Vámos Erika

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

Perverz férfiak zaklatják Vámos Erikát

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­ponta több le­ve­let is kap a ra­jon­gó­i­tól, ám saj­nos nem min­den üze­net jó szán­dékú, van­nak, akik gusz­tus­ta­lan ké­pe­ket kül­de­nek a hí­res­ség­nek.

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Nyaralás közben törtek be Vámos Erikához

Iz­gal­mak­ból nem volt hiány.

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen a 2019-es év Több mint TestŐr mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek! A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén uta­zott két hétre Bur­mába, ahol a spi­ri­tu­á­lis fel­töl­tő­dés mel­lett iz­gal­mak­ból sem volt hiány.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Meglepő őszinteséggel vallott szakításáról a TV2 sztárja

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc, de be kel­lett lát­niuk, hogy nincs közös jö­vő­jük.

Leg­utóbbi ked­ve­sé­vel fél évig tar­tott a ro­mánc, de be kel­lett lát­niuk, hogy nincs közös jö­vő­jük.

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

Megtudtuk, fájdalmas beavatkozáson esett át Vámos Erika

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

A Több mint testőr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt az ál­la­po­tá­ról. Ke­mény pil­la­na­to­kat élt át a mű­tő­asz­ta­lon.

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

Ezt nézd: mesebeli helyszínen vakációzik Vámos Erika

A Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött!

A Több mint TestŐr egyik há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak fo­tó­kat is kül­dött!

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Szenvednek a magyar sztárok a parlagfűtől

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz!

Ha­zánk hí­res­sé­gei is csat­la­koz­tak a Ri­post fel­hí­vá­sá­hoz! Em­be­rek mil­liói, töb­bek kö­zött ce­leb­je­ink is kín­lód­nak az al­ler­giát okozó gyom­nö­vény­től, ezért is tart­ják kulcs­fon­tos­sá­gú­nak la­punk kez­de­mé­nye­zé­sét.

Durva, mi történt Izlandon Vámos Erikával

Durva, mi történt Izlandon a TV2 csinos műsorvezetőjével

Élet­ve­szé­lyes szik­lá­kon egyen­sú­lyo­zott Iz­lan­don Vámos Erika, aki ka­lan­dos tíz napot tud­hat maga mö­gött.

Élet­ve­szé­lyes szik­lá­kon egyen­sú­lyo­zott Iz­lan­don Vámos Erika, aki ka­lan­dos tíz napot tud­hat maga mö­gött. Ott­hon ha­gyott te­le­fon, meg­ter­helt bank­kár­tya. A rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt, és exk­lu­zív ké­pe­ket is kül­dött ne­künk.

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság.

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság, ked­ve­sé­vel az in­ter­ne­ten kezd­tek is­mer­kedni egy­más­sal.

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Nagy a boldogság: fordulat Vámos Erika örökbefogadási ügyében

Hosszú éve­ken át ke­reste a bol­dog­sá­got Vámos Erika, aki most végre az élet min­den te­rü­le­tén révbe érhet.

Borzalmas, ami Vámos Erikával történt: a végsőkig küzd

Borzalmas, ami Vámos Erikával történt: a végsőkig küzd

A Több mint TestŐr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről.

A Több­mint TestŐr há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről.

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Nem ismerték fel rajongói Vámos Erikát: Mi történt az arcával?

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Meg­lepő fotót küld­tek el szer­kesz­tő­sé­günkbe a Több mint TestŐr csi­nos há­zi­gaz­dá­já­ról.

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

Csúnyán átverték Vámos Erikát, lakhatatlanná vált az otthona!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek egy be­ázás kö­vet­kez­té­ben men­tek tel­je­sen tönkre a bú­to­rai, ez­után pedig még csa­lás ál­do­zata is lett.

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá Vámos Erikára

Brutális fenyegetés, nyilvánosan támadtak rá a TV2 gyönyörű sztárjára

Újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap.

A csi­nos mű­sor­ve­zető újabb fe­nye­ge­té­se­ket kap az őt meg­ká­ro­sító vál­lal­ko­zó­tól.

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Harcba száll, rendőrségi feljelentést tett Vámos Erika

Nem adja fel.

Nem adja fel, to­vább küzd a pén­zéért a nép­szerű mű­sor­ve­zető!

