Vadon Jani

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a be­szél­ge­tés.

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a reg­geli be­szél­ge­tés.

Reagált Zámbó Árpy: Miért kell személyeskedni?

Reagált Zámbó Árpy: Miért kell személyeskedni?

Jimmy test­vére ki­fa­kadt.

Zámbó Jimmy test­vére úgy dön­tött, han­got ad nem­tet­szé­sé­nek, mi­u­tán a rá­di­ó­ban hosszan gú­nyol­ták az ál­tala ter­ve­zett uta­zást.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Félreérthető videó: de mit művel a kezével Vadon Jani?

Dur­ván két­ér­telmű fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­ről. Ezt lát­nod kell!

Dur­ván két­ér­telmű fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­ről. Ezt lát­nod kell!

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

A ve­szély­től sem riad vissza.

A rá­diós min­dent be­vál­lal, még a ve­szé­lyes hely­ze­tek­től sem riad vissza.

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ra­jon­góit is meg­lepte!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte!

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

El­ké­pesztő, mit tet­tek a nép­szerű rá­di­ó­sok a Ba­lázsék reg­geli adá­sá­ban.

El­ké­pesztő, mit tet­tek a nép­szerű rá­di­ó­sok a Ba­lázsék reg­geli adá­sá­ban.

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­ma­nen.

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

A mes­ter­hár­mas pén­tek dél­után je­len­tette be a dön­tést, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem hasz­nál­hat­ják többé a Reg­geli Show meg­ne­ve­zést.

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Jó ideje megy a her­ce­hurca Ba­lázsék és egy­kori mun­ka­adó­juk kö­zött a nagy si­kerű reg­geli rá­dió­mű­sor neve körül.

Rendőrök vitték el Rákóczi Ferit

Rendőrök vitték el Rákóczi Ferit

Hi­he­tet­len aján­dék­kal lep­ték meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sai Rá­kó­czi Ferit. Fo­galma sem volt hová vi­szik a rend­őrök, ahol egy kü­lön­le­ges aján­dék­kal is meg­lep­ték.

Hi­he­tet­len aján­dék­kal lep­ték meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sai Rá­kó­czi Ferit.

Rendkívüli bejelentést tett Sebestyén Balázs: Ezt nem gondoltad volna!

Rendkívüli bejelentést tett Sebestyén Balázs: Ezt nem gondoltad volna!

A Reg­geli Show mű­sor­ve­ze­tői teg­nap óta láz­ban tar­tot­ták kö­zön­sé­gü­ket!

A Reg­geli Show mű­sor­ve­ze­tői teg­nap óta láz­ban tar­tot­ták kö­zön­sé­gü­ket!

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Valódi úriemberrel szokott hálni Vadon Jani

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik velük...

Egy ti­tok­za­tos nemes úr lakik együtt a mű­sor­ve­zető csa­lád­já­val, és hol Ja­ni­val és fe­le­sé­gé­vel al­szik, hol kis­lá­nyuk­kal!

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

Dagad a Morning Show-botrány: Bosszút akartak állni Balázsékon

A rá­diós eddig hall­ga­tott a tör­tén­tek­ről. Most el­mondta az igaz­sá­got.

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Horváth Éva Vadon Janival cicázott

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Egy kü­lön­le­ges, macs­kák­kal teli bel­vá­rosi ká­vé­zó­ban ta­lál­koz­tak!

Megmentették egy család életét Balázsék

Megmentették egy család életét Balázsék

Ja­nuár kö­ze­pén hal­lot­tunk elő­ször a ma­jos­há­zai csa­lád­ról.

Ja­nuár kö­ze­pén hal­lot­tunk elő­ször arról a ma­jos­há­zai csa­lád­ról, akik­nek le­égett az ott­ho­nuk és gya­kor­la­ti­lag föl­dön­fu­tóvá vál­tak.

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ez az a nap, amikor bolondot csináltak Sebestyén Balázsból

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte, hogy ké­szül va­lami el­lene, és nem is csal­ták meg ezek a meg­ér­zé­sek.

Ba­lázs már kedd kora reg­gel érezte, hogy ké­szül va­lami el­lene, és nem is csal­ták meg ezek a meg­ér­zé­sek.

Sebestyén Balázs nőt keres

Sebestyén Balázs nőt keres

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat.

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat.

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről. Drága volt.

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről, ami­kor egy köz­le­mény­ből tud­ták meg: más­nap nem kell be­men­niük dol­gozni. Drága válás lett a vége.

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

Hétfő reg­gel Se­bes­tyén Ba­lázsék nem ké­szí­te­nek mű­sort.

