Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Szívszorító fotót osztott meg Andy Vajna temetéséről Vajna Tímea

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át.

Az öz­vegy élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli át, az el­múlt egy hónap a gyász­ról és férje ma­gyar és ame­ri­kai bú­csúz­ta­tá­sá­ról szólt.

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Súlyos döntést hozott Vajna Tímea, teljesíti férje kérését

Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Ki­de­rült, hogy Los An­ge­les­ben, a csa­ládja mel­lett is nyu­god­hat­nak Andy Vajna ham­vai. Az öz­vegy a szí­vére hall­ga­tott.

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Felbukkant Andy Vajna első felesége: Cecilia megtörten nyilatkozott

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

Ce­ci­lia Mong is ott lehet Andy Vajna Los An­ge­les-i bú­csúz­ta­tó­ján.

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Kiderült, ekkor temetik el Andy Vajnát Amerikában

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Andy Vajna ham­va­i­nak egy ré­szét Los An­ge­les­ben he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Csúnyán elbánt a Story magazin Vajna Timi gyászoló húgával

Sza­vak sin­cse­nek arra a bá­nás­módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst.

Sza­vak sin­cse­nek arra a módra, aho­gyan a ma­ga­zin szó sze­rint ki­pen­de­rí­tette a fi­a­tal fo­tóst.

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Less be velünk Andy Vajna káprázatos otthonába!

Min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

A há­zas­pár 2013-ban köl­tö­zött be a négy­szin­tes, pazar ró­zsa­dombi vil­lába, ami min­den igé­nyü­ket ki­elé­gí­tette.

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll, min­dig van vele va­laki.

Ál­lí­tó­lag Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll, min­dig van vele va­laki.

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Vajna Timi kiválasztotta Andy Vajna sírhelyét

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Csü­tör­tö­kön, Bu­da­pes­ten te­me­tik el a ma­gyar film­pro­du­cert. A Fi­u­mei úti te­me­tő­ben lesz a végső nyug­he­lye.

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

Ők voltak a legfontosabb nők Andy Vajna életében

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

A vi­lág­hírű fil­mes ba­rát­női kö­zött szí­nésznő és mo­dell is volt, ám ma­gán­éle­tét min­dig óvta.

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Megható üzenettel búcsúzik elhunyt férjétől Vajna Tímea

Kö­zös­ségi ol­da­lán em­lé­ke­zett meg.

Az öz­vegy a kö­zös­ségi ol­da­lán is meg­em­lé­ke­zett Andyről.

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

Aranyos videó, így szereti Vajna Timi macskáját Arnold Schwarzenegger!

A vi­lág­hírű szí­nész nem­ré­gi­ben Vaj­náék­nál va­cso­rá­zott, ahol min­den­nél job­ban imádta a há­zas­pár há­zi­ál­la­tait.

Megkaptuk a fotókat: így ünnepelt Andy Vajna és Arnold Schwarzenegger

Megkaptuk a fotókat: így ünnepelt Andy Vajna és Arnold Schwarzenegger

Hosszú évek óta szo­ros ba­rát­sá­got ápol a szí­nés­szel.

A film­ügyi kor­mány­biz­tos hosszú évek óta szo­ros ba­rát­sá­got ápol a szí­nés­szel.

Ez durva, Vajna Tímea rajongója ezt tette magával

Ez durva, Vajna Tímea rajongója ezt tette magával

Ezt bi­zony már nem lehet vissza­csi­nálni, még Timi is meg­le­pő­dött azon, mennyire me­ré­szek a ra­jon­gói...

Ezt bi­zony már nem lehet vissza­csi­nálni, még Timi is meg­le­pő­dött azon, mennyire me­ré­szek a ra­jon­gói...

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Fokozott felügyelet alatt áll Vajna Tímea a műtét után

Túl van a be­avat­ko­zá­son.

Andy Vajna fe­le­sége az Ins­tag­ram-ol­da­lán adta hírül, hogy túl van a be­avat­ko­zá­son.

