Szalai Ádám

Szalai Ádám jövőjéről árult el végre tényeket a főnöke

Szalai jövőjéről árult el végre tényeket a főnöke

Meg­szó­lalt a sport­igaz­gató. Új in­for­má­ció de­rült ki a vá­lo­ga­tott csa­tár tö­rök­or­szági le­he­tő­sé­gé­ről is.

Meg­szó­lalt a hoffen­heimi sport­igaz­gató. Új in­for­má­ció de­rült ki a vá­lo­ga­tott csa­tár tö­rök­or­szági le­he­tő­sé­gé­ről is.

Hajmeresztő fotó került elő Szalai Ádámról

Hajmeresztő fotó került elő Szalai Ádámról

Így fes­tett a csa­tár ka­masz­ko­rá­ban.

Mi­csoda sé­ró­val lőtte az arany­gólt! Így fes­tett a csa­tár ka­masz­ko­rá­ban, a stutt­garti ifik baj­nok­csa­pa­tá­nak hő­se­ként.

Szalai Ádám Dzsudzsák útján? Ide igazolhat a válogatott csatára

Szalai Ádám Dzsudzsák útján? Ide igazolhat a válogatott csatára

A német Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám Tö­rök­or­szág­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

A német Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám Tö­rök­or­szág­ban foly­tat­hatja a pá­lya­fu­tá­sát.

Hazajött Szalai Ádám, nagybeteg fiatal focistának segít

Hazajött Szalai Ádám, nagybeteg fiatal focistának segít

Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó fo­cis­tánk újra sze­mé­lye­sen tá­mo­gatta ala­pít­vá­nya jó­té­kony ak­ci­ó­ját.

Né­met­or­szág­ban lé­gi­ós­kodó fo­cis­tánk újra sze­mé­lye­sen tá­mo­gatta ala­pít­vá­nya jó­té­kony ak­ci­ó­ját.

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Óriási magyar focisiker, válogatott légiósunkat ünneplik a topligában

Ré­góta erre a pil­la­natra várt. Mér­föld­kő­höz ér­ke­zett a Bun­des­li­gá­ban az egyik leg­na­gyobb kar­ri­ert be­fu­tott lab­da­rú­gónk.

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

A ka­pusé a 21. Ma­gyar Arany­labda.

Az RB Le­ip­zig ka­pu­sáé a 21. Ma­gyar Arany­labda. Ezen a téren is Ki­rály Gábor nyom­do­ka­iba lé­pett vá­lo­ga­tot­tunk né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai Ádám

Váratlan vallomás: a titkairól mesélt Szalai Ádám

Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a re­kor­der ma­gyar fo­cista.

Bú­vó­hely, hobbi, pél­da­kép, uta­zá­sok és egyéb ér­de­kes­sé­gek. Szo­kat­la­nul nyíl­tan be­szélt a pá­lyán kí­vüli éle­té­ről is a re­kor­der ma­gyar fo­cista.

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le Hor­vát­or­szá­got.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le az Eb-se­lej­te­zőn a vb-ezüst­ér­mes Hor­vát­or­szá­got a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Németországból jött rossz hír a magyar fociválogatott sztárjáról

Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

A leg­rosszabb­kor ütött be a krach. Edzője be­szélt egyik leg­jobb lé­gi­ó­sunk ki­dő­lé­sé­ről.

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Itt az első balhé: borította a bilit a csapatról a válogatott sztárja

Szo­kás sze­rint nem tür­tőz­tette magát a ru­ti­nos fo­cista. Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint hi­bá­zott, hogy ki­te­re­gette a szennyest.

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, ők!

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában

Ezt látni kell, Szalai Ádám varázsolt a Bundesligában - videó

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó cse­re­ként be­állva vil­lant a Frank­furt-Hoffen­heim ta­lál­ko­zón a német lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Fordulat, főnöke beszélt Szalai Ádám jövőjéről

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy nyá­ron tá­vo­zik Hoffen­heim­ből a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

Egyál­ta­lán nem biz­tos, hogy nyá­ron tá­vo­zik Hoffen­heim­ből a vá­lo­ga­tott csa­tár. Csak egy­va­la­kin múlik a sorsa.

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

A magyar Puszta hősét ünnepli Németország

Mind­két csa­pat edzője mél­tatta.