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Szerelme miatt magyarázkodhat Vámos Erika

Pedig jó hí­re­ket ka­pott..

Bár jó hí­re­ket ka­pott, tudja, hogy lesz­nek olya­nok, akik­nek ez szúrni fogja a sze­mét.

Gyötrelmes pillanatokat élt át Vámos Erika

Gyötrelmes pillanatokat élt át Vámos Erika

A nép­szerű mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye pi­he­né­sét jócs­kán be­ár­nyé­kol­ták a tör­tén­tek.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye pi­he­né­sét jócs­kán be­ár­nyé­kol­ták a tör­tén­tek.

Kínos fotót tett közzé Vámos Erika

Kínos fotót tett közzé Vámos Erika

Intim hely­zet­ben kapta len­cse­végre magát és vő­le­gé­nyét a szexi tévés.

Intim hely­zet­ben kapta len­cse­végre magát és vő­le­gé­nyét a szexi tévés. A fény­kép pedig, egy rövid kom­ment kí­sé­re­té­ben a Fa­ce­boo­kon lan­dolt - a kö­ve­tők leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sére.

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

Karambolozott Vámos Erika: Kismama ült az autóban

Évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt évek óta nyo­maszt­ják az em­lé­kek.

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

Dráma, ezért nem hívja meg az esküvőjére édesanyját Vámos Erika

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

A mű­sor­ve­zető el sem mondta anyu­ká­já­nak, hogy ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket.

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket. Ked­vese is kész a ba­bára.

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

Megmutatta az arcát: ő csábította el Vámos Erikát

Most végre le­hullt a lepel!

A nép­szerű tévés so­káig rej­te­gette sze­rel­mét. Most végre le­hullt a lepel!

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

Friss fotó, így néz ki műtét után Vámos Erika

Végre le­ke­rült a gipsz!

A nép­szerű tévés né­hány hét­tel ez­előtt esett át egy ko­mo­lyabb ope­rá­ción. Végre le­ke­rült a gipsz!

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

Exkluzív fotók: így romantikázik szerelmével Vámos Erika

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

A Ri­post­nak me­sélt a ro­man­ti­kus nya­ra­lás­ról.

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Már egy új kap­cso­lat­ban volt benne, ami­kor rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek! Kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni!

Ijesztő diagnózis, műteni kell Vámos Erikát

Ijesztő diagnózis, műteni kell Vámos Erikát

El­ha­nya­golta a prob­lé­mát.

A TV2 sztárja nem tu­laj­do­ní­tott nagy je­len­tő­sé­get a prob­lé­má­nak. Ebből lett a baj!

Szépészeti beavatkozáson esett át Vámos Erika

Szépészeti beavatkozáson esett át Vámos Erika

Mu­száj volt meg­műt­tet­nie az orrát, és ha már a mű­tő­asz­ta­lon fe­küdt, ki­sebb szé­pé­szeti be­avat­ko­zást is kért.

Mu­száj volt meg­műt­tet­nie az orrát, és ha már a mű­tő­asz­ta­lon fe­küdt, ki­sebb szé­pé­szeti be­avat­ko­zást is kért.

Fedél nélkül maradhat: Szétbombázzák Vámos Erika házát

Fedél nélkül maradhat: Szétbombázzák Vámos Erika házát

Az sem ki­zárt, a fel­újí­tás miatt más­hol kell álomra haj­tani a fejét.

Az sem ki­zárt, a fel­újí­tás miatt más­hol kell álomra haj­tani a fejét.

Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Remegett a félelemtől: Bezárkózott otthonába Vámos Erika

Sok­kot ka­pott.

Ki­sebb sok­kot ka­pott, ami­kor meg­pil­lan­totta ka­puja előtt az is­me­ret­len férfit.

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

Itt a szörnyű igazság: Ezért költözött el otthonából Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető tel­je­sen ki­ké­szült. Azt mondja, a pok­lot is meg­járta az el­múlt na­pok­ban!

Kiderült, mely magyar sztárok fogadtak örökbe gyermeket

Kiderült, mely magyar sztárok fogadtak örökbe gyermeket

Ha­zánk­ban még nincs iga­zán ha­gyo­má­nya, egy­előre csak Hol­ly­wood­ban divat, hogy a sztá­rok adop­tál­nak.

