Stohl András

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

Megható módon emlékezik elhunyt színészbarátjára Stohl András

A Szom­szé­dok sztárja 2000-ben, egy bor­zal­mas au­tó­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét.

Gyönyörű nők társaságában italozott Stohl András: mutatjuk a fotót

Gyönyörű nők társaságában italozott Stohl András: mutatjuk a fotót

A ma­gyar mű­sor­ve­zető össze­kö­tötte a kel­le­mest a hasz­nos­sal.

A ma­gyar mű­sor­ve­zető össze­kö­tötte a kel­le­mest a hasz­nos­sal.

Döbbenetes fotó Stohl Andrásról: így néz ki kisminkelve, nőként

Döbbenetes fotó Stohl Andrásról: így néz ki kisminkelve, nőként

A szí­nész az egyik leg­nép­sze­rűbb szín­da­rab ked­véért es­té­ről-es­tére egy asszony bő­rébe bújik.

A szí­nész az egyik leg­nép­sze­rűbb szín­da­rab ked­véért es­té­ről-es­tére egy asszony bő­rébe bújik.

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Stohl András is meglepődött: különös fóbiától szenved A Bank játékosa

Alexa be­val­lotta fur­csa fé­lel­mét, ami még a sokat lá­tott mű­sor­ve­ze­tőt is meg­lepte a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Stohl András megszólalt

Elállt a lélegzet a stúdióban, amikor Stohl András megszólalt

Ele­inte meg­fa­gyott a le­vegő a TV2 stú­di­ó­já­ban, de Stohl Buci fel­ta­lálta magát.

Meglepő vallomás: Nem hiszed el, kitől retteg Stohl András

Meglepő vallomás: Nem hiszed el, kitől retteg Stohl András

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője el­szólta magát A Bank hétfő esti adá­sá­ban, Ezt bi­zony ke­ve­sen gon­dol­ták volna Bu­ci­ról!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője el­szólta magát A Bank hétfő esti adá­sá­ban, Ezt bi­zony ke­ve­sen gon­dol­ták volna Bu­ci­ról!

Levideózták Stohl Andrást: elképesztő dolgot művelt a kulisszák mögött

Levideózták Stohl Andrást: elképesztő dolgot művelt a kulisszák mögött

A Bank mű­sor­ve­ze­tője vic­ces ked­vé­ben volt.

A Bank mű­sor­ve­ze­tője vic­ces ked­vé­ben volt. Ilyet talán még nem is lát­tunk tőle.

Őrület, amit ebben a videóban művel Stohl András

Őrület, amit ebben a videóban művel Stohl András

A Bank mű­sor­ve­ze­tője min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát. Ez most sem volt más­képp.

A Bank mű­sor­ve­ze­tője min­den hely­zet­ben fel­ta­lálja magát. Ez most sem volt más­képp.

Meghatódott a stúdióban Stohl András, ezt ő sem gondolta volna

Meghatódott a stúdióban Stohl András, ezt ő sem gondolta volna

Olyan tör­té­ne­tet mon­dott el A Bank egyik já­té­kosa, hogy hiába pró­bált ke­mény ma­radni, rend­kí­vül el­ér­zé­ke­nyült.

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Énekesnőért rajongott a TV2 fiatal játékosa

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott...

Igazi ka­masz­kori fel­lán­go­lá­sá­ról val­lott a kedd este in­duló ve­tél­kedő já­té­kosa. Ezért fi­gyelt fel az éne­kes­nőre.

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Nem hiszed el, kivel bulizott együtt Stohl András

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Em­lé­ke­ze­tes este le­he­tett Buci szá­mára, aki az Ins­tag­ramra is fel­töl­tött né­hány képet.

Közleményt adott ki a TV2, ez lesz Stohl András sorsa a csatornánál

Közleményt adott ki a TV2, ez lesz Stohl András sorsa a csatornánál

Hazai fej­lesz­tésű, va­do­natúj kvíz­show-val je­lent­ke­zik.

Hazai fej­lesz­tésű, va­do­natúj kvíz­show-val je­lent­ke­zik.

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

A szí­nész imádja az ext­rém él­ve­ze­te­ket, ezért egy­szer úgy dön­tött, kö­ze­lebb­ről is meg­szem­léli ked­venc ál­la­tait.

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek, mikor meg­lát­ták a szí­nészt.

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban? Mutatjuk...

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban?

Noha a két nép­szerű férfi más szak­má­ban je­les­ke­dik, abban mind­ket­ten egyet­ér­te­nek, hogy ra­jon­ga­nak a finom höl­gye­kért.

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

Szomorú hírt közölt Stohl Andrásról a budapesti színház

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

A Fa­ce­boo­kon ér­te­sí­tet­ték a né­ző­ket.