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Még a héten megfoganhat Andy Vajna gyereke

Timi el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Timi fo­lya­ma­to­san posz­tol, el­kezdte a lom­bik­prog­ra­mot!

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Örömteli hírt jelentett be Vajna Tímea: ezért takargatta a hasát

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be.

A csi­nos üz­let­asszony az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be kö­ve­tő­i­nek a rész­le­tek­ről.

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Egy szál melltartóban öleli szőrös kedvencét Vajna Timi

Timi oda­van a macs­ká­kért...

Timi oda­van a macs­ká­kért és ezt a sze­re­te­tet gyak­ran meg is mu­tatja a kö­zös­ségi ol­da­la­kon. A leg­újabb képen több lát­ni­való is akad.

Szuper szexi: Csak némi hab takarja Vajna Timi testét

Szuper szexi: Csak némi hab takarja Vajna Timi testét

Timi egy ideje vissza­fogta magát...

Timi egy ideje vissza­fogta magát, és bár posz­tolt dögös fo­tó­kat, a tes­tét min­dig ta­karta va­lami. Jó, most sem lát­szik min­den, de ruha nincs!

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Min­denki meg­döb­bent a vál­to­zá­son!

Gesz­te­nye­barna fri­zu­rája mára szinte a gyö­nyörű üz­let­asszony véd­je­gyévé vált. Min­denki meg­döb­bent, ami­kor szexi vörös tin­csek­kel vil­lan­tott!

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Nehéz időszak: fél éve nem élnek együtt Vajna Timiék

Bár tu­da­to­san vá­lasz­totta a kü­lön­élést a Vajna-há­zas­pár, azt mond­ják, na­gyon meg­vi­seli őket ez a hely­zet.

Bár tu­da­to­san vá­lasz­totta a kü­lön­élést a Vajna-há­zas­pár, azt mond­ják, na­gyon meg­vi­seli őket ez a hely­zet.

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Hatalmas bejelentést tett Vajna Timi

Andy Vajna har­minc­négy éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen. Végre ki­de­rült, mikor ér­kez­het a trón­örö­kös..

Andy Vajna har­minc­négy éves fe­le­sége jö­vő­beni ter­ve­i­ről me­sélt rész­le­te­sen. Végre ki­de­rült, mikor ér­kez­het a trón­örö­kös..

Megint egy világsztár szelfizett Vajna Timivel

Megint egy világsztár szelfizett Vajna Timivel

Ked­venc ren­de­ző­jé­vel ta­lál­ko­zott.

Vajna Timi je­len­leg is Los An­ge­les­ben tölti ide­jét, ahol szinte na­ponta bot­lik bele vi­lág­sztá­rokba. Most ked­venc ren­de­ző­jé­vel hozta össze a sors.

Micsoda buli, világsztárokkal ünnepelt Vajna Timi

Micsoda buli, világsztárokkal ünnepelt Vajna Timi

Kü­lön­le­ges ese­ményre hív­ták meg.

Andy Vajna fe­le­sé­gét kü­lön­le­ges ese­ményre hív­ták meg a minap Los An­ge­les­ben.

Minden látszott: kivillantak Vajna Timi meztelen mellei

Minden látszott: kivillantak Vajna Timi meztelen mellei

Vajna Timi éppen Ibi­zán nya­ral, ahon­nan egy elég pi­káns képet is posz­tolt.

Vajna Timi éppen Ibi­zán nya­ral, ahon­nan egy elég pi­káns képet is posz­tolt.

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Vége, ezért nem szervez több szépségversenyt Vajna Tímea!

Andy Vajna csi­nos fe­le­sége je­len­leg kül­föl­dön él, de el­árulta, mivel fog­lal­kozna szí­ve­sen a jö­vő­ben.

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Vajna Timi végre újra találkozott családjával Cannes-ban

Andy Vajna végre a fe­le­sé­gé­vel lehet, akit a csa­ládja is meg­lá­to­ga­tott kül­föl­dön.

