Törőcsik Mari

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Újabb elismerést kapott Törőcsik Mari

Fe­l­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon szom­ba­ton.

Tö­rő­csik Mari mun­kás­sága előtt tisz­te­legve fel­avat­ták a har­ma­dik csil­la­got az Eger Si­ke­réért Egye­sü­let ala­pí­totta Egri Csil­la­gok Sé­tá­nyon szom­ba­ton.

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Elárulta, így érzi magát a kórház után a Kossuth-díjas színésznő

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból.

Évek óta ki-be jár­kál a kü­lön­böző kór­há­zak­ból a Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő.

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A díjak gyógyítják meg Törőcsik Marit!

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

A nem­zet szí­né­sze nem­ré­gi­ben Kos­suth Nagy­dí­jat ka­pott, emel­lett pedig Eger­ben, az Egri Csil­la­gok sé­tá­nyon is fel­avat­ták a csil­la­gát.

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Nagy tervei vannak Törőcsik Marinak, erre készül az unokájával

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Szín­da­rab ké­szül Tö­rő­csik Mari éle­té­ből, amit az uno­kája ad majd elő.

Bodrogi Gyula: Nagyon sokat szenvedett érdemtelenül Törőcsik Mari

Bodrogi Gyula: Nagyon sokat szenvedett érdemtelenül Törőcsik Mari

A mai napig jó kap­cso­la­tot ápol egy­kori fe­le­sé­gé­vel Bod­rogi Gyula, aki na­gyon druk­kol, hogy a mű­vésznő fel­épül­jön.

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

Ezért került kórházba a Nemzet Színésze

. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt, ismét kór­ház­ban ápol­ják Tö­rő­csik Marit. A szí­nésznő most el­mondta, pon­to­san miért szo­rul ke­ze­lésre.

Törőcsik Mari bevallotta, visszatér a fővárosba

Törőcsik Mari bevallotta, visszatér a fővárosba

A Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő tele van élet­kedv­vel és nem sze­retne még 83 éve­sen sem pi­henni.

A Kos­suth-nagy­dí­jas szí­nésznő tele van élet­kedv­vel és nem sze­retne még 83 éve­sen sem pi­henni.

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott, ami­kor a mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen ment el hozzá.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült...

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy idén neki ítél­ték a Kos­suth- nagy­dí­jat...

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Változás Törőcsik Mari állapotában, ezt tette vele a Kossuth Nagydíj

Sok­kal job­ban érzi magát!

Két Kos­suth-díj után meg­kapta a Kos­suth Nagy­dí­jat is a Nem­zet Szí­né­sze már­cius 15-én!

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Törőcsik Mari boldogsága: Megkönnyeztem, amikor értesítettek

Idén ő kapta a Kos­suth-nagy­dí­jat.

Tö­rő­csik Mari szinte szó­hoz sem ju­tott és meg­könnyezte, ami­kor ér­te­sí­tet­ték: idén ő kapja a Kos­suth-nagy­dí­jat. A mű­vésznő bár sze­mé­lye­sen nem tu­dott részt venni a díj­át­adó ün­nep­sé­gen, a Ri­post­nak si­ke­rült be­szél­nie vele.

Óriási öröm érte Törőcsik Marit, Kossuth Nagydíjat kapott!

Óriási öröm érte Törőcsik Marit, Kossuth Nagydíjat kapott!

A szí­nésznő meg­kapta a leg­ran­go­sabb ál­lami ki­tün­te­tést.

A szí­nésznő meg­kapta a leg­ran­go­sabb ál­lami ki­tün­te­tést.

Friss fotókon a 83 éves Törőcsik Mari

Friss fotókon a 83 éves Törőcsik Mari

A Nem­zet Szí­né­szét Cser­halmi György és Vid­nyánszky At­tila lá­to­gatta meg.

A Nem­zet Szí­né­szét Cser­halmi György és Vid­nyánszky At­tila lá­to­gatta meg.

