Tóth Gabi

Kiakadtak a magyar sztárok: ez tiszteletlen és undorító!

Kiakadtak a magyar sztárok: ez tiszteletlen és undorító!

A Cser­no­bil so­ro­zat miatt újabb őrü­let lá­tott nap­vi­lá­got. Sokan ki­buk­tak mi­atta.

A Cser­no­bil so­ro­zat miatt újabb őrü­let lá­tott nap­vi­lá­got. Sokan ki­buk­tak mi­atta.

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

Komoly döntés: ez mindent megváltoztathat Tóth Gabi életében

El­árulta, hogy vő­le­gé­nyé­vel gon­dol­koz­nak az adop­tá­lá­son is.

El­árulta, hogy vő­le­gé­nyé­vel gon­dol­koz­nak az adop­tá­lá­son is.

Egy ország várta: megmutatta gömbölyödő pocakját Tóth Gabi

Egy ország várta: megmutatta gömbölyödő pocakját Tóth Gabi

A vá­ran­dós sztár­éne­kesnő áp­ri­lis végén kö­zölte az öröm­teli hírt.

A vá­ran­dós sztár­éne­kesnő áp­ri­lis végén kö­zölte az öröm­teli hírt.

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

Közeledik a nagy nap: esküvőjéről beszélt Tóth Gabi

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

A vá­ran­dós sztár­éne­kes­nőt áp­ri­lis kö­ze­pén je­gyezte el sze­relme, Kra­usz Gábor.

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Nincs jól Tóth Gabi: Vera elmondta, hogy érzi magát a terhes énekesnő

Az ének­eső je­len­leg a vá­ran­dós­sá­gá­nak nehéz sza­ka­szát éli, nő­vére őszin­tén val­lott arról, hogy Ga­bi­nak mire van most leg­in­kább szük­sége.

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út.

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás.

Tóth Gabi megkapta babája genetikai leleteit: itt a diagnózis

Tóth Gabi megkapta babája genetikai leleteit: itt a diagnózis

Az arany­hangú éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hí­rek­ről. Sőt egy fotót is csa­tolt.

Az arany­hangú éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a hí­rek­ről.

Terhessége ellenére sem lép vissza a műsortól Tóth Gabi

Terhessége ellenére sem lép vissza a műsortól Tóth Gabi

Az éne­kesnő már alig várja, hogy el­kez­dőd­jön szá­mára a munka a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­ban. Min­den mást le­mon­dott...

Az éne­kesnő már alig várja, hogy el­kez­dőd­jön szá­mára a munka a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­ban. Min­den mást le­mon­dott...

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Ezért irigyelhetik most sokan a várandós Tóth Gabit

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Tóth Gabi nem­rég je­len­tette be, hogy vá­ran­dós és ezzel egy­ide­jű­leg le­mondta a fel­lé­pé­sit is.

Máris kiderült Tóth Gabi babájának neme?

Máris kiderült Tóth Gabi babájának neme?

A kis­mama áp­ri­lis végén je­len­tette be, hogy anya lesz.

A kis­mama áp­ri­lis végén je­len­tette be, hogy sze­rel­mé­vel, Kra­usz Gá­bor­ral szü­lői örö­mök elé néz­nek.

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Bevallotta, erre minden nap szakít időt a várandós Tóth Gabi

Meg­lepő, hogy mire vá­gyik a csi­nos éne­kesnő, ami­óta kis­ba­bát hord a szíve alatt. Min­dent a ba­báért?!

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Meglepő, mit mondott nagymamája Tóth Gabi terhességéről

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Az éne­kesnő ma­mája hó­na­pok­kal ez­előtt kü­lö­nös dol­got mon­dott uno­ká­já­nak, ami cso­dá­la­tos módon va­lóra vált.

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Itt a bizonyíték: Előre lehetett tudni, hogy anya lesz Tóth Gabi

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda!

