Szikora Róbert

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

Kitálalt Szikora Róbert, elmondta, mi tartja össze a házasságát

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

A csik­i­dám ki­rá­lya több mint négy év­ti­zede él bol­dog­ság­ban a fe­le­sé­gé­vel. Most ki­de­rült, mi a titka a hosszú há­zas­ság­nak.

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Nem adja fel: tovább harcol Szikora Róbert

Félti a ma­gya­rok lel­két a Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól.

Az R-GO éne­kese félti a ma­gya­rok lel­két a csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ismét fel­lépő Ma­ri­lyn Man­son­tól.

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Börtönbüntetést kapott a magyar sztárokat átverő koncertszervező

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a ren­dez­vény­szer­vező.

Fenyő Mik­lós és Szi­kora Ró­bert közös bulit hir­de­tett a szom­bat­he­lyi férfi, csak az éne­ke­sek nem tud­tak róla.

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son nem­so­kára újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal imára buz­dít.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert imára buz­dít ra­jon­gó­i­ért.

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben.

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára, kevés az esély arra, hogy újra szóba áll­ja­nak egy­más­sal.

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Betiltatná Marylin Manson koncertjét Szikora Róbert

Betiltatná Marylin Manson kocertjét Szikora Róbert

Szi­kora Ró­bert az egyik leg­ve­szé­lye­sebb "élő­lény­nek" tartja a sá­tá­nista, ame­ri­kai éne­kest.

A migránsok ellen buzdítja a magyarokat Szikora Róbert!

A migránsok ellen buzdítja a magyarokat Szikora Róbert!

A Ri­post ka­me­rái előtt nyíl­tan vál­lalta né­ze­teit a va­sár­napi nép­sza­va­zás­sal kap­cso­lat­ban.

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján

Nem min­den­napi vál­lal­ko­zásba fo­gott a három ma­gyar te­nisz­le­genda.

Macskafogó-botrány!

Macskafogó-botrány! Leszarházizta szerzőtársa Szikora Robit!

Forr­nak az in­du­la­tok a szín­fa­lak mö­gött a mu­si­cal-ben!

Mi­köz­ben lá­za­san ké­szül­nek a szer­zők és a szí­né­szek a Macs­ka­fogó című mu­si­cal be­mu­ta­tó­jára; a szín­fa­lak mö­gött forr­nak az in­du­la­tok.