Akár össze is jöhet: Oscar-díjra gyúr Vajna Timi

Akár össze is jöhet: Oscar-díjra gyúr Vajna Timi

Timi egyre in­kább ked­vet kap a fil­me­zés­hez, il­letve a szí­nész­ke­dés­hez. És még te­het­sége is van.

Timi egyre in­kább ked­vet kap a fil­me­zés­hez, il­letve a szí­nész­ke­dés­hez. Ez utób­bi­ban egyéb­ként igen te­het­sé­ges­nek is mu­tat­ko­zik, és ezt nem akár­kik ál­lít­ják róla.

Jósnőnek állt Vajna Timi

Jósnőnek állt Vajna Timi

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt. Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény.

Egy ma­gyar ta­nács­adót, Ba­ra­nyi Rozit hívta ott­ho­nába Gol­die Hawn, ahová Vajna Timi is hi­va­ta­los volt.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Min­den­nap be­szél­nek.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got.

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Keményen megizzasztották Vajna Timit

Vajna Timi jó ideje a ten­ge­ren­tú­lon tölti min­den­nap­jait, de per­sze ott sem fe­led­ke­zik meg az edzés­ről, és sze­ren­csére kö­ve­tő­i­ről sem.

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Kismamaként térhet haza Amerikából Vajna Timi

Lom­bik­prog­ramra ké­szül­nek.

Andy Vajna és fe­le­sége jó ideje be­szél­nek arról, hogy sze­ret­né­nek közös gyer­me­ket, de hogy pon­to­san mi­korra ter­ve­zik, arról eddig nem esett szó.

A mellbimbója is kivillant a szexi hálóingből Vajna Timinek

A mellbimbója is kivillant a szexi hálóingből Vajna Timinek

Imád szexi ké­pe­ket posz­tolni ma­gá­ról Vajna Tímea, a ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére...

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki menti is őket.

Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hoppá, váratlan fordulat: Vajna Tímea külföldre költözik férje nélkül

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak. Kül­föl­dön várja az új élete.

Hosszú időre bú­csút int Ma­gyar­or­szág­nak Vajna Timi. Kül­föl­dön várja az új élete, de Andy nem köl­tö­zik el vele.

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Egy macska sem élvezi úgy a luxust, mint Vajna Timi kedvencei

Köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát.

Andy Vajna fe­le­sé­gé­ről köz­tu­dott, hogy óri­ási ál­lat­ba­rát hí­ré­ben áll. Két cso­da­szép ci­cá­já­nak min­dent megad, amit csak tud.

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

Hoppá: Nem hiszed el, kivel találkozott Vajna Tímea

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!

A csi­nos üz­let­asszony pil­la­na­tok alatt meg­ta­lálta a közös han­got a ma­gya­rok egyik leg­na­gyobb ked­ven­cé­vel!

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Vajna Timi merész dekoltázsa ellopta a showt a Golden Globe-on

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Andy Vajna dögös fe­le­sége be­vál­la­lós sze­re­lést öl­tött ma­gára.

Eláll a szavad Vajna Timi gömbölyű popsijától

Eláll a szavad Vajna Timi gömbölyű popsijától

Át­lát­szó, fe­ne­ket alig ta­karó há­ló­ing­ben mu­tatta meg magát Andy Vajna fe­le­sége.

Át­lát­szó, fe­ne­ket alig ta­karó há­ló­ing­ben mu­tatta meg magát Andy Vajna fe­le­sége.A sze­xis fotót fel­te­he­tően férje ké­szí­tette, amit Timit meg is osz­tott Ins­tag­ram ol­da­lán. Nincs is mit ta­kar­gat­nia a Miss Uni­verse Hun­gary jog­tu­laj­do­no­sá­nak, tö­ké­le­tes az alakja.

Az első interjú a legszebb magyar lánnyal

Az első interjú a legszebb magyar lánnyal

A Miss Uni­verse Hun­gary győz­tese...