Hétfő reg­gel Se­bes­tyén Ba­lázsék nem ké­szí­te­nek mű­sort.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Jaj! Élő adásban vizsgálták meg Balázs prosztatáját

Jaj! Élő adásban vizsgálták meg Balázs prosztatáját

Vadon Jani veg­zálta.

Hála az élő vi­deó­be­je­lent­ke­zé­sek ko­rá­nak, élő­ben kö­vet­het­tük, ahogy dr. Vadon há­tul­ról veg­zálja Se­bes­tyén Ba­lázst...

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta őket.

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta a Mor­ning Show egy­kori stáb­ját.

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből, amit szerda reg­gel mu­tat­tak be Ba­lázsék.

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből, amit szerda reg­gel mu­tat­tak be Ba­lázsék. Vi­gyá­zat has­fá­jós rö­hö­gés vár­ható!

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Hiába sze­ret­tük volna vé­gig­kö­vetni vissza­té­ré­sü­ket, ki­sebb-na­gyobb aka­dá­lyokba üt­köz­tünk!

Hiába sze­ret­tük volna vé­gig­kö­vetni vissza­té­ré­sü­ket, ki­sebb-na­gyobb aka­dá­lyokba üt­köz­tünk!

Balázs bevallotta: Lelkileg kikészült

Balázs bevallotta: Lelkileg kikészült

Az utolsó napok pedig vég­képp be­tet­ték a kaput náluk...

A no­vem­ber, de tu­laj­don­kép­pen már az utolsó hó­na­pok sem múl­tak el nyom­ta­la­nul a honi rá­di­ó­zás leg­hall­ga­tot­tabb tri­ó­já­nak lel­ké­ben. Az utolsó napok vég­képp be­tet­ték a kaput...

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A Ri­post­nak re­a­gált a Mor­ning Show meg­szű­nése után fel­röp­pent plety­kákra.

Háborognak az átejtett Morning Show-rajongók

Háborognak az átejtett Morning Show-rajongók

Nagy iz­ga­lom­mal vár­ták a Rádió Rock szer­dai adá­sát. Mégis ha­tal­ma­sat kel­lett csa­lód­niuk...

Nagy iz­ga­lom­mal vár­ták a ra­jon­gók a Rádió Rock szer­dai adá­sát. Mégis ha­tal­ma­sat kel­lett csa­lód­niuk...

Így búcsúznak a rajongók a Morning Show-tól

Van három perced a Morning Show-ra? Ezt nézd

Alig több mint 24 órája hall­ga­tott el mil­liók ked­venc reg­geli rá­dió­mű­sora, a Mor­ning Show, de a ke­dé­lyek nem csil­la­pod­nak.

Alig több mint 24 órája hall­ga­tott el mil­liók ked­venc reg­geli rá­dió­mű­sora, a Mor­ning Show, és a ke­dé­lyek nem csil­la­pod­nak. A nyi­lat­ko­zat­há­bo­rú­ban üde szín­folt lehet ez a három per­ces bú­csú­vi­deó, ami­ben benne van a hét év min­den je­len­tős pil­la­nata.

Ha lemaradtál: Itt a Morning Show utolsó órája a Class FM-en

Ha lemaradtál: Itt a Morning Show utolsó órája a Class FM-en

Hét év után be­fe­jez­ték Ba­lázsék.

Hét év után be­fe­jez­ték Ba­lázsék a Mor­ning Show-t a Class FM-en.

Adás közben vették el a netet és a kávégépet Sebestyén Balázséktól!

Adás közben vették el a netet és a kávégépet Sebestyén Balázséktól!

Mél­tat­lan, ami tör­tént a Mor­ning Show mun­ka­tár­sa­i­val! A ma reg­geli adás­ban bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek Ba­lázs­ék­kal!

Balázsék döntöttek! Befejezték

Balázsék döntöttek! Befejezték

Szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Bár csü­tör­tö­kön is meg­szó­lal­ná­nak, a rá­diós tri­um­vi­rá­tus dön­tött, és szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Pedofil leselkedik a magyar műsorvezető gyerekeire

Pedofil leselkedik a magyar műsorvezető gyerekeire

Rá­kó­czi Feri kissé fe­szült lett...

Rá­kó­czi Feri első gon­do­lata az volt, hogy addig üti a le­sel­ke­dőt, amíg az mozog. Ért­he­tőek az in­du­la­tai.

Megalázó: Sebestyén Balázsékat biztonsági őrök kísérik a rádióban - videó

Megalázó: Sebestyén Balázsékat biztonsági őrök kísérik a rádióban - videó

Min­den lé­pé­sü­ket fi­gyeli a rádió tu­laj­do­nosa.