Or­bánt mél­tatta mind­két csa­pat edzője a Bun­des­liga ma­gyar rang­adója után. Nem akár­mi­lyen bra­vúrt haj­tott végre a pá­lyán...

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Gyászol Szalai Ádám volt csapata, meghalt a német foci legendája

Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

El­hunyt Rudi As­sa­uer, aki UEFA-kupa- és Német Kupa-győ­zel­met is ün­ne­pel­he­tett a Schal­ké­val. Alz­hei­mer-kór­ban szen­ve­dett.

Családi drámája miatt segített Szalai Ádám

Családi drámája miatt segített Szalai Ádám

Vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk a szí­vén vi­seli Áron sor­sát.

Né­met­or­szág­ból uta­zott Deb­re­cenbe. Vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gónk a szí­vén vi­seli Áron sor­sát, mi­u­tán édes­anyja is meg­küz­dött a sú­lyos be­teg­ség­gel.

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Németországból érkezett elképesztő hír Szalai Ádámról

Tö­rök­or­szágba iga­zol­hat a tá­madó.

A Bild in­for­má­ci­ója sze­rint a Ga­la­ta­sa­ray 3 mil­lió eu­ró­ért vi­heti a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dót a téli át­iga­zo­lási sze­zon­ban. A Hoffen­heim is haj­lik az üz­letre.

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

Szalai Ádám döntött, itt folytatja a pályafutását

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török csa­pat­nak.

A Hoffen­heim ma­gyar klasszisa nem hagyja el a télen a német együt­test, nemet mon­dott a török sztár­csa­pat­nak.

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Főhet Rossi feje, ráijesztettek a válogatott légiósai

Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Gu­lá­csi ki­vé­te­lé­vel gö­dörbe ke­rül­tek a top­li­gák­ban sze­replő ma­gyar fo­cis­ták. Mi lesz így a szlo­vá­kok ellen?

Váratlan, Szalai Ádám Németországon belül válthat klubot

Váratlan, Szalai Ádám Németországon belül válthat klubot

A Stutt­gart nézte ki a ma­gyar csa­tárt.

A török Ga­la­ta­sa­ray után ez­út­tal az öt­szö­rös német baj­nok Stutt­gart kap­csán me­rült fel a ma­gyar csa­tár neve. Ko­ráb­ban ját­szott a klub után­pót­lá­sá­ban.

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Szalai a világsztárok kedvenc helyére vitte szilveszterezni a csapatát

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Test­vé­re­i­vel uta­zott Ame­ri­kába a ma­gyar vá­lo­ga­tott lé­giós. Mesés kör­nye­zet­ben él­ve­zik a telet.

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Kémbotrány Németországban, magyar sztár is érintett

Sza­lai Ádá­mék után kém­ked­tek. Nyo­moz a rend­őr­ség a Hoffen­heim és a Wer­der Bre­men meccse előtt tör­tén­tek ügyé­ben.

Megfejtettük, ezt a szót üzente Szalai Ádám a gólja után

Megfejtettük, ezt a szót üzente Szalai Ádám a gólja után

Jel­nyel­ven mu­tatta ki az ér­zel­meit.

Jel­nyel­ven mu­tatta ki az ér­zel­meit a fin­nek ellen ered­mé­nyes ma­gyar csa­tár. Nem csak fo­cis­tá­nak príma, jó­té­kony­ság­ban is az élen jár.

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Szalai Ádám nagy dobásra készül, ebből óriási ünneplés lesz

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is.

Már szil­vesz­ter előtt jöhet a pezs­gő­zés? Ha ez össze­jön, még öröm­te­libbé teszi a ka­rá­csonyt is a ma­gyar vá­lo­ga­tott ru­ti­nos lé­gi­ósa szá­mára.

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Ritkán lehet így látni a magyar fociválogatott sztárját

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Sza­lai Ádám ter­mé­sze­te­sen be­ke­rült Marco Rossi leg­fris­sebb vá­lo­ga­tott ke­re­tébe, ez­út­tal új ol­da­lá­ról is­mer­het­tük meg.

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

Van még remény az Eb-re, ebben bízhatnak a magyar fociszurkolók

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott 3-3-as dön­tet­lent ját­szott Ész­t­or­szág­ban a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Szalai Ádám a BL-ben: most vagy soha?

Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Arra ké­szül, ami eddig még nem jött össze neki. Vá­lo­ga­tott csa­tá­runk gólra éhe­sen tér vissza a leg­elő­ke­lőbb ku­pa­so­ro­zatba.

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

Rosszul lett a magyar sztár, nem tudta folytatni a játékot

A Le­ip­zig 2-0-ra győzte le a Hoffen­hei­met a Német Ku­pá­ban. Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni.

A Le­ip­zig 2-0-ra győzte le a Hoffen­hei­met a Német Ku­pá­ban. Sza­lai Ádá­mot le kel­lett cse­rélni. Gu­lá­csi Péter vé­dett, Willi Orbán a kis­pa­don ka­pott he­lyet.

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

Meglepő nyilatkozat, csalódott a góllövőlistát vezető Szalai Ádám

Három gól­nál jár két for­du­lót kö­ve­tően.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója ve­zeti a gól­lö­vő­lis­tát a német lab­da­rúgó Bun­des­li­gá­ban.

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

Nem so­káig bús­la­ko­dott a csa­tár.

A plety­kák sze­rint egy ma­gyar szép­ség­ki­rály­nő­nek csapja a sze­let a tá­madó. A ti­tok­za­tos hölgy nem cá­folta, hogy egy párt alkot a fo­cis­tá­val.

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Ez durva, sokkoló változáson ment át Szalai Ádám edzője

Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát.

Ju­lian Na­g­el­smann ki­smin­kelte magát, még a szem­öl­dö­két is ki­húzta a Bayern el­leni meccs előtt. Utána min­dent meg­ma­gya­rá­zott a Hoffen­heim tré­nere.

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Szalai és a német Nagy Ő: bizonyító fotó, vége a titkolózásnak

Most már biz­tos, hogy vá­lo­ga­tott fo­cis­tánk a gyö­nyörű ce­leb­bel jár. Fő­sze­rep­ben a töl­tött ká­poszta is.

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Tombolva verte az asztalt a magyar sztár a sajtótájékoztatón

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást.

Sza­lai Ádám ve­zé­nyelte a tá­ma­dást. Nem úszta meg szá­ra­zon a meg­le­pe­tésre Baj­no­kok Li­gája-sze­rep­lést ki­har­colt Hoffen­heim edzője.

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Árulkodó fotó: kiderült, ide tart Szalai Ádám

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a csa­tár.

Nem ma­radt Hoffen­heim­ben a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Alig­hogy si­ke­re­sen véget ért a Bun­des­liga-sze­zon, re­pü­lőre ült a ba­rá­ta­i­val.

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Nagy dilemma, ezért maradhat Németországban a magyar sztár

Sza­lai Ádám je­len­tős dön­tés előtt áll, mi­u­tán a BL-be lőtte a csa­pa­tát.

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

Bravúr, Szalai Ádám a Bajnokok Ligája főtáblájára lőtte a Hoffenheimet

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán.

A ma­gyar csa­tár újra gólt szer­zett. Dár­daiék simán ki­kap­tak hazai pá­lyán Gu­lá­csi Pé­te­rek ellen.

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Elképesztő hír, országot válthat a népszerű magyar sztár!

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak a nyá­ron.

Ang­li­á­ból lehet ké­rője Sza­lai Ádám­nak, aki most négy gól­nál tart a Bun­des­li­gá­ban.

Indul a magyar harc Európáért

Indul a magyar harc Európáért

Op­ti­mis­ták le­het­nek a ma­gyar fo­cis­ták és edzők, mu­tat­juk, miért!

Máris raj­tol a Bun­des­liga-ta­vasz. Op­ti­mis­ták le­het­nek a Né­met­or­szág­ban dol­gozó ma­gyar fo­cis­ták és edzők. Mu­tat­juk, mi táp­lál­hatja az ön­bi­zal­mu­kat!

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Leleplező fotók: Szalai Ádámra rátalált a Nagy Ő

Dup­lán bol­dog lehet a csa­tár.

Dup­lán bol­dog lehet a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Szexi német ce­leb­bel jár, és a csa­pa­tá­nál is jól ala­kul­nak a dol­gok.

Kiakasztotta a rajongóit ezzel a fotóval Szalai Ádám szexi barátnője

Kiakasztotta a rajongóit ezzel a fotóval Szalai Ádám szexi barátnője

Túl­tolta a Pho­tos­ho­pot, vagy tény­leg ennyire csont és bőr a szép­ség?

