Tatár Csilla

Pikáns fotó: melltartóban kapták le Tatár Csillát

Pikáns fotó: melltartóban kapták le Tatár Csillát

Fe­hér­ne­műre vet­kő­zött.

A mű­sor­ve­zető fe­hér­ne­műre vet­kő­zött egy fo­tó­zás ked­véért.

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

Botrányos átverés: hihetetlen, mibe keverték Tatár Csillát

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

A csi­nos ma­gyar mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán pró­bája men­teni a ment­he­tőt.

Történelmi esemény a Hősök terén, a sztárok is részt vettek az elsőn

Történelmi esemény a Hősök terén, a sztárok is részt vettek az elsőn

Ma ren­dez­ték meg elő­ször a Nem­zeti Fu­tó­ver­senyt, ame­lyen mos­tan­tól min­den évben bárki el­in­dul­hat.

Ma ren­dez­ték meg elő­ször a Nem­zeti Fu­tó­ver­senyt, ame­lyen mos­tan­tól min­den évben bárki el­in­dul­hat.

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Tatár Csilla őszinte vallomása: ezt gondolja a második babáról

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Ki­de­rült, ho­gyan vé­le­ked­nek a csa­lád­bő­ví­tés­ről.

Ijesztő diagnózist kapott: gyógytornász kezeli Tatár Csillát

Ijesztő diagnózist kapott: gyógytornász kezeli Tatár Csillát

Re­méli, hogy el­ke­rül­heti a mű­té­tet.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bízik abban, hogy el­ke­rül­heti a be­avat­ko­zást.

Te felismered? Különleges fotóval nosztalgiázik a magyar sztár

Te felismered? Különleges fotóval nosztalgiázik a magyar sztár

A mű­sor­ve­ze­tő­ről ké­szült régi fel­vé­telt imád­ják a ra­jon­gók.

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt, hi­szen a férfi civil.

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt, hi­szen a férfi civil.

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Kárász Róberttel való viszonyáról vallott Tatár Csilla

Kárász Róberttel való viszonyáról vallott Tatár Csilla

Tatár Csilla és az ATV mű­sor­ve­ze­tője hosszú évek után most újra ta­lál­ko­zott egy­más­sal.

Tatár Csilla és az ATV mű­sor­ve­ze­tője hosszú évek után most újra ta­lál­ko­zott egy­más­sal.

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

Rejtélyes betegség kínozza Tatár Csillát, az orvosok is tanácstalanok!

A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon za­varja, hogy senki nem tudja, mi lehet a prob­léma oka, ezért ha­ma­ro­san ala­po­san ki­vizs­gál­tatja magát.

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get.

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Örömhírt jelentett be Tatár Csilla: bővült a családja

Örömhírt jelentett be Tatár Csilla: bővült a családja

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és kisfi­á­nak régi álma vált va­lóra, bol­dog­sá­gu­kat pedig a nagy­kö­zön­ség­gel is meg­osz­tot­ták.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és kisfi­á­nak régi álma vált va­lóra, bol­dog­sá­gu­kat pedig a nagy­kö­zön­ség­gel is meg­osz­tot­ták.

Különleges fotó került elő: így még biztosan nem láttad Tatár Csillát

Különleges fotó került elő: így még biztosan nem láttad Tatár Csillát

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon ha­son­lít egy­másra.

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon ha­son­lít egy­másra.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Van bőr a képén...

Az is­mert em­be­rek hozzá van­nak szokva, hogy időn­ként fur­csa aján­la­tok­kal bom­báz­zák őket a ra­jon­gók, de azért ez már tény­leg túl­zás.

Elhagyta a húst Tatár Csilla, elképesztő, mit közölt vele az orvos

Elhagyta a húst Tatár Csilla, elképesztő, mit közölt vele az orvos

Ta­valy má­jus­ban élet­mó­dot vál­tott.

A mű­sor­ve­zető ta­valy má­jus­ban élet­mó­dot vál­tott, és ve­ge­tá­ri­á­nus lett. Né­hány hó­nap­pal ké­sőbb el­ment egy ki­vizs­gá­lásra, ahol meg­lepő ered­mé­nye­ket ka­pott.

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Baronits Gábor fuldoklott Tatár Csilla szoknyája alatt

Bár igye­ke­zett tar­tani magát...

