Stohl András

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

A Pi­ra­mis já­té­kosa min­dent el­mon­dott arról, ho­gyan bánt vele a mű­sor­ve­zető és mi tör­tént köz­tük.

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Má­sok­nál is ha­sonló a hely­zet?

A szí­nész-mű­sor­ve­zető csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot. Má­sok­nál is ha­sonló a hely­zet?

Meglepő fotó a régmúltból! Stohl András igazi szívtipró volt fiatalon!

Meglepő fotó a régmúltból! Stohl András igazi szívtipró volt fiatalon!

A szí­nész már több, mint 25 éve te­vé­keny­ke­dik a szí­né­szi pá­lyán!

A szí­nész már több, mint 25 éve te­vé­keny­ke­dik a szí­né­szi pá­lyán!

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

A Pi­ra­mis ver­seny­zője a stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire a for­ga­tás­ból, de a pénz­nek na­gyon örül.

A Pi­ra­mis ver­seny­zője a stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire a for­ga­tás­ból, de a pénz­nek na­gyon örül.

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját, de saj­nos nem volt ak­kora sze­ren­cséje A Pi­ra­mis­ban. Azért így sem kell szo­mor­kod­nia.

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját, de saj­nos nem volt ak­kora sze­ren­cséje A Pi­ra­mis­ban. Azért így sem kell szo­mor­kod­nia.

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

A lá­nyok imád­ják az ál­la­to­kat.

Gyer­mek­kori ál­mu­kat akar­ják meg­va­ló­sí­tani A Pi­ra­mis nyer­te­sei, akik imád­ják az ál­la­to­kat.

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel, Stohl And­rás is könnye­zett...

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel, Stohl And­rás is könnye­zett...

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Rettegésben él Stohl András, bevallotta mitől fél

Rettegésben él Stohl András, bevallotta mitől fél

Na­gyon ne­he­zen tud spó­rolni.

A szí­nész nem érzi jól magát, ha nem lapul pár ezer fo­rint a zse­bé­ben, de na­gyon ne­he­zen tud spó­rolni.

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a 29 éves fi­a­tal nő a TV2 stú­di­ó­já­ban!

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Egy biz­tos: kel­le­mes per­ce­ket okoz­tak a Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek!

Megváltozott Stohl András egész élete

Kitálalt Stohl András: megváltozott az egész élete

El­is­merte, hogy van­nak hibái. Eze­ken pró­bál vál­toz­tatni.

A Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tője el­is­merte, hogy van­nak hibái. Eze­ken pró­bál vál­toz­tatni.

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek, de nem ma­gukra köl­tik a nye­re­ményt a fi­a­tal já­té­ko­sok.

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Apa és lánya majd két­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek csü­tör­tök este A Pi­ra­mis­ban, de a férfi nem kért a pénz­ből.

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

A két jó barát tét nél­kül in­dult neki a já­ték­nak.

A két jó barát tét nél­kül in­dult neki a já­ték­nak, a végén ti­zen­hat­mil­lió ütötte a mar­ku­kat.

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Itt a videó! A mű­sor­ve­zető dur­ván be­szólt Szil­vi­nek!

Itt a videó! A mű­sor­ve­zető dur­ván be­szólt Szil­vi­nek!

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés!

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak, a Tv2 nép­szerű, Pi­ra­mis című ve­tél­kedő mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés!

Nagy bejelentést tett a TV2, Sebestyén Balázs bosszankodhat

Nagy bejelentést tett a TV2, Sebestyén Balázs bosszankodhat

El­dőlni lát­szik a há­ború A Fal és a Stohl And­rás által ve­ze­tett A Pi­ra­mis kö­zött!

El­dőlni lát­szik a há­ború a Fal és a Stohl And­rás által ve­ze­tett A Pi­ra­mis kö­zött!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Buci ki­tett ma­gáért.

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem­ta­núi a szí­nész ked­ve­lői.

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját.

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­sel­nie...

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Csúnyán kifosztották Stohl Andrást!