Ré­me­sen vé­kony a gyö­nyörű té­vé­sztár. Túl­tolta a Pho­tos­ho­pot, vagy tény­leg ennyire csont és bőr a német szép­ség?

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Új csapatban Szalai Ádám: meglepő helyen bukkant föl

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára.

Vissza­tért oda, ahol kezdte. Nosz­tal­gi­á­zott egy jót a Hoffen­heim ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. Húsz év múl­tán is meg­ta­lálta az össz­han­got a tár­sa­i­val.

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Ezt látni kell: mindenki a szülinapos Szalait ünnepelte

Szom­ba­ton lett 30 éves a csa­tár.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár ma lett 30 éves, a csa­pat­tár­sak véget nem érő taps­vi­har­ral kö­szön­töt­ték fel.

Örömhír, Szalai Ádám közel 100 napja várt erre

Örömhír, Szalai Ádám közel 100 napja várt erre

Nem ilyen vissza­té­rés­ről ál­mo­dott.

Nem ilyen vissza­té­rés­ről ál­mo­dott. Az Eu­rópa-liga után a baj­nok­ság­ban is vesz­tes meccsen tért vissza a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

Erre ki számított? Szalai Ádám hatalmas esélyt kaphat

Erre ki számított? Szalai Ádám hatalmas esélyt kaphat

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója egy­szer volt a kez­dő­csa­pat tagja az idei sze­zon­ban. For­dul a kocka?

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója egy­szer volt a kez­dő­csa­pat tagja az idei sze­zon­ban. A Bayern Mün­chen és a Schalke is be­se­gít­het neki, hogy töb­bet játsszon.

Örömhír, Szalai Ádám sokat sejtető képet posztolt

Örömhír, Szalai Ádám sokat sejtető képet posztolt

Ha­ma­ro­san újra pá­lyára lép­het. A let­tek el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn sé­rült meg.

Ha­ma­ro­san újra pá­lyára lép­het. A let­tek el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn sé­rült meg. A német él­vo­nal­ban idén egy mér­kő­zést ját­szott az idei sze­zon­ban.

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Szalai Ádám a Facebookon felesel egy szurkolóval

Áll a bál a csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Áll a bál a vá­lo­ga­tott csa­tár kö­zös­ségi ol­da­lán. Meg­kapta a ma­gáét egy hoz­zá­szó­ló­tól, de a lé­giós nem hagyta magát.

Szalait pizsamában zaklatja az edzője

Szalai Ádámot pizsamában zaklatja az edzője

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is?

Ez vár jö­vőre a Bayern Mün­chen sztár­ja­ira is? Ki lesz­nek akadva. Na­g­el­smann még ott­hon, éb­re­dés után sem hagyja nyug­ton a já­té­ko­sait.

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott

Örömhír: újra pályán a magyar válogatott labdarúgó

Rég várt hír­rel lepte meg szur­ko­lóit a ma­gyar vá­lo­ga­tott lab­da­rúgó.

Rég várt öröm­hír­rel lepte meg a szur­ko­ló­kat Sza­lai Ádám. Nagy elő­re­lé­pés kö­vet­ke­zett be a sé­rült csa­tár ál­la­po­tá­ban.

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Szalai ezért kell mindenkinél jobban a magyar focinak

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck.

Nehéz hely­zet­ben van Bernd Storck. Égető szük­sé­günk lenne egy jó csa­tárra, mert egyet­len gól­erős já­té­ko­sunkra, Sza­la­ira nem szá­mít­ha­tunk.

Szalai Ádám szomorú, költöznie kell a csatárnak

Szalai Ádám szomorú, költöznie kell a csatárnak

Köl­tö­zik a Hoffen­heim ma­gyarja.

Köl­tö­zik a Hoffen­heim ma­gyarja. Vél­he­tően nem a klub­vál­tás miatt pa­kolt össze a csa­tár, aki nem­rég hosszab­bí­tott a német csa­pat­tal.

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Ez igen, Szalai Ádám hatalmas sikert aratott Németországban

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját.

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját.

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Alakul Dárdai haditerve, tényleg szexi lehet ez a Hertha!

Gyors, ügyes, gól­erős - el­sőre Dár­dai min­den vá­gyát tel­je­sí­tette a Her­tha. A ber­li­niek új iga­zo­lása dön­tött.