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari, ekkor állhat újra színpadra

Nagy bejelentést tett Törőcsik Mari, ekkor állhat újra színpadra

A szín­ház­ban is vissza­vár­ják.

A le­gen­dás szí­nésznő nem adta fel a re­ményt, hogy újra sze­re­pel­het, és a szín­ház­ban is vissza­vár­ják.

Friss fotók a 83 éves Törőcsik Mariról

Friss fotók a 83 éves Törőcsik Mariról

A Nem­zeti Szín­ház ve­zér­igaz­ga­tója is meg­lá­to­gatta.

A Nem­zeti Szín­ház ve­zér­igaz­ga­tója is meg­lá­to­gatta szü­le­tés­napja al­kal­má­ból a le­gen­dás mű­vész­nőt.

Meglepő hírt kapott Törőcsik Mari, így reagált rá

Meglepő hírt kapott Törőcsik Mari, így reagált rá

Bár a szí­nésznő bol­dog, hogy ilyen sokan sze­re­tik és tisz­te­lik, még­sem volt ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Bár a szí­nésznő bol­dog, hogy ilyen sokan sze­re­tik és tisz­te­lik, még­sem volt ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog.

Törőcsik Mari: Összeszedem magam szentestére

Törőcsik Mari: Összeszedem magam szentestére

A szí­nésznő már na­gyon várja...

A szí­nésznő már na­gyon várja, hogy csa­ládja meg­ér­kez­zen, és együtt tölt­hes­se­nek pár békés napot. Szí­ve­sen nyi­lat­ko­zott a szí­nésznő.

Egy kívánsága van Törőcsik Marinak: kívánjuk, hogy teljesüljön!

Egy kívánsága van Törőcsik Marinak: kívánjuk, hogy teljesüljön!

A le­gen­dás szí­nésznő nagy in­ter­jút adott a Nem­zeti Szín­ház hon­lap­ján, mely­ben egy ké­rés­sel for­dult a te­át­rum igaz­ga­tó­já­hoz.

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Törőcsik Mari megható vallomása: erre vágyik leginkább a lábadozó színésznő

Az ál­la­pota sta­bil, de fá­ra­dé­kony, ne­he­zen mozog, va­la­mint a be­széd is ne­he­zére esik. Hiába vá­gyik a vissza­té­résre, a kö­zel­jö­vő­ben erre kevés esé­lye van...

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették Bodrogi Gyulát

Döbbenetes eset, halálosan megfenyegették a fradisták Bodrogi Gyulát

A nem­zet szí­né­széért min­denki ra­jong, ezért is fura, hogy volt, ami­kor sokan kí­ván­ták a ha­lá­lát.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni. Ezt hasz­nál­ják ki egyre gyak­rab­ban és egyre dur­váb­ban.

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Megtudtuk, ezért jár kórházi kezelésekre Törőcsik Mari

Ja­nu­ár­ban en­ged­ték ki a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, azóta csak egy­szer kel­lett pár napra újra be­fe­küd­nie.

Ja­nu­ár­ban en­ged­ték ki a kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, azóta csak egy­szer kel­lett pár napra újra be­fe­küd­nie.

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Mégsem utazhat Budapestre Törőcsik Mari

Or­vo­sai nem en­ge­dik...

Ko­ráb­ban arról szól­tak a hírek, hogy a vi­déki ott­ho­ná­ban lá­ba­dozó szí­nész­le­genda ős­szel már utaz­hat...

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Most már biztos, így tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Már csak pá nap van a pre­mi­e­rig.

Az utóbbi idő­ben el­lent­mon­dá­sos in­for­má­ciók je­len­tek meg a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­vel kap­cso­lat­ban. De most ki­de­rült: nem­so­kára pre­mi­ere lesz.

Hatalmas könnyeket csalt Törőcsik Mari arcára a világsztár: megható, amit elárult

Hatalmas könnyeket csalt Törőcsik Mari arcára a világsztár: megható, amit elárult

Tö­rő­csik Mari könnye­kig meg­ha­tó­dott.