Bár a pro­duk­ció köz­ben és után a szí­nész igye­ke­zett tar­tani magát, a Ri­post szem­fü­les mun­ka­társa ész­re­vette, hogy va­lami nem stim­mel.

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Ezt üzente Tatár Csilla az elvonóra készülő Curtisnek

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd.

Az új­pesti rap­per hétfő dél­előtt is­merte el, hogy sú­lyos drog­füg­gő­ség­gel küzd, és még a héten be­fek­szik egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pontba.

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Ezt látnod kell: mi történt Tatár Csilla arcával?

Így biz­to­san nem állt ka­me­rák elé.

Így még biz­to­san nem állt ka­me­rák elé a Csak show és más semmi sztárja.

Durva, mit tett Tatár Csilla

Durva, mit tett Tatár Csilla

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták.

A Csak show és más semmi csi­nos sztár­ját ke­mény fából fa­rag­ták. Ki csi­nálná ezt utána?

Zűrös időszakáról vallott Tatár Csilla: ezt ki gondolta volna róla?

Zűrös időszakáról vallott Tatár Csilla: ezt ki gondolta volna róla?

A Csak show és más semmi sztárja lá­zadó ti­né­dzser volt. A tit­kos múlt­ról val­lott.

A Csak show és más semmi sztárja lá­zadó ti­né­dzser volt. A múlt­ról val­lott.

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Őszintén beszélt a válásáról Tatár Csilla

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre, amik­ből sokat ta­nult.

Gönczi Gá­bor­ral négy éve fu­tott zá­tonyra a há­zas­sága. Így em­lék­szik vissza a tör­tén­tekre, amik­ből sokat ta­nult.

Millió dolláros bébi: talpig aranyban fotózták Tatár Csillát

Millió dolláros bébi: talpig aranyban fotózták Tatár Csillát

Ext­ra­va­gáns jel­mezt ka­pott.

A mű­sor­ve­zető Vas­tag Csa­bá­val együtt ar­tis­ta­ként lé­pett szín­padra a pén­tek esti Csak show és más sem­mi­ben, ehhez pedig ext­ra­va­gáns jel­mezt ka­pott.

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

A le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rol­ják.

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak, az tény­leg a le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rolja.

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében: boldog az egész család

Nagy nap a mai Tatár Csilla életében: boldog az egész család

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19. Cik­künk­ből ki­de­rül, hogy miért.

Élete egyik, ha nem a leg­fon­to­sabb dá­tuma a no­vem­ber 19. Cik­künk­ből ki­de­rül, hogy miért.

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Mozogni is alig tud a Csak show és más semmi sztárja

Tatár Csilla és Veréb Tamás igye­kez­nek tö­ké­le­tes pro­duk­ciót szín­padra vinni. Ha­tal­mas erő­fe­szí­tésre lesz szük­ség.

Tatár Csilla és Veréb Tamás igye­kez­nek tö­ké­le­tes pro­duk­ciót szín­padra vinni. Ha­tal­mas erő­fe­szí­tésre lesz szük­ség.

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Brutálisan szexi: Lakkszerkóban tépte a húrt Tatár Csilla

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Nem semmi lát­ványt nyúj­tott Tatár Csilla a Csak show és más semmi szín­pa­dán.

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla elárulta, mitől változott meg gyökeresen az élete

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Tatár Csilla az utóbbi évek­ben su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Mint mondja, kisfia, Milán ér­ke­zése vál­toz­tatta meg az éle­tét...

Lebukott Curtis, így készül a Csak show és más semmire

Lebukott Curtis, így készül a Csak show és más semmire

Csilla vic­ces fotót posz­tolt a rap­per­ről, a páros pró­bái na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek.

Csilla vic­ces fotót posz­tolt a rap­per­ről, a páros pró­bái na­gyon jó han­gu­lat­ban tel­nek.

Leleplező videó: megmutatta új párját Curtis

Leleplező videó: megmutatta új párját Curtis

A Mok­ká­ban be­szél­tek a rész­le­tek­ről.

A nép­szerű rap­per és társa a Mok­ká­ban be­szél­tek a rész­le­tek­ről. Mind­ket­ten ko­mo­lyan ké­szül­nek a be­mu­tat­ko­zásra, melyre nem kell sokat várni.

