyű az együtt­élés, de ők bát­rak és el­szán­tak!

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás. Össze­kö­tötte éle­tét a két te­het­sé­ges fi­a­tal. Nem könnyű az együtt­élés, de ők bát­rak és el­szán­tak!

Varga Viktor feleségül veszi Cinthyát?

Varga Viktor feleségül veszi Cinthyát?

Lehet, hogy végre meg­hozta a nagy dön­tést ha­zánk leg­kü­lön­cebb sze­rel­mes­párja? Őszin­tén val­lot­tak ér­zé­se­ik­ről...

Lehet, hogy végre meg­hozta a nagy dön­tést ha­zánk leg­kü­lön­cebb sze­rel­mes­párja?

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

Meg­hök­ken­tek a kö­ve­tők a kép lát­tán.

A sze­rel­me­sek pol­gár­puk­kasztó vi­sel­ke­dé­sük­kel rend­sze­rint azon van­nak, hogy meg­hök­kent­sék a kö­zön­sé­get.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Megdöbbentő videót tett közzé Varga Viktor

Megdöbbentő videót tett közzé Varga Viktor

Sze­reti meg­hök­ken­teni kö­zön­sé­gét.

Az ext­rém mű­vé­sze­té­ről is­mert éne­kes foly­ton azon van, hogy meg­hök­kentse kö­zön­sé­gét, ez most sem volt más­képp.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is ki­bé­kült.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Elő­ször Varga Vik­tor tette köz­hírré, majd Dér Heni osz­totta meg örö­mét.

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Fo­g­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Hihetetlen, mennyire hasonlít egymásra a sztárpár...

Hihetetlen, mennyire hasonlít egymásra a sztárpár

Nem­rég sza­kí­tot­tak, de nem bír­ták egy­más nél­kül. Az új­évet már együtt ün­ne­pel­ték.

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Mindennap pornót néz Varga Viktor

Mindennap pornót néz Varga Viktor

A bot­rá­nya­i­ról is is­mert éne­kes be­vál­lalja, hogy alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen. Sze­rinte erre min­den­ki­nek igé­nye van.

A bot­rá­nya­i­ról is is­mert éne­kes be­vál­lalja, hogy alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen. Sze­rinte erre min­den­ki­nek igé­nye van.

Sokkolta szülei válásának híre Varga Viktort

Sokkolta szülei válásának híre Varga Viktort

Hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor édes­anyja kész té­nyek elé ál­lí­totta. Szo­morú ka­rá­csony elé néz...

Hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor édes­anyja kész té­nyek elé ál­lí­totta.

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Az éne­kes ret­teg és csa­ló­dott.

Az éne­kes ret­teg, csa­ló­dott, ezért drasz­ti­kus mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek.

Hoppá! Szerződéssel csajozik Varga Viktor

Hoppá! Szerződéssel csajozik Varga Viktor

Az éne­kes körül mos­ta­ná­ban mintha túl sok lány for­dulna meg...

Az éne­kes körül mos­ta­ná­ban mintha túl sok lány for­dulna meg... ő pedig néha ki­csit be­le­csa­va­ro­dik a dol­gok rend­sze­rébe. Most ren­det akar rakni végre.

Varga Viktor a munkába menekül a szeretet ünnepén

Varga Viktor a munkába menekül a szeretet ünnepén

Elő­ször tölti egye­dül a ka­rá­csonyt az éne­kes, aki még min­dig nem tudta fel­dol­gozni sza­kí­tá­sát. Min­dig sze­retni fogja Cin­thyát, de már nem bé­külne.

Elő­ször tölti egye­dül a ka­rá­csonyt az éne­kes, aki még min­dig nem tudta fel­dol­gozni sza­kí­tá­sát. Min­dig sze­retni fogja Cin­thyát, de már nem bé­külne.

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

Ugyan ba­rát­nője van, mégis össze­jött egy csi­nos lánnyal, aki nem bírta to­vább tar­tani a szá­ját!

Ugyan ba­rát­nője van, mégis össze­jött egy csi­nos lánnyal, aki nem bírta to­vább tar­tani a szá­ját!