Tóth Ga­bi­val meg­tör­tént a csoda! Bár az or­vo­sok sok-sok évvel ez­előtt azt mond­ták neki, hogy nem lehet ter­mé­sze­tes úton gye­reke, té­ved­tek.

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Na­gyon bol­do­gok a ked­ve­sé­vel.

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Ők a Budapest Dal 2019 nyertesei, így zajlott a gála

Ők a Budapest Dal 2019 nyertesei, így zajlott a gála

Nehéz dön­tése volt a zsű­ri­nek.

Nehéz dön­tése volt a zsű­ri­nek, hi­szen több száz, erős szer­ze­mény­ből kel­lett vá­lo­gat­nia.

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

Gyászol Tóth Gabi: óriási veszteség érte

15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, most pedig ször­nyű bánat.

Az éne­kesnő és test­vére szá­mára fon­tos nap a mai: 15 éve ha­tal­mas bol­dog­ság érte őket, napra pon­to­san más­fél év­ti­zed­del ké­sőbb pedig ször­nyű bánat.

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Tóth Gabi és Majka du­ett­jé­vel a spor­to­lást sze­rette volna nép­sze­rű­sí­teni.

Tóth Gabi és az ózdi rap­per, Majka du­ett­jé­vel a spor­to­lást sze­rette volna nép­sze­rű­sí­teni.

Örömhírt jelentett be Tóth Gabi, szerelme megkérte a kezét

Örömhírt jelentett be Tóth Gabi, szerelme megkérte a kezét

Ő pedig igent mon­dott.

"A leg­biz­to­sabb IGEN, amit va­laha mond­hat­tam!" Nagy az öröm az éne­kes­nő­ék­nél!

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Elárult magát: így védekezik Tóth Gabi

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már nem tö­rő­dik velük.

Tóth Gabi so­káig adott a ká­ro­gók sza­vára, de már egy jó ideje nem tö­rő­dik velük.

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantottak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik.

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

Sosem látott gyerekkori fotók: így nézett ki Tóth Vera és húga, Gabi

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

A két éne­kesnő min­dig is szo­ros kap­cso­lat­ban állt egy­más­sal.

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Csodálatos évfordulót ünnepelt Tóth Gabi

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja...

Az éne­kesnő szá­mára kü­lö­nös je­len­tő­ség­gel bír a sze­rel­me­sek napja, hi­szen egy éve, éppen ilyen­kor ta­lált rá a bol­dog­ságra.

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Hihetetlen levelet kapott Tóth Gabi: Aki érti, szóljon

Hogy mondja?

Az éne­kesnő hozzá van szokva a kü­lön­le­ges le­ve­lek­hez, de amit ma ka­pott, az az ő in­ger­kü­szö­bét is meg­ha­ladta.

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Óriási döntést hozott Tóth Gabi, Krausz Gáborral jöhet a baba!

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Az éne­kesnő nem­rég ün­ne­pelte az egy­éves év­for­du­ló­ját a ked­ve­sé­vel, és úgy érzi, a sztár­séf mel­lett meg­ta­lálta a lelki tár­sát.

Megdöbbentő bejelentést tett Tóth Gabi és Majka, erre készülnek

Megdöbbentő bejelentést tett Tóth Gabi és Majka, erre készülnek

Ra­jon­góik, és ők is évek óta erre vár­tak.

Ra­jon­góik, és ők is évek óta erre vár­tak.

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Hihetetlen, hol kapott szerelmes üzenetet Tóth Gabi

Itt fe­dezte fel...

Ha az ember lánya-fia sze­rel­mes, bár­hol képes meg­látni az apró, szív­hez szóló üze­ne­te­ket. Gabi most itt fe­dezte fel...

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Nagyon kiakadt Tóth Gabi, durva, mit terjesztenek róla

Nagyon kiakadt Tóth Gabi, durva, mit terjesztenek róla

Bár az éne­kesnő sok­szor lát utál­ko­zást a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, ezt most nem hagyta annyi­ban!