Ha­zánk­ban még nincs ha­gyo­má­nya, egy­előre csak Hol­ly­wood­ban divat, hogy a sztá­rok adop­tál­nak.

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Nyíl­tan me­sélt az el­vá­lás oka­i­ról!

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról!

Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg Vámos Erikát

Máig titkolta: Gyógyszerekkel tömték volna a pánikbeteg Vámos Erikát

So­káig azt sem tudta, mi a baja. A szak­em­be­rek pi­ru­lá­kat írtak fel a tü­ne­tek eny­hí­té­sére.

Perverz hódoló tartja rettegésben Vámos Erikát

Perverz hódoló tartja rettegésben Vámos Erikát

Ele­inte üze­ne­tek­kel ost­ro­molta az is­me­ret­len férfi, ké­sőbb vi­szont már sok­kal sú­lyo­sabb tettre ve­te­me­dett!

Ele­inte üze­ne­tek­kel ost­ro­molta az is­me­ret­len férfi, ké­sőbb vi­szont már sok­kal sú­lyo­sabb tettre ve­te­me­dett!

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Mi tör­tén­he­tett? Arról sut­tog­nak: a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és sze­rel­mé­nek, Má­té­nak el­vál­tak az út­jaik egy­más­tól.

Mi tör­tén­he­tett? Arról sut­tog­nak: a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és sze­rel­mé­nek, Má­té­nak el­vál­tak az út­jaik egy­más­tól.

Ezért hagyja el az országot Vámos Erika

Ezért hagyja el az országot Vámos Erika

Egy hónap múlva hátat for­dít Ma­gyar­or­szág­nak.

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője egy hónap múlva hátat for­dít Ma­gyar­or­szág­nak. A rész­le­tek­ről val­lott a Ri­post­nak.

Intim helyzetben kapta magát lencsevégre Vámos Erika

Intim helyzetben kapta magát lencsevégre Vámos Erika

Pi­káns hely­zetbe ke­rült sze­rel­mé­vel. Ezt pedig nem is félt meg­mu­tatni a ra­jon­gó­i­nak.

Halálfélelem a dzsungelben: Ragadozó vadászott Vámos Erikára

Halálfélelem a dzsungelben: Ragadozó vadászott Vámos Erikára

Bor­zal­mas éj­sza­kán van túl. Egy fe­ne­vad le­sett rá a sö­tét­ben!

A TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zal­mas éj­sza­kán van túl. Egy fe­ne­vad le­sett rá a sö­tét­ben!

Pikáns párkapcsolati titkokról vallott Vámos Erika

Pikáns párkapcsolati titkokról vallott Vámos Erika

Sok év után végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got. Íny­csik­landó pár­kap­cso­lati rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot.

Íny­csik­landó pár­kap­cso­lati rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot.

Nehéz gyerekkoráról vallott Vámos Erika

Nehéz gyerekkoráról vallott Vámos Erika

Tel­je­sen egye­dül nőtt fel, saját ma­gá­tól kel­lett ön­ál­lóvá vál­nia.

A mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag tel­je­sen egye­dül nőtt fel, apja ha­lála után nem volt tá­ma­sza.

Sok év után megoldódhat Vámos Erika örökbefogadási ügye

Sok év után megoldódhat Vámos Erika örökbefogadási ügye

Az évek óta hú­zódó adop­tá­lási kál­vá­ri­ája mel­lett bim­bózó kap­cso­la­tá­ról is me­sélt.

Újabb meddőségi vizsgálat alá vetette magát Vámos Erika

Újabb meddőségi vizsgálat alá vetette magát Vámos Erika

A sze­relme ked­véért újabb ki­vizs­gá­lá­so­kon vett részt. Ezt az ered­ményt kapta.

A sze­relme ked­véért újabb ki­vizs­gá­lá­so­kon vett részt. Ezt az ered­ményt kapta.

Óriásit csalódott, de nem adja fel az örökbe fogadást a TV2 sztárja

Óriásit csalódott, de nem adja fel az örökbe fogadást a TV2 sztárja

Évek óta hú­zó­dik az örök­be­fo­ga­dási kál­vá­ri­ája. Az ál­tala örökbe fo­gadni kí­vánt gye­rek édes­apja azon­ban úgy dön­tött, nem mond le gyer­me­ké­ről.

