Varga Viktor

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Nem hiszed el, mit művelt egy szál semmiben a magyar énekes

Az ext­ra­va­gáns éne­kes megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Az ext­ra­va­gáns éne­kes megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát.

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Ez durva: Életveszélyes kiegészítőt hord a magyar énekes

Az ext­rém elő­adó megint nem ha­zud­tolta meg ön­ma­gát. Be­mu­tatta leg­újabb di­vat­agy­me­né­sét, ami­hez egy na­gyon ve­szé­lyes órát vett fel.

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Megrázó élmény, temetéseken énekelt gyerekként a magyar sztár

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Kü­lö­nö­sen in­dult a zenei kar­ri­erje Varga Vik­tor­nak.

Új dallal tér vissza a magyar mesemusical

Új dallal tér vissza a nagy sikerű magyar mesemusical

Az Álom­utazó leg­fris­sebb ze­né­jét a mu­si­cal tör­té­ne­té­nek két rek­lám­arca, Ra­dics Gigi és Varga Vik­tor éne­kelte fel.

Az Álom­utazó leg­fris­sebb ze­né­jét a mu­si­cal tör­té­ne­té­nek két rek­lám­arca, Ra­dics Gigi és Varga Vik­tor éne­kelte fel.

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Igazi horror: 40 ezer holttest között forgatott a magyar énekes

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak...

Hát­bor­zon­ga­tóbb hely­színt aligha ta­lál­ha­tott volna ma­gá­nak az ext­re­mi­tá­sa­i­ról is is­mert fi­a­tal éne­kes.

Velük tér vissza az Álomutazó

Velük tér vissza az Álomutazó

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója.

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Gusztustalan, amit a testével művelt Varga Viktor

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Varga Vik­tor kü­lönc ter­mé­sze­té­vel és meg­je­le­né­sé­vel min­dig fel­hívja ma­gára a fi­gyel­met.

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Elképesztő praktikákkal védekeznek a hazai sztárok a hőség ellen

Ré­góta tart a hő­ség­ri­adó, és az idő­jó­sok sze­rint még jó ideig ká­ni­kula lesz.

Napok óta tart a hő­ség­ri­adó, és az idő­jó­sok sze­rint még jó ideig ki­tart a ká­ni­kula. Hét­főn, ár­nyék­ban akár 35 fokot is mu­tat­hat a hő­mérő. Ha­zánk sztár­jai el­árul­ták, ők ho­gyan vé­de­kez­nek a sza­ha­rai idő­já­rás ellen.

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Ezzel nyűgözte le rajongóit Varga Viktor exe

Va­lami meg­vál­to­zott!

A fi­a­tal lány­ról az utóbbi idő­ben ag­gasztó hírek je­len­tek meg, és ra­jon­gói is fél­tet­ték. Va­lami meg­vál­to­zott!

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Családi dráma, fájdalmas időszakon megy keresztül Varga Viktor

Nem szí­ve­sen be­szél ma­gán­éle­té­ről, de a Ri­post­tal ki­vé­telt tett.

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes, aki nem­rég lé­pett ki a Cin­thya Dic­ta­tor­ral való kap­cso­la­tá­ból. A sza­kí­tás után pad­lóra ke­rült elő­adó­nak sokan druk­kol­nak, hogy újra meg­ta­lálja a bol­dog­sá­got.

Balesetet szenvedett Varga Viktor! Ő maga osztotta meg a hírt rajongóival!

Balesetet szenvedett Varga Viktor! Ő maga osztotta meg a hírt rajongóival!

A tör­tén­tek miatt el­dön­tötte, vál­toz­tat az éle­tén.

A tör­tén­tek miatt el­dön­tötte, vál­toz­tat az éle­tén.

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Az életét kockáztatja Varga Viktor legújabb találmányával!

Vak­merő mu­tat­vá­nyá­val sok­kolta a ra­jon­góit! Hi­he­tet­len, mit művel az uta­kon!

Nem hiszed el, mit talált fel Varga Viktor!

Nem hiszed el, mit talált fel Varga Viktor!

Az éne­kes kü­lön­le­ges jár­mű­vet al­ko­tott...