A Miss Uni­verse Hun­gary győz­tese a ko­ro­ná­zása utáni per­cek­ben alig tu­dott meg­szó­lalni meg­le­pe­té­sé­ben.

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

Megszületett a döntés: ő lett a szépségkirálynő!

16 lány közt di­a­dal­mas­ko­dott.

A Miss Uni­verse 2016 végső me­ző­nyébe a 16 leg­szebb lány ke­rül­he­tett be. S hogy ki lett a győz­tes?

Vajna Timi lenyomta a hobbitokat

Vajna Timi
lenyomta
a hobbitokat

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat, sok­kal több em­bert ér­de­kel­tek a szép lá­nyok, mint a ba­rát­sá­gos hob­bi­tok.

A Miss Uni­verse Hun­gary le­győzte a ve­tély­tár­sa­kat, sok­kal több em­bert ér­de­kel­tek a szép lá­nyok, mint a ba­rát­sá­gos hob­bi­tok.

Hidegzuhany érte Andy Vajnát

Hidegzuhany érte Andy Vajnát a felesége szépségversenyén

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt... Nem csi­nált nagy ügyet a vizes ing­ből, ne­ve­tett, majd újra he­lyet fog­lalt.

A mi­nisz­teri biz­tos fe­le­sége ren­dez­vé­nyét lá­to­gatta meg, de az egyik tán­cos pro­duk­ció alatt na­gyon pórul járt... Nem csi­nált nagy ügyet a vizes ing­ből, ne­ve­tett, majd újra he­lyet fog­lalt.

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

Lebuktatta magát: így szépítkezik Vajna Timi

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt olyan lel­kes lett, hogy nem bírt ma­gá­val: élő­ben je­lent­ke­zett be a backs­tage-ből, meg­mu­tatva, mi is zaj­lik ott.

A Miss Uni­verse 2016 dön­tője előtt olyan lel­kes lett, hogy nem bírt ma­gá­val: élő­ben je­lent­ke­zett be a backs­tage-ből.

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Nézd meg bikiniben Magyarország 16 legszebb lányát

Va­sár­nap ki­de­rül, kié lesz a ko­rona...

Va­sár­nap este ki­de­rül, kié lesz a ko­rona a Miss Uni­verse Hun­gary dön­tő­jé­ben. A zsű­ri­nek idén sem lesz könnyű dolga, annyi szent...

Falatnyi bikiniben villantottak cicit Vajna Timi lányai

Falatnyi bikiniben villantottak cicit Vajna Timi lányai

Ilyen forró vi­deót még nem lát­tál!

Ilyen forró vi­deót még nem lát­tál a Miss Uni­verse Hun­gary idei dön­tő­se­i­ről!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Ez tör­tént a szín­fa­lak mö­gött!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Komoly fenyegetést kapott Vajna Tímea

Komoly fenyegetést kapott Vajna Tímea

A fán­kozó új­ra­nyi­tása nem min­den­ki­nek nyerte el a tet­szé­sét.

A fán­kozó új­ra­nyi­tása nem min­den­ki­nek nyerte el a tet­szé­sét.

Brutális hátdekoltázzsal jelent meg a stúdióban Vajna Timi!

Brutális hátdekoltázzsal jelent meg a stúdióban Vajna Timi!

Az üz­let­asszony a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jére lá­to­ga­tott el szexi öl­tö­zék­ben.

Az üz­let­asszony a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jére lá­to­ga­tott el szexi öl­tö­zék­ben.

Cápák közé küldte szépségeit Vajna Tímea

Cápák közé küldte szépségeit Vajna Tímea

Skor­piók közé nyúl­tak, órás­kí­gyót si­mo­gat­tak, hal­szem­ből és po­lip­ból ké­szí­tett mixet kel­lett in­niuk a Miss Uni­verse szép­ség­ki­rálynő je­lölt­je­i­nek.

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Vajna Tímea újra kinyitotta a fánkozóját!

Bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt.

Az üz­let­asszony bol­do­gan je­len­tette be az öröm­hírt a Fa­ce­boo­kon.