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai. Mind a mű­sor­ve­zető, mind pedig a nézők iz­gal­mas já­té­kot lát­hat­tak.

Ha­tal­ma­sat koc­káz­tat­tak és min­dent vit­tek A Pi­ra­mis teg­nap esti já­té­ko­sai. Mind a mű­sor­ve­zető, mind pedig a nézők iz­gal­mas já­té­kot lát­hat­tak.

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Szívbe markoló történet, erre költi millióit A Piramis nyertese

Ad­ri­enn kis­lá­nya gyó­gyít­ha­tat­lan be­teg­ség­ben szen­ved, de a csa­lád min­dent meg­tesz érte.

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

Nőnek öltözött Stohl András és Nagy Ervin!

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben.

A két szí­nész sze­re­pet ka­pott a har­ma­dik Va­lami Ame­rika film­ben, ahol ér­de­kes je­le­ne­tek­ben tűn­nek fel.

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Fájdalmas dolgokat mondott Stohl Luca apja hűtlenségéről

Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Stohl And­rás lánya nem lett volna olyan meg­bo­csátó, mint ami­lyen édes­anyja volt. Ő ezt nem csi­nálta volna végig...

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Nem hajlandó újabb műtétnek alávetni magát Stohl András

Stohl And­rás adás­ban val­lott.

Stohl And­rás adás­ban val­lott prob­lé­má­já­ról, de ké­sőbb ki­je­len­tette, nem műt­tetné meg magát.

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

Szülei válásáról vallott Stohl Luca: ezért nem mert szakítani az anyja!

A fi­a­tal tánc­mű­vész tíz­éves volt, ami­kor édes­anyja úgy dön­tött, el­vá­lik Stohl And­rás­tól.

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Meglepő döntést hozott a lábadozó Stohl András, nem korai ez még?

Meglepő döntést hozott a lábadozó Stohl András, nem korai ez még?

Buci ked­den ko­moly sérv­mű­té­ten esett át, de nem sokat pihen.

Buci ked­den ko­moly sérv­mű­té­ten esett át, de nem sokat pihen.

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Alig egy hét múlva vissza is tér­het.

Alig egy hét múlva már vissza is tér­het a szín­padra mű­tétje után. Ezt üzente ra­jon­gó­i­nak a szí­nész.

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Egy hét lá­ba­do­zás vár rá.

Egy hét lá­ba­do­zás vár a túl­haj­szolt éle­tet élő Bu­cira!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Tényleg megérdemelte? Hujber Ferinek durván ellátták a baját!

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg.

Huj­bert a Va­lami Ame­rika for­ga­tása alatt ver­ték meg. A szí­nészt hasba vágta szí­nész kol­lé­gája!

Most már biztos: továbbra is osztogatja a milliókat Stohl András

Most már biztos: továbbra is osztogatja a milliókat Stohl András

Feb­ruár 12-én star­tol a Pi­ra­mis új évada a TV2-n.

Feb­ruár 12-én star­tol a Pi­ra­mis új évada a TV2-n.

Egy döntésen múlt, ötmilliót veszítettek a TV2 stúdiójában

Egy döntésen múlt, ötmilliót veszítettek a TV2 stúdiójában

Lel­ki­is­me­ret fur­da­lása van azóta is.

Még min­dig a hét­fői adás ha­tása alatt van Csi­kós Edina, aki ba­rát­nő­jé­vel ját­szott a TV2 mű­so­rá­ban. A két vidám hölgy na­gyon él­vezte a fel­haj­tást kö­rü­löt­tük.

Most már biztos, meg kell műteni Stohl Andrást

Most már biztos, meg kell műteni Stohl Andrást

Buci meg­törte a csen­det, nyíl­tan be­szélt a ja­nuár 16-ra kiírt ope­rá­ci­ó­ról, ami miatt elő­adá­sait is le kell mon­da­nia.

Buci meg­törte a csen­det, nyíl­tan be­szélt a ja­nuár 16-ra kiírt ope­rá­ci­ó­ról, ami miatt elő­adá­sait is le kell mon­da­nia.