Az éne­kes kü­lön­le­ges jár­mű­vet al­ko­tott, így kocsi he­lyett már azzal járja a vá­rost. A szer­ke­zet va­ló­ban mű­kö­dik, erről egy igen­csak meg­győző vi­deo­fel­vé­tel is ta­nús­ko­dik.

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak.

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, saját be­val­lása sze­rint va­lami egész más szen­ve­dély hajtja...

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Undorító dolgot művelt a pesti éjszakában Varga Viktor, lefotózták

Undorító dolgot művelt a pesti éjszakában Varga Viktor, lefotózták

Még leg­in­ti­mebb test­ré­szét is si­ke­rült elő­kap­nia az Akácfa ut­cá­nál.

Még leg­in­ti­mebb test­ré­szét is si­ke­rült elő­kap­nia az Akácfa ut­cá­nál.

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Mos­ta­náig egyik fél sem nyi­lat­ko­zott.

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Ezzel a módszerrel dolgozza fel a szakítást Cinthya Dictator

Ezzel a módszerrel dolgozza fel a szakítást Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor tudja, mire van szük­sége, ezért most edző­te­rembe jár és ki­tar­tóan dol­go­zik.

Cin­thya Dic­ta­tor tudja, mire van szük­sége, ezért most edző­te­rembe jár és ki­tar­tóan dol­go­zik.

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Belebetegszik Cinthya Dictator a szakításba

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak. Egyre so­vá­nyabb a fo­tó­mű­vész, de ez őt nem za­varja.

Egyre ag­gasz­tób­ban fest Cin­thya Dic­ta­tor, aki­ért ra­jon­gói ag­gód­nak. Egyre so­vá­nyabb a fo­tó­mű­vész, de ez őt nem za­varja.

A felismerhetetlenségig megváltozott az énekes külseje!

A felismerhetetlenségig megváltozott a magyar énekes külseje!

Har­minc­hét éve el­hunyt ked­vence bő­rébe bújt, tö­ké­le­te­sen imi­tálva őt.

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Rendőrök kapcsolták le Varga Viktort és Cinthyát éjszaka az Andrássyn

Túl­megy min­den ha­tá­ron, amit a bot­rá­nyos szer­ző­pá­ros ki­ta­lált. Ilyen egy­sze­rűen nincs! A rend­őrök azon­nal in­téz­ked­tek.

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Radics Gigi

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Radics Gigi

Be­te­gen ér­ke­zett meg az Álom­utazó me­se­mu­si­cal klip­for­ga­tá­sára Varga Vik­tor. Ettől még per­sze be­bújt Ra­dics Gigi mellé az ágyba.

Be­te­gen ér­ke­zett meg az Álom­utazó me­se­mu­si­cal klip­for­ga­tá­sára Varga Vik­tor. Ettől még per­sze be­bújt Ra­dics Gigi mellé az ágyba.

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

A megcsalásról vallott Varga Viktor!

Kü­lön­le­ges mód­szer­rel igyek­szik el­len­állni a kí­sér­tés­nek.

Az éne­kes arról be­szélt, mi­ként aka­dá­lyozza meg, hogy akár csak vé­let­le­nül is fél­re­lép­jen a pár­kap­cso­la­tá­ban.

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Eljárás indulhat Varga Viktor ellen: durva, amit csinált

Nagy bajba ke­rül­het!

Az éne­kes­nek már ko­ráb­ban is meg­gyűlt a baja a ha­tó­sá­gok­kal. Most ismét bajba ke­rül­het!

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Súlyos döntést hozott Varga Viktor, az egész élete megváltozik

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Végre meg­ko­mo­lyo­dik a nép­szerű éne­kes? A Ri­post­nak val­lott a vál­to­zá­sok­ról.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Viktor visszatért a gyökereihez

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség.

Varga Vik­tor nap­ja­ink egyik leg­szí­ne­sebb mé­dia­sze­rep­lője - a férfit éne­kes, szí­nész, festő és hős­sze­rel­mes sze­re­pek­ben is­merte meg a kö­zön­ség, azon­ban 2017-re vissza­tért a gyö­ke­re­i­hez, a ze­né­hez.