Tö­rő­csik Mari könnye­kig meg­ha­tó­dott, ami­kor meg­tudta, hogy ala­pít­vá­nyá­hoz Ar­nold Schwar­ze­neg­ger is csat­la­ko­zott.

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

Jordán Tamás végre megtörte a csendet Törőcsik Mari állapotáról

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja.

A ren­dező na­gyon jóban van a nem­zet szí­né­szé­vel, gyak­ran meg­lá­to­gatja. Most el­mondta, mi igaz a plety­kák­ból.

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most kaptuk a hírt: Kórházba került Törőcsik Mari, nincsen jól

Most is re­mény­ke­dünk abban, hogy a szí­nész­le­genda újra erőre kap, hi­szen már két­szer meg­tör­tént ez a csoda.

Végre! Jó híreket hoztunk Törőcsik Mariról

Végre! Jó híreket hoztunk Törőcsik Mariról

Meg­szó­lalt a Nem­zet Szí­né­sze.

A Nem­zet Szí­né­sze közel két év ki­ha­gyás után vál­lalt szí­né­szi mun­kát.

Drámai bejelentést tett Törőcsik Mari

Drámai bejelentést tett Törőcsik Mari

Va­sár­nap dél­ben még nem volt biz­tos benne, hogy részt vesz az ese­mé­nyen.

Tö­rő­csik Mari, a Hal­ha­tat­la­nok Tár­su­la­tá­nak örö­kös tagja va­sár­nap dél­ben még nem volt biz­tos benne, hogy részt tud venni a tisz­te­le­tére ren­de­zett ün­nep­sé­gen mely­nek, során át­ad­ták neki a dísz­pol­gári ok­le­ve­let.

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Őszintén vallott egészségi állapotáról Törőcsik Mari

Ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik.

A Nem­zet Szí­né­sze ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­ba­do­zik a több mint egy éves kór­házi ke­ze­lése után.

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Óriási megtiszteltetés érte Törőcsik Marit: könnyekig hatódott

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, hogy tisz­te­leg­je­nek előtte.

Va­sár­nap kora este ren­ge­te­gen ér­kez­tek a ve­lemi Stir­ling-vil­lába, hogy tisz­te­leg­je­nek előtte.

Szomorú hírt közölt a színház: Ezt üzente Törőcsik Mari

Szomorú hírt közölt a színház: Ezt üzente Törőcsik Mari

Szom­bat­he­lyen ren­ge­te­gen vár­ták...

Szom­bat­he­lyen ren­ge­te­gen vár­ták jú­nius 3-át, ami­kor Tö­rő­csik Mari vissza­tért volna a szín­padra a We­ö­res Sán­dor Szín­ház­ban.

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Bombahír, Törőcsik Mari visszatér Budapestre

Nagy ter­vei van­nak.

Nagy ter­vei van­nak a nem­zet szí­né­szé­nek. Ha­ma­ro­san újra a fő­vá­ros­ban lesz.

Törőcsik Mari: Itthon maradtam, mert magyar sztár akartam lenni

Törőcsik Mari: Itthon maradtam, mert magyar sztár akartam lenni

A cannes-i si­ke­rek után hív­ták kül­földre, de ő ma­radni akart.

A cannes-i si­ke­rek után hív­ták kül­földre, de ő ma­radni akart.

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

Nem hiszed el, milyen fotó került elő Törőcsik Mariról

1958. má­ju­sá­ban ké­szült ez a fotó.

1958. május ha­to­di­kán ké­szült ez a fotó a Kos­suth-díjas mű­vész­nő­ről. Tö­rő­csik Mari akkor meg­hí­vást ka­pott a Can­nes-i Film­fesz­ti­válra.

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Tanulja a szövegkönyvet, drámában tér vissza a színpadra Törőcsik Mari!

Nem tud nemet mon­dani.

A nem­zet szí­né­sze kü­lön­le­ges aján­la­tot ka­pott Kol­tai La­jos­tól, amire, úgy néz ki, nem tud nemet mon­dani.