Bár az éne­kesnő sok­szor lát utál­ko­zást a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, ezt most nem hagyta annyi­ban!

Ez meglepő: Elhagyta az országot a szülinapos Tóth Gabi

Ez meglepő: Elhagyta Magyarországot a születésnapját ünneplő Tóth Gabi

Gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a szü­li­na­pos éne­kesnő! Ked­vese, Kra­usz Gábor lepte meg a ki­ruc­ca­nás­sal.

Iga­zán gyö­nyörű he­lyen ün­ne­pel a héten szü­le­tés­nap­ját tartó éne­kesnő! Nem akárki re­pí­tette a fel­le­gekbe a 31 esz­ten­dős Tóth Gabit! Máris jön­nek a rész­le­tek, no meg egy hi­he­tet­le­nül álmos szelfi sokak szó­ki­mondó ked­ven­cé­ről!

Megdöbbentek a rajongók, 17 éves fotó került elő Tóth Gabiról

Megdöbbentek a rajongók, 17 éves fotó került elő Tóth Gabiról

Az éne­kesnő csu­pán ti­zen­négy éves volt, ami­kor a kép ké­szült, ám már akkor is ön­fe­led­ten állt a szín­pa­don.

Az éne­kesnő csu­pán 14 éves volt, ami­kor a kép ké­szült, ám már akkor is ön­fe­led­ten állt a szín­pa­don.

Kiborult Tóth Gabi, durván kiosztotta a fiatal lányokat!

Kiborult Tóth Gabi, durván kiosztotta a fiatal lányokat!

Ke­mény kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg.

Az éne­kesnő ke­mény kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg a ti­nik­kel kap­cso­la­to­san, de hogy mi vál­tott ki be­lőle ek­kora dühöt, azt nem lehet tudni.

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

Tóth Gabi nagyon megváltozott, egészen meglepő az új külseje

A sző­ke­sége már a múlté.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő szőke fri­zu­rája már a múlté. Tip­pelj, mi­lyen színre vál­tott?! Most pedig kat­tints a he­lyes vá­la­szért!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

Durva botrány, az emeletről dobálta ki húga cuccait Tóth Vera!

A két éne­kesnő szak­ma­i­lag sosem ri­va­li­zált egy­más­sal, de a ma­gán­élet­ben sok­szor össze­vesz­tek már.

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Ezt látnod kell, ilyen aranyos gyerek volt a magyar énekesnő

Igazi retro képet osz­tott meg Vera.

Vera egy ki­lenc­ve­nes évek­beli fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit.

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Hatalmas fogyás, óriási súlyfeleslegtől szabadult meg Tóth Gabi!

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat.

Az éne­kesnő ke­mény mun­ká­val le­adta a plusz­ki­ló­kat, most pedig job­ban érzi magát a bő­ré­ben, mint eddig va­laha.

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Hoppá, húga expasiját ölelgeti Tóth Vera

Nem titok, hogy az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot.

Nem titok, hogy a hú­gá­hoz ha­son­lóan az arany­hangú éne­kesnő is na­gyon ked­veli a srá­cot. Vajon mi­lyen szán­dék hú­zó­dik meg a dolog mö­gött?

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red. Csapj le rá és ked­ve­sére, mert éppen ke­re­sik közös ott­ho­nu­kat.

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red. Csapj le rá!

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Tóth Gabi csúnyán kiakadt: Megalázó összeget kapott

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Az éne­kesnő né­mi­leg jog­gal bo­rult ki, hi­szen biz­to­san nem erre szá­mí­tott. Nem hi­szed el, mennyit ért a mun­kája!

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Meglepő ajánlatot tett Tóth Gabinak a legendás magyar sztár!

Az éne­kesnő meg­tisz­telő fel­ké­rést ka­pott, és könnyen lehet, hogy el­fo­gadja.