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Három év után találkozott Tatár Csilla Gönczivel: ezt mondták utána

Több mint három évvel a vá­lá­suk után a TV2 saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján tar­tóz­ko­dott elő­ször egy fedél alatt Tatár Csilla és Gönczi Gábor.

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

A rész­le­tek­ről be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

Édes fotó, igazi nagyfiú lett Tatár Csilla gyermeke!

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt.

A mű­sor­ve­zető imádja kisfiát, Mi­lánt, aki ara­nyos ti­pe­gő­ből he­lyes kisfi­úvá érett. Csilla egy fotót is meg­osz­tott a gyer­me­ké­ről.

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

Így készül a TV2-re való nagy visszatérésére Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt nagy­sza­bású pro­duk­ci­ó­ban lát­hat­ják majd újra a nézők.

Hatalmas meglepetés, visszatér a TV2-re a csinos műsorvezető

Hatalmas meglepetés, visszatér a TV2-re a csinos műsorvezető

Közel négy évvel ez­előtt tá­vo­zott.

A nép­szerű hí­res­ség közel négy évvel ez­előtt tá­vo­zott a csa­tor­ná­tól, ám most egy igazi szu­per­pro­duk­ci­ó­ban tér vissza.

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

Nevetve emlékezik terhesség alatti pluszkilóira Tatár Csilla

A csi­nos anyuka ma már remek for­mába hozta magát, de régi fo­tó­i­val pél­dát mu­ta­tott a kis­ma­mák­nak, hogy nem kell szé­gyell­niük a ter­hes­ség alatt fel­gyü­lem­lett ki­ló­kat.

Bombanővé fogyott Tatár Csilla

Bombanővé fogyott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető szü­lése óta ren­ge­te­get fo­gyott és azóta tel­je­sen ki­vi­rult.Töb­ben gra­tu­lál­tak Csil­lá­nak a bá­mu­la­tos vál­to­zás­hoz.

A mű­sor­ve­zető szü­lése óta ren­ge­te­get fo­gyott és azóta tel­je­sen ki­vi­rult.Töb­ben gra­tu­lál­tak Csil­lá­nak a bá­mu­la­tos vál­to­zás­hoz.

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

Komoly döntést hozott Tatár Csilla, de nem bánta meg

A csi­nos mű­sor­ve­zető kisfia, Milán jö­vő­beni sor­sá­ról dön­tött. Jók vol­tak a meg­ér­zé­sei.

A csi­nos mű­sor­ve­zető kisfia, Milán jö­vő­beni sor­sá­ról dön­tött. Jók vol­tak a meg­ér­zé­sei.

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Tatár Csilla megbánta a természetes szülést

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri...

Csil­lát a mai napig lel­ki­is­me­ret fur­da­lás gyötri, ami­ért ra­gasz­ko­dott hozzá, hogy ter­mé­sze­tes úton hozza vi­lágra első gyer­me­két.

Nem hiszed el, mit fal esténként a luxusfeleség

Nem hiszed el, mit fal esténként a luxusfeleség

Kör­be­ve­szi a luxus és a gaz­dag­ság...

Olyan éle­tet él, ami­lyet min­den nő sze­retne. Kör­be­ve­szi a luxus és a gaz­dag­ság, de ha es­tén­ként ha­za­tér és ki­nyitja a hű­tő­szek­rényt....

Nagy megmérettetés előtt áll Gömöri András Máté

Nagy megmérettetés előtt áll Gömöri András Máté

Több hí­res­ség is rajt­hoz áll az EU-s fu­tá­son május 13-án, va­sár­nap a bu­da­pesti Sza­bad­ság téren.

Több hí­res­ség is rajt­hoz áll az EU-s fu­tá­son május 13-án, va­sár­nap a bu­da­pesti Sza­bad­ság téren.

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

Sosem hallott titkot árult el magánéletéről Tatár Csilla!

Sosem hallott titkot árult el magánéletéről Tatár Csilla!

Me­sélt a bol­dog em­lé­ke­i­ről.

A mű­sor­ve­zető egy kö­zelgő év­for­duló al­kal­má­ból me­sélt bol­dog em­lé­ke­i­ről.

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Kényszerpihenőre küldték Tatár Csillát, ez volt az oka

Ke­mény na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mény na­po­kon van túl. Na­gyon nem volt jól.