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Drámai pillantok, ismét börtönbe vonul Stohl András

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Stohl And­rás abban bí­zott, hogy a múlt soha többé nem kí­sérti majd, de té­ve­dett.

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

Stohl András elárulta, mire költené A Piramis pénznyereményét

A TV2 új já­té­ká­nak mű­sor­ve­ze­tő­jét arról kér­dez­ték, hogy mit tenne a pénz­zel, ha ő is játsz­hatna.

A TV2 új já­té­ká­nak mű­sor­ve­ze­tő­jét arról kér­dez­ték, hogy mit tenne a pénz­zel, ha ő is játsz­hatna.

Sokkos állapotba került A Piramis játékosa

Sokkos állapotba került A Piramis játékosa

Óri­ási dráma ját­szó­dott le.

Óri­ási dráma ját­szó­dott le a TV2 va­do­natúj já­téka, A Pi­ra­mis stú­di­ó­já­ban. Az édes­anya le­ve­gőt is alig ka­pott az iz­ga­lom­tól.

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Ezek történtek tavaly a magyar sztárvilágban

Íme 2017 új sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai.

Le­fújt es­kü­vők, szét­hul­lott há­zas­sá­gok és fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok: íme 2017 új sztár­sze­rel­mei és sza­kí­tá­sai...

Húszmilliót vittek el Stohl Andrástól

Húszmilliót vittek el Stohl Andrástól

And­rea nyolc ku­tyá­já­val fel­ső­pa­ko­nyi csa­ládi há­zá­ban él.

And­rea nyolc ku­tyá­já­val fel­ső­pa­ko­nyi csa­ládi há­zá­nak nap­pa­li­já­ban fo­gadta a Ri­post mun­ka­tár­sát.

Kitálalt kollégája Stohl András kapcsolatáról: Nagy a baj?

Kitálalt kollégája Stohl András kapcsolatáról: Nagy a baj?

Senki sem gon­dolta volna...

Senki sem gon­dolta volna, hogy ek­kora a prob­léma! Vajon meg tud­ják ol­dani eze­ket a pár­kap­cso­lati gon­do­kat?

Ma este visszatér Stohl András

Ma este visszatér Stohl András

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de mű­sor­ve­ze­tő­ként most de­bü­tál majd és mind­járt mil­li­ók­kal ke­cseg­tet.

A szí­nészt zsű­ri­ként már lát­hat­tuk a TV2 kép­er­nyő­jén, de mű­sor­ve­ze­tő­ként most de­bü­tál majd és mind­járt mil­li­ók­kal ke­cseg­tet.

Milliókat bukhat Stohl András, mi lesz így?

Milliókat bukhat Stohl András, mi lesz így?

Kedd es­té­től sztár­pá­ro­sok te­szik pró­bára a tu­dá­su­kat Maj­ká­nál.

Kedd es­té­től sztár­pá­ro­sok te­szik pró­bára a tu­dá­su­kat a TV2 Az 50 mil­liós játszma című mű­so­rá­ban. El­ső­ként Stohl And­rás és Luca bir­kó­zik a kér­dé­sek­kel.

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Stohl András miatt távozik Ábel Anita?

Egy benn­fen­tes sze­rint a szí­nész­nek köze lehet ahhoz, hogy Ábel Anita le­ke­rül a kép­er­nyő­ről. Anita ugyanis hosszú időre el­tű­nik most.

Egy benn­fen­tes sze­rint a szí­nész­nek köze lehet ahhoz, hogy Ábel Anita le­ke­rül a kép­er­nyő­ről. Anita ugyanis hosszú időre el­tű­nik most.

Fordulat Stohl András végrehajtás alatt álló cégének ügyében!

Fordulat Stohl András végrehajtás alatt álló cégének ügyében!

A mű­sor­ve­zető csa­ládi vál­lal­ko­zása ko­ráb­ban há­rom­száz­ezer fo­rin­tos tar­to­zás miatt vég­el­szá­mo­lás alatt állt.