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Üzent a fiatal lányoknak Tóth Gabi: Csajok, ezt felejtsétek el!

Az éne­kesnő fon­tos üze­ne­tet köz­ve­tí­tett a ra­jon­gó­i­nak. Éle­té­ben nem­ré­gi­ben végre meg­ta­lálta az egyen­súlyt és a har­mó­niát, amit most má­sok­nak is sze­retne át­adni.

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi el­árulta, kez­det­ben nem akart ta­lál­kozni mos­tani pár­já­val..

Tóth Gabi el­árulta, kez­det­ben nem akart ta­lál­kozni mos­tani pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral, erre édes­anyja be­szélte rá.

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát és ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Végre kiderült: ilyen igazából Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata

Végre kiderült: ilyen igazából Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata

A sztár­séf sosem be­szélt ennyire rész­le­te­sen a ma­gán­éle­tük­ről.

A sztár­séf sosem be­szélt ennyire rész­le­te­sen a ma­gán­éle­tük­ről.

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Csak nem? Tóth Gabi a pasija nélkül volt a Sziget Fesztiválon

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő. Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy több hónap szing­li­ség után újra sze­rel­mes.

Meg­lepő fotót posz­tolt az éne­kesnő. Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy Tóth Gabi újra sze­rel­mes.

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Az éne­kesnő tel­je­sen oda­van pár­jáért.

Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy az éne­kesnő és Kra­usz Gábor egy párt al­kot­nak. Kap­cso­la­tuk ele­jén sokan fél­tet­ték Tóth Gabit egy újabb sza­kí­tás­tól.

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

A be­teg­ség őket sem ke­rüli el.

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tük össze, akik, szem­be­nézve a nyil­vá­nos­ság­gal, fel­vál­lal­ták sú­lyos prob­lé­má­ju­kat.

Kínos! Szétnyílt Tóth Gabi ruhája, nagyot villantott

Kínos! Szétnyílt Tóth Gabi ruhája, nagyot villantott

Az éne­kesnő fo­tója túl sokat mutat.

A szexi éne­kesnő is igyek­szik minél len­géb­ben öl­töz­ködni a nagy hő­ség­ben. Saj­nos már ha­za­tér­tek pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral a görög ten­ger­part­ról.

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Hoppá, alaposan rászálltak Tóth Gabira, de nem bánta

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Az éne­kesnő hí­re­sen ál­lat­ba­rát, így arc­izma sem rán­dult, ami­kor vá­rat­lan ven­dég lan­dolt a feje búb­ján.

Intim fotót posztolt franciaágyukból Tóth Gabi párja

Intim fotót posztolt franciaágyukból Tóth Gabi párja

Elő­ször nya­ral­nak együtt.

Elő­ször nya­ral együtt az éne­kesnő és sze­relme. Tóth Gabi és Kra­usz Gábor kap­cso­la­tára már­ci­us­ban de­rült fény, min­denki örült neki.

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Ettől leesik az állad, így még sosem láttuk Tóth Gabit

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Az éne­kesnő smink nél­kül, ta­ka­rí­tásra ké­szülve pó­zolt a ka­mera előtt. Ilyen idő­ben nem is igen lehet más csi­nálni!

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Nagy bejelentést tett Tóth Gabi, mindenki gratulált

Min­dent kiírt ma­gá­ból.

Min­dent kiírt ma­gá­ból az Ins­tag­ram-ol­da­lán a sze­rel­mes éne­kesnő.

Elképesztő átalakulás, rá sem ismersz Tóth Gabira

Elképesztő átalakulás, rá sem ismersz Tóth Gabira

A gyö­nyörű éne­kesnő igazi ka­mé­leon.

Az éne­kesnő igazi ka­mé­leon, ezer arca van. Lát­hat­tuk már vö­rö­sen, fe­ke­tén, hosszú, és rövid haj­jal is. Már egy jó ideje ter­mé­sze­tes bar­ná­ban vi­rí­tott.