Vajna Tímea bikinis fotójától beindult a fantáziánk...

Vajna Tímea bikinis fotójától beindult a fantáziánk...

Hiába a hosszú hét­vége, az idő­já­rás nem iga­zán ke­gyes hoz­zánk. Talán éppen ezért ment a világ másik fe­lére.

Hiába a hosszú hét­vége, az idő­já­rás nem iga­zán ke­gyes hoz­zánk. Talán éppen ezért ment a világ másik fe­lére.

Teljesen kikelt magából Hajdú Péter

Teljesen kikelt magából Hajdú Péter

Ijesztő stí­lus­ban re­a­gált a minap tör­tén­tekre.

A nép­szerű té­vé­sztár a kö­zös­ségi ol­da­lán fa­kadt ki. Ijesztő stí­lus­ban re­a­gált a minap tör­tén­tekre.

Sosem találnád ki, mit csinált Vajna Tímea a világsztárok törzshelyén!

Sosem találnád ki, mit csinált Vajna Tímea a világsztárok törzshelyén!

A csi­nos üz­let­asszony Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, de a ba­rá­tai így sem fe­led­kez­tek meg róla.

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Mindenkit megetetett Vajna Timi!

Vajna Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit szerda este, bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján, ahol egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni.

Vajna Timi szó sze­rint jól­la­ka­tott min­den­kit szerda este, bel­vá­rosi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­ján, ahol egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni.

Megható videó: Vajna Tímeáék már a családalapításra készülnek?

Megható videó: Vajna Tímeáék már a családalapításra készülnek?

A há­zas­pár egy ba­rát­juk kis­lá­nyá­val fog­lal­ko­zott, Tímea meg­ha­tó­dott.

A há­zas­pár egy ba­rát­juk kis­lá­nyá­val fog­lal­ko­zott, Tímea meg­ha­tó­dott.

Így változtak meg kedvenc sztárjaink első instagramos fotójuk óta

Így változtak meg kedvenc sztárjaink első instagramos fotójuk óta

Alig hit­tünk a sze­münk­nek! Hi­he­tet­len, mi­csoda át­ala­ku­lá­son men­tek ke­resz­tül a hazai sztár­vi­lág leg­jobb női.

Vajna Tímea szörfdeszkás képeinél szexibbet ma már nem látsz!

Vajna Tímea szörfdeszkás képeinél szexibbet ma már nem látsz!

Az üz­let­asszony Ma­libu strand­ján oko­zott forró pil­la­na­to­kat a tö­ké­le­te­sen ki­dol­go­zott tes­té­vel.

Tőle örökölte szépségét Vajna Tímea

Tőle örökölte szépségét Vajna Tímea

A ma­gyar üz­let­asszony kü­lön­le­ges képet tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Le sem ta­gad­hatná, kire ütött a csa­lád­já­ból...

A ma­gyar üz­let­asszony kü­lön­le­ges képet tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán. Le sem ta­gad­hatná, kire ütött a csa­lád­já­ból...

Ördögien dögös az angyalszárnyas Vajna Tímea

Ördögien dögös az angyalszárnyas Vajna Tímea

Andy Vajna ifjú neje iga­zán kü­lön­le­ges par­ti­szet­tet vá­lasz­tott ma­gá­nak, ami min­den férfi fan­tá­zi­á­ját meg­moz­gatja.

Andy Vajna ifjú neje iga­zán kü­lön­le­ges par­ti­szet­tet vá­lasz­tott ma­gá­nak, ami min­den férfi fan­tá­zi­á­ját meg­moz­gatja.

Különleges erővel bíró jóshoz fordult Hajdú Péter és Vajna Tímea

Különleges erővel bíró jóshoz fordult Hajdú Péter és Vajna Tímea

A Rozi nevű jós­nő­höz nem csak sztá­rok, de be­fo­lyá­sos em­be­rek, sőt, po­li­ti­ku­sok is for­dul­nak se­gít­sé­gért.