Pucéran énekli új dalát a botrányhős magyar énekes

Pucéran énekli új dalát a botrányhős magyar énekes

Az ext­ra­va­gáns mű­vész ruha nél­kül vette fel az új le­me­zét, erről pedig egy vi­deót is meg­mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

Már csak csont és bőr!

A csi­nos fo­tó­mű­vész már csak csont és bőr! Na­gyon ag­gó­dik a kör­nye­zete, mi lesz így vele...

Hoppá! Úgy néz ki, drogozott az autóban Varga Viktor

Hoppá! Úgy néz ki, drogozott az autóban Varga Viktor

Az éne­kes két­ér­telmű képe lát­tán sokan fel­kap­ták a fe­jü­ket, de lehet, hogy csak újabb pol­gár­puk­kasz­tási kí­sér­le­tet lát­hat­tunk tőle.

Az éne­kes két­ér­telmű képe lát­tán sokan fel­kap­ták a fe­jü­ket, de lehet, hogy csak újabb pol­gár­puk­kasz­tási kí­sér­le­tet lát­hat­tunk tőle.

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Habár a TV2 sztárja nem él együtt sze­rel­mé­vel, mégis úgy érzi, már a le­ve­gő­ben van egy csöpp­ség ér­ke­zése.

Habár a TV2 sztárja nem él együtt sze­rel­mé­vel, mégis úgy érzi, már a le­ve­gő­ben van egy csöpp­ség ér­ke­zése.

Cinthya Dictator drámai vallomása: Nem akarok hozzámenni Viktorhoz!

Cinthya Dictator drámai vallomása: Nem akarok hozzámenni Viktorhoz!

Egy évvel ez­előtt bé­kült ki egy­más­sal a sztár­pár!

Egy évvel ez­előtt bé­kült ki egy­más­sal a sztár­pár!

Elképesztő: pénzért készít videót a rajongóinak Varga Viktor!

Elképesztő: pénzért készít videót a rajongóinak Varga Viktor!

Míg más hí­res­sé­gek élő adás­ban kö­tet­le­nül be­szél­get­nek ra­jon­gó­ik­kal, sőt, néha éne­kel­nek is nekik, addig Vik­tor külön ol­dalt ala­pí­tott arra, hogy sze­mélyre sza­bott vi­de­ó­i­ért fi­zes­se­nek.

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt, ezért meg­lepő dol­gokra szánta el magát.

Aggasztó fotó: Mi történt Cinthya Dictator testével?

Aggasztó fotó: Mi történt Cinthya Dictator testével?

Nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül!

Varga Vik­tor és sze­relme estek ki A Nagy Duett első meg­mé­ret­te­té­sén. Ez ki­lenc hét­tel ez­előtt tör­tént, azóta döb­be­ne­tes vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a lány!

Ágyban lőtt szelfi: újra együtt a magyar botránypár!

Ágyban lőtt szelfi: újra együtt a magyar botránypár!

Cin­thya Dic­ta­tor és Varga Vik­tor most már tény­leg nem tud­ják le­ta­gadni kap­cso­la­tu­kat, hi­szen egy iga­zán intim fotót posz­tol­tak há­ló­szo­bá­juk­ból.

Véres balesetet szenvedett Varga Viktor!

Véres balesetet szenvedett Varga Viktor!

Sé­rü­lé­sé­ről még egy képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára az éne­kes, ami­vel na­gyon meg­ré­mí­tette ra­jon­góit.

Sé­rü­lé­sé­ről még egy sok­koló képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára az éne­kes, ami­vel na­gyon meg­ré­mí­tette ra­jon­góit.

Súlyos beteg Varga Viktor?

Súlyos beteg Varga Viktor?

Két­ség­be­ejtő fotót posz­tolt ma­gá­ról az ext­ra­va­gáns éne­kes.

Az ext­ra­va­gáns fi­a­tal mű­vész olyan képet tett közzé a ra­jon­gói ol­da­lán, ami arra utal, hogy olyan kór­ral küzd, ami akár ha­lá­los is lehet.

Különc celebek, akik sokszor kiakasztják a népet!

Különc celebek, akik sokszor kiakasztják a népet!

