Swaney Elizabeth

Váratlan lépés: sportágat vált a botrányhős magyar olimpikon

Váratlan lépés: sportágat vált a botrányhős magyar olimpikon

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth.

Ama­tőr cur­ling tor­nán sze­re­pel Swa­ney Eli­za­beth. A téli olim­pián még sí­ak­ro­ba­ta­ként vett részt.

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Így reagált a botrányra a magyar olimpikon

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth.

Ott volt a dön­tőn Swa­ney Eli­za­beth. Az utóbbi két nap­ban ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott a ma­gyar szur­ko­lók­tól az ame­ri­kai szár­ma­zású ver­senyző.

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Magyar olimpikonon gúnyolódott a világhírű humorista

Conan O'Brien szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen.

Conan O'Brien, az ame­ri­kai te­le­ví­zi­ó­zás egyik nagy­ágyúja szí­ve­sen in­dulna ma­gyar szí­nek­ben a négy év múlva ese­dé­kes sport­ese­mé­nyen. Ezt a köz­ked­velt ame­ri­kai show­man, pro­du­cer és író maga je­len­tette be a Twit­ter ol­da­lán, ter­mé­sze­te­sen a rá jel­lemző hu­mor­ral.

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Így reagált a szövetség a téli olimpia magyar botrányára

Swa­ney nem fog­lal­ko­zik a kri­ti­kák­kal.

A MOB kom­mu­ni­ká­ciós ve­ze­tője el­mondta, az ed­digi tren­det kö­vet­ték. Meg­ígérte, hogy fe­lül­vizs­gál­ják a rend­szert.

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Megszólalt a botrányhős magyar olimpikon apja: Csodálom a lányomat!

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek a téli olim­pián.

Édes­apja sze­rint Swa­ney Eli­za­beth nem ár­tott sen­ki­nek sem a téli olim­pián Pjong­csang­ban. Cso­dálja azért, hogy a lánya el­érte az álmát, s olyan dol­gokra képes, ame­lyekre mások nem.

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Hihetetlen, szénné alázták a magyar olimpikont

Swa­ney Eli­za­bet­het sok tá­ma­dás érte.

Swa­ney Eli­za­beth nem vitte túl­zásba a ver­seny­zést, sokan ne­ki­es­tek emi­att. Volt olyan is, aki a vé­del­mébe vette.