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Vicces versekkel készülnek húsvétra a sztárok!

Meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Sok ma­gyar hí­res­ség hű a szép ha­gyo­mány­hoz, hús­vét­hét­főn fel­ke­re­ked­nek és meg­lo­csol­ják hölgy­is­me­rő­se­i­ket.

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Vége, életre szóló döntést hozott a sztárpár

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás!

Mos­tan­tól nincs ki­fo­gás. Össze­kö­tötte éle­tét a két te­het­sé­ges fi­a­tal. Nem könnyű az együtt­élés, de ők bát­rak és el­szán­tak!

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

Szex után szelfizett Varga Viktor és kedvese

Meg­hök­ken­tek a kö­ve­tők a kép lát­tán.

A sze­rel­me­sek pol­gár­puk­kasztó vi­sel­ke­dé­sük­kel rend­sze­rint azon van­nak, hogy meg­hök­kent­sék a kö­zön­sé­get.

Nem lesz esküvő: Viktor és Cinthya kitálaltak

Nem lesz esküvő: Viktor és Cinthya kitálaltak

Fel­hőt­len a bol­dog­ság Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor kö­zött, de a hír, mi­sze­rint há­za­sod­nak nem igaz.

Fel­hőt­len a bol­dog­ság Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor kö­zött, de a hír, mi­sze­rint há­za­sod­nak nem igaz.

Varga Viktor feleségül veszi Cinthyát?

Varga Viktor feleségül veszi Cinthyát?

Lehet, hogy végre meg­hozta a nagy dön­tést ha­zánk leg­kü­lön­cebb párja...

Lehet, hogy végre meg­hozta a nagy dön­tést ha­zánk leg­kü­lön­cebb sze­rel­mes­párja?

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Meztelenül festette meg magát és párját Varga Viktor

Az éne­kes meg­hök­ken­tette kö­ve­tőit.

Az ext­rém sztár­pár fo­lya­ma­to­san azon van, hogy sa­já­tos élet­stí­lu­sá­val meg­hök­kentse kö­ve­tőit.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Megdöbbentő videót tett közzé Varga Viktor

Megdöbbentő videót tett közzé Varga Viktor

Az ext­rém mű­vé­sze­té­ről is­mert éne­kes foly­ton azon van, hogy meg­hök­kentse kö­zön­sé­gét, ez most sem volt más­képp.

Az ext­rém mű­vé­sze­té­ről is­mert éne­kes foly­ton azon van, hogy meg­hök­kentse kö­zön­sé­gét, ez most sem volt más­képp.

Hihetetlen, mennyire hasonlít egymásra a sztárpár...

Hihetetlen, mennyire hasonlít egymásra a sztárpár

Nem­rég sza­kí­tot­tak, de nem bír­ták egy­más nél­kül. Az új­évet már együtt ün­ne­pel­ték.

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Varga Viktor pikáns filmet forgat

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Fél évet töl­tött la­ká­sába be­zár­kózva, így szü­le­tett meg a leg­újabb pro­jektje.

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Betegsége mellékhatásaitól szenved Cinthya Dictator

Fo­g­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Varga Vik­tor ked­ve­sé­nek fog­sora sokat rom­lott az utóbbi évek­ben, ezért fog­or­vosi ke­ze­lé­sekre kény­sze­rül járni.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Varga Vik­tor és Dér Heni is ki­bé­kült exé­vel.

Sokkolta szülei válásának híre Varga Viktort

Sokkolta szülei válásának híre Varga Viktort

Kész té­nyek elé ál­lí­tot­ták.

Hideg­zu­hany­ként érte, ami­kor édes­anyja kész té­nyek elé ál­lí­totta.

Varga Viktor a munkába menekül a szeretet ünnepén

Varga Viktor a munkába menekül a szeretet ünnepén

Elő­ször tölti egye­dül a ka­rá­csonyt az éne­kes, aki még min­dig nem tudta fel­dol­gozni sza­kí­tá­sát. Min­dig sze­retni fogja Cin­thyát, de már nem bé­külne.

Mindennap pornót néz Varga Viktor

Mindennap pornót néz Varga Viktor

A bot­rá­nya­i­ról is is­mert éne­kes be­vál­lalja, hogy alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen. Szük­sége van rá, hogy ki­elé­gítse vá­gyait.