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Stohl András vadul csókolta fiatal szerelmét, lefotózták

Ez ám a szen­ve­dély!

Buci és Vica már több mint két éve el­vá­laszt­ha­tat­la­nok!

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt.

Kiakadtak a vadászok: Stohl András megosztó dolgot tett a képernyőn

Kiakadtak a vadászok: Stohl András megosztó dolgot tett a képernyőn

Az 51 éves ma­gyar sztár nem pont úgy vi­sel­ke­dett, ahogy il­lendő lett volna.

Az 51 éves ma­gyar sztár nem pont úgy vi­sel­ke­dett, ahogy il­lendő lett volna.

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére. Kel­le­met­len hely­zet ala­kult ki.

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Stohl András élő adásban küzdött könnyeivel

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Buci gya­kor­la­ti­lag a dal első pil­la­na­tá­ban le­fa­gyott és tá­tott száj­jal fi­gyelte az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját.

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

A szí­nész so­káig reg­ge­len­ként, az éte­ren ke­resz­tül kö­szön­tötte a hall­ga­tó­kat, ám a Class FM egy ideje tel­je­sen el­hall­ga­tott.

Lezárult egy korszak Stohl András életében

Lezárult egy korszak Stohl András életében

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

A vi­ha­ros évek után végre min­den a he­lyére ke­rült a szí­nész éle­té­ben.

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

Intim családi pillanatot osztott meg Stohl András

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett. A fo­tó­ról süt a sze­re­tet.

A szí­nész csak rit­kán enged be­pil­lan­tást éle­tébe a kö­zös­ségi ol­da­lain ke­resz­tül, de most ki­vé­telt tett. A fo­tó­ról süt a sze­re­tet.

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Gyönyörű nők gyűrűjében kaptuk el Stohl Andrást - Fotó

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben! Vajon kik­kel mú­latja az időt a szí­nész?

Iz­gal­mas do­logra de­rült fény a Sz­tár­ban Sztár adá­sá­nak szü­ne­té­ben!

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

Ebbe még mi is belepirultunk, ezt tanácsolja Stohl András

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

A szí­nész nem ta­lálta elég őrült­nek Kál­lay-Sa­un­ders And­rás pro­duk­ci­ó­ját.

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Titokzatos nő kísérte el a Sztárban Sztárra Stohl Andrást

Egy barna hajú hölggyel be­szél­ge­tett.

A nép­szerű szí­nész hét­ről hétre a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban ér­té­keli a pro­duk­ci­ó­kat. A leg­utóbbi adásra egy ti­tok­za­tos hölgy is el­kí­sérte őt.

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja...

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Ritka vi­de­óra buk­kan­tunk...

Iga­zán kü­lön­le­ges és ritka vi­de­óra buk­kan­tunk a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon, me­lyen Stohl And­rás lát­ható egy ka­pi­tá­lis vad­dal.

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Ezt nézd, gyönyörű nővé érett Stohl András középső lánya!

Re­beka kí­sérte el az élő adásra.

A szí­nészt rit­kán lá­tott má­so­dik gyer­meke, Re­beka kí­sérte el a Sz­tár­ban Sztár va­sár­napi élő adá­sára.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

Szétszedik a nők Stohl Andrást!

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

A TV2 si­ker­pro­duk­ci­ó­já­nak zsű­ri­tagja rend­kí­vül nép­szerű a gyen­géb­bik nem kö­ré­ben, amint le­he­tő­ség adó­dik rá, rög­tön meg­ro­ha­moz­zák őt közös fo­tóért.

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

Meglepő kijelentést tett Stohl András: ezt senki nem tudta róla

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl, de ma­nap­ság sincs ott­hon az on­line kü­tyük for­ga­ta­gá­ban.

A szí­nész offline vi­lág­ban nőtt föl, de ma­nap­ság sincs ott­hon az on­line kü­tyük for­ga­ta­gá­ban.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Vi­dám­ság és ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát. A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

Megtört Stohl András, sírva vallott családi tragédiájáról

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

A nép­szerű szí­nész ma is kép­te­len meg­bo­csáj­tani ma­gá­nak a múlt­ban tör­tén­te­ket.

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére.

A nép­szerű szí­nész na­gyon büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére. Per­sze, van is miért.

Így még nem láttuk Stohl Andrást, ez történt vele forgatás közben

Így még nem láttuk Stohl Andrást, ez történt vele forgatás közben

A Pi­ra­mis című játék for­ga­tá­sán ke­rült olyan hely­zetbe, amire biz­tos nem szá­mí­tott előtte.