A Rozi nevű jós­nő­höz nem csak sztá­rok, de be­fo­lyá­sos em­be­rek, sőt, po­li­ti­ku­sok is for­dul­nak se­gít­sé­gért.

Vízválasztóhoz érkezett Vajna Tímea házassága!

Vízválasztóhoz érkezett Vajna Tímea házassága!

Hét éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

A kor­mány­biz­tos és fe­le­sége három éve há­za­sod­tak össze, ők pedig azóta is sze­rel­me­sek egy­másba.

Ugyanott bulizott Vajna Tímea és a nőveréssel vádolt Johnny Depp!

Ugyanott bulizott Vajna Tímea és a nőveréssel vádolt Johnny Depp!

Andy Vajna és fe­le­sége Ibi­zán pi­he­nik ki az év­köz­beni fá­ra­dal­ma­kat, köz­ben pedig a leg­na­gyobb sztá­rok­kal bu­liz­nak.

Ezt látnod kell: Vajna Timi mellei fittyet hánytak a gravitációra!

Ezt látnod kell: Vajna Timi mellei fittyet hánytak a gravitációra!

Ért­he­tet­len, ho­gyan ma­radt a he­lyén a ma­gyar üz­let­asszony for­más melle.

Fura lények oldalán villantotta meg bikinis testét Vajna Timi

Fura lények oldalán villantotta meg bikinis testét Vajna Timi

Ott­hon él­vezte a nya­rat.

Saját me­den­cé­jük­ben él­vezte a nyári nap­sü­tést Andy Vajna dögös neje, és nem volt egye­dül...

Vajna Tímea kibuggyanó melleitől garantáltan jó lesz az éjszakád!

Vajna Tímea kibuggyanó melleitől garantáltan jó lesz az éjszakád!

Nem bánod meg, ha ezzel a lát­vánnyal zárod a hetet!

Nem bánod meg, ha ezzel a lát­vánnyal zárod a hetet!

Vajna Timi a legdögösebb üzletasszony

Vajna Timi a legdögösebb üzletasszony

Andy Vajna fe­le­sége leg­újabb fo­tó­já­val meg­mu­tatta, hogy mi­lyen is az a dö­gö­sen ele­gáns az üz­leti élet­ben.

Andy Vajna fe­le­sége leg­újabb fo­tó­já­val meg­mu­tatta, hogy mi­lyen is az a dö­gö­sen ele­gáns az üz­leti élet­ben.

Folyamatosan aggódik a szeretteiért Vajna Tímea

Folyamatosan aggódik a szeretteiért Vajna Tímea

Andy Vajna fe­le­sége fél egy eset­le­ges ter­ror­tá­ma­dás­tól.

Andy Vajna fe­le­sége fél egy eset­le­ges ter­ror­tá­ma­dás­tól.

Vajna Tímea szexi haspólóban villantotta meg dögös alakját

Vajna Tímea szexi haspólóban villantotta meg dögös alakját

Timi és ki­rály­női kü­lö­nít­mé­nye szom­ba­ton a Ba­la­ton So­un­don bu­liz­tak ki­csit.

Ezért jó Vajna Timi kutyájának lenni!

Ezért jó Vajna Timi kutyájának lenni!

Timi sze­reti az ál­la­to­kat, és ahogy el­néz­zük, az ál­la­tok is sze­re­tik őt.

Timi sze­reti az ál­la­to­kat, és ahogy el­néz­zük, az ál­la­tok is sze­re­tik a csi­nos üz­let­asszonyt. Ami biz­tos, így még nem lát­tad ját­sza­dozni a kor­mány­biz­tos ifjú fe­le­sé­gét!

Vajna Timi hamarosan amerikai sztárokkal forgat

Vajna Timi hamarosan amerikai sztárokkal forgat

Sze­relme nél­kül bu­li­zott a Ba­la­to­non Timi, aki­nek nem so­kára ka­mera elé kell áll­nia. Hol­ly­woodi sztá­rok ol­da­lán fog sze­re­pelni.

