Till Attila

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

Furcsa mutatványt adott elő a stúdióban Tilla, jó, hogy nem lett baj

Egy kü­lö­nös buk­fenc­cel tért vissza kol­lé­gája, Majka mellé.

Egy kü­lö­nös buk­fenc­cel tért vissza kol­lé­gája, Majka mellé.

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

Durva jelenet a stúdióban, összetörte a berendezést a TV2 játékosa

A Bezár a bazár! csü­tör­töki adá­sá­ban két barát szállt harcba a ha­tal­mas nye­re­mé­nyért, ám egyi­kük túl sokat akart és túl ve­he­men­sen.

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

Paparazzi fotót töltöttek fel a világhálóra Tilláról: nem örült neki

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

A mű­sor­ve­ze­tő­ről az egyik kol­lé­gája osz­totta meg a képet.

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

Ez kínos: még Tillát is kellemetlen helyzetbe hozta a TV2 játékosa

A Bezár a bazár! kedd esti adá­sá­ban egy anya-lánya pá­rost lát­hat­nak a nézők, akik­nek már az első kér­dés­sel meg­gyűlt a bajuk.

A Bezár a bazár! kedd esti adá­sá­ban egy anya-lánya pá­rost lát­hat­nak a nézők, akik­nek már az első kér­dés­sel meg­gyűlt a bajuk.

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

A Bezár a bazár! va­do­natúj éva­dá­nak szer­dai adá­sá­ban Majka egy vér­beli ra­jon­gó­já­val ta­lál­ko­zik, ami hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­remt a mű­sor­ban.

A Bezár a bazár! va­do­natúj éva­dá­nak szer­dai adá­sá­ban Majka egy vér­beli ra­jon­gó­já­val ta­lál­ko­zik, ami hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­remt a mű­sor­ban.

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig bi­cik­li­vel járt.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Tilla szembesült az idő múlásával

Tilla szembesült az idő múlásával

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője 47 éves és most vette észre, hogy mi­lyen gyor­san pe­reg­tek az évek fe­lette is.

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket.

A műsor há­zi­gaz­dája az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket, ami­ket a ku­lisszák mö­gött fo­tó­zott.

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető szá­mára ha­tal­mas le­he­tő­ség, hogy együtt dol­goz­ha­tott a két nagy­ágyú­val. Meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

Kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Elásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

A mű­sor­ve­zető most tanul ve­zetni.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett, ám most úgy dön­tött, hogy ha­ma­ro­san ő is volán mögé ül.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron? Las­san nem marad ép ujja.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Folytatódik az ádáz küzdelem: Ők harcolnak mától a TV2 képernyőjén

Máris itt van­nak a ki­hí­vók, akik hét­fő­től bir­tokba ve­szik a TV2 kép­er­nyő­jét, hogy meg­pró­bál­ják le­főzni egy­mást.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt?

A nyár vége a leg­több ember szá­mára egy szo­morú idő­szak, hi­szen ki sze­reti a tüsszö­gős, sálba bur­ko­ló­zós, esős és sze­les őszt? Per­sze, mint min­den év­szak­nak, az ősz­nek is meg­van­nak a szép és jó moz­za­na­tai, de sokan job­ban örül­né­nek, ha a nyár to­vább tar­tana.

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót.

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés lag­zi­já­ról.

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

Durva, mit tett Till Attila: ezt biztosan nem gondoltad volna róla

Durva, mit tett Till Attila: ezt biztosan nem gondoltad volna róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője az Ins­tag­ram-ol­da­lán be­szélt a múlt­ban tör­tén­tek­ről.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője az Ins­tag­ram-ol­da­lán be­szélt a múlt­ban tör­tén­tek­ről.

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető miatt már több al­ka­lom­mal kel­lett meg­ál­lí­tani a Bezár a bazár! for­ga­tá­sát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető miatt már több al­ka­lom­mal kel­lett meg­ál­lí­tani a Bezár a bazár! for­ga­tá­sát.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Elé­ge­det­tek vol­tak a ko­rábbi pá­ros­sal, de...

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

El­sza­ba­dul­tak a mű­sor­ve­ze­tők.

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

Romantikus kirándulásra vitte feleségét Till Attila

Romantikus kirándulásra vitte feleségét Till Attila

A mű­sor­ve­zető és fe­le­sége már több, mint 20 éve há­za­sok! Ennyi év múl­tán is imád­ják egy­mást!

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

A rap­per ismét nem tu­dott idő­ben la­ka­tot tenni a szá­jára. A ka­me­rák előtt kezdte sér­te­getni Til­lát.

A rap­per ismét nem tu­dott idő­ben la­ka­tot tenni a szá­jára. A ka­me­rák előtt kezdte sér­te­getni Til­lát.

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott.

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott. A TV2 sztár­já­nak to­vábbra sincs jog­sija.

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát, Til­lát.

