Tahi Tóth László

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

Nehéz napok várnak az elhunyt sztárok özvegyeire

A csa­ládba ka­pasz­kod­nak...

Szá­mos olyan csa­lád van, ahol az ün­ne­pek kö­ze­led­té­vel szo­mo­rú­ság köl­tö­zik a falak közé, hi­szen hi­ány­zik va­laki...

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

Szívszorító, így próbálja leküzdeni a gyászt Tahi Tóth özvegye

A mai napig nem tudta össze­pa­kolni el­hunyt férje sze­mé­lyes tár­gyait.

Mint mondta, a mai napig nem tudta össze­pa­kolni ta­valy el­hunyt férje sze­mé­lyes tár­gyait.

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szomorú, ezért nem mehetett ki a temetőbe Tahi Tóth özvegye

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére.

Szil­via ott­ho­ná­ban, csen­des gyer­tya­gyúj­tás­sal em­lé­ke­zett fér­jére.

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Megindító látvány: Ezt találtuk Tahi Tóth László sírján

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a feb­ruár 22-én el­hunyt mű­vész sír­ját még a leg­na­gyobb hi­deg­ben is gon­doz­zák.

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Exkluzív fotók: Így engedte el férjét örökre Tahi Tóth László özvegye

Tahi Tóth László, a le­gen­dás mű­vész ha­lála óta öz­ve­gye min­den éjjel vele ál­mo­dott.

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ezért nem akar találkozni Tahi Tóth László özvegyével a hasonmás

Ká­rászy Szil­via nem is sej­tette, hogy mek­kora ér­dek­lő­dést in­dí­tott el múlt heti Fa­ce­book-poszt­já­val.

Fájdalmas árulás: legjobb barátja verte át Tahi Tóth László özvegyét!

Fájdalmas árulás: legjobb barátja verte át Tahi Tóth László özvegyét!

Ká­rászy Szil­via egye­dül bir­kó­zik meg a férje hi­á­nya okozta űrrel.

Ká­rászy Szil­via egye­dül bir­kó­zik meg a férje hi­á­nya okozta űrrel, rá­adá­sul egy csa­ló­dás­sal is meg kell küz­de­nie.

Tahi Tóth László özvegye megtalálta férje hasonmását

Tahi Tóth László özvegye megtalálta férje hasonmását

Ká­rászy Szil­via az in­ter­ne­ten ke­reste az il­le­tőt. A fel­hí­vást ren­ge­te­gen meg­osz­tot­ták...

Ká­rászy Szil­via az in­ter­ne­ten ke­reste az il­le­tőt. A fel­hí­vást ren­ge­te­gen meg­osz­tot­ták...

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Lehet, hogy Tahi Tóth László hasonmása igazából eltitkolt féltestvér?

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták.

Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek fel­hí­vá­sát több ezren meg­osz­tot­ták a Fa­ce­boo­kon.

Tahi Tóth László özvegye férje hasonmását keresi

Tahi Tóth László özvegye furcsa nyomozásba kezdett, férje hasonmását keresi

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki.

Ká­rászy Szil­via ér­de­kes posz­tot tett ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

Hihetetlen fotó, hasonmása búcsúztatta Tahi Tóth Lászlót

A Kos­suth-díjas mű­vész alig egy hó­napja, feb­ruár 22-én hunyt el. Te­me­té­sén több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára.

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj.

A Kos­suth-díjas szí­nész és fe­le­sége már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj, de igye­kez­tek bol­do­gan élni.

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

Megrázó interjút adott Tahi Tóth László özvegye

A zon­go­ra­mű­vész, Ká­rászy Szil­via a férje te­me­tés óta most elő­ször szó­lalt meg.

A zon­go­ra­mű­vész, Ká­rászy Szil­via a férje te­me­tés óta most elő­ször szó­lalt meg.

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

Szívet tépő szavakkal búcsúzott felesége Tahi Tóth Lászlótól!

El­ké­pesztő fáj­dal­mat él át az öz­vegy.

El­ké­pesztő fáj­da­lom lát­szó­dott Tahi Tóth László öz­ve­gyé­nek arcán szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető ra­va­ta­lo­zó­já­ban.

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Eltemették Tahi Tóth Lászlót, megtörten búcsúztak a színésztől

Ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták.

A Kos­suth-díjas mű­vészt ren­ge­te­gen bú­csúz­tat­ták, öz­ve­gye, Ká­rászy Szil­via vé­gig­zo­kogta a te­me­tést.

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Megérkeztek az első képek Tahi Tóth László temetéséről!