A bot­rá­nya­i­ról is is­mert éne­kes be­vál­lalja, hogy alig telik el nap anél­kül, hogy fel­nőtt tar­talmú fil­met néz­zen. Vik­tor nem ta­gadja, hogy gyak­ran néz por­nót, de nem függő. Egész­sé­ges férfi­nak érzi magát, aki sze­reti ki­elé­gí­teni a vá­gyait, ha épp nincs kéz­nél part­ner, akkor por­nófil­mek­kel. Sze­rinte erre min­den­ki­nek igé­nye van.

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Varga Viktor kiborult: titoktartási szerződéssel randizik

Az éne­kes ret­teg, csa­ló­dott, ezért drasz­ti­kus mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek.

Az éne­kes ret­teg, csa­ló­dott, ezért drasz­ti­kus mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek.

Hoppá! Szerződéssel csajozik Varga Viktor

Hoppá! Szerződéssel csajozik Varga Viktor

Az éne­kes körül mos­ta­ná­ban mintha túl sok lány for­dulna meg... ő pedig néha ki­csit be­le­csa­va­ro­dik a dol­gok rend­sze­rébe. Most ren­det akar rakni végre.

Az éne­kes körül mos­ta­ná­ban mintha túl sok lány for­dulna meg... ő pedig néha ki­csit be­le­csa­va­ro­dik a dol­gok rend­sze­rébe.

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

A lány meg­törte a csen­det...

Ugyan ba­rát­nője van, mégis össze­jött egy csi­nos lánnyal, aki nem bírta to­vább tar­tani a szá­ját!

Hoppá! Illegális szert használt az autópályán Varga Viktor?

Hoppá! Úgy néz ki, drogozott az autóban Varga Viktor

Az éne­kes két­ér­telmű képe lát­tán sokan fel­kap­ták a fe­jü­ket, de lehet, hogy csak újabb pol­gár­puk­kasz­tási kí­sér­le­tet lát­hat­tunk tőle.

Pucéran énekli új dalát a botrányhős magyar énekes

Pucéran énekli új dalát a botrányhős magyar énekes

Az ext­ra­va­gáns mű­vész ruha nél­kül vette fel az új le­me­zét, erről pedig egy vi­deót is meg­mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak.

Elképesztő: pénzért készít videót a rajongóinak Varga Viktor!

Elképesztő: pénzért készít videót a rajongóinak Varga Viktor!

Míg más hí­res­sé­gek élő adás­ban kö­tet­le­nül be­szél­get­nek ra­jon­gó­ik­kal, sőt, néha éne­kel­nek is nekik, addig Vik­tor külön ol­dalt ala­pí­tott arra, hogy sze­mélyre sza­bott vi­de­ó­i­ért fi­zes­se­nek.

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

Úristen: Félelmetesen lefogyott a TV2 sztárja!

A csi­nos fo­tó­mű­vész már csak csont és bőr! Na­gyon ag­gó­dik a kör­nye­zete, mi lesz így vele... Sokat szik, még­sem hízik!

A csi­nos fo­tó­mű­vész már csak csont és bőr! Na­gyon ag­gó­dik a kör­nye­zete, mi lesz így vele...

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

Nagy bejelentés: készen áll az apaságra Varga Viktor

A le­ve­gő­ben van egy pici ér­ke­zése?

A le­ve­gő­ben van egy pici ér­ke­zése?

Cinthya Dictator vallomása: Nem akarok hozzámenni Viktorhoz!

Cinthya Dictator drámai vallomása: Nem akarok hozzámenni Viktorhoz!

Egy évvel ez­előtt bé­kült ki a sztár­pár, azóta a nyil­vá­nos­sá­got ki­zár­ták ma­gán­éle­tük­ből.

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt.

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt, ezért meg­lepő dol­gokra szánta el magát.

Aggasztó fotó: Mi történt Cinthya Dictator testével?

Aggasztó fotó: Mi történt Cinthya Dictator testével?

Ki­lenc hét­tel ez­előtt még bom­ba­for­má­ban volt, azóta döb­be­ne­tes vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a lány!