Ők a sztár­vi­lág cso­da­bo­ga­rai.

Jó pár hazai hí­res­ség nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról híres, ezért min­den hely­zet­ben fel­vál­lal­ják egyedi stí­lu­su­kat. Ők a sztár­vi­lág cso­da­bo­ga­rai.

Teljesen kikelt magából forgatás közben Varga Viktor!

Teljesen kikelt magából forgatás közben Varga Viktor!

Az éne­kes a pén­teki Hal a tor­tán adá­sá­ban szinte min­den­kit meg­bán­tott maga körül.

Az éne­kes a pén­teki Hal a tor­tán adá­sá­ban szinte min­den­kit meg­bán­tott maga körül.

A hatalmas korkülönbség áll Fodor Zsóka és Varga Viktor közé!

Csak a hatalmas korkülönbség áll a TV2 két sztárja közé!

Fodor Zsóka meg­lepő ki­je­len­tést tett a csü­tör­töki Hal a tor­tán adá­sá­ban.

Fodor Zsóka meg­lepő ki­je­len­tést tett a csü­tör­töki Hal a tor­tán adá­sá­ban, hi­szen egy ha­zug­ság­vizs­gá­lat során nem tudta el­rej­teni ér­zé­seit.

Kamerák előtt tapizta le Fodor Zsókát Varga Viktor!

Kamerák előtt tapizta le Fodor Zsókát Varga Viktor!

Az éne­kes a tet­tek me­ze­jére lé­pett.

Az éne­kes csep­pet sem fogta vissza magát a keddi Hal a tor­tán adá­sá­ban, és dur­ván meg­fog­dosta a jóval idő­sebb szí­nésznő min­den por­ci­ká­ját.

Örökre elcsúfította egymás testét a magyar sztárpár

Örökre elcsúfította egymás testét a magyar sztárpár

Vik­tor és Cin­thya meg­je­löl­ték egy­mást

Olyan fotót posz­tolt Cin­thya Dic­ta­tor, amely egy­ér­tel­művé tette, mi is van kö­zöt­tük.

Ezért akarta megütni kollégáját Liptai Claudia!

Ezért akarta megütni kollégáját Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető fi­a­tal­ko­rá­ban is ha­son­lóan tem­pe­ra­men­tu­mos volt, így ne­he­zen vi­selte el, ha va­lami nem úgy tör­tént, ahogy ő azt sze­rette volna.

Lip­tai Cla­u­dia mos­ta­ná­ban leg­in­kább vá­ran­dó­sá­gá­val kerül a cím­la­pokra, pedig a sok­színű mű­sor­ve­ze­tő­ről más miatt is ér­de­mes be­szélni. Kol­lé­gá­i­nak is ezer­nyi szto­ri­juk van róla, Pin­tér Ti­bor­ral való első ta­lál­ko­zá­suk vi­szont a leg­töb­bet biz­to­san fe­lül­múlja.

Ekkora villantásokat se láttál még Nyertes Zsuzsától és Varga Viktortól!

Ekkora villantásokat se láttál még Nyertes Zsuzsától és Varga Viktortól!

A TV2 sztár­jai túl nagy be­te­kin­tést en­ged­tek a ru­há­juk alá.

A TV2 sztár­jai túl nagy be­te­kin­tést en­ged­tek a ru­há­juk alá.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye?

Va­sár­nap végre dalra fa­kad­nak sztár­ja­ink, így kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

Eze­ket tuti nem tud­tad róla!

A ce­leb­hölgy ke­gyet­len őszin­te­ség­gel be­szélt ön­ma­gá­ról, élete sosem hal­lott rész­le­tei pedig azt bi­zo­nyít­ják, hogy mennyire bo­nyo­lult sze­mé­lyi­ség.

A sikertelenségtől összetört Cinthya Dictator

A sikertelenségtől összetört Cinthya Dictator

A Nagy Duett első ki­esői Cin­thya Dic­ta­tor, va­la­mint mes­tere, Varga Vik­tor ne­he­zen vi­sel­ték, hogy nekik kel­lett elő­ször tá­voz­niuk a mű­sor­ból.