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán már­cius 28-án este a Pesti Ví­ga­dó­ban.

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán már­cius 28-án este a Pesti Ví­ga­dó­ban. A leg­jobb női mű­sor­ve­zető idén is Ördög Nóra lett, a férfiak kö­zött pedig Till At­tila győ­ze­del­mes­ke­dett. A TV2 ta­rolt, Lip­tai Cla­u­diát a zsű­ri­tag ka­te­gó­ri­á­ban ta­lál­ták a leg­jobb­nak.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Till Attila: Minden karácsonykor túlköltekezünk

Till Attila: Minden karácsonykor túlköltekezünk

A TV2 sztárja imádja a szent­es­tét.

A TV2 sztár­já­nak ez az első olyan ka­rá­cso­nya, ami­kor nem az utolsó pil­la­nat­ban ro­hant be­sze­rezni csa­ládja szá­mára az aján­dé­ko­kat.

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Ma töl­tötte be 46. élet­évét.

Ma töl­tötte be 46. élet­évét Tilla, akit a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­pa­dán is fel­kö­szön­töt­tek.

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

Intim fotó, ágyában lepték meg a szülinapos Till Attilát

Intim fotó, ágyában lepték meg a szülinapos Till Attilát

Mi­csoda reg­gel! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

Mi­csoda reg­gel! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült. Ki­de­rült, hogy van va­laki, aki akár Tilla dub­lőre is le­hetne.

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült.

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

A Pu­li­tzer-em­lék­dí­jas port­ré­mű­sor idén ős­szel ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Drasztikus változáson ment keresztül Till Attila

Drasztikus változáson ment keresztül Till Attila

Nem tit­kolja to­vább.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, mi­lyen szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat vé­gez­tek el rajta.

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Hétfő este újra ér­ke­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója a Ninja War­rior. Új ele­mek és két hazai sztár, no meg Majka és Tilla...

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor Kol­lá­nyi Zsu­zsi vég­zett a pro­duk­ci­ó­já­val.

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán. Cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel fe­le­sé­gé­vel.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán. Cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel fe­le­sé­gé­vel.

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Végre meg­ér­ke­zik ha­zánkba hétfő este a világ egyik leg­ke­mé­nyebb tévés ver­se­nye.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

El­hagyta a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.Azért nyu­god­jon meg min­denki, csak Majka nem úszta meg szá­ra­zon, aki leg­job­ban a mik­ro­fon­ját fél­tette.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.Azért nyu­god­jon meg min­denki, csak Majka nem úszta meg szá­ra­zon, aki leg­job­ban a mik­ro­fon­ját fél­tette.

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

A múlt héten távol ma­radt.

A múlt héten távol ma­radt, de ma este ki­de­rül, ho­gyan sze­re­pel majd Stohl And­rás mint zsű­ri­tag a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a szín­pad.

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ója. A kö­zön­ség kép­te­len volt ural­kodni magán a lát­vány­tól, és Tilla sem bírta ne­ve­tés nél­kül.

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt. Most vi­szont sokan örül­het­nek.

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt. Most vi­szont sokan örül­het­nek.

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

El­ké­pesztő for­du­la­tot ho­zott az idei Sz­tár­ban Sztár első adása. Erre a ver­seny­zők sem szá­mí­tot­tak.

El­ké­pesztő for­du­la­tot ho­zott az idei Sz­tár­ban Sztár első adása. Erre a ver­seny­zők sem szá­mí­tot­tak.

Ezt látnod kell: intim helyzetben kapták rajta Tillát

Ezt látnod kell: intim helyzetben kapták rajta Tillát

Olasz­or­szág­ban fo­tóz­ták le.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és fe­le­sé­gét Olasz­or­szág­ban fo­tóz­ták le.

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője imád va­sár­na­pon­ként bu­lizni a szín­pa­don.

Till Attila ezért várta vissza Liptai Claudiát a Sztárban Sztárba

Till Attila ezért várta vissza Liptai Claudiát a Sztárban Sztárba

Lip­tai Cla­u­dia végre vissza­tért a kép­er­nyőre és Till At­ti­lá­val ott foly­tat­ják ahol egy éve ab­ba­hagy­ták.

Lip­tai Cla­u­dia végre vissza­tért a kép­er­nyőre és Till At­ti­lá­val ott foly­tat­ják ahol egy éve ab­ba­hagy­ták.

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Szep­tem­ber 10-től új­ra­in­dul a műsor.

Szep­tem­ber 10-től immár ötö­dik al­ka­lom­mal vár­ják a né­ző­ket a pa­rá­dés át­ala­ku­lá­sok.

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni.

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Az első ma­gyar va­ló­ság­show kez­dete óta már ti­zenöt év telt el, a mű­sor­ve­ze­tők azon­ban mit sem vál­toz­tak.

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Újra lát­hat­juk a TV2-n.

Újra lát­hat­juk a TV2-n az or­szág leg­is­mer­tebb mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki iz­ga­tot­tan várja a sze­rep­lést!

