Tóth Vera

Nagy csalódás: új párja miatt veszítette el a barátait Tóth Vera

Nagy csalódás: új párja miatt veszítette el a barátait Tóth Vera

Sokan azok közül, aki­ket a ba­rát­já­nak vélt, el­for­dul­tak tőle a bol­dog­sága miatt.

Sokan azok közül, aki­ket a ba­rát­já­nak vélt, el­for­dul­tak tőle a bol­dog­sága miatt.

FRISS HÍREK

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Jót tesz neki a sze­re­lem.

Jót tesz neki a sze­re­lem. Tel­je­sen ki­vi­rult az utóbbi hó­na­pok alatt az arany­hangú éne­kesnő.

Szívszorító szavak, nem enyhül Tóth Vera gyásza

Szívszorító szavak, nem enyhül Tóth Vera gyásza

Az arany­hangú éne­kesnő meg­ható módon em­lé­ke­zik a 2017-ben el­hunyt Fá­bián Ju­lira.

Az arany­hangú éne­kesnő meg­ható módon em­lé­ke­zik a 2017-ben el­hunyt Fá­bián Ju­lira.

Tóth Vera: Nagyon furcsa érzés, hogy nagynéni leszek!

Tóth Vera: Nagyon furcsa érzés, hogy nagynéni leszek!

Az éne­kesnő már alig várja, hogy ke­zé­ben tart­hassa Ga­biék ba­bá­ját, azon­ban még fur­csa neki a vál­to­zás.

Az éne­kesnő már alig várja, hogy ke­zé­ben tart­hassa Ga­biék ba­bá­ját, azon­ban még fur­csa neki a vál­to­zás.

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

Aggódik Tóth Vera szerelme: vészjósló fotót mutatott

A ven­dég­lá­tóst is érin­tette az el­múlt napok idő­já­rása, erről pedig egy fotót is meg­osz­tott.

A ven­dég­lá­tóst is érin­tette az el­múlt napok idő­já­rása.

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út.

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő na­gyon si­ke­res.

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli.

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli, nő­vére őszin­tén val­lott arról, hogy Ga­bi­nak mire van most leg­in­kább szük­sége.

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult, ami­óta újra sze­rel­mes, és már a csa­lád­ala­pí­tásra is ké­szen áll.

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult, ami­óta újra sze­rel­mes, és már arra is ké­szen áll, hogy be­le­kezd­je­nek a csa­lád­ala­pí­tásba.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha.

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha, úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit.

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fotók és vi­deók alap­ján az éne­kesnő az egyik leg­ke­mé­nyebb edzés­tí­pus­sal for­málja a tes­tét.

Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fotók és vi­deók alap­ján az éne­kesnő az egyik leg­ke­mé­nyebb edzés­tí­pus­sal for­málja a tes­tét. Hi­he­tet­len, hogy mire képes az alak­jáért. Az jól lát­szik, hogy meg­éri.

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban? Mutatjuk...

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban?

Noha a két nép­szerű férfi más szak­má­ban je­les­ke­dik, abban mind­ket­ten egyet­ér­te­nek, hogy ra­jon­ga­nak a finom höl­gye­kért.

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Tóth Vera nagy bejelentést tett a magánéletéről, íme a közlemény

Az éne­kesnő sze­retne végre tiszta vizet ön­teni a po­hárba és kéri a sajtó meg­ér­té­sét.

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Ez a sármos séf Tóth Vera új szerelme, mindenki rá tippel

Vele ro­man­ti­ká­zott Mad­rid­ban!

Az éne­kesnő hiába tett meg min­dent, hogy el­tit­kolja új ked­vese ki­lé­tét, a kel­le­té­nél kissé több in­for­má­ciót cse­peg­te­tett.

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az első intim fotó: Ő Tóth Vera új szerelme

Az éne­kesnő a spa­nyol fő­vá­ros­ban, Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról! Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Az éne­kesnő Mad­rid­ban ro­man­ti­ká­zik a ti­tok­za­tos hó­do­ló­val, aki azon­nal le­vette őt a lá­bá­ról!