Tatár Csilla faggatta az énekesnőt

Tatár Csilla faggatta az énekesnőt

Ki­csit fur­csán érezte magát az éne­kesnő, aki kér­de­ző­ből vált kér­de­zetté. Rá­adá­sul nem akár­ki­vel ke­rült szembe, hi­szen Tatár Csilla volt a ri­por­ter.

Ki­csit fur­csán érezte magát az éne­kesnő, aki kér­de­ző­ből vált kér­de­zetté. Rá­adá­sul nem akár­ki­vel ke­rült szembe.

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

Csúnyán cserben hagyták Tatár Csillát, a rendőrséghez fordult

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel...

A műsör­ve­ze­tőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte szerda reg­gel, ami­kor sze­re­tett volna el­in­dulni au­tó­já­val.

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztáranyuka

Nem hiszed el, mire készül a magyar sztáranyuka

Már több­ször el­ha­tá­rozta a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, hogy hobbi futó lesz, aki min­den nap több ki­lo­mé­tert meg­tesz.

Már több­ször el­ha­tá­rozta a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető, hogy hobbi futó lesz, aki min­den nap több ki­lo­mé­tert meg­tesz.

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

A mű­sor­ve­zető férje sze­rint a kép hűen tük­rözi a va­ló­sá­got Csil­lá­ról.

Elkápráztatta a látvány: Csodás égi jelenségre ébredt Tatár Csilla

Elkápráztatta a látvány: Csodás égi jelenségre ébredt Tatár Csilla

Gyö­nyörű lát­vány fo­gadta a csi­nos mű­sor­ve­ze­tőt, ami­kor szom­bat reg­gel ki­né­zett az ab­la­kon!

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Sosem bocsájt meg volt férjének a magyar sztár

Tatár Csilla egy kom­ment­ben írta ki.

Tatár Csilla és Gönczi Gábor nyolc évig vol­tak há­za­sok, 2015-ben vál­tak el. De egy kom­ment­ben be­val­lotta: azt sem tudta, kivel élt tíz évig.

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

Komoly elhatározásra jutott Tatár Csilla

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gódó.

A mű­sor­ve­zető nem ti­pi­kus anyuka, nem lett ag­gó­dó­sabb, ami­óta fia meg­szü­le­tett, sőt, azóta la­zább lett. Nem is lett ott­hon ülő, sokat moz­dul­nak ki, mert Mi­lán­nak nagy a moz­gás­igé­nye.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

Durva, mit vallott be Tatár Csilla

Durva, mit vallott be Tatár Csilla

A csi­nos mű­sor­ve­zető hétfő este éppen egy­kori fő­nöke mel­lett ült...

A csi­nos mű­sor­ve­zető hétfő este éppen egy­kori fő­nöke mel­lett ült a NőCom­ment című élő talk­show szín­pa­dán, ami­kor el­me­sélte, mit tett, hogy el tudja vi­selni a meg­aláz­ta­tást, amit tőle ka­pott

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Tatár Csilla: "A kismamánál nem lehet téma a súlya!"

Tele van ter­vek­kel.

Lá­za­san ké­szül A Dal 2017 élő adá­sa­ira, gyer­me­ket nevel, köny­vet ír, és köz­ben tele van ter­vek­kel: rö­vi­den így fog­lal­ható össze rö­vi­den Tatár Csilla 2017-es éve. A mű­sor­ve­zető exk­lu­zív in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Tatár Csilla: "A világ legnagyobb pofátlanságának tartom ezt a hozzáállást!"

Tatár Csilla: "A világ legnagyobb pofátlanságának tartom ezt a hozzáállást!"

A mű­sor­ve­ze­tő­nek elege van.

Elege van abból, hogy a ter­hes­ség alatt fel­sze­dett ki­ló­i­val pisz­kál­ják.

Fodrászhoz vitte kisfiát Tatár Csilla

Fodrászhoz vitte kisfiát Tatár Csilla

Elő­ször vitte ked­venc fod­rá­szá­hoz kisfiát Tatát Csilla. A kis Milán él­vezte a ki­ruc­ca­nást. Így ma­mája lehet, hogy leg­kö­ze­lebb is el­hozza.

Elő­ször vitte ked­venc fod­rá­szá­hoz kisfiát Tatát Csilla. A mű­sor­ve­ze­tőnő azt nem árulta el, csak az övét, vagy a kis Milán haját is le­vágja ked­venc fod­rá­sza.