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

Vérlázító, amit Törőcsik Marival tettek

A nem­zet szí­né­szét na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek. Egyik szom­szédja tol­má­csolta la­punk­nak Tö­rő­csik mon­dan­dó­ját.

A nem­zet szí­né­szét na­gyon fel­zak­lat­ták a tör­tén­tek. Egyik szom­szédja tol­má­csolta la­punk­nak Tö­rő­csik mon­dan­dó­ját.

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

Törőcsik Mari könnyekig hatotta Hernádi Juditot

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte.

A szí­nész­nőt két­sze­res öröm érte, hi­szen nem csak ha­tal­mas el­is­me­rést, de cso­dá­la­tos sza­va­kat is ka­pott.

Bombahír: Ekkor térne vissza Törőcsik Mari

Bombahír: Ekkor térne vissza Törőcsik Mari

Más­fél hó­napja tér­he­tett haza vi­déki ott­ho­nába a szí­nész­óriás...

A szí­nészó­rás más­fél hó­napja tér­he­tett haza vi­déki ott­ho­nába, azóta pedig fo­lya­ma­to­san javul az ál­la­pota. Már ter­vezi a vissza­té­rést.

Törőcsik Mari tényleg maga a csoda

Törőcsik Mari, a nemzet színésze tényleg maga a csoda

A szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi. Hús­vét­hét­főn lo­csol­ko­dó­kat is fo­ga­dott, az ünnep kap­csán szto­ri­zott és az ál­la­po­tá­ról is me­sélt.

Az egy évig kór­ház­ban ke­zelt le­gen­dás szí­nésznő szá­mára már közel a tel­jes fel­épü­lés, és ezt ő maga is érzi. Oly­annyira, hogy hús­vét­hét­főn lo­csol­ko­dó­kat is fo­ga­dott ve­lemi ott­ho­ná­ban a nem­zet szí­né­sze, s nem­csak az ál­la­po­tá­ról me­sélt, de az ün­nepi ha­gyo­mány kap­csán lel­ke­sen szto­ri­zott is.

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba, ahol egy sú­lyos agyi mű­té­ten kel­lett át­es­nie. Érte ag­gó­dik a szí­nész­le­genda, aki raj­tunk ke­resz­tül üzent.

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba, ahol egy sú­lyos agyi mű­té­ten kel­lett át­es­nie. Érte ag­gó­dik a szí­nész­le­genda, aki raj­tunk ke­resz­tül üzent.

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de va­laki meg­örö­kí­tette.

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de sze­ren­csére va­laki meg­örö­kí­tett egy ilyen pil­la­na­tot.

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

Megható titkot árult el Törőcsik Mariról Bodrogi Gyula!

Ez iga­zán meg­ható!

A le­gen­dás szí­né­szek ké­szül­nek a nagy ta­lál­ko­zóra, ami jeles napra esik majd! Ez iga­zán meg­ható!

Világhírű rendezőtől kapott szerepajánlatot Törőcsik Mari

Világhírű rendezőtől kapott szerepajánlatot Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő alig egy hete tér­he­tett haza a kór­ház­ból ve­lemi ott­ho­nába, de máris ko­moly aján­la­tot ka­pott.

Havi 300 ezerért tartják fenn Törőcsik Mari kórházi szobáját

Havi 300 ezerért tartják fenn Törőcsik Mari kórházi szobáját

A fő­or­vos fenn­tartja a külön szo­bát.

A múlt héten el­ső­ként kö­zöl­het­tük a fan­tasz­ti­kus hírt, hogy a le­gen­dás szí­nésznő egy év után el­hagy­hatta a kór­há­zat.

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

Hatalmas fordulat: Döntöttek az orvosok Törőcsik Mari sorsáról

A szí­nésznő a Ri­post-nak nyi­lat­ko­zott!

A szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház or­vo­sai úgy dön­töt­tek: a szí­nésznő ál­la­pota ki­elé­gítő, el­hagy­hatja bel­gyó­gyá­sza­tot.

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

Itt szeretne visszatérni Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő múlt héten tért haza majd egy év kór­házi ke­ze­lés után, de már arról ál­mo­do­zik, hogy vissza­tér a szín­padra.