A mű­sor­ve­zető csa­ládi vál­lal­ko­zása ko­ráb­ban há­rom­száz­ezer fo­rin­tos tar­to­zás miatt vég­el­szá­mo­lás alatt állt.

Stohl András drámája: kiderült, kivel nem töltheti együtt a karácsonyt!

Stohl András drámája: kiderült, kivel nem töltheti együtt a karácsonyt!

A szí­nész re­méli, hogy a gyer­me­kei az új csa­ládi fel­ál­lás­ban is ma­ra­dék­ta­la­nul bol­do­gok.

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

Megható, élő adásban sírta el magát Stohl András

Ki­rály Vik­tor da­lá­tól ér­zé­ke­nyült el.

A nép­szerű szí­nész Ki­rály Vik­tor elő­adá­sá­tól ér­zé­ke­nyült el.

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl András szenved, amiért elhagyta Ancsikát

Stohl And­rás hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott.

Stohl And­rás, aki év ele­jén hagyta ott a csa­ládi fész­ket, hálás egy­kori ked­ve­sé­nek, és imádja a két gyer­me­ket, aki­ket vi­lágra ho­zott. Éppen ezért kü­lö­nö­sen oda­fi­gyelt, ho­gyan ala­kul­jon az idei ka­rá­csony. S nem csak erről, de tá­vo­labbi ter­ve­i­ről is val­lott.

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

Élő adásban érzékenyült el Stohl András!

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

A zsű­ri­tag nem bírta ki könnyek nél­kül, ami­kor a szeme lát­tára ele­ve­ne­dett meg Cser­háti Zsu­zsa.

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk! A díva fel­dúl­tan re­a­gált la­punk kér­dé­se­ire!

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Munkája miatt magyarázkodhat otthon Stohl András

Élő adás­ban be­szélt erről.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja élő adás­ban val­lotta be, a dön­té­seit fo­lya­ma­to­san kri­ti­zálja a párja.

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Félti édes­ap­ját Stohl Luca, ugyanis sze­rinte sokan ki­hasz­nál­ják.

Félti édes­ap­ját Stohl Luca, ugyanis sze­rinte sokan ki­hasz­nál­ják. El­árulta a szí­nész leg­rosszabb tu­laj­don­sá­gát is!

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

Vicces, így szurkolt Stohl ritkán látott lánya a stúdióban

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

A bájos kis­lány már nem elő­ször kí­séri el apu­ká­ját a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­jára.

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ezért nem állna versenyzőként a Sztárban Sztár színpadára Stohl András!

Ré­geb­ben ki­pró­bálta volna magát.

A műsor leg­újabb zsű­ri­tagja ré­geb­ben ki­pró­bálta volna magát.

Stohl András kikészült az élő adásban, szakemberhez fordult

Stohl András kikészült az élő adásban, szakemberhez fordult

Buci nem tudja, hogy mit te­gyen.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető be­va­lotta: egész egy­sze­rűen nem tudja, hogy mit te­gyen.

Kikezdték Csocseszt
a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Kikezdték Csocseszt
a Sztárban Sztár zsűritagjai!

Jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket.

Lip­tai Cla­u­dia és Stohl And­rás egy­aránt csip­ke­lő­dős ked­vük­ben vol­tak, jól meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket a mu­la­tós ze­né­ről és annak egyik ál­ló­csil­la­gá­ról.

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Most kaptuk a hírt: megbüntették Stohl Andrást a rendőrök

Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

A szí­nészt szom­bat este Bu­da­pes­ten el­len­őriz­ték a rend­őrök.

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Ismét izzik a le­vegő a stú­di­ó­ban.

A zsű­ri­ta­gok kö­zött ismét izzik a le­vegő, a vic­ces be­szó­lá­sok ez­út­tal sem ma­rad­hat­tak el.

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Csak Stohl András tudta megnyugtatni a kétségbeesett magyar énekest

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban.

Pápai Joci el­bi­zony­ta­la­no­dott ma­gá­ban, és Stohl And­rás­nak ön­tötte ki a lel­két.