Ki­lenc hét­tel ez­előtt még bom­ba­for­má­ban volt, azóta döb­be­ne­tes vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a lány!

Súlyos beteg Varga Viktor?

Súlyos beteg Varga Viktor?

Két­ség­be­ejtő fotót posz­tolt ma­gá­ról az ext­ra­va­gáns éne­kes.

Az ext­ra­va­gáns fi­a­tal mű­vész olyan képet tett közzé a ra­jon­gói ol­da­lán, ami arra utal, hogy olyan kór­ral küzd, ami akár ha­lá­los is lehet.

Különc celebek, akik sokszor kiakasztják a népet!

Különc celebek, akik sokszor kiakasztják a népet!

Ők a sztár­vi­lág cso­da­bo­ga­rai.

Jó pár hazai hí­res­ség nem a vissza­fo­gott­sá­gá­ról híres, ezért min­den hely­zet­ben fel­vál­lal­ják egyedi stí­lu­su­kat. Ők a sztár­vi­lág cso­da­bo­ga­rai.

Véres balesetet szenvedett Varga Viktor!

Véres balesetet szenvedett Varga Viktor!

Sé­rü­lé­sé­ről még egy sok­koló képet is posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára az éne­kes, ami­vel na­gyon meg­ré­mí­tette ra­jon­góit.

Az éne­kes sok­szor ki­akasztja az in­ter­net népét őrült­sé­ge­i­vel, leg­újabb fo­tója vi­szont nem fel­há­bo­rí­totta, sok­kal in­kább meg­ijesz­tette ra­jon­góit. Cin­thya Dic­ta­tor sze­relme ugyanis ak­ko­rát esett rol­ler­jé­vel, hogy egy ha­tal­mas, véres seb ke­let­ke­zett a lábán.

Ágyban lőtt szelfi: újra együtt a magyar botránypár!

Ágyban lőtt szelfi: újra együtt a magyar botránypár!

Cin­thya Dic­ta­tor és Varga Vik­tor most már tény­leg nem tud­ják le­ta­gadni kap­cso­la­tu­kat.

Cin­thya Dic­ta­tor és Varga Vik­tor most már tény­leg nem tud­ják le­ta­gadni kap­cso­la­tu­kat, hi­szen egy iga­zán intim fotót posz­tol­tak há­ló­szo­bá­juk­ból.

Csak a hatalmas korkülönbség áll Fodor Zsóka és Varga Viktor közé!

Csak a hatalmas korkülönbség áll Fodor Zsóka és Varga Viktor közé!

A szí­nésznő meg­lepő ki­je­len­tést tett a csü­tör­töki Hal a tor­tán adá­sá­ban egy ha­zug­ság­vizs­gá­lat során.

Ezért akarta megütni kollégáját Liptai Claudia!

Ezért akarta megütni kollégáját Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető emi­att akadt ki.

A mű­sor­ve­zető fi­a­tal­ko­rá­ban is ha­son­lóan tem­pe­ra­men­tu­mos volt, így ne­he­zen vi­selte el, ha va­lami nem úgy tör­tént, ahogy ő azt sze­rette volna.

Balhé: Teljesen kikelt magából forgatás közben a TV2 sztárja!

Teljesen kikelt magából forgatás közben Varga Viktor!

Varga Vik­tor a pén­teki Hal a tor­tán adá­sá­ban szinte min­den­kit meg­bán­tott maga körül, hi­szen sok dolog nem tet­szett neki az el­múlt es­té­ken.

Teg­na­pig úgy tűnt, hogy Fodor Zsóka és Varga Vik­tor közel ke­rül­tek egy­más­hoz, ám az éne­kes pa­nasz­ára­data pén­te­ken min­dent romba dön­tött. Vik­tor ugyanis nem bírta már to­vább ma­gá­ban tar­tani ér­zé­seit, és ver­seny­tár­sa­ira zú­dí­totta az el­múlt napok rossz ta­pasz­ta­la­tait.

Kamerák előtt tapizta le Fodor Zsókát Varga Viktor!

Kamerák előtt tapizta le Fodor Zsókát Varga Viktor!