Stohl lányára cserélték Tatár Csillát

Stohl lányára cserélték Tatár Csillát

Fris­sít a Pe­tőfi Tv. El­vet­ték Tatár Csil­lá­tól az Én va­gyok itt című mű­so­rát.

Fris­sít a Pe­tőfi Tv. El­vet­ték Tatár Csil­lá­tól az Én va­gyok itt című mű­so­rát.

Exkluzív fotó: Elbűvölő tündérként ragyogott Tatár Csilla!

Exkluzív fotó: Elbűvölő tündérként ragyogott Tatár Csilla!

Min­den­ki­nek le­esett az álla!

Az új­don­sült sztár­anyuka gyö­nyörű ru­ha­köl­te­mény­ben vo­nult be a Ma­gyar­or­szág Szépe dön­tő­jé­nek szín­pa­dára! Min­den­ki­nek le­esett az álla!

Kiderült: Erre a szépségre cserélték le Tatár Csillát!

Kiderült: Erre a szépségre cserélték le Tatár Csillát!

Fi­a­tal te­het­ség lesz Har­sá­nyi Le­vente új part­nere a Duna Tv-n au­gusz­tus végén star­toló Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! című ve­tél­ke­dő­ben.

Fi­a­tal te­het­ség lesz Har­sá­nyi Le­vente új part­nere a Duna Tv-n au­gusz­tus végén star­toló Ma­gyar­or­szág, sze­ret­lek! című ve­tél­ke­dő­ben.

Így megváltozott Tatár Csilla teste!

Így megváltozott Tatár Csilla teste!

No­vem­ber­ben adott éle­tet első gyer­me­ké­nek a mű­sor­ve­zető, akit mintha ki­cse­rél­tek volna az el­múlt hó­na­pok­ban!

No­vem­ber­ben adott éle­tet első gyer­me­ké­nek a mű­sor­ve­zető, akit mintha ki­cse­rél­tek volna az el­múlt hó­na­pok­ban!

Ettől fogyott le látványosan Tatár Csilla!

Ettől fogyott le látványosan Tatár Csilla!

Kar­csúbb, mint va­laha.

A mű­sor­ve­zető meg­je­le­né­sét sok kri­tika érte mi­u­tán vissza­tért a kép­er­nyőre. Le­g­újabb fo­tó­ján vi­szont csi­no­sabb, mint va­laha!

Tatár Csilla sosem hallott titkokat árult el terhességéről!

Tatár Csilla sosem hallott titkokat árult el terhességéről!

A mű­sor­ve­zető sok min­dent el­árult.

A mű­sor­ve­zető eddig nem be­szélt a vá­ran­dós­sága alatt fel­lépő prob­lé­mák­ról, hi­szen nem akarta nagy­kö­zön­ség elé tárni leg­bel­sőbb ér­zel­meit.

Életük legjobb döntését hozta a válással Tatár Csilla és Gönczi Gábor

Életük legjobb döntését hozta a válással Tatár Csilla és Gönczi Gábor

Las­san más­fél éve, hogy az egy­kori sztár­pár há­zas­sága zá­tonyra fu­tott.

Las­san más­fél éve, hogy az egy­kori sztár­pár há­zas­sága zá­tonyra fu­tott. Nem titok, vá­lá­suk­ban az is köz­re­ját­szott, hogy Csilla so­ka­dik pró­bál­ko­zás után sem esett te­herbe. Ám azóta mind­ket­ten meg­ta­lál­ták a bol­dog­sá­got!

Tatár Csilla végre megmutatta kisfiát!

Tatár Csilla végre megmutatta kisfiát! Videó

A csi­nos mű­sor­ve­zető mos­ta­náig még a kö­zös­ségi ol­da­lán is csak olyan ké­pe­ket posz­tolt kisfi­á­ról, amin hát­tal van. Most végre lát­hat­juk, mi­lyen cuki a kis csöpp­ség.

A csi­nos mű­sor­ve­zető mos­ta­náig még a kö­zös­ségi ol­da­lán is csak olyan ké­pe­ket posz­tolt kisfi­á­ról, amin hát­tal van. Vagy csak Mi­lánka a keze, eset­leg csak a lába lát­szik. Most végre lát­hat­juk, mi­lyen cuki a kis csöpp­ség.

Végre megmutatta kisfiát Tatár Csilla!