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

Intim fotó, lekapták a pesti éjszakában Stohl Andrást

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

El­ol­vad­tunk! Na­gyon meg­ható fel­vé­tel ké­szült a nép­szerű szí­nész­ről és a lá­nyá­ról.

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Meglepő őszinteség: Magánéletéről vallott Stohl András

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Stohl And­rás nem vesz­te­get­heti az időt, ha gye­re­kei ne­ve­lé­sé­ből ko­mo­lyan ki akarja venni a ré­szét.

Velük tér vissza az Álomutazó

Velük tér vissza az Álomutazó

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó. Lesz­nek meg­le­pe­té­sek, az biz­tos.

Idén ka­rá­csony­kor vissza­tér 2017 leg­lát­vá­nyo­sabb szu­per­pro­duk­ci­ója az Álom­utazó.Lesz­nek meg­le­pe­té­sek, az biz­tos.

Lefotózták Stohl Andrást és a lányát: mindenki rajtuk nevet

Lefotózták Stohl Andrást és a lányát: mindenki rajtuk nevet

A fotót Stohl Luca töl­tötte fel.

Rá­adá­sul a mókás fel­vé­telt Stohl Luca töl­tötte fel az in­ter­netre.

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

Óriási örömhírt jelentett be: hamarosan bővül Stohl András családja

A szí­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek nagy álma vált va­lóra. Öröm­mel be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kendőzetlen vallomást tett Stohl Luca: ezt gondolja az apjáról

Kü­lön­le­ges apa-lánya kap­cso­lat van Stohl Luca és híres édes­apja, Stohl And­rás kö­zött.

Ettől jön zavarba Stohl András

Ettől jön zavarba Stohl András

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Ki hinné, hogy a min­dig ha­tá­ro­zott szí­nész­nek éppen az a gyenge pontja, ha vissza kell kér­nie va­la­ki­től a köl­csön­adott össze­get.

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Fájdalmas tragédia, élete keserves titkáról vallott Stohl András!

Kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors vele.

A szí­nés­szel kü­lö­nös já­té­kot űzött a sors, és bár ko­ráb­ban nem hitt a spi­ri­tu­a­li­tás­ban, ez a vé­le­ke­dése azóta meg­vál­to­zott.

Durván félreérthető helyzetben Stohl Buci és kolléganője

Durván félreérthető helyzetben Stohl Buci és kolléganője

Le­vi­de­óz­ták!

Le­vi­de­óz­ták, aho­gyan Stohl And­rás meg­pu­szilja mun­ka­társ­nője tér­dét!

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Zavarba ejtő bejelentés, Stohl Andrást is megdöbbentette lánya

Zavarba ejtő bejelentés, Stohl Andrást is megdöbbentette lánya

Rá­adá­sul egy mű­sor­ban szólta el magát Stohl Luca.

Rá­adá­sul egy mű­sor­ban szólta el magát Stohl Luca.

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

A Pi­ra­mis já­té­kosa min­dent el­mon­dott arról, ho­gyan bánt vele a mű­sor­ve­zető és mi tör­tént köz­tük.

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

Stohl András elmesélte, hogyan fogant a lánya

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

A szí­nészt kü­lö­nös érzés szállta meg az intim pil­la­nat után. Egy­sze­rűen érezte, hogy meg­fo­gant a gyer­meke.

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot.

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot. Igaz, a tör­té­net­ben az is­ko­lás Stohl And­rás is meg­je­lent.

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

Két napig nem tudott elaludni A Piramis játékosa

A stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire.

A Pi­ra­mis ver­seny­zője a stressz­től alig em­lék­szik va­la­mire a for­ga­tás­ból, de a pénz­nek na­gyon örül.

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

Ilyen farmot szeretne venni A Piramis nyertese

A lá­nyok imád­ják az ál­la­to­kat.

Gyer­mek­kori ál­mu­kat akar­ják meg­va­ló­sí­tani A Pi­ra­mis nyer­te­sei, akik imád­ják az ál­la­to­kat.

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Nagy álmát adta fel A Piramis játékosa

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját, de saj­nos nem volt ak­kora sze­ren­cséje A Pi­ra­mis­ban. Azért így sem kell szo­mor­kod­nia.

Petra kezdte el­hinni, hogy el­ér­heti a cél­ját, de saj­nos nem volt ak­kora sze­ren­cséje A Pi­ra­mis­ban. Azért így sem kell szo­mor­kod­nia.

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Nem hiszed el, mit kezd nyereményével A Piramis játékosa

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Kü­lön­le­ges vá­gyát va­ló­sít­hatja meg A Pi­ra­mis já­té­kosa, így ha­ma­ro­san sok ter­hes nőnek se­gít­het.