Szexi fotó: fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera

Szexi fotó: fürdőruhában mutatta meg magát Tóth Vera

Az éne­kesnő egyre me­ré­szebb ké­pe­ket oszt meg kö­zös­ségi ol­da­lán.

Tóth Vera merész fotójától még a rajongók is elámultak

Tóth Vera merész fotójától még a rajongók is elámultak

Tóth Vera merész fotójától még a rajongók is elámultak

Ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Az éne­kesnő az el­múlt évekbne ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, leg­újabb fo­tó­ján pedig iga­zán szem­be­szökő a vál­to­zás.

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Váratlan fordulat Tóth Vera magánéletében, megszólalt az énekesnő

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Talán maga se gon­dolta volna, hogy ez meg­tör­té­nik!

Egyre bátrabb: Melltartó nélkül pózol Tóth Vera

Egyre bátrabb: Melltartó nélkül pózol Tóth Vera

Vera gya­kor­la­ti­lag ugyan­azt en­ged­heti meg ma­gá­nak, mint min­den ma is­mert iga­zán dögös sztár.

Vera gya­kor­la­ti­lag ugyan­azt en­ged­heti meg ma­gá­nak, mint min­den ma is­mert iga­zán dögös sztár. Nincs már mit ta­kar­gat­nia!

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Megdöbbentő, mi történt Tóth Vera hangjával

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Tóth Vera ötven ki­ló­tól sza­ba­dult meg, tel­je­sen át­ala­kult. Az éne­kesnő fo­gyá­sá­nak azon­ban nem várt kö­vet­kez­mé­nye is lett.

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Dögös fotóval nyitja az újévet Tóth Vera

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban.

Az éne­kesnő el­ké­pesz­tően si­ke­res évet zárt 2018-ban. Ren­ge­te­get kon­cer­te­zett és mel­les­leg fo­lya­ma­to­san ol­vad­tak le róla a kilók...

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 éves hazánk legnagyobb showja

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show, ami sokak éle­tét vál­toz­tatta meg.

15 évvel ez­előtt ezen a napon az egész or­szág fe­szül­ten fi­gyelte a TV2 kép­er­nyő­jét, hi­szen el­in­dult a show.

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját. A Víg­szín­házba nem akárki kí­sérte el. Egy igazi "űr­lény" kí­sérte el.

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját. A Víg­szín­házba nem akárki kí­sérte el.

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Keményen beszóltak az énekesnőnek: Frappáns választ adott Tóth Vera

Köz­tu­dott, hogy az éne­kesnő imádja a ku­tyá­kat, je­len­leg is fal­ká­nyi négy­lá­bú­val él együtt.

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Hihetetlen kilátás: Ide költözött a népszerű magyar énekesnő

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Tóth Vera jól dön­tött, ami­kor a köl­tö­zést vá­lasz­totta. Ezért min­den­képp meg­érte.

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

Szívszorító módon emlékezik az egy éve elhunyt Fábián Julira Tóth Vera

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot.

De­cem­ber 16-án adta fel Fá­bián Juli szer­ve­zete a har­cot, egy éve nincs kö­zöt­tünk.

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Van remény: újabb fordulat Tóth Vera drámájában

Az éne­kesnő már szak­ér­tők­kel dol­go­zik, hogy si­ker­rel meg­ta­lál­ják ku­tyá­ját, Car­lost.

Az éne­kesnő már szak­ér­tők­kel dol­go­zik, hogy si­ker­rel meg­ta­lál­ják ku­tyá­ját, Car­lost.

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Már 300-an keresik Tóth Vera kutyusát: Csatlakozz

Három napja nincs meg Car­los.

Az éne­kes­nő­nek va­sár­nap óta se éj­jele, se nap­pala. Azóta pró­bálja ugyanis meg­fogni el­kó­bo­rolt ku­tyá­ját, ami sok­kos ál­la­pot­ban van.