Végre megmutatta kisfiát Tatár Csilla!

Az MTVA mű­sor­ve­ze­tője ez idáig csak sej­tel­mes fo­tó­kat mu­ta­tott a nagy vi­lág­nak kisfi­á­ról. De már nem rej­te­geti to­vább a pici tün­déri ar­cocs­ká­ját.

Az MTVA mű­sor­ve­ze­tője ez idáig csak sej­tel­mes fo­tó­kat mu­ta­tott a nagy vi­lág­nak kisfi­á­ról. De már nem rej­te­geti to­vább a pici tün­déri ar­cocs­ká­ját.

Kisfiával súlyzózik a fogyni vágyó Tatár Csilla!

Kisfiával súlyzózik a fogyni vágyó Tatár Csilla!

Le­ve­gőbe emelte a kis Milán Ru­bent.

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon új­sá­golta el ra­jon­gó­i­nak, hogy in­ten­zív edzésbe kez­dett, mivel sze­retné vissza­nyerni szü­lés utáni alak­ját.

Tatár Csilla: Mindegy, mit csinálok, mindenképpen negatívak lesznek

Tatár Csilla: Mindegy, mit csinálok, mindenképpen negatívak lesznek

Az MTVA mű­sor­ve­ze­tője el­mondta, hogy már nem fog­lal­ko­zik a ne­ga­tív kom­men­tek­kel.

Váratlan fordulat: Tatár Csilla a netezők kedvence lett

Váratlan fordulat: Tatár Csilla a netezők kedvence lett

A mű­sor­ve­ze­tőt ezért di­csé­rik.

A mű­sor­ve­ze­tőt végre nem sa­vaz­zák Fa­ce­book-ol­da­lán, leg­újabb képe alatt ugyanis szám­ta­lan di­csé­re­tet ka­pott. Ebbe a fo­tó­jába senki nem kö­tött bele.

Tatár Csillát folyamatosan támadják, mióta anya lett

Tatár Csillát folyamatosan támadják, mióta anya lett

Ne­veli a kisfiát, végzi a mun­ká­ját, és vál­lalja a szü­lés utáni tes­tét - mégis egy­foly­tá­ban a tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben van.

Szokatlanul reagált a kritikákra Tatár Csilla

Szokatlanul reagált a kritikákra Tatár Csilla

Elő­vette a hu­mo­rát, és frap­pán­san vá­gott vissza.

A leg­több hí­res­ség egy­ből meg­sér­tő­dik vagy ke­mé­nyen vissza­tá­mad, ha be­szól­nak neki. Tatár Csilla vi­szont elő­vette a hu­mo­rát, és frap­pán­san re­a­gált.

Tatár Csilla rajongóinak lassan semmi sem jó!

Tatár Csilla rajongóinak lassan semmi sem jó!

Az új­don­sült anyuka már nem elő­ször ka­pott hi­de­get-me­le­get meg­je­le­nése miatt. Ami kissé ért­he­tet­len...

Az új­don­sült anyuka már nem elő­ször ka­pott hi­de­get-me­le­get meg­je­le­nése miatt. Ami kissé ért­he­tet­len...

Durván beszóltak a netezők Tatár Csillának

Durván beszóltak a netezők Tatár Csillának

Az új­don­sült anyuka szom­bat este tért vissza a kép­er­nyőre, meg­je­le­nése azon­ban nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Az új­don­sült anyuka szom­bat este tért vissza a kép­er­nyőre, meg­je­le­nése azon­ban nem ara­tott osz­tat­lan si­kert.

Friss fotók! A szülés után visszatért a munkába Tatár Csilla

Friss fotók! A szülés után visszatért a munkába Tatár Csilla

Hétfő dél­után ismét mun­kába állt.

Hétfő dél­után ismét fel­vette a mun­kát Tatár Csilla, és meg­mu­tatta, hogy va­ló­ság­gal ra­gyog, mióta anya lett.

Durva részleteket mesélt szüléséről Tatár Csilla

Durva részleteket mesélt szüléséről Tatár Csilla

9 órán ke­resz­tül va­jú­dott a tévés.

Az MTVA mű­sor­ve­ze­tője 9 hét­tel ez­előtt hozta vi­lágra első gyer­me­két, Milán Ru­bent. Csilla most be­szélt elő­ször rész­le­te­sen a 9 órás va­jú­dás­ról.

