Somló Tamás

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet, ez történik a magánéletében

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie.

Keszt­he­lyi Gyöngy­vér­nek közel három éve kell a ked­vese nél­kül élnie.

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Háborognak Somló Tamás rajongói az új Omega plakát miatt

Fi­no­man szólva is kü­lö­nös.

Fi­no­man szólva is kü­lö­nösre si­ke­re­dett a le­gen­dás csa­pat tur­né­ját be­ha­ran­gozó pla­kát. Ezért áb­rá­zol­ják ko­po­nyák kö­zött az el­hunyt ze­né­sze­ket.

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Ez aranyozza be Somló Tamás özvegyének hétköznapjait

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés.

Gyöngy­vér éle­té­nek fon­tos ré­szét ké­pezi két hob­bija, a futás és a főzés.

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

Meghökkentő vállalkozásba kezdett Somló Tamás özvegye

A ze­nész volt fe­le­sége el­in­dí­tott egy vál­lal­ko­zást, hogy mos­tan­tól abból él­hes­sen, amit a leg­job­ban sze­ret.

Mos­tan­tól abból él, amit a leg­job­ban sze­ret csi­nálni.

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Megjósolta saját halálát a legendás magyar zenész

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett meg öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról.

Szűk kör­ben em­lé­ke­zett meg öz­ve­gye a két éve el­hunyt Somló Tamás 71. szü­le­tés­nap­já­ról.

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről és vi­rá­got visz a te­me­tőbe.

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja.

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja, ami­kor el­hunyt ro­ko­na­ink­ról, sze­ret­te­ink­ről em­lé­ke­zünk meg.

Megdöbbentő titok: Somló Tamás érezte, meddig maradhat családjával

Megdöbbentő titok: Somló Tamás érezte, meddig maradhat családjával

Öz­ve­gye me­sélt a kü­lö­nös meg­ér­zés­ről.

Öz­ve­gye me­sélt a kü­lö­nös meg­ér­zés­ről.

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Megható interjú: Éjszakánként erre gondol Somló Tamás özvegye

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik.

Somló Tamás már nem él­hette meg, hogy kis­lá­nya fel­nőtt nővé cse­pe­re­dik. Lily he­te­ken belül nagy­korú lesz.

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült.

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült, mert hiába gon­dol­ták sokan, hogy dús­kál a pénz­ben...

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes, de sze­ret­tei máig sem tud­ták fel­dol­gozni a hi­á­nyát.

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Két éve ment el a le­genda.

Somló Tamás sen­ki­vel és sem­mi­vel nem he­lyet­te­sít­hető. Az űr, amit maga után ha­gyott, be­tölt­he­tet­len. Két éve ment el a le­genda.

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

Drámai évforduló, ezt mondta a temetőben Somló Tamás özvegye

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

A két évvel ez­előtt el­hunyt ze­nész ked­vese, Gyöngy­vér, a mai napig nem tudta el­fe­lej­teni őt, ezért hűen ápolja az em­lé­két.

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Elképesztő fotók, szörnyű állapotban van belülről Somló