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

Kétségbeesetten kér segítséget Tóth Vera: összefogtak érte a sztárok

El­szö­kött az éne­kesnő négy­lá­búja. Min­den­kit az ál­la­tot ke­resi. Az egész ma­gyar sztár­vi­lág se­gíti Verát.

Nagy a baj, Tóth Vera lemondta az összes koncertjét

Nagy a baj, Tóth Vera lemondta az összes koncertjét

Verát el­til­totta or­vosa az ének­lés­től.

Verát el­til­totta or­vosa az ének­lés­től.

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Ez durva, poloskák lepték el Tóth Vera házát

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val, elő­ször a re­csegő padló oko­zott neki fej­tö­rést, most pedig ez...

Az éne­kes­nő­nek meg­gyű­lik a baja új ott­ho­ná­val, elő­ször a re­csegő padló oko­zott neki fej­tö­rést, most pedig ez...

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Nem titok, hogy az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot.

Nem titok, hogy a hú­gá­hoz ha­son­lóan az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot. Vajon mi­lyen szán­dék hú­zó­dik meg a dolog mö­gött?

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Ez durva, véres támadás áldozata lett Tóth Vera

Vera gyor­san meg­osz­totta a hírt.

Az éne­kesnő azon­nal tu­datta a hírt ra­jon­gó­i­val.

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen kilátás nyílik Tóth Vera új otthonából

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Tóth Vera nem­rég új éle­tet kez­dett és úgy lát­szik, na­gyon jól dön­tött.

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Vera egy ki­lenc­ve­nes évek­beli fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit. Esz­mé­let­len cukik vol­tak test­vé­ré­vel!

Vera egy ki­lenc­ve­nes évek­beli fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Hú ez forró: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

Hú ez forró: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

Tóth Vera ki­vet­kő­zött ma­gá­ból.

Tóth Vera szó sze­rint ki­vet­kő­zött ma­gá­ból, de az biz­tos, hogy ennek sokan örül­tek.

Merész fotó, szexi fürdőruhában pózol a magyar énekesnő

Merész fotó, szexi fürdőruhában pózol a magyar énekesnő

Vera a köl­tö­zés köz­ben ta­lált egy kis időt a pi­he­nésre. Well­ness köz­ben büsz­kén mu­tatja meg alak­ját!

Vera a köl­tö­zés köz­ben ta­lált egy kis időt a pi­he­nésre. Well­ness köz­ben büsz­kén mu­tatja meg alak­ját! Az utóbbi idő­ben amúgy is bá­mu­la­tos át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül az éne­kesnő, aki igazi bomba for­má­ban van.

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Nem múlik a fájdalom: még mindig gyászol Tóth Vera

Az éne­kesnő kép­te­len túl­tenni magát leg­jobb ba­rát­nője ha­lá­lán. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne em­lé­kezne meg róla.

Az éne­kesnő kép­te­len túl­tenni magát leg­jobb ba­rát­nője ha­lá­lán. Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne em­lé­kezne meg róla.

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált, meg is osz­totta, ami­nek több más sztár is meg­örült.

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera megmutatta, kivel bújt ágyba

Tóth Vera a szom­bat dél­utánt is az ágy­ban töl­tötte, de nem egye­dül.

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

Ebből baj lehet: betiltott gyógyszert szed Tóth Vera

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek be­teg­sége miatt ren­ge­teg or­vos­ságra van szük­sége.

Itt az igazság! Tóth Vera elárulta, mire vágyik

Itt az igazság! Tóth Vera elárulta, mire vágyik

Az éne­kesnő elég rég­óta szingli, ott­ho­nát öt ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg.

Az éne­kesnő elég rég­óta szingli, ott­ho­nát öt ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg. Na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, egy igaz társra, aki­vel meg­oszt­hatja az él­mé­nyeit és a min­den­nap­jait. Ám addig is, amíg nem ta­lálja meg a nagy Őt: sokat dol­go­zik, de arra azért ügyel, hogy min­dig jus­son ideje a ba­rá­ta­ira is.