Évek óta hú­zó­dik az örök­be­fo­ga­dási kál­vá­ri­ája. Az ál­tala örökbe fo­gadni kí­vánt gye­rek édes­apja azon­ban úgy dön­tött, nem mond le gyer­me­ké­ről.

Itt a vége! Nem fogadhat örökbe a TV2 sztárja

Itt a vége! Nem fogadhat örökbe a TV2 sztárja

Szak­má­já­ban si­ke­res, egyet­len dolog mégis útját állja a mű­sor­ve­zető-pro­du­cer tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­nak.

Szak­má­já­ban si­ke­res, egyet­len dolog mégis útját állja a mű­sor­ve­zető-pro­du­cer tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­nak.

Ezért nem fogadhat örökbe Vámos Erika!

Ezért nem fogadhat örökbe Vámos Erika!

Az örök­be­fo­ga­dás­sal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés nem zök­ke­nő­men­tes.

Az örök­be­fo­ga­dás­sal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zés nem zök­ke­nő­men­tes.

Saját magát hibáztatta Xantus Barbara, amiért megerőszakolták!

Saját magát hibáztatta Xantus Barbara, amiért megerőszakolták!

A szí­nésznő so­káig azt gon­dolta, hogy ő te­he­tett arról, hogy nemi erő­szak ál­do­zata lett. Őszin­tén me­sélt erről.

Felfedte szörnyű titkát Vámos Erika

Felfedte szörnyű titkát Vámos Erika

A mű­sor­ve­zető el­árulta múlt­já­nak talán leg­bor­zasz­tóbb él­mé­nyét, ami­kor ve­ze­tés köz­ben egy sú­lyos bal­ese­tet oko­zott.

A mű­sor­ve­zető el­árulta múlt­já­nak talán leg­bor­zasz­tóbb él­mé­nyét, ami­kor ve­ze­tés köz­ben egy sú­lyos bal­ese­tet oko­zott.

Karácsonyra megérkezhet Vámos Erika örökbe fogadott kislánya

Karácsonyra megérkezhet Vámos Erika örökbe fogadott kislánya

Erika álma ha­ma­ro­san tel­je­sül, ka­rá­csonyra Emma anyu­kája lehet, már csak pár pa­pírt kell alá­írni.

Újabb gondok hátráltatják az adoptálásban Vámos Erikát

Újabb gondok hátráltatják az adoptálásban Vámos Erikát

Előbb a bü­rok­rá­ci­á­val küz­dött, most pedig a vér sze­rinti szü­lők­kel.

Előbb a bü­rok­rá­ci­á­val küz­dött örökbe fo­ga­dott kis­lá­nyá­ért, most pedig a vér sze­rinti szü­lők­kel adód­tak prob­lé­mák.

Gombos Edina után újabb TV2-s sztár költözik Amerikába

Gombos Edina után újabb TV2-s sztár költözik Amerikába

New Yor­kot vá­lasz­totta.

Három hó­nap­pal Edina után most egyik kol­lé­ga­nője is be­je­len­tette, hogy a ten­ge­ren­tú­lon kezd új éle­tet. Ő New Yor­kot vá­lasz­totta.

Jogi akadály miatt nem fogadhat örökbe Vámos Erika!

Jogi akadály miatt nem fogadhat örökbe Vámos Erika!

Nyolc évvel ez­előtt adta be első örök­be­fo­ga­dási ké­rel­mét Vámos Erika, aki utol­jára azt nyi­lat­kozta, ka­rá­csonyra már nála lehet Emma.

Nyolc évvel ez­előtt adta be első örök­be­fo­ga­dási ké­rel­mét Vámos Erika, aki utol­jára azt nyi­lat­kozta, ka­rá­csonyra már nála lehet Emma. A Ri­post meg­tudta, hogy egy csa­lá­dot al­kot­nak-e már a pici lánnyal?

Máris újabb műsort kapott Kulcsár Edina

Máris újabb műsort kapott Kulcsár Edina

Vámos Erika ál­landó társa lesz a TestŐr című ma­ga­zin­ban.

A ta­va­lyi szép­ség­ki­rálynő alig pár napja de­bü­tált az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­je­ként, ám máris egy újabb le­he­tő­sé­get ka­pott a bi­zo­nyí­tásra.