Min­den lé­pé­sü­ket fi­gyeli a rádió tu­laj­do­nosa.

Bréking! Vége a Morning Show-nak

Bréking! Vége a Morning Show-nak

A Class FM köz­le­mény­ben tu­datta a hírt, hogy nincs to­vább!

A Class FM köz­le­mény­ben tu­datta, hogy na­pok­kal a rádió el­hall­ga­tása előtt meg­szün­teti a reg­geli mű­sor­sáv­ban egyed­ural­kodó Mor­ning Show-t.

Így csináltak hülyét magukból Sebestyén Balázsék

Így csináltak hülyét magukból Sebestyén Balázsék

A ba­rát­sá­gért min­dent!

A ba­rát­sá­gért min­dent! Ba­lázsék nem min­den­napi hú­zás­sal lep­ték meg a Rap­ülök egy­kori front­em­be­rét.

Így reagált Bochkor Sebestyén Balázsék gondjára

Így reagált Bochkor Sebestyén Balázsék gondjára

Boch­kor Gábor pon­to­san tudja, min megy most ke­resz­tül Se­bes­tyén Ba­lázs.

Boch­kor Gábor pon­to­san tudja, min megy most ke­resz­tül Se­bes­tyén Ba­lázs. Annak ide­jén ő is járt ha­sonló ci­pő­ben.

Ennyi volt? Komoly gondba kerültek Sebestyén Balázsék

Ennyi volt? Komoly gondba kerültek Sebestyén Balázsék

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és tár­sa­i­nak ha­ma­ro­san le­zá­rul­hat egy kor­szak az éle­té­ben...

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és tár­sa­i­nak ha­ma­ro­san le­zá­rul­hat egy kor­szak az éle­té­ben...

Tibi atya Sebestyén Balázsékkal csapott oda még egyet Oravecz Nórának

Tibi atya Sebestyén Balázsékkal csapott oda még egyet Oravecz Nórának

A ma­gyar mé­dia­tör­té­ne­lem leg­na­gyobb Fa­ce­book-há­bo­rúja még min­dig nem csi­tul.

Sztárokat is kiborít a taxis tüntetés!

A sztárokat is kiborítja a taxis tüntetés!

Ért­he­tően nekik sem tet­szik, hogy a ta­xi­sok meg­bé­nít­ják Bu­da­pes­tet.

So­kad­szorra is meg­bé­ní­tot­ták Bu­da­pest köz­le­ke­dé­sét a ta­xi­sok. Ez pedig ért­he­tően so­kak­nak nem tet­szik.

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

A csü­tör­tök reg­geli Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia Rá­kó­czi Fe­ri­nek, hála a kol­lé­gá­i­nak.

A csü­tör­tök reg­geli Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia Rá­kó­czi Fe­ri­nek, hála a kol­lé­gá­i­nak.

Nyomoznak Sebestyén Balázsék ellopott pénze után

Nyomoznak Sebestyén Balázsék ellopott pénze után

Múlt héten fe­dez­ték fel a Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői, hogy va­laki el­vitte az össze­gyűj­tött pén­zü­ket.

Múlt héten fe­dez­ték fel a Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői, hogy va­laki el­vitte az össze­gyűj­tött pén­zü­ket.

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

Meg is szűn­het a Mor­ning Show.

A Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ismét ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak ta­lált több mű­sor­ele­met is a Mor­ning Show-ban, ami akár a rádió meg­szű­né­sé­vel is jár­hat.

Sebestyén Balázs fura módszerrel lassítja az öregedését

Sebestyén Balázs fura módszerrel lassítja az öregedését

A mű­sor­ve­zető Tar­zanná vált.

A mű­sor­ve­zető vic­ces pil­la­na­to­kat szer­zett a hall­ga­tók­nak, ami­kor Tar­zan-üvöl­tés­sel és kü­lön­böző arc­já­té­kok­kal pró­bálta ki­si­mí­tani rán­cait.

Ellopták Sebestyén Balázsék pénzét

Ellopták Sebestyén Balázsék pénzét

Szo­morú meg­le­pe­tés várta pén­tek reg­gel a Mor­ning Show hár­mas­fo­ga­tát. Egy is­me­ret­len ugyanis ki­fosz­totta azt a per­selyt, amibe Ba­lázs, Jani és Feri gyűj­töt­tek.

Szo­morú meg­le­pe­tés várta pén­tek reg­gel a Mor­ning Show hár­mas­fo­ga­tát. Egy is­me­ret­len ugyanis ki­fosz­totta azt a per­selyt, mely­ben Ba­lázs, Jani és Feri gyűj­töt­ték azt a pénzt, amit rossz szo­ká­saik miatt do­bál­tak be már las­san egy éve.