A Nagy Duett első ki­esői Cin­thya Dic­ta­tor, va­la­mint mes­tere, Varga Vik­tor ne­he­zen vi­sel­ték, hogy nekik kel­lett elő­ször tá­voz­niuk a mű­sor­ból.

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg Varga Vik­tort. Le­g­újabb klip­jé­nek kö­zép­pont­já­ban a me­ne­kült­vál­ság áll.

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg Varga Vik­tort. Le­g­újabb klip­jé­nek kö­zép­pont­já­ban a me­ne­kült­vál­ság áll.

Varga Viktor képtelen követni saját szerelmi életét

Varga Viktor képtelen követni saját szerelmi életét

Az ext­ra­va­gáns éne­kes maga sem tudja pon­to­san, mi­lyen vi­szony fűzi Cin­thya Dic­ta­tor­hoz.

Az ext­ra­va­gáns éne­kes maga sem tudja pon­to­san, mi­lyen vi­szony fűzi Cin­thya Dic­ta­tor­hoz.

Primitív félaktot festett szerelméről Varga Viktor

Primitív félaktot festett szerelméről Varga Viktor

Kü­lö­nös aján­dék a ked­ve­sé­nek.

Az ext­ra­va­gáns élet­mű­vész nem min­den­napi aján­dék­kal ked­ves­ke­dett régi-új sze­rel­mé­nek, Cin­thyia Dic­ta­tor­nak. Na­gyon fura port­rét fes­tett a lány­ról.

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Kifi­gu­ráz­ták egy­mást Cin­thyá­val.

Min­den jel arra mutat, hogy Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor újra egy párt alkot. Ennek el­le­nére most kifi­gu­ráz­ták egy­mást, még­hozzá elég kre­a­tív módon.

Sztárok, akik képtelenek elszakadni volt párjuktól

Sztárok, akik képtelenek elszakadni volt párjuktól

Jót tett kap­cso­la­tuk­nak a kü­lön­lét.

Egy sza­kí­tás­nak min­dig meg­van a ki­váltó oka, ám néha az is elő­for­dul, hogy a kü­lön­vá­lás csak még job­ban meg­erő­síti egy pár kap­cso­la­tát.

Külföldön kezdhet új életet Varga Viktor és Cinthya Dictator

Külföldön kezdhet új életet Varga Viktor és Cinthya Dictator

Mind­ket­ten In­di­ába za­rán­do­kol­nak.

Mind­ket­ten In­di­ába za­rán­do­kol­nak, így el­kép­zel­hető, hogy ott pró­bál­ják meg rendbe hozni kap­cso­la­tu­kat.

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy mi okoz­hatta sú­lyos rosszul­lé­tét.

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy mi okoz­hatta sú­lyos rosszul­lé­tét.

Csontsovánnyá fogyott a betegségtől Varga Viktor

Csontsovánnyá fogyott a betegségtől Varga Viktor

Nyolc kilót do­bott le In­di­á­ban.

Az éne­kes négy nap alatt nyolc kilót do­bott le ma­gá­ról mi­u­tán In­di­á­ban le­be­te­ge­dett, és két hétig egy fa­la­tot sem evett.

Íme, a bizonyíték, hogy újra együtt van a magyar sztárpár!

Íme, a bizonyíték, hogy újra együtt van a magyar sztárpár!

Varga Vik­tor fény­képe el­árulta őket.

Cin­thya Dic­ta­tor és Varga Vik­tor In­di­á­ban hoz­ták rendbe kap­cso­la­tu­kat, az új­ra­kez­dést pedig egy so­kat­mondó fény­kép­pel is alá­tá­masz­tot­ták.

Óvszervásárlás közben nézték hajléktalannak Varga Viktort

Óvszervásárlás közben nézték hajléktalannak Varga Viktort

Kínos szi­tu­á­ci­óba bo­nyo­ló­dott a bi­zarr kül­sejű éne­kes, ami­kor csak­nem 15 per­cen át vá­lo­ga­tott a gumik kö­zött.

Kínos szi­tu­á­ci­óba bo­nyo­ló­dott a bi­zarr kül­sejű éne­kes.