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Húszéves mélypontra zuhantak a magyarok a Bundesligában

Hol van már Lisz­tes és Dár­dai?

Úgy tűnik, a né­me­tek sze­rint kevés a pi­ac­ké­pes ma­gyar fo­cista. Nem is té­ved­nek, va­ló­ban hi­á­nyoz­nak az igazi klasszi­sok!

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

Eldőlt, Szalai Ádám ebben a csapatban folytatja

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója.

A Baj­no­kok Li­gá­já­ban játsz­hat a kö­vet­kező évad­ban a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója. Az előző sze­zon­ban 8 gólt szer­zett.

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Kínos pillanat, megalázták Dárdai csapatát!

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Sza­lai Ádám és a Hoffen­heim az utolsó for­du­ló­ban csú­szott le a bronz­érem­ről. A Dort­mund csa­tára lett a gól­ki­rály.

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

Tragikus szombat, Dárdai és Gulácsi csapatát is elverték

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők.

A ber­li­niek ide­gen­ben nem té­nye­zők, so­ro­zat­ban ha­tod­szor kap­tak ki az ott­ho­nuk­tól távol. Sza­lai csa­pata nyert, de nem a ma­gyar csa­tár lőtte a győz­tes gólt.

Csatárlegendákat előz meg Szalai

Csatárlegendákat előz meg Szalai

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött.

A baj­nok­ság leg­na­gyobb sztár­jai kul­log­nak a ma­gyar tá­madó mö­gött. Csak egyet­len já­té­kos volt képes meg­előzni nem­zeti csa­pa­tunk cen­te­rét.

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

Hoppá, hazajött Németországból Szalai Ádám!

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Va­sár­nap már szá­mít rá a csa­pata.

A test­vé­re­i­vel együtt ün­ne­pelte a nagy­ma­mája szü­le­tés­nap­ját a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár. Va­sár­nap már szá­mít rá a csa­pata.

A saját kapusa sem tudta elvenni Dárdaitól a győzelmet

A saját kapusa sem tudta elvenni Dárdaitól a győzelmet

A Her­tha fon­tos rang­adót nyert meg.

A Her­tha fon­tos rang­adót nyert meg hazai pá­lyán, Kle­in­heis­ler pedig meg­rúgta az első gól­ját a Bun­des­li­gá­ban. Sza­lai is pá­lyára lé­pett a Hoffen­heim­ben.

Bűnbakból hős, Szalai Ádám keményen visszavágott!

Bűnbakból hős, Szalai Ádám keményen visszavágott!

Csa­tát nyert a kri­ti­ku­sok­kal szem­ben.

Habár a klub­já­ban még min­dig nem szá­mít alap­em­ber­nek, Sza­lai Ádám a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban csa­tát nyert a kri­ti­ku­sok­kal szem­ben.

Szalai Ádám miatt sírt a szurkolólány

Szalai Ádám miatt sírt a szurkolólány

To­vábbra is rend­kí­vül nép­szerű a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. A Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám ta­lál­ko­zott egy szur­ko­ló­val.

To­vábbra is rend­kí­vül nép­szerű a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tára. A Hoffen­heim csa­tára, Sza­lai Ádám ta­lál­ko­zott egy szur­ko­ló­val.

Hoppá! Felszarvazták a válogatott hősét?

Hoppá! Máris felszarvazták a magyar válogatott hősét?

Bár sem Iszak Esz­ter, sem Sza­lai Ádám nem is­mer­ték el, hogy egy párt al­kot­ná­nak, nem is ta­gad­ták. Ha pedig együtt van­nak, kivel költ­hette el ro­man­ti­kus va­cso­rá­ját Eszti?

Bár sem Iszak Esz­ter, sem Sza­lai Ádám nem is­mer­ték el, hogy egy párt al­kot­ná­nak, nem is ta­gad­ták a plety­ká­kat. Ha pedig együtt van­nak, kivel költ­hette el ro­man­ti­kus va­cso­rá­ját a csi­nos mű­sor­ve­zető, mi­köz­ben Ádám éppen Ri­gá­ban har­colt a vá­lo­ga­tot­tal?

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is vá­rat­lant hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is meg­le­pőt hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

Szalai Ádám nem kertelt, nincs több esély!