Az éne­kes csep­pet sem fogta vissza magát a keddi Hal a tor­tán adá­sá­ban, és dur­ván meg­fog­dosta a szí­nésznő min­den por­ci­ká­ját.

Az éne­kes csep­pet sem fogta vissza magát a keddi Hal a tor­tán adá­sá­ban, és dur­ván meg­fog­dosta a jóval idő­sebb szí­nésznő min­den por­ci­ká­ját. Míg Vik­tor­ban ez a meg­lepő hely­zet anyai, nagy­ma­mai és sze­relmi ér­zé­se­ket is kel­tett, addig Zsóka tel­je­sen za­varba jött.

Örökre elcsúfította egymás testét a magyar sztárpár

Örökre elcsúfította egymás testét a magyar sztárpár

Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor dur­ván hozta a világ tud­tára, hogy mi is van kö­zöt­tük.

Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor dur­ván hozta a világ tud­tára, hogy mi is van kö­zöt­tük.

Ekkora villantásokat se láttál még Nyertes Zsuzsától és Varga Viktortól!

Ekkora villantásokat se láttál még Nyertes Zsuzsától és Varga Viktortól!

A TV2 sztár­jai talán egy ki­csit na­gyobb be­te­kin­tést en­ged­tek a ru­há­juk alá, mint amek­ko­rát kel­lett volna.

A sikertelenségtől összetört Cinthya Dictator

A sikertelenségtől összetört Cinthya Dictator

Meg­vi­selte a du­et­tes ku­darc.

A Nagy Duett első ki­esői Cin­thya Dic­ta­tor, va­la­mint mes­tere, Varga Vik­tor ne­he­zen vi­sel­ték, hogy nekik kel­lett elő­ször tá­voz­niuk a mű­sor­ból.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye?

Va­sár­nap végre dalra fa­kad­nak sztár­ja­ink, így kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Primitív félaktot festett szerelméről Varga Viktor

Primitív félaktot festett szerelméről Varga Viktor

Kü­lö­nös aján­dék a ked­ve­sé­nek.

Az ext­ra­va­gáns élet­mű­vész nem min­den­napi aján­dék­kal ked­ves­ke­dett régi-új sze­rel­mé­nek, Cin­thyia Dic­ta­tor­nak. Na­gyon fura port­rét fes­tett a lány­ról.

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

Elképesztő titkokat árult el magáról Cinthya Dictator!

A ce­leb­hölgy ke­gyet­len őszin­te­ség­gel be­szélt ön­ma­gá­ról és fel­fedte élete sosem hal­lott rész­le­teit.

A ce­leb­hölgy ke­gyet­len őszin­te­ség­gel be­szélt ön­ma­gá­ról és a múlt­já­ról. Végre fel­fedte élete sosem hal­lott rész­le­teit.

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

A migránsokról írt dalt Varga Viktor

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg a bot­rá­nyos éne­kest.

Nem éppen meg­szo­kott téma ih­lette meg Varga Vik­tort. Le­g­újabb klip­jé­nek kö­zép­pont­já­ban a me­ne­kült­vál­ság áll.

Varga Viktor képtelen követni saját szerelmi életét

Varga Viktor képtelen követni saját szerelmi életét

Bi­zony­ta­la­nul fo­gal­ma­zott az éne­kes.

Bár sokan biz­to­sak vol­tak benne, hogy az ext­ra­va­gáns éne­kes újra össze­jött Cin­thya Dic­ta­tor­ral, ő mégis meg­le­he­tő­sen bi­zony­ta­lan­nak tűnik.

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Viccet csinált a szerelméből Varga Viktor

Az új­fent egy­másra ta­láló fi­a­ta­lok kifi­gu­ráz­ták egy­mást, még­hozzá elég kre­a­tív módon.

Az új­fent egy­másra ta­láló fi­a­ta­lok kifi­gu­ráz­ták egy­mást, még­hozzá elég kre­a­tív módon.

Csontsovánnyá fogyott a betegségtől Varga Viktor

Csontsovánnyá fogyott a betegségtől Varga Viktor

Nyolc kilót do­bott le In­di­á­ban.

