Varga Judit

Lehazudja a migránsok számát a brüsszeli bürokrácia

Lehazudja a migránsok számát Brüsszel

Brüs­szel be­ván­dor­lás­párti több­sége le akarja ta­gadni a mig­rá­ciós nyo­más nyil­ván­való ada­tait az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kö­ze­led­té­vel.

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Magyarországot meg akarják büntetni még a választások előtt

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más.

Fo­lya­ma­to­san ér­ző­dik a nyo­más a be­ván­dor­lás­párti brüsszeli po­li­ti­ku­sok ré­szé­ről, hogy Ma­gyar­or­szá­got még az eu­ró­pai vá­lasz­tá­sok előtt meg­bün­tes­sék.

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Fruszt­rált uniós po­li­ti­ku­sok.

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak ami­att, hogy a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul - mondta Varga Judit ál­lam­tit­kár.