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát és ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Meghökkentő fotó: őszintén vallott súlyproblémáiról Tóth Vera!

Az éne­kesnő hosszú éve­ken át küz­dött a súly­fe­les­le­gé­vel, amit aztán si­ke­re­sen le­adott.

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Szomorú fotót tett közzé kedvencéről Tóth Vera

Az éne­kesnő va­sár­nap még ön­fe­led­ten bu­li­zott a Szi­ge­ten, hét­főn vi­szont rossz hírt ka­pott.

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Ez a valóság! Így néz ki Tóth Vera fürdőruhában

Az éne­kesnő Cap­rin nya­ral.

Az éne­kesnő a gyö­nyörű olasz szi­ge­ten, Cap­rin nya­ral a ba­rá­ta­i­val. Sokat ki­rán­dul­nak, de per­sze a nagy me­leg­ben gyak­ran meg­már­tóz­nak a ten­ger­ben is.

Ez a pasi csúnyán rákattant a szuper dögös Tóth Verára

Ez a pasi csúnyán rákattant a szuper dögös Tóth Verára

Az éne­kesnő nap­ról napra dö­gö­sebb.

Az éne­kesnő nap­ról napra dö­gö­sebb, hi­szen már 45 ki­ló­tól sza­ba­dult meg. A vál­to­zás bi­zony sze­met szúrt a pa­sik­nak is.

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Tóth Vera nagyon kiakadt, felháborító dolog történt vele a reptéren

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de...

Az éne­kesnő épp Ná­poly­ból utazna haza, de a ké­nyel­mes­nek tűnő re­pü­lés va­ló­sá­gos rém­álommá vált.

Bikinire vetkőzött: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

Bikinire vetkőzött: Megmutatta formás kebleit Tóth Vera

El­jött a nya­ra­lás ideje.

El­jött a nya­ra­lás ideje, Tóth Vera is a meg­ér­de­melt pi­he­né­sét tölti Olasz­or­szág­ban.

Megrázó kitárulkozás, fájdalmairól vallott Tóth Vera

Megrázó kitárulkozás, fájdalmairól vallott Tóth Vera

A be­avat­ko­zás utáni idő­ről be­szélt.

A be­avat­ko­zás után gon­dot je­len­tett szá­mára az evés és az ivás, rosszul­lé­tei is vol­tak.

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete.

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete 2 évvel ez­előtti by­pass­mű­tétje óta.

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Így élvezi a szexet, intim titkairól vallott a magyar énekesnő

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés egész éle­tére ha­tás­sal volt.

Tóth Vera azt mondja, a fo­gyás­sal még sze­xu­á­lis élete is meg­vál­to­zott. A súly­vesz­tés min­denre ha­tás­sal volt.

Hatalmas dolgot vett a szájába Tóth Vera, ez nem semmi

Hatalmas dolgot vett a szájába Tóth Vera, ez nem semmi

Az éne­kesnő nem fogta vissza magát.

Az éne­kesnő nem fogta vissza magát szom­bat este, tel­jes erő­be­do­bás­sal bu­li­zott.

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

Végre mindenki megnyugodhat, Tóth Vera nagy bejelentést tett

A gyö­nyörű éne­kesnő nem tit­kolja, na­gyon bol­dog. Leg­jobb ba­rátja, Mu­ja­hid Zol­tán ugyanis le­dip­lo­má­zott.

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Tóth Vera szívszorító levelet írt az elhunyt Fábián Julinak

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. Fá­bián Juli ha­lála min­den­kit meg­ren­dí­tett.

Hét­főn lett volna 38 éves a tra­gi­kus sorsú éne­kesnő. A cso­dá­la­tos hangú Fá­bián Juli ha­lála nem­csak csa­lád­ját, de az egész ze­nész­szak­mát meg­ren­dí­tette. Így csa­ládja és kö­zeli is­me­rő­sei nem sok­kal a te­me­tése után lét­re­hoz­tak egy ala­pít­ványt beteg ze­né­szek se­gí­té­sére.