Ijesztő külsővel sokkolta rajongóit a népszerű magyar műsorvezető

Ijesztő külsővel sokkolta rajongóit Vadon Jani

Lát­tad már sá­padt arc­cal, go­nosz bo­hóc­ként vi­gyo­rogni?

Lát­tad már sá­padt arc­cal, go­nosz bo­hóc­ként vi­gyo­rogni? Most meg­te­he­ted, hi­szen a nép­szerű rá­diós egy al­kal­ma­zás se­gít­sé­gé­vel Jo­kerré masz­kí­rozta magát, a videó pedig egy­ből fel is ke­rült az Ins­tag­ramra.

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Hi­va­ta­lossá vált, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.

Ki­de­rült, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.

Fenékmosóból ivott Vadon Jani

Fenékmosóból ivott Vadon Jani

Meg­hök­kentő fotó ké­szült Vadon Ja­ni­ról a Mor­ning Show-ban.

Meg­hök­kentő fotó ké­szült Vadon Ja­ni­ról a Mor­ning Show or­szág­járó tur­néja alatt. Seb­es­tény Ba­lázs mű­sor­ve­ze­tő­társa egy bi­dé­ből töl­tötte fel a po­ha­rát.

Undorító élősködőkkel él Sebestyén Balázs

Undorító élősködőkkel él Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető ott­ho­nát el­lep­ték a liszt­ku­ka­cok.

A mű­sor­ve­zető ott­ho­nát el­lep­ték a liszt­ku­ka­cok, ő pedig tel­je­sen pá­nikba esett, mert se­hogy sem tud meg­sza­ba­dulni a kel­le­met­len lár­vák­tól.

A magyar sztárvilág leghíresebb férficsókjai

A magyar sztárvilág leghíresebb férficsókjai

Nem Majka és Csonka And­rás vol­tak az elsők, akik a híres honi férfiak közül egyik nem­tár­suk­kal forr­tak össze csók­ban.

Elég nagy vissz­han­got vál­tott ki Majka és Csonka And­rás csókja a va­sár­napi Sz­tár­ban sztár adá­sá­ban. A pi­káns és egy­ben vic­ces je­le­net pedig eszünkbe jut­tatta, hogy bi­zony ko­ráb­ban is el­csat­tant már nem egy em­lé­ke­ze­tes csók a hazai híres férfiak kö­zött. Lás­suk!

Jó ötletnek tartja a szvingerezést Sebestyén Balázs

Jó ötletnek tartja a szvingerezést Sebestyén Balázs

Rá­kó­czi Feri és Vadon Jani is egyet­ért.

Ba­lázsék el­ját­szot­tak a gon­do­lat­tal, hogy mi­lyen is lehet az, ami­kor az ember szvin­ger-klubba indul. Mind­há­rom mű­sor­ve­ze­tő­nek tet­szett az ötlet.

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Leg­alábbis amennyi­ben mű­sor­ve­ze­tő­társa, Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit, akkor azt Ba­lázs imá­dott haj­ko­ro­nája bánja.

Leg­alábbis amennyi­ben mű­sor­ve­ze­tő­társa, Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit, akkor azt Ba­lázs imá­dott haj­ko­ro­nája bánja.

Szinte meztelen kollégáját ölelgette Sebestyén Balázs - Fotó

Szinte meztelen kollégáját ölelgette Sebestyén Balázs - Fotó

Vadon Jani be­vál­lalta! Csak egy pe­len­ká­nak is be­illő fehér rongy ta­karta leg­in­ti­mebb test­ré­szét.

Élő adásban szurkálták meg Rákóczi Ferit - Videó

Élő adásban szurkálták meg Rákóczi Ferit - Videó

Pró­bál le­szokni a do­hány­zás­ról, ezért ma reg­gel a Mor­ning Show-ban egy aku­punk­tú­rás ke­ze­lés­sel lep­ték meg.

A rá­diós pró­bál le­szokni a do­hány­zás­ról, ezért ma reg­gel a Mor­ning Show-ban egy aku­punk­tú­rás ke­ze­lés­sel lep­ték meg mű­sor­ve­zető tár­sai, hogy se­gít­se­nek neki.

Kasza Tibi dalban szólt be Sebestyén Balázsnak

Kasza Tibi dalban szólt be Sebestyén Balázsnak

Kasza Tibi egy ideje a dob­szerkó rabja lett. Így ez a hang­szer az alapja új da­locs­ká­já­nak, amely szeg­ről, vég­ről a fo­gyó­kú­rá­ról szól. Per­sze amo­lyan Ti­bi­sen.