Az éne­kes négy nap alatt nyolc kilót do­bott le ma­gá­ról mi­u­tán In­di­á­ban le­be­te­ge­dett, és két hétig egy fa­la­tot sem evett.

Íme, a bizonyíték, hogy újra együtt van a magyar sztárpár!

Íme, a bizonyíték, hogy újra együtt van a magyar sztárpár!

Varga Vik­tor fény­képe el­árulta őket.

Cin­thya Dic­ta­tor és Varga Vik­tor In­di­á­ban hoz­ták rendbe kap­cso­la­tu­kat, az új­ra­kez­dést pedig egy so­kat­mondó fény­kép­pel is alá­tá­masz­tot­ták.

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Ezért került kerekesszékbe Cinthya Dictator

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy az utolsó napon egy sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Varga Vik­tor régi-új sze­relme in­diai uta­zá­sá­ról me­sélt, és azt is el­árulta, hogy az utolsó napon egy sú­lyos be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Külföldön kezdhet új életet Varga Viktor és Cinthya Dictator

Külföldön kezdhet új életet Varga Viktor és Cinthya Dictator

Mind­ket­ten In­di­ába za­rán­do­kol­nak, így el­kép­zel­hető, hogy újra össze­jöt­tek.

Mind­ket­ten In­di­ába za­rán­do­kol­nak, így el­kép­zel­hető, hogy újra össze­jöt­tek.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Va­ló­színű, hogy a sztá­rok szí­ve­sen el­fe­lej­te­nék eze­ket a pro­duk­ci­ó­kat, de mi na­gyon sze­ret­tük nézni.

Mocskos csókot váltott Varga Viktor és Cinthya

Mocskos csókot váltott Varga Viktor és Cinthya

Össze­me­le­ged­tek for­ga­tás köz­ben.

Már egy éve sza­kí­tott Varga Vik­tor és Cin­thya Dic­ta­tor, de az Ezek meg­őrül­tek! for­ga­tá­sán újra össze­me­le­ged­tek. Leg­alábbis egy csók ere­jéig.

Óvszervásárlás közben nézték hajléktalannak Varga Viktort

Óvszervásárlás közben nézték hajléktalannak Varga Viktort

Meg­le­he­tő­sen kínos szi­tu­á­ci­óba bo­nyo­ló­dott a bi­zarr kül­sejű éne­kes.

Meg­le­he­tő­sen kínos szi­tu­á­ci­óba bo­nyo­ló­dott a bi­zarr kül­sejű éne­kes, ami­kor egy fő­vá­rosi üz­let­ben csak­nem 15 per­cen át vá­lo­ga­tott az óv­sze­rek kö­zött, mivel kép­te­len volt dön­teni. Így vi­szont fel­tar­totta a mö­götte kí­gyózó sort.

Nem jött be a rajongóknak Cinthya Dictator félpucér teste

Nem jött be a rajongóknak Cinthya Dictator félpucér teste

Nem két­ség, hogy a fotós celeb imádja kül­se­jé­vel fel­hívni ma­gára az em­be­rek fi­gyel­mét. Csak éppen az em­be­rek­nek nincs igé­nye erre min­dig.

Nem két­ség, hogy a fotós celeb imádja kül­se­jé­vel fel­hívni ma­gára az em­be­rek fi­gyel­mét. Csak éppen az em­be­rek­nek nincs igé­nye erre min­dig.

Varga Viktor újabb meztelen képpel sokkol

Varga Viktor újabb meztelen képpel sokkol

Bi­zarr össz­ha­tást kel­te­nek ku­tyá­já­val.

Intim, ben­ső­sé­ges fotót posz­tolt az éne­kes, amin nem egy nővel, hanem egy ku­tyá­val lát­ható. Na­gyon bi­zarr össz­ha­tást kel­te­nek így együtt.

Óvszerrel hirdeti szexről szóló új dalát Varga Viktor

Óvszerrel hirdeti szexről szóló új dalát Varga Viktor

Új dala alig bur­kol­tan a szex­ről szól.

A kü­lönc éne­kes most is gon­dos­ko­dott arról, hogy be­szél­je­nek róla. Új dala alig bur­kol­tan a szex­ről szól. Ha így halad ő lesz az új Benkő Dá­niel...