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Nem takargatta, Tóth Vera dekoltázsától leesik az állad

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Mi­csoda fotó! A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő csep­pet sem volt szé­gyen­lős.

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Intim felvétel: Fürdés közben fotózta magát Tóth Vera

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet.

Rit­kán oszt meg ma­gá­ról ilyen képet a szexi éne­kesnő!

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Őrület a pesti plázában: Sztárok lepték el az új üzletet

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók...

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a vá­sár­lók, ami­kor egy­más után pil­lan­tot­ták meg az is­me­rős ar­co­kat, akik az újon­nan nyílt üz­let­ben vá­lo­gat­tak.

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Keresztes Ildikó a botrányról: Nem vagyok alkoholista

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja őt al­ko­ho­liz­mus­sal. Itt a vá­la­sza!

Az éne­kesnő nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor azzal szem­be­sült, hogy az egyik ma­ga­zin cím­la­pon vá­dolja őt al­ko­ho­liz­mus­sal. Itt a vá­la­sza!

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Tóth Vera olyat tett, amire ko­ráb­ban soha nem volt példa! Mell­tartó nél­kül pó­zolt a ka­me­rá­nak. Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Beteg gyermekekkel tettek csodát sztárjaink

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a gyer­kő­cök ar­cára.

Idén is sztá­rok sora tett meg min­dent annak ér­de­ké­ben, hogy mo­solyt csal­ja­nak a kór­ház­ban ke­zelt gyer­kő­cök ar­cára a Szi­vár­vány Gyer­mek­na­pon.

Kiakadt az énekesnő, aljasan visszaéltek Tóth Vera nevével

Kiakadt az énekesnő, aljasan visszaéltek Tóth Vera nevével

Egy rek­lám­hoz hasz­nál­ták fel a nevét.

Egy fo­gyasz­tó­szer­hez ké­szí­tet­tek a ne­vé­vel és ar­cá­val rek­lá­mot, pedig ő sosem hasz­nált ilyes­mit.

Újabb magyar sztár döntött úgy, elhagyja hazánkat

Újabb magyar sztár döntött úgy, elhagyja hazánkat

Tóth Vera gyors dön­tést ho­zott.

Tóth Vera vá­rat­la­nul hozta meg dön­té­sét, és vette meg re­pü­lő­je­gyét Bar­ce­lo­nába. A gyö­nyörű éne­kesnő az el­múlt idő­szak­ban ki­csit túl­haj­totta magát.

Ganxsta Zolee durván beszólt Rippel Ferinek, ebből baj lesz

Ganxsta Zolee durván beszólt Rippel Ferinek, ebből baj lesz

El­mondta a vé­le­mé­nyét az ar­tis­tá­ról.

A nép­szerű rap­per ken­dő­zet­le­nül mondta el a vé­le­mé­nyét az ar­tis­tá­ról.

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Nem semmi: Újabb brutális fogyás Tóth Vera családjában

Tóth Vera édes­anyja is el­szánt.

Tóth Vera után édes­anyja is el­szánta magát a fo­gyásra és lát­vá­nyos ered­ményt ért el.

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Megtudtuk, így reagált Király Linda Rippel Feri mocskolódására

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki Rip­pel Feri szem­te­len vi­sel­ke­dése miatt. Tóth Vera tá­lalt ki a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki Rip­pel Feri szem­te­len vi­sel­ke­dése miatt.

Megszólalt Rippel Feri Tóth Vera megalázása után: durva, mit mondott

Megszólalt Rippel Feri Tóth Vera megalázása után: durva, mit mondott

A fel­há­bo­rító tör­tén­tek­ről az éne­kesnő maga szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Így búcsúztak el a tragikusan elhunyt magyar énekesnőtől, mindenki sírt

Meg­ható és szí­vet me­len­gető volt a fi­a­ta­lon el­hunyt Fá­bián Juli em­lé­kére szer­ve­zett kon­cert a Bu­da­pest Park­ban.