Szer­dán he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

A Kos­suth-díjas szí­nészt szerda dél­után, a Far­kas­réti Te­mető mű­vész­par­cel­lá­já­ban he­lye­zik örök nyu­ga­lomra.

Szívbemarkoló: Ezt kérte halála előtt Tahi Tóth László

Szívbemarkoló: Ezt kérte halála előtt Tahi Tóth László

Ott­hon akart meg­halni a mű­vész.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a feb­ruár 22-én el­hunyt Kos­suth-díjas mű­vész ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. Fe­le­sége de­cem­ber végén vitte CT-vizs­gá­latra.

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Kiderült minden részlet: így búcsúznak el Tahi Tóth Lászlótól

Szerda dél­után három óra­kor kí­sé­rik utolsó út­jára Tahi Tóth Lász­lót a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Szerda dél­után három óra­kor kí­sé­rik utolsó út­jára Tahi Tóth Lász­lót a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Fél évszázados titok derült ki Tahi Tóth László múltjából!

Fél évszázados titok derült ki Tahi Tóth László múltjából!

Van egy eddig is­me­ret­len rokon.

A szí­nész te­me­té­sén szinte min­denki ott lesz, aki sze­rette őt, ki­véve egy, a nyil­vá­nos­ság előtt eddig is­me­ret­len rokon.

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Most közölték: Ekkor búcsúztatják a váratlanul elhunyt magyar színészt

Ahogy a Ri­post is be­szá­molt róla, tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el a Kos­suth-díjas szín­mű­vész.

Szívszorító, sosem látott fotók kerültek elő Tahi Tóth Lászlóról

Szívszorító, sosem látott fotók kerültek elő Tahi Tóth Lászlóról

A szí­nész­le­genda test­vére, Gábor tette közzé a ké­pe­ket a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki meg­könnyezte!

A szí­nész­le­genda test­vére, Gábor tette közzé a ké­pe­ket a Fa­ce­book-ol­da­lán. Min­denki meg­könnyezte!

Vallott a barát, ilyen volt Tahi Tóth László utolsó előadása

Vallott a barát, ilyen volt Tahi Tóth László utolsó előadása

Lu­kács Sán­dor sze­rint akkor még sem­mi­lyen jel sem utalt a kö­zelgő tra­gé­di­ára.

Lu­kács Sán­dor sze­rint akkor még semmi sem utalt a kö­zelgő tra­gé­di­ára, a 74 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nész em­lé­ke­ze­te­set ala­kí­tott.

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

Tragikus hír érkezett, elhunyt Tahi Tóth László

74 éves volt.

Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész 74 éves volt.

Így menekült meg a halál torkából a Kossuth-díjas színészlegenda

Így menekült meg a halál torkából a Kossuth-díjas színészlegenda

Az agy­ér­görcs­ből fel­épült szín­mű­vész el­is­merte, idén új éle­tet kez­dett. A műtét utáni re­ha­bi­li­tá­ci­ója fél évig tar­tott.

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

Kiderült, mi okozta Tahi Tóth László halálát

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról.

A Kos­suth-díjas mű­vész test­vére meg­rázó rész­le­te­ket me­sélt öccse utolsó nap­ja­i­ról. Tahi-Tóth Gábor la­punk­nak el­mondta: sok­ként érte a csa­lá­dot, hogy a szí­nészt újra meg­tá­madta a gyil­kos kór. Tahi Tóth Lász­lót hét alatt győzte le a be­teg­ség. De­cem­ber 27-én még szín­pa­don állt.

Ekkor tér vissza a színpadra, az agyműtéten átesett magyar legenda

Ekkor tér vissza a színpadra, az agyműtéten átesett magyar legenda

Végre jó hí­re­ket kap­tunk a nagy­be­teg Tahi Tóth Lász­ló­ról, aki hét hó­na­pig lá­ba­do­zott.

Mi lehet a baj? Mégsem tér vissza a két nagybeteg színészlegenda

Mi lehet a baj? Mégsem tér vissza a két nagybeteg színészlegenda

Egy em­ber­ként iz­gult az or­szág a két nagy­be­teg szí­nész­óri­á­sért, Kulka Já­no­sért és Tahi Tóth Lász­lóért.

Drámai bejelentést tett Tahi Tóth László, kedd este eldől a sorsa

Drámai bejelentést tett Tahi Tóth László, kedd este eldől a sorsa

Csak egy vágya van a Kos­suth-díjas szí­nész­nek, aki ja­nuár 21-én lett rosszul elő­adás köz­ben.