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Leleplező fotó, ezt tette Tóth Gabi és Alföldi Róbert!

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Igazi sztár­pa­rá­dét fo­tó­zott az óbu­dai utcán egyik ol­va­sónk, mi­előtt a szí­nész és az éne­kesnő egy kínai ét­te­rem­ben ebé­delt.

Lefotózták őket, ezt csinálta Tóth Gabival a magyar sztár

Lefotózták őket, ezt csinálta Tóth Gabival a magyar sztár

Na­gyon ro­man­ti­kus fény­kép ke­rült fel az in­ter­netre a sze­rel­me­sek­ről. Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok.

Na­gyon ro­man­ti­kus fény­kép ke­rült fel az in­ter­netre a sze­rel­me­sek­ről.

Könnyek között vallott a betegségéről Tóth Gabi!

Könnyek között vallott a betegségéről Tóth Gabi!

Őszinte in­ter­jú­ban val­lott.

Az éne­kesnő őszinte in­ter­jú­ban val­lott Joshi Bha­rat­nak arról, mit ér­zett, ami­kor ki­de­rült, hogy jó­in­du­latú el­vál­to­zá­sok ke­let­kez­tek a szer­ve­ze­té­ben.

Mit tett magával Tóth Gabi? Nem lehet felismerni

Mit tett magával Tóth Gabi? Nem lehet felismerni

Az éne­kesnő ba­juszt nö­vesz­tett.

Az éne­kesnő és párja, Kra­usz Gábor már­ci­us­ban vál­lal­ták fel, hogy egy párt al­kot­nak. Azóta min­den sza­bad­ide­jü­ket együtt töl­te­nek.

Tóth Gabi ezt is bevállalta, így még sosem láttuk az énekesnőt

Tóth Gabi ezt is bevállalta, így még sosem láttuk az énekesnőt

Az éne­kesnő vál­lalja ter­mé­sze­tes szép­sé­gét.

Az éne­kesnő vál­lalja ter­mé­sze­tes szép­sé­gét, kö­ve­tői pedig el van­nak ájulva a fo­tó­tól.

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik.

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik. Né­hány hazai hí­res­ség nem tudja, mivel jár le­tenni eze­ket a vizs­gá­kat.

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Tóth Gabi elképesztően lefogyott, megmutatta új alakját

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra.

Nem vé­let­len, hogy ennyire büszke az elért vál­to­zásra.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­ci­us­ban vál­lalta fel új ba­rát­ját.

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Az éne­kesnő ko­ráb­ban úgy érezte, kö­te­lező be­szá­mol­nia a ma­gán­éle­té­ről, ám most már sok­kal tu­da­to­sab­ban dönt erről.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Az éne­kesnő né­hány hét­tel ez­előtt tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy új párja van, azóta pedig mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Nem semmi: Köldökig dekoltált ruhában bulizott Tóth Gabi

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált, de meg­érte, nagy si­kert ara­tott.

Tóth Gabi ele­gáns volt és egy­ben me­rész is, ami­kor fel­vette ezt a szexi over­ált.

Csak olyan mintha: Nem koppintás Tóth Gabi új dala

Csak olyan mintha: Nem koppintás Tóth Gabi új dala

Tény­leg na­gyon ha­son­lít....

Elő­for­dul, hogy egy elő­adó új dala úgy cseng, mintha már hal­lot­tuk volna va­la­hol. Nos, ez bi­zony most nem vé­let­le­nül ala­kult így.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Egyre több do­logra derül fény.

Bár a pár már a kap­cso­lat ele­jén le­szö­gezte, hogy ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got, egyre több do­logra derül fény.

Tóth Gabi szakács pasija rappernek állt, már meg is van az első rajongója!

Tóth Gabi szakács pasija rappernek állt, már meg is van az első rajongója!