A le­gen­dás szí­nésznő múlt héten tért haza majd egy év kór­házi ke­ze­lés után, de már arról ál­mo­do­zik, hogy vissza­tér a szín­padra.

Exkluzív interjú Törőcsik Marival: Unicummal ünnepli a hazatérést

Exkluzív interjú Törőcsik Marival: Unicummal ünnepli a hazatérést

A nem­zet szí­né­sze - akit ké­sőbb szom­szé­dai és ba­rá­tai is meg­lá­to­gat­tak - teg­nap az ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sát.

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

Exkluzív fotó Törőcsik Mariról: Így lábadozik otthonában

Be­ju­tot­tunk a nem­zet szí­né­szé­hez!

A Ri­post be­ju­tott a nem­zet szí­né­sze ve­lemi ott­ho­nába, szí­ve­sen fo­gadta mun­ka­tár­sa­in­kat!

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray

Törőcsik Marit látogatta meg a kórházban Vitray

Ta­valy ja­nu­ár­ban ke­rült kór­házba Tö­rő­csik Mari, azóta két­szer en­ged­ték haza, ám újra ke­ze­lésre szo­rult.

Ta­valy ja­nu­ár­ban ke­rült kór­házba Tö­rő­csik Mari, azóta két­szer en­ged­ték haza, ám újra ke­ze­lésre szo­rult.

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari: Ezt üzente a kórházból!

Megtörte a csendet a nagybeteg Törőcsik Mari: Ezt üzente a kórházból!

Mari már el is hagy­hatta egy időre a kór­há­zat! Jó hírek ezek...

A szí­nésznő egyre job­ban érzi magát! Oly­annyira, hogy már el is hagy­hatta egy időre a kór­há­zat!

Szomorú! Elsírta magát Kárász Róbert Törőcsik Mari miatt a Maci aukción

Elsírta magát Kárász Róbert Törőcsik Mari miatt a Maci aukción

Fon­tos, so­ka­kat tá­mo­gató ügyet visz együtt Tö­rő­csik Mari és Ká­rász Ró­bert. Ám hiába a sok évnyi közös múlt, idén a dol­gok saj­nos más­képp ala­kul­tak...

Most kell drukkolni: Járni tanítják Törőcsik Marit

Most kell drukkolni: Járni tanítják Törőcsik Marit

A szom­bat­he­lyi kór­ház­ban ápol­ják.

A szom­bat­he­lyi kór­ház­ban ápol­ják a nem­zet szí­né­szét, aki lé­pés­ről lé­pésre tanul újra járni. Or­vosa segít neki lábra állni.

Nem kaptunk jó híreket Törőcsik Mariról

Nem kaptunk jó híreket Törőcsik Mariról

Bár a kór­ház dol­go­zói min­dent meg­tesz­nek majd, nem lesz könnyű a le­gen­dás szín­mű­vésznő ka­rá­cso­nya.

Bár a kór­ház dol­go­zói min­dent meg­tesz­nek majd, nem lesz könnyű a le­gen­dás szín­mű­vésznő ka­rá­cso­nya.

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult, ami­óta ki­ke­rült az in­ten­zív­ről.

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

Friss hírek érkeztek Törőcsik Mariról

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett.

A Nem­zet Szí­né­sze min­den­kire ala­po­san rá­ijesz­tett, hi­szen az utóbbi he­tek­ben nem le­he­tett tudni, hogy szer­ve­zete képes lesz-e le­győzni a tü­dő­gyul­la­dást. A Ri­post újra meg­lá­to­gatta a szom­bat­he­lyi kór­ház­ban.

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Megható születésnap: A kórházból üzent Törőcsik Mari

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta Szom­bat­he­lyen.

Csü­tör­tö­kön lett 82 éves Tö­rő­csik Mari, aki a Nem­zeti Szín­ház mun­ka­tár­sait a kór­házi ágyá­nál fo­gadta Szom­bat­he­lyen.