Csak egy vágya van a Kos­suth-díjas szí­nész­nek, aki ja­nuár 21-én lett rosszul elő­adás köz­ben.

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van.

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

Tahi Tóth László: Hivatalosan is meggyógyultam!

Tahi Tóth László: Hivatalosan is meggyógyultam!

A le­gen­dás mű­vész tudta, hogy a nyár hozza meg neki a tel­jes gyó­gyu­lást, már pa­na­szai sin­cse­nek.

A le­gen­dás mű­vész tudta, hogy a nyár hozza meg neki a tel­jes gyó­gyu­lást, már pa­na­szai sin­cse­nek.

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Szívbemarkoló vallomást tett Tahi Tóth László

Ezt élte át agy­vér­zése után.

Most elő­ször be­szélt arról, hogy mit élt át a kór­ház­ban agy­vér­zése után.

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

Ezért pártolná az eutanáziát Tahi Tóth László

A szí­nész két hó­­na­pig volt kór­­ház­­ban.

Tahi Tóth László két hó­­na­pig fek­üdt kór­­ház­­ban, ahol sú­­lyos agy­­mű­­té­­ten esett át, mi­u­­tán egy elő­a­dá­­son rosszul lett. Mára, úgy tűnik, túl van a ne­­he­­zén.

Lábadozás helyett nyáron már filmet forgat Tahi Tóth László

Lábadozás helyett nyáron már filmet forgat Tahi Tóth László

Pedig ele­inte csak pi­henni akart.

Az élet­mentő agy­ér­mű­tét után a szí­nész azt mondta, hogy a nya­rat a tel­jes re­ge­ne­rá­ló­dásra hasz­nálja.

Elképesztő változás Tahi Tóth László állapotában

Elképesztő változás Tahi Tóth László állapotában

Azt plety­kál­ták, ki­újult be­teg­sége.

Szín­házi kör­ből ju­tott el hoz­zánk az az in­for­má­ció, mi­sze­rint ki­újult a szí­nész be­teg­sége. De sze­ren­csére szó sincs erről, jól van, már for­ga­tott is.

Túl van első fellépésén agyműtétje után Tahi Tóth László

Túl van első fellépésén agyműtétje után Tahi Tóth László

Igaz, csak ven­dég­ként sze­re­pelt.

Igaz, csak ven­dég­ként sze­re­pelt a TV2 Mok­ká­ban. Egy szí­nész min­den élet­hely­zet­ben szí­nész, itt is él­vezte fel­lé­pé­sét.

Tahi Tóth László részleteket árult el rosszullétéről

Tahi Tóth László részleteket árult el rosszullétéről

A mű­vész és fe­le­sége bor­zal­mas idő­sza­kon van­nak túl. A szí­nész sú­lyos be­teg­sége után tér vissza.

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Egy korszak véget ért, eldőlt a sorsa Tahi Tóth Lászlónak

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész.

Nagy a bol­dog­ság a Tahi Tóth csa­lád­ban. Végre ott­hon gyó­gyul­hat a le­gen­dás szí­nész, aki két hó­na­pig volt kór­ház­ban.

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Kiderült az igazság Tahi Tóth László állapotáról

Fe­le­sége ag­gó­dik a szí­nész miatt.

Erős­nek kell len­nie Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­nek, aki a te­he­tet­len­sé­get és a bi­zony­ta­lan­sá­got vi­seli a leg­ne­he­zeb­ben, mióta férje kór­ház­ban van.

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Megtörte a csendet Tahi Tóth László felesége

Még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik urát.

Bár ja­vu­ló­ban van, de még min­dig a kór­ház­ban ke­ze­lik Tahi Tóth Lász­lót. A le­gen­dás mű­vész így ott ér­te­sült arról, hogy Kos­suth-díj­jal tün­tet­ték ki.

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Megszólalt Tahi Tóth László: Vissza akarok térni!

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át.

Tahi Tóth László két hó­napja fek­szik kór­ház­ban, ahol sú­lyos agy­mű­té­ten esett át, mi­u­tán egy elő­adá­son rosszul lett. Most úgy tűnik, túl van a ne­he­zén.

Fejlemények a súlyos műtéten átesett Tahi Tóth László állapotáról!

Fejlemények a súlyos műtéten átesett Tahi Tóth László állapotáról!

Hosszú fel­épü­lés vár rá, ál­la­po­tá­ról a Víg­szín­ház adott ki köz­le­ményt.

A szín­mű­vészre hosszú fel­épü­lés vár, ál­la­po­tá­ról a Víg­szín­ház adott ki köz­le­ményt.