Sze­relme nél­kül bu­li­zott a Ba­la­to­non Timi, aki­nek nem so­kára ka­mera elé kell áll­nia. Hol­ly­woodi sztá­rok ol­da­lán fog sze­re­pelni.

Egy időre elhagyja férjét Vajna Timi

Egy időre elhagyja férjét Vajna Timi

A pár kö­zött min­den rend­ben van, de idén nem ter­vez­nek közös nya­ra­lást Timi el­fog­lalt­sága miatt. Ős­szel pedig fogja magát az ifjú fe­le­ség és át­te­szi szék­he­lyét a ten­ge­ren­túlra.

A pár kö­zött min­den rend­ben van, de idén nem ter­vez­nek közös nya­ra­lást Timi el­fog­lalt­sága miatt. Ős­szel pedig fogja magát az ifjú fe­le­ség és át­te­szi szék­he­lyét a ten­ge­ren­túlra.

A fürdőruhában villantó Vajna Tímeánál nincs jobb hétindító látvány!

A fürdőruhában villantó Vajna Tímeánál nincs jobb hétindító látvány!

Andy Vajna fe­le­sége a cannes-i film­fesz­ti­vált kö­ve­tően Olasz­or­szág­ban mu­tatta meg, hogy ő az or­szág egyik leg­dö­gö­sebb nője.

Vajna Tímea a cannes-i filmfesztivál legdögösebb látnivalója

Vajna Tímea a cannes-i filmfesztivál legdögösebb látnivalója

Ahogy ta­valy, úgy idén is meg­lá­to­gatta a leg­na­gyobb eu­ró­pai fil­mes fesz­ti­vált Andy Vajna fe­le­sége.

Szexi hálóingben mutatta meg tökéletes fenekét Vajna Timi

Szexi hálóingben mutatta meg tökéletes fenekét Vajna Timi

Le­g­újabb fo­tóin va­dító fe­hér­ne­mű­ben néz a római messze­ségbe.

Vaj­náné Ins­tag­ram-ol­da­lára posz­tolt leg­újabb fo­tóin va­dító fe­hér­ne­mű­ben néz a római messze­ségbe.

Vajna Tímea: Szorongó típus vagyok!

Vajna Tímea: Szorongó típus vagyok!

Andy Vajna fe­le­sé­gét sok­szor csú­fol­ták ko­ráb­ban ki­né­zete miatt, ami még a mai napig be­fo­lyá­solja az éle­tét. Őszin­tén me­sélt az őt ért tá­ma­dá­sok­ról.

Andy Vajna fe­le­sége sok­szor mu­tatta már meg cso­dás alak­ját, tö­ké­le­tes ido­mait el­nézve pedig eszünkbe sem jutna, hogy ré­geb­ben pont kül­seje miatt ke­rült a tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zébe. Timit ko­ráb­ban mégis na­gyon sokan pisz­kál­ták emi­att, amit a mai napig nem tud el­fe­lej­teni.

Kórházba került Vajnáék háziállata! Súlyos az állapota!

Kórházba került Vajnáék háziállata! Súlyos az állapota!

A ka­kadu le­nyelt egy fém­da­ra­bot, na­po­kig élet-halál kö­zött le­be­gett! A há­zas­pár na­gyon ag­gó­dik ked­ven­céért!

A ka­kadu le­nyelt egy fém­da­ra­bot, na­po­kig élet-halál kö­zött le­be­gett! A há­zas­pár na­gyon ag­gó­dik ked­ven­céért!

Vajna Tímea felvette a világ legdögösebb fürdőruháját

Vajna Tímea felvette a világ legdögösebb fürdőruháját

Sze­ren­csére nem gar­bó­ban bu­li­zik.

Andy Vajna fe­le­sége el­ug­rott egy ki­csit bu­lizni Ka­li­for­ni­ába, és sze­ren­csére nem gar­bó­ban és over­áll­ban teszi mind­ezt.

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.