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

Dráma és zokogás a kamerák előtt: Stohl András is könnyezett!

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel...

A Pi­ra­mis nem ho­zott sze­ren­csét Ti­mi­nek! A mű­sor­ve­zető együtt­ér­zett a ver­seny­ző­vel...

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Egykori Big Brother játékos tűnt fel A Piramisban

Nagy pén­zért ment a ver­seny.

Nem min­den­ki­nek ada­tik meg, hogy nagy pén­zért több­ször is ver­senybe száll­hat, de Li­nyá­nak si­ke­rült.

Rettegésben él Stohl András, bevallotta mitől fél

Rettegésben él Stohl András, bevallotta mitől fél

Na­gyon ne­he­zen tud spó­rolni.

A szí­nész nem érzi jól magát, ha nem lapul pár ezer fo­rint a zse­bé­ben, de na­gyon ne­he­zen tud spó­rolni.

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Kislánya jövője múlt A Piramis játékosának döntésén

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a 29 éves fi­a­tal nő a TV2 stú­di­ó­já­ban!

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Ilyen még nem volt: Lemondott nyereményéről A Piramis játékosa

Apa és lánya majd két­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek csü­tör­tök este A Pi­ra­mis­ban, de a férfi nem kért a pénz­ből.

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Mindent vett a kamera: Stohl Andrást ez a két nő szórakoztatta

Egy biz­tos: kel­le­mes per­ce­ket okoz­tak a Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek!

Egy biz­tos: kel­le­mes per­ce­ket okoz­tak a Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek!

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Nagylelkű felajánlást tettek A Piramis nyertesei

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek.

Több mint öt­mil­lió fo­rin­tot nyer­tek, de nem ma­gukra köl­tik a nye­re­ményt a fi­a­tal já­té­ko­sok.

Kitálalt Stohl András: megváltozott az egész élete

Kitálalt Stohl András: megváltozott az egész élete

A Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tője el­is­merte, hogy van­nak hibái. Eze­ken pró­bál vál­toz­tatni.

A Pi­ra­mis mű­sor­ve­ze­tője el­is­merte, hogy van­nak hibái. Eze­ken pró­bál vál­toz­tatni.

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

Nem semmi: Saját műsort indít millióiból A Piramis nyertes párosa

A két jó barát tét nél­kül in­dult neki a já­ték­nak.

A két jó barát tét nél­kül in­dult neki a já­ték­nak, a végén ti­zen­hat­mil­lió ütötte a mar­ku­kat.

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Megfagyott a levegő a stúdióban: Stohl keményen kiosztotta a játékost!

Itt a videó! A mű­sor­ve­zető dur­ván be­szólt Szil­vi­nek!

Itt a videó! A mű­sor­ve­zető dur­ván be­szólt Szil­vi­nek! A nő meg­szegte a sza­bá­lyo­kat, ezért majd­nem be­fe­je­ző­dött a játék!

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Nem találod ki, hány éves lett ma Stohl András

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak jól áll az öre­ge­dés! Ren­ge­te­get vál­to­zott az el­múlt évek alatt.

Két­ség sem fér hozzá, Stohl Bu­ci­nak ki­fe­je­zet­ten jól áll az öre­ge­dés! Meg­le­pően sokat vál­to­zott az el­múlt évek során.

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

Adásban fakadt ki Stohl András: Hiszti és dráma, ami otthon folyik!

A mű­sor­ve­zető a TV2 ka­me­rái előtt val­lott arról mit kell el­vi­selni, ami­kor ha­zaér a mun­ká­ból! Nem lehet neki könnyű...

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Elsírták magukat Stohl András rajongói, ez történt

Buci ki­tett ma­gáért.

Meg­ható pil­la­na­tok­nak le­het­tek szem­ta­núi a szí­nész ked­ve­lői.

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Négymilliót bukott A Piramis tegnap esti párosa!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Ko­moly dön­tés elé ál­lí­tot­ták A Pi­ra­mis teg­nap esti ver­seny­ző­jét!

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Nem titok többé, ezért nyúlt újra a droghoz Stohl András

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Buci új­ra­él­hette zűrös múlt­ját. Vajon tény­leg egy­fajta ele­gáns tisz­tu­lási fo­lya­mat­ként fogta fel?

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klausmann volt felesége tarolt A Piramisban

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó.

Klaus­mann Vik­tor volt neje, Anikó és ba­rát­nője szép sum­mát vit­tek el teg­nap este Stohl And­rás mű­so­rá­ból.

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

Kínos pillanatok a stúdióban: nem kedvelte a játékosa Stohl Andrást!

A mű­sor­ve­zető előtt eddig még soha senki nem vál­lalta fel ilyen őszin­tén a vé­le­mé­nyét.