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Kiderült, mikor engedik haza Tahi Tóth Lászlót

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via.

Meg­nyu­god­hat végre Ká­rászy Szil­via, hosszú kál­vá­ria után végre ki­en­ged­he­tik a kór­ház­ból a fér­jét.

Hónapokig tarthat Tahi Tóth László felépülése

Hónapokig tarthat Tahi Tóth László felépülése

Fe­le­sége le­mondta fel­lé­pé­seit.

Sze­ren­csére úgy si­ke­rült a Já­szai Mari-díjas szí­nész agy­mű­tétje, ahogy azt or­vo­sai re­mél­ték. Még így is he­tekbe, talán hó­na­pokba telik, amíg tel­je­sen fel­épül.

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Váratlan fordulat: Nem engedik haza a kórházból Tahi Tóth Lászlót

Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Hosszú út előtt áll. Még nem tudni, mikor lá­ba­doz­hat végre az ott­ho­ná­ban....

Jól sikerült Tahi Tóth László műtétje

Jól sikerült Tahi Tóth László műtétje

Túl van a ne­he­zén a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit szer­dán ope­rál­tak meg spe­ci­a­lis­ták az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

Túl van a ne­he­zén a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit szer­dán ope­rál­tak meg spe­ci­a­lis­ták az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben. Mint Ká­rászy Szil­vi­á­tól, Tahi Tóth László fe­le­sé­gé­től meg­tud­tuk: a műtét az or­vo­sok sze­rint jól si­ke­rült. Ahogy azt a Ri­post meg­írta: két hét­tel ez­előtt a Hattyú­dal a Re­pub­lic együt­tes­sel című da­rab­ban lett rosszul.

Imádkozzunk! Ma műtik Tahi Tóth Lászlót

Imádkozzunk! Ma műtik Tahi Tóth Lászlót

Az egész or­szág izgul Tahi Tóth Lász­lóért, akit - ha nem jön közbe semmi - ma mű­te­nek meg or­vo­sai.

Az egész or­szág izgul Tahi Tóth Lász­lóért, akit - ha nem jön közbe semmi - ma mű­te­nek meg or­vo­sai agyér­prob­lé­mája miatt az Ideg­tu­do­má­nyi In­té­zet­ben.

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Ezért halasztották el Tahi Tóth László műtétjét

Vá­rat­lan prob­léma miatt lé­pett fel.

Tahi Tóth László ál­la­pota sta­bil, de egy vá­rat­lan prob­léma miatt or­vo­sai úgy dön­töt­tek: el­ha­laszt­ják a szí­nész agy­ér­mű­tét­jét.

Nincs több esélye Tahi Tóth Lászlónak

Nincs több esélye Tahi Tóth Lászlónak

Az egész or­szág ag­gó­dik Tahi Tóth Lász­lóért, akire agy­mű­tét vár.

Az egész or­szág ag­gó­dik Tahi Tóth Lász­lóért, akire agy­mű­tét vár.

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Üzent a kórházból Tahi Tóth László

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Na­gyon nehéz na­po­kon van túl a Já­szai Mari-díjas szí­nész, akit múlt héten a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ból elő­adás után ro­ham­men­tő­vel vit­tek a Hon­véd­kór­házba.

Ezt üzenték kollégái Tahi Tóth Lászlónak

Ezt üzenték kollégái Tahi Tóth Lászlónak

Egy or­szág ag­gó­dik a nagy­be­teg Tahi Tóth László miatt...

Egy or­szág ag­gó­dik a nagy­be­teg Tahi Tóth László miatt, akit múlt hét szom­ba­ton za­vart be­széd, lá­tás­za­var és iszo­nya­to­san erős fej­fá­jás miatt a szín­ház­ból vitt el a mentő.

Műtéttel segíthetnek Tahi Tóth Lászlón

Műtéttel segíthetnek Tahi Tóth Lászlón

Az is­mert szí­nészt je­len­leg egy spe­ci­á­lis in­té­zet­ben ke­ze­lik.

Az is­mert szí­nészt je­len­leg egy spe­ci­á­lis in­té­zet­ben ke­ze­lik, mi­u­tán szom­ba­ton rosszul lett egy elő­adás után, és kór­házba szál­lí­tot­ták. Az orvos sze­rint szinte biz­tos, hogy csak egy út van a gyó­gyu­lás felé.

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

Őszinte vallomás: Megtörte a csendet a beteg Tahi-Tóth László felesége

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szom­bat esti elő­adása köz­ben lett rosszul.