Nem jött be a rajongóknak Cinthya Dictator félpucér teste

Nem jött be a rajongóknak Cinthya Dictator félpucér teste

Nem min­dig nyerő a vet­kő­zés.

Nem két­ség, hogy a fotós celeb imádja kül­se­jé­vel fel­hívni ma­gára az em­be­rek fi­gyel­mét.

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Álompárok voltak, mégis szakítottak

Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Han­gos ve­sze­ke­dé­sek, össze­tört ce­le­bek, fáj­dal­mas meg­csa­lá­sok. Ezek a ma­gyar sztár­vi­lág leg­na­gyobb és leg­meg­le­pőbb sza­kí­tá­sai.

Mocskos csókot váltott Varga Viktor és Cinthya

Mocskos csókot váltott Varga Viktor és Cinthya

Már egy éve sza­kí­tott Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor, de az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán újra össze­me­le­ged­tek. Leg­alábbis egy csók ere­jéig.

Már egy éve sza­kí­tott Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor, de az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán újra össze­me­le­ged­tek. Leg­alábbis egy csók ere­jéig.

Varga Viktor újabb meztelen képpel sokkol

Varga Viktor újabb meztelen képpel sokkol

Tel­je­sen pucér fotót posz­tolt az éne­kes, amin nem egy nővel, hanem egy ku­tyá­val lát­ható. Na­gyon bi­zarr.

Intim, ben­ső­sé­ges fotót posz­tolt az éne­kes, amin nem egy nővel, hanem egy ku­tyá­val lát­ható. Na­gyon bi­zarr össz­ha­tást kel­te­nek.

Mocsári celebszörnyekkel pózolt Tilla - Fotó

Mocsári celebszörnyekkel pózolt Tilla - Fotó

Egye­dül Till At­tila úszta meg szá­ra­zon.

Egye­dül Till At­tila úszta meg szá­ra­zon az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán, míg a sze­rep­lők nagy része fel­is­mer­he­tet­len lett a sár­für­dő­ben.

Nézegess nagyon szenvedő magyar celebeket! - Videó

Nézegess nagyon szenvedő magyar celebeket! - Videó

Gyö­nyörű össze­ál­lí­tás.

Gyö­nyörű össze­ál­lí­tás arról, hogy mi­lyen vá­lo­ga­tott mód­sze­rek­kel lesz­nek meg­kí­nozva leg­is­mer­tebb ce­leb­je­ink a TV2 új mű­so­rá­ban.

Óvszerrel hirdeti szexről szóló új dalát Varga Viktor

Óvszerrel hirdeti szexről szóló új dalát Varga Viktor

A kü­lönc éne­kes most is gon­dos­ko­dott arról, hogy be­szél­je­nek róla. Új dala alig bur­kol­tan a szex­ről szól.

A kü­lönc éne­kes most is gon­dos­ko­dott arról, hogy be­szél­je­nek róla. Új dala alig bur­kol­tan a szex­ről szól. A you­tube-ra fel­ke­rült hang­anyag mellé ké­szült képen pedig egy óv­szer lát­szó­dik, amit mintha hasz­nál­tak is volna...

Rajtakapták Varga Viktort és Cinthya Dictatort!

Rajtakapták Varga Viktort és Cinthya Dictatort!

Egy évig bír­ták külön.

Egy éve sza­kí­tott Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor, de a sze­relmi ka­lan­do­zá­saik után ismét egy­más­hoz so­dorta a szél őket.

Egy szál fecskében lépett fel Varga Viktor - Videó

Koncert a kánikulában: egy szál fecskében lépett fel Varga Viktor - Videó

Mi jár­ha­tott a fe­jé­ben?

Jézus haj­jal és fecs­ké­ben állt szín­padra az ext­ra­va­gáns éne­kes. A für­dő­ga­tyája már a fél vi­lá­got be­járta.

Együtt őrül meg Aleska Diamond és Baukó Éva

Együtt őrül meg Aleska Diamond és Baukó Éva

Újra együtt sze­re­pel­nek majd.

A dél-af­ri­kai dzsun­gel után újra együtt sze­re­pel­nek majd. Csak ez­út­tal már egy másik csa­tor­nán.