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

Stohl András ezért képtelen elszakadni Ancsikától

A szí­nész volt ked­ve­sé­vel bu­li­zott.

Stohl And­rás volt ked­ve­sé­vel, An­csi­ká­val és közös gyer­me­kük­kel bu­li­zott va­sár­nap este.

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Kínos, Janicsák Vecával keverte össze szerelmét Stohl András

Úgy tűnik, Buci ki­csit el­fá­radt a 7. élő­show vé­gére. Vagy csak egész más­hol jár­tak a gon­do­la­tai?

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Meglepő fordulat, volt szerelmét vitte a Sztárban Sztárra Stohl András!

Az egy­kori sze­rel­me­sek kö­zött ba­ráti ma­radt a vi­szony.

Az egy­kori sze­rel­me­sek kö­zött ba­ráti ma­radt a vi­szony, ám biz­tos, hogy csak erről van szó?

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Ezt nézd, ilyen csinos nő lett Stohl András középső lányából

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár Stohl And­rás­ék­nál. Min­den héten va­la­me­lyik lánya nézi élő­ben a mű­sort.

Csa­ládi buli lett a Sz­tár­ban Sztár Stohl And­rás­ék­nál. Min­den héten va­la­me­lyik lánya nézi élő­ben a mű­sort.

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

Nem hiszed el, kit csókolt meg Stohl András a Sztárban Sztár előtt!

A zsű­ri­tag egy olyan höl­gyet vitt el ma­gá­val a va­sár­napi élő show-ra, akit óv a nyil­vá­nos­ság­tól.

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

Meglepő bejelentés Stohl Lucától, nem korai ez még?

A 24 éves tán­cos-mű­sor­ve­zető őszin­tén me­sélt pár­kap­cso­la­tá­ról, jö­vő­beli ter­ve­i­ről. Szóba ke­rül­tek a le­endő uno­kái is!

Ezt látnod kell, ilyen édes Stohl András, ha azt hiszi, senki nem látja

Ezt látnod kell, ilyen édes Stohl András, ha azt hiszi, senki nem látja

Stohl And­rás em­beri arcát mu­tatta meg a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Stohl And­rás em­beri arcát mu­tatta meg va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Pucér combokat villantott Stohl András lánya: de mit szól ehhez Buci?

Pucér combokat villantott Stohl András lánya: de mit szól ehhez Buci?

Stohl Luca őr­jí­tően hosszú comb­ja­i­tól még a lé­leg­ze­ted is eláll!

Stohl Luca őr­jí­tően hosszú comb­ja­i­tól még a lé­leg­ze­ted is eláll!

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Stohl András bepánikolt? Levegő után kapkodott élő adásban

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki a műsor kez­de­tén ki­csit fe­szült­nek tűnt.

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Mi történt Stohl Andrással, újra az összeomlás szélén?

Stohl And­rás kez­deti lel­ke­se­dése is alább­ha­gyott. Fel­tű­nően ki­me­rült­nek tűnik.

Stohl And­rás kez­deti lel­ke­se­dése is alább­ha­gyott. Fel­tű­nően ki­me­rült­nek tűnik.

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Mi történhetett Stohl Andrással a Sztárban Sztár vasárnapi adásában?

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás.

Va­sár­nap este de­bü­tált a Sz­tár­ban Sztár íté­sze­ként Stohl And­rás, aki­nek vol­tak nehéz pil­la­na­tai.

Most érkezett: Stohl András apa lesz

Most érkezett: Stohl András apa lesz

El­mon­dása sze­rint na­gyon tud azo­no­sulni a sze­rep­pel, mert al­vás­ból mos­ta­ná­ban amúgy is elég kevés jut neki is.

El­mon­dása sze­rint na­gyon tud azo­no­sulni a sze­rep­pel, mert al­vás­ból mos­ta­ná­ban amúgy is elég kevés jut neki is.

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Kínos, élő adásban fagyott le Stohl András

Szó­hoz sem ju­tott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja szó­hoz sem ju­tott az egyik pro­duk­ció után.