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Tóth Vera ágyából jelentjük: Megtelt

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a he­lyi­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Az éne­kesnő so­sincs egye­dül a há­ló­szo­bá­já­ban, rá­adá­sul ez tör­té­nik, ha el­hagyja a he­lyi­sé­get. Ve­rá­nál ők az élet csá­szá­rai.

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Aggódik Tóth Vera, orvosok segítségét kérte

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Min­denki mi­előbbi gyó­gyu­lást kí­vánt az éne­kesnő házi ked­ven­cé­nek, Car­los­nak.

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Elképesztő reakciót váltott ki Tóth Vera egész alakos fotója

Rég lát­tunk már ilyen át­ala­ku­lást!

Rég lát­tunk már ilyen fan­tasz­ti­kus át­ala­ku­lást!

Ezt is bevállalta, így még sosem láttuk Tóth Verát

Ezt is bevállalta, így még sosem láttuk Tóth Verát

Az ágy­ban fo­tózta magát.

A te­het­sé­ges éne­kesnő az ágy­ban fo­tózta magát, ra­jon­gói pedig ér­té­kel­ték a gesz­tust.

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot, Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie.

Az éne­kesnő már eddig is ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, de még sok meg­pró­bál­ta­tás vár rá. Tóth Vera élete két évvel ez­előtt vett ko­moly for­du­la­tot, ami­kor gyo­mor­szű­kítő mű­tét­nek ve­tette alá magát. Az éne­kesnő azóta 45 kilót fo­gyott, de a kí­vánt alak el­éré­sé­nek ér­de­ké­ben sűrűn kell kés alá fe­küd­nie.

Mi történt? Kórházi ágyból posztolt Tóth Vera

Mi történt? Kórházi ágyból posztolt Tóth Vera

Az éne­kesnő nem min­den­napi fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val. Tóth Vera teg­nap ün­ne­pelte új­já­szü­le­té­sét.

A nép­szerű éne­kesnő nem min­den­napi fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val. Tóth Vera teg­nap ün­ne­pelte má­so­dik szü­le­tés­nap­ját.

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Nagyon nincs jól Tóth Vera

Nagyon nincs jól Tóth Vera

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Ag­gód­nak a ra­jon­gók!

Az éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be az ál­la­po­tá­ról. Ag­gód­nak a ra­jon­gók!

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben.

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben, ekkor ün­nepli má­so­dik szü­le­tés­nap­ját!

Bevállalós: Meztelen férfiak és nők közt ünnepelt Tóth Vera

Bevállalós: Meztelen férfiak és nők közt ünnepelt Tóth Vera

A hét­vé­gén 33. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő éne­kesnő ba­rát­nője, Pász­tor Anna he­do­nista par­ti­ján kezdte a bu­li­zást.

A hét­vé­gén 33. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő éne­kesnő ba­rát­nője, Pász­tor Anna he­do­nista par­ti­ján kezdte a bu­li­zást. Az ext­ra­va­gáns elő­adó már má­sod­jára szer­ve­zett paj­zán ren­dez­vényt, ahol bármi meg­tör­tén­het. A par­tin min­den az ero­ti­ká­ról szólt.

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

Zavarba ejtő fotó: Tóth Vera egyre bevállalósabb!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

A nép­szerű éne­kesnő ra­jon­gói nem hit­tek a sze­mük­nek! Zá­po­roz­tak is a hoz­zá­szó­lá­sok a fo­tó­hoz!

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Nagy az öröm a családban: óriási bejelentést tett Tóth Vera

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt a ra­jon­gók­kal!

Kiakadt Tóth Vera: a Facebookon üzent

Kiakadt Tóth Vera: a Facebookon üzent

Úgy tűnik, Majka sor­sára ju­tott Tóth Vera.

Úgy tűnik, Majka sor­sára ju­tott Tóth Vera. Sze­rinte ugyanis a rap­per­hez ha­son­lóan őt is szán­dé­ko­san mel­lő­zik a hazai rá­diók.