Kra­usz Gábor mik­ro­font ra­gadna fa­ka­nál he­lyett!

Kra­usz Gábor mik­ro­font ra­gadna fa­ka­nál he­lyett!

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni!

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni, sőt gye­re­ket sze­retne!

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kra­usz Gábor be­val­lotta, hogy mi az, ami­vel min­den nőt képes le­venni a lá­bá­ról...

Meglepő fordulat, exe oldalán tűnt fel Tóth Gabi!

Meglepő fordulat, exe oldalán tűnt fel Tóth Gabi!

Szo­ros vi­szonyt ápol­nak egy­más­sal.

Az éne­kesnő jó ideje alkot egy párt Kra­usz Gábor sztár­séffel, de volt sze­rel­mé­vel is szo­ros vi­szonyt ápol.

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Szur­kol­nak a ra­jon­gók az éne­kes­nő­nek, hogy ez a sze­re­lem örökké tart­son!

Szur­kol­nak a ra­jon­gók az éne­kes­nő­nek, hogy ez a sze­re­lem örökké tart­son!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

Napi cukiság! Krausz Gábor új barátra tett szert!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

A sztár­séf máris meg­sze­ret­tette magát Tóth Gabi csa­lád­já­val!

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

Pikáns fotó, így még biztosan nem láttad Tóth Gabit

A sze­relme kapta len­cse­végre.

A nép­szerű éne­kes­nőt a sze­relme, Kra­usz Gábor kapta len­cse­végre.

Íme, az első fotó, így szereti egymást Tóth Gabi és Krausz Gábor!

Íme, az első fotó, így szereti egymást Tóth Gabi és Krausz Gábor!

Már nem tit­ko­lóz­nak to­vább.

Az éne­kesnő és a sztár­séf már nem tit­ko­ló­zik to­vább, közös képen mu­tat­ták meg ma­gu­kat.

Pikáns fotót lőtt magáról Tóth Gabi, így még biztos nem láttad

Pikáns fotót lőtt magáról Tóth Gabi, így még biztos nem láttad

A dögös éne­kesnő ez­út­tal bá­jait he­lyezte elő­térbe. Ra­jon­gói is csak ámul­nak alak­ján!

A dögös éne­kesnő ez­út­tal bá­jait he­lyezte elő­térbe. Ra­jon­gói is csak ámul­nak alak­ján!

Botrány, durván megalázták Tóth Gabit

Botrány, durván megalázták Tóth Gabit

A nép­szerű éne­kesnő csak né­hány napja, hét­főn osz­totta meg bol­dog­sá­gát a kö­ve­tő­i­vel, akik máris be­szól­tak neki. Nem is akár­ho­gyan...

A nép­szerű éne­kesnő csak né­hány napja, hét­főn osz­totta meg bol­dog­sá­gát a kö­ve­tő­i­vel, akik máris be­szól­tak neki. Nem is akár­ho­gyan...

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Íme, az első nyilatkozat, megtörte a csendet Tóth Gabi új szerelme!

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már.

Az éne­kesnő és a sztár­séf sze­rel­mé­ről jó ideje plety­kál­nak már, most ki­de­rült, hogy iga­zak a hírek.

Vége a találgatásoknak! Tóth Gabi és Krausz Gábor egy pár!

Vége a találgatásoknak! Tóth Gabi és Krausz Gábor egy pár!

Az éne­kesnő és a sztár­sza­kács az in­ter­ne­ten osz­tot­ták meg a ra­jon­gók­kal az öröm­hírt!

Krausz Gábor és Tóth Gabi románca: megszólalt az ügyben az énekesnő!

Krausz Gábor és Tóth Gabi románca: megszólalt az ügyben az énekesnő!

A két hí­res­ség újab­ban gya­nú­san jó vi­szonyt ápol egy­más­sal, min­denki arra kí­ván­csi, mi van kö­zöt­tük.