Szalai Ádám nem kertelt, nincs több esély!

Fájó ve­re­ség­gel zárt a vá­lo­ga­tott.

Fájó ve­re­ség­gel zárta a sváj­ciak el­leni vi­lág­baj­noki-se­lej­te­ző­jét a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Sza­lai Ádám őszinte vé­le­ményt for­mált.

Megvillant a rekorddöntögető Dárdai-csapat

Megvillant a rekorddöntögető Dárdai-csapat

A ber­lini klub újra a fel­le­gek­ben jár.

Két nye­ret­len meccs után tudta újra be­gyűj­teni a három pon­tot a ber­lini klub, és tapad az első he­lyen álló Bayern Mün­chenre. Sza­lai, Kle­in­heis­ler és Huszti is ját­szott.

Keserű feltámadás, ezért nem ünnepelt Szalai

Keserű feltámadás, ezért nem ünnepelt Szalai

Hosszú gól­csen­det tört meg.

A ma­gyar csa­tár hosszú gól­csen­det tört meg a hét­vé­gén, ami­vel a csa­pata meg­men­tő­jévé vált. El­árulta, hogy miért nem örült fel­hőt­le­nül.

Ezért nem vitte el senki Szalai Ádámot

Ezért nem vitte el senki Szalai Ádámot

A vá­lo­ga­tott fo­cis­tája így is ren­ge­teg pénzt fog ke­resni.

Teg­nap le­zá­rult az át­iga­zo­lási idő­szak, de a ma­gyar csa­tár ma­radt a Hoffe­in­heim­nél. A vá­lo­ga­tott fo­cis­tája úgy is ren­ge­teg pénzt fog ke­resni, hogy va­ló­színű: alig kap já­ték­le­he­tő­sé­get.

Miről beszél Storck? 876 perc kispadon!

Miről beszél Storck? 876 percet a padon hagyott!

So­káig null­per­ces csa­tár­sor­ral tá­mad­tunk.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya arra pa­nasz­ko­dik, hogy nincs elég fo­cis­tája, aki já­ték­ban lenne. So­káig null­per­ces csa­tár­sor­ral tá­mad­tunk.

Borzasztó körülmények várták a magyar válogatottat

Borzasztó körülmények várták a magyar válogatottat

A fiúk tel­je­sen el­áz­tak.

A fiúk tel­je­sen el­áz­tak, ret­te­ne­tes az idő­já­rás, és a helyi lát­vá­nyos­sá­gok sem nyű­göz­ték le őket annyira.

Egy válogatott focistára cserélte Dobrády Ákost Iszak Eszti

Egy válogatott focistára cserélte Dobrády Ákost Iszak Eszti

Nem­rég még es­kü­vőt ter­vez­tek. Aztán Ákos le­fo­gyott, majd jött a bom­ba­hír.

Nem­rég még es­kü­vőt ter­vez­tek. Aztán Ákos le­fo­gyott, majd jött a bom­ba­hír: sza­kí­ta­nak!

Nem hiszed el, Eb-hősünk hogy utazott el nyaralni

Nem hiszed el, Eb-hősünk hogy utazott el nyaralni

Sza­lai Ádám nem tud el­sza­kadni az Eu­rópa-baj­nok­ság­tól. Még a nya­ra­lá­sán sem.

Megható üzenet, élete legszebb nyarát köszöni Szalai Ádám

Megható üzenet, élete legszebb nyarát köszöni Szalai Ádám

A ko­ráb­ban sokat bí­rált csa­tár nagy álma tel­je­sült. A tá­madó ki­je­len­tette, nem akar újra év­ti­ze­de­ket várni.

Így foszd ki a fogadóirodákat az Eb alatt!

Így foszd ki a fogadóirodákat az Eb alatt!

Akár ezer­sze­res pénzt is lehet nyerni!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jó sze­rep­lé­sé­vel óri­ási pén­ze­ket lehet ka­szálni. Ezer­sze­res pénzt is lehet nyerni!

Három tanulsága van Storck keretének

Három fontos tanulsága is van Storck keretének

Egé­szen meg­döb­bentő dol­gokra fi­gyel­tünk fel.

Egé­szen meg­döb­bentő dol­gokra fi­gyel­tünk fel a vá­lo­ga­tott név­so­rát ol­vasva.