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Újabb hírek érkeztek Törőcsik Mari állapotáról

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota.

Biz­tató hírek ér­kez­tek Tö­rő­csik Ma­ri­ról. A Ri­post meg­tudta: a nem­zet szí­né­szét ki­en­ged­ték az in­ten­zív­ről, ja­vult az ál­la­pota. Már ma­gá­tól lé­leg­zik, újra a szom­bat­he­lyi kór­ház bel­gyó­gyá­sza­tán ápol­ják!

Fordulat Törőcsik Mari állapotában!

Fordulat Törőcsik Mari állapotában!

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki csa­ládja a szí­nésznő ál­la­po­tá­ról, és azt ígé­rik: ezen­túl is fo­lya­ma­to­san tá­jé­koz­tat­ják majd a köz­vé­le­ményt.

Saj­tó­köz­le­ményt adott ki csa­ládja a szí­nésznő ál­la­po­tá­ról, és azt ígé­rik: ezen­túl is fo­lya­ma­to­san tá­jé­koz­tat­ják majd a köz­vé­le­ményt.

Imádkozzunk érte! Romlott Törőcsik Mari állapota

Imádkozzunk érte! Romlott Törőcsik Mari állapota

Az éle­té­ért küz­de­nek...

Aki ma csak el­sé­tál a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház épü­let­tömbje előtt, és fel­pil­lant az ab­la­kokra, ki­mon­dat­la­nul is Tö­rő­csik Ma­rira gon­dol.

Megrázó üzenet érkezett Törőcsik Mari lányától

Megrázó üzenet érkezett Törőcsik Mari lányától

A nem­zet szí­né­sze és a vi­lág­hírű or­go­na­vir­tuóz rég­óta ápol­nak ba­ráti vi­szonyt egy­más­sal. Xa­vért a szí­nész­le­genda lánya hívta fel...

Teljes a hírzárlat Törőcsik Mari egészségügyi állapota ügyében

Teljes a hírzárlat Törőcsik Mari állapota ügyében

A szí­nész­le­genda in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik tü­dő­gyul­la­dás­sal, és nem nyi­lat­koz­nak ál­la­po­tá­ról. Eköz­ben hét­főn be­mu­tat­ták utolsó film­jét.

Megtudtuk, ápolót és kertészt is kap Törőcsik Mari

Megtudtuk, ápolót és kertészt is kap Törőcsik Mari

Nem hagy­ják ma­gára a mű­vészt.

A falu pol­gár­mes­tere la­punk­nak ki­je­len­tette: nem hagy­ják ma­gára a mű­vészt az­után sem, hogy ki­en­ge­dik a kór­ház­ból.

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val. A kis falu a II. vi­lág­há­bo­rú­ban igazi csa­ta­térré vál­to­zott, hi­szen több­ször is át­vo­nult rajta a front.

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val. A kis falu a II. vi­lág­há­bo­rú­ban igazi csa­ta­térré vál­to­zott...

Friss információk: Ezért került intenzívre Törőcsik Mari

Friss információk: Ezért került intenzívre Törőcsik Mari

Egy em­ber­ként szo­rít a nem­zet.

Egy em­ber­ként szo­rít a nem­zet Tö­rő­csik Ma­ri­ért, akit napok óta in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­nak. A Ri­post meg­tudta, miért.

Aggasztó hírek érkeztek Törőcsik Mariról

Aggasztó hírek érkeztek Törőcsik Mariról

Rom­lott a szí­nésznő ál­la­pota!

Rom­lott a szí­nésznő ál­la­pota, ál­landó or­vosi fel­ügye­le­tet igé­nyel. Nem fo­gad­hat lá­to­ga­tó­kat sem!

Így várják haza Törőcsik Marit

Így várják haza Törőcsik Marit

Ve­le­men alig vár­ják, hogy a le­gen­dás mű­vésznő végre vég­leg ha­za­tér­jen a te­le­pü­lé­sen álló ott­ho­nába. A rész­le­tek­ről a pol­gár­mes­ter be­szélt la­punk­nak.

Ve­le­men alig vár­ják, hogy a le­gen­dás mű­vésznő végre vég­leg ha­za­tér­jen a te­le­pü­lé­sen álló ott­ho­nába. A rész­le­tek­ről a pol­gár­mes­ter be­szélt la­punk­nak.

Újabb hírek a balesetet szenvedett színészlegenda állapotáról

Újabb hírek a balesetet szenvedett színészlegenda állapotáról

Tö­rő­csik Marit ha­za­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház­ból.

Tö­rő­csik Marit ha­za­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház­ból.

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

Oscar-díjas rendező akarta feleségül venni Törőcsik Marit!

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket.

A hí­res­ség imádja a ma­gyar nőket, ám a Kos­suth-díjas szí­nésznő ki­ko­sa­razta őt.

Hiába várják, mégsem mehet haza Törőcsik Mari

Hiába várják, mégsem mehet haza Törőcsik Mari

Mi lehet a baj?

Három hete maga Tö­rő­csik Mari új­sá­golta bol­do­gan kol­lé­gánk­nak, hogy a hó­na­pok óta tartó kór­házi ke­ze­lés után ha­ma­ro­san ha­za­en­ge­dik ve­lemi ott­ho­nába.

Hogy történhetett? Balesetet szenvedett Törőcsik Mari!

Hogy történhetett? Balesetet szenvedett Törőcsik Mari!

A na­pok­ban ha­za­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, ám azon­nal vissza is ke­rült.

A na­pok­ban ha­za­en­ged­ték a szom­bat­he­lyi Mark­usovszky Kór­ház­ból Tö­rő­csik Marit, ám azon­nal vissza is ke­rült: ve­lemi ott­ho­ná­ban ugyanis bal­eset érte. A szí­nésznő csak a Ri­post-nak be­szélt a tör­tén­tek­ről és ál­la­po­tá­ról.

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

Újabb információ Törőcsik Mari állapotáról

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült.

A Nem­zet Szí­nész­nője hosszú hó­na­pok óta lá­ba­do­zik, mi­u­tán már­ci­us­ban kór­házba ke­rült. Azóta csak na­gyon kevés hír ér­ke­zik a valós ál­la­po­tá­ról.

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

Világsztár látogatná meg Törőcsik Marit

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett ha­zánkba, de sze­retné meg­lá­to­gatni a nem­zet szí­né­szét is, aki már hosszú ideje be­te­ges­ke­dik.

A vi­lág­hírű Oscar-díjas ren­dező egy mis­kolci film­fesz­ti­válra ér­ke­zett ha­zánkba, de sze­retné meg­lá­to­gatni a nem­zet szí­né­szét is, aki már hosszú ideje be­te­ges­ke­dik.

Végre jobban van Törőcsik Mari! Exkluzív interjú

Végre jobban van Törőcsik Mari! Exkluzív interjú

A mű­vésznő kevés lá­to­ga­tót fogad. A Ri­post mun­ka­tár­sá­val azon­ban ki­vé­telt tett. Hosszan me­sélt ja­vuló ál­la­po­tá­ról és ter­ve­i­ről...

A mű­vésznő kevés lá­to­ga­tót fogad. A Ri­post mun­ka­tár­sá­val azon­ban ki­vé­telt tett. Hosszan me­sélt ja­vuló ál­la­po­tá­ról és ter­ve­i­ről...

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Drámai döntés, ezt hozták meg az orvosok Törőcsik Mariért

Na­gyon le­gyen­gült a Nem­zet Szí­né­sze, ezért kel­lett mi­ha­ma­rabbi dön­tést hoz­niuk a szak­em­be­rek­nek.

Sosem látott fotó került elő Törőcsik Mariról!

Sosem látott fotó került elő Törőcsik Mariról!

Nem csak ki­váló mű­vész, de túl­élő is.

A két­sze­res Kos­suth-díjas szí­nésznő be­bi­zo­nyí­totta, hogy nem csak ki­váló mű­vész, de igazi túl­élő is.