Szikora Róbert

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

Példátlan összefogás: Magyar sztárok segítettek a legendás szerzetesnek

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

A fe­ren­ces rendi szer­ze­tes ren­ge­teg pénzt gyűj­tött ala­pít­vá­nya szá­mára.

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Szikora Róbert 1956 hőseiért zenél

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben.

Az éne­kes rend­ha­gyó kon­cer­tet ad pén­te­ken a Vá­ros­li­get­ben, ahol a részt­ve­vők Nagy Im­ré­ről és tár­sa­i­ról em­lé­kez­het­nek meg méltó módon.

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Sátánista világsztár ellen harcol Szikora Róbert

Mary­lin Man­son nem­so­kára újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert ez­út­tal imára buz­dít.

Mary­lin Man­son alig egy hónap múlva újra ha­zánk­ban kon­cer­te­zik. A hithű ka­to­li­kus Szi­kora Ró­bert imára buz­dít ra­jon­gó­i­ért.

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Banánnal etette a gidáját Szikora Róbert!

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Az R-GO front­em­be­ré­ről vic­ces kép ke­rült elő a múlt­ból, amint egy saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón vic­ce­lő­dött a kol­lé­ga­nő­jé­vel. A vidám pil­la­na­tot sze­ren­csére a ka­mera is meg­örö­kí­tette.

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Fenyő Miklós évtizedek óta nem bocsát meg Szikorának

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára.

Bár Szi­kora a mai napig test­véri sze­re­tet­tel gon­dol ze­nész­tár­sára, kevés az esély arra, hogy újra szóba áll­ja­nak egy­más­sal.

A migránsok ellen buzdítja a magyarokat Szikora Róbert!

A migránsok ellen buzdítja a magyarokat Szikora Róbert!

Nyíl­tan vál­lalta né­ze­teit.

Az R-GO front­em­bere a Ri­post ka­me­rái előtt nyíl­tan vál­lalta né­ze­teit a va­sár­napi nép­sza­va­zás­sal kap­cso­lat­ban.

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest.

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest. Szi­kora Robi azon­ban hű­sé­ges­nek vallja magát.

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján

Celebek ragadtak ütőt a Happy Tenisz bemutatóján - Videó

Spor­tos fő­véd­nök lett Rogán Ce­cí­lia.

Nem min­den­napi vál­lal­ko­zásba fo­gott a három ma­gyar te­nisz­le­genda, Szá­vay Ágnes, Kap­ros Anikó és Gu­ba­csi Zsófia. Együt­tes erő­vel egy egye­dül­álló te­nis­z­su­lit hoz­tak létre ovi­sok­nak, és is­ko­lás gye­re­kek­nek. A já­té­kos be­mu­ta­tó­val szí­ne­sí­tett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón pedig még a sztá­rok is össze­mér­ték tu­dá­su­kat.

Betiltatná Manson koncertjét Szikora Róbert

Betiltatná Marylin Manson koncertjét Szikora Róbert

Szi­kora Ró­bert az egyik leg­ve­szé­lye­sebb "élő­lény­nek" tartja az ame­ri­kai éne­kest, aki hi­va­ta­lo­san is a Fe­kete Egy­ház sá­tá­nista rend tisz­te­le­tese.

Szi­kora Ró­bert az egyik leg­ve­szé­lye­sebb "élő­lény­nek" tartja az ame­ri­kai éne­kest, Mary­lin Man­sont, aki hi­va­ta­lo­san is a Fe­kete Egy­ház sá­tá­nista rend tisz­te­le­tese.A vi­lág­sztár 2005-ös kon­certje előtt kö­zösm imád­sá­got szer­ve­zett a Má­tyás temp­lomba, til­ta­ko­zása je­léül.

Macskafogó-botrány! Leszarházizta szerzőtársa Szikorát!

Macskafogó-botrány! Leszarházizta szerzőtársa Szikorát!

Mi­köz­ben lá­za­san ké­szül­nek a szer­zők és a szí­né­szek a Macs­ka­fogó című mu­si­cal be­mu­ta­tó­jára; a szín­fa­lak mö­gött forr­nak az in­du­la­tok. A biz­to­sí­té­kot Szi­kora Robi csapta ki a Friz­bi­ben.

Mi­köz­ben lá­za­san ké­szül­nek a szer­zők és a szí­né­szek a Macs­ka­fogó című mu­si­cal be­mu­ta­tó­jára; a szín­fa­lak mö­gött forr­nak az in­du­la­tok. A biz­to­sí­té­kot Szi­kora Robi csapta ki a Friz­bi­ben, ami­kor is azt ál­lí­totta: ő al­kotta a mu­si­cal te­te­mes há­nya­dát. A szer­ző­társ: Valla At­tila ki­akadt!