Tatár Csilla végre pontot tesz a találgatások végére!

Tatár Csilla végre pontot tesz a találgatások végére!

A mű­sor­ve­zető ja­nuár végén tér vissza a kép­er­nyőre, de nem érzi úgy, hogy ez kisfia gon­do­zá­sá­ban aka­dá­lyozná.

A mű­sor­ve­zető ja­nuár végén tér vissza a kép­er­nyőre, de nem érzi úgy, hogy ez kisfia gon­do­zá­sá­ban aka­dá­lyozná. A Ri­post­nak el­árulta, hogy nem kell vá­lasz­ta­nia az anya­ság és a mun­kája kö­zött. Sze­rinte nem olyan drá­mai a hely­zet, mint azt sokan gon­dol­ják.

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Kiderült, mennyi fizetést visz haza Csiszár Jenő

Ő maga dönt arról, hogy me­lyek azok a mű­so­rok, ame­lyek kép­er­nyőre ke­rül­het­nek.

Ő maga dönt arról, hogy me­lyek azok a mű­so­rok, ame­lyek kép­er­nyőre ke­rül­het­nek.

Tatár Csilla most tényleg megmutatta kisbabáját - Fotó!

Tatár Csilla most tényleg megmutatta kisbabáját - Fotó!

Eddig csak a tal­pacs­káit lát­hat­tuk.

Eddig még csak a kis tal­pacs­káit lát­hat­tuk, de a mű­sor­ve­zető végre meg­ke­gyel­me­zett a ra­jon­gók­nak.

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott 2015.

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott az idei év a hazai ce­leb­vi­lág­ban. Néz­zük, kik a leg­éde­sebb sztár­bé­bik és a büszke ce­leb­ma­mik.

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

Jakupcsek Gabriella az interneten olvasta, kik lesznek az utódai

A mű­sor­ve­ze­tőt No­vo­domszky Éva és Tatár Csilla vált­hatja a köz­té­vé­nél, Ja­kup­cse­ket erről nem tá­jé­koz­tat­ták. Kel­lett volna?

A mű­sor­ve­ze­tőt No­vo­domszky Éva és Tatár Csilla vált­hatja a köz­té­vé­nél, Ja­kup­csek, úgy tűnik, nem tudta, hogy már kül­sős­ként sem szá­mí­ta­nak rá. A vi­lág­há­ló­ról ér­te­sült a fej­le­mé­nyek­ről.

Tatár Csilla bebarnult "a hormonoktól", de nem tetszett neki

Tatár Csilla bebarnult "a hormonoktól", de nem tetszett neki

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kül­se­jére is nagy ha­tás­sal volt a ter­hes­sége és a né­hány hét­tel ez­előtti szü­lése. Még a haj­színe is tel­je­sen más lett.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kül­se­jére is nagy ha­tás­sal volt a ter­hes­sége és a né­hány hét­tel ez­előtti szü­lése. Az el­múlt idő­szak­ban még a haj­színe is tel­je­sen más lett.

Kisfiával kíván boldog karácsonyt Tatár Csilla

Kisfiával kíván boldog karácsonyt Tatár Csilla

Az el­múlt egy hó­nap­ban nem sokat lát­hat­tuk a babát. Most azon­ban a pi­ci­vel a ke­zé­ben kí­vánt bol­dog ka­rá­csonyt a ra­jon­gó­i­nak.

Az el­múlt egy hó­nap­ban nem sokat lát­hat­tuk a babát. Most azon­ban a pi­ci­vel a ke­zé­ben kí­vánt bol­dog ka­rá­csonyt a ra­jon­gó­i­nak.

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Min­dent kö­zöl­tek A Dal 2016-ról.

Hi­va­ta­lossá vált, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, ami­ben nem ka­pott he­lyet Se­bes­tyén Ba­lázs és a Mor­ning Show csa­pata.

Mi lett az elvált magyar sztárpárok családi fészkeivel?

Mi lett az elvált magyar sztárpárok családi fészkeivel?

Elad­ták vagy va­laki meg­tar­totta?

Vajon tör­vény­szerű, hogy mind­ket­ten sza­ba­dul­ná­nak az em­lé­kek­től, vagy va­laki szí­ve­sen foly­tatja ugyan­ott az éle­tét? Nem min­den­ki­nek si­ke­rült el­ad­nia.