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is!

Na­gyon rossz hír ér­ke­zett! Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is!

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film. Ha­tal­mas az öröm!

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben.

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor a dal­ver­seny ered­mény­hir­de­tése köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Karácsony előtt ismét Zöldlista!

Karácsony előtt ismét Zöldlista!

Az OKTF NHI újból el­in­dítja Zöld­lista prog­ram­ját., mellyel a kör­nye­zet­tu­da­tos vá­sár­lás fon­tos­sá­gára hívja fel a fi­gyel­met

Az OKTF NHI újból el­in­dítja Zöld­lista prog­ram­ját., mellyel a kör­nye­zet­tu­da­tos vá­sár­lás fon­tos­sá­gára hívja fel a fi­gyel­met

Hűha, így megnőtt Till Attila kisfia!

Hűha, így megnőtt Till Attila kisfia!

Mintha csak teg­nap lett volna, hogy a mű­sor­ve­zető be­je­len­tette, har­mad­szorra is apa lett. Most meg­ható fo­tók­kal kö­szön­tötte Fé­li­xet.

Mintha csak teg­nap lett volna, hogy a mű­sor­ve­zető be­je­len­tette, har­mad­szorra is apa lett. Most meg­ható fo­tók­kal kö­szön­tötte Fé­li­xet.

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Till Attila

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Till Attila

Lip­tait váltja.

A TV2 ru­ti­nos mű­sor­ve­ze­tője Cla­u­diát váltja. Sze­ren­csére nem ide­gen tel­je­sen tőle ez a műfaj sem.

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Nem tet­szik nekik a mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Na­gyon nem tet­szik nekik a nép­szerű mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Pszichésen sérült nő szállt rá Till Attila családjára

Pszichésen sérült nő szállt rá Till Attila családjára

Tel­je­sen ki­tá­rul­ko­zott az asszony. Hoz­zá­szó­lá­sá­ban sem ta­gadta, évek óta de­presszi­ó­val küzd.

Tel­je­sen ki­tá­rul­ko­zott az asszony. Hoz­zá­szó­lá­sá­ban sem ta­gadta, évek óta de­presszi­ó­val küzd.

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig és miért nem be­szélt erről sen­ki­nek?

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig és miért nem be­szélt erről sen­ki­nek?

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

A TV2 sztár­já­nak élete két évvel ez­előtt amo­lyan dan­tei pil­la­nat­hoz ér­ke­zett. Úgy érezte, va­lami újra vá­gyik...

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

Rá sem lehet is­merni a Sz­tár­ban sztár mű­sor­ve­ze­tő­jére!

A Sz­tár­ban sztár nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jét nem a pro­duk­ció maszk­mes­tere ala­kí­totta át! Va­lami egé­szen más áll­hat a hát­tér­ben...

Családjával együtt hagyta el az országot Till Attila

Családjával együtt hagyta el az országot Till Attila

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat sej­tető ké­pe­ket töl­tött fel a kö­zös­ségi ol­da­lára.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat sej­tető ké­pe­ket töl­tött fel a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Tizennyolc év házasság után így néz férjére Till Attila felesége

Tizennyolc év házasság után így néz férjére Till Attila felesége

Krisz­ti­ná­val közel két év­ti­zede élnek fel­hőt­len bol­dog­ság­ban.

A mű­sor­ve­zető sze­ren­csés, fe­le­sé­gé­vel, Krisz­ti­ná­val, közel két év­ti­zede élnek fel­hőt­len bol­dog­ság­ban.

Ezért halogatja a fájdalmas műtétet Tilla!

Ezért halogatja a fájdalmas műtétet Tilla!

Csak egyet­len vég­le­ges meg­ol­dás lé­te­zik arra, hogy ne okoz­za­nak többé kel­le­met­len­sé­get a tás­kái Til­lá­nak.

Csak egyet­len vég­le­ges meg­ol­dás lé­te­zik arra, hogy ne okoz­za­nak többé kel­le­met­len­sé­get a tás­kái Til­lá­nak.

Oscart nyerhet Tillával, mégsem lesz színész

Oscart nyerhet Tillával, mégsem lesz színész

Még ma is ne­he­zen hiszi...

Feny­vesi Zol­tán a ha­tal­mas siker el­le­nére sem hiszi, hogy szí­nész­ként kell el­kép­zel­nie ké­sőbbi ön­ma­gát.

Bízik fesztiválozó fiaiban Till Attila

Bízik fesztiválozó fiaiban Till Attila

Tilla nem ne­vez­hető szi­gorú apá­nak. Fiai külön bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

Tilla nem ne­vez­hető szi­gorú apá­nak. Nem fek­tet le kü­lö­nö­sebb sza­bá­lyo­kat nagyfiai szá­mára, már csak azért sem, mert ő sem fi­gyelt az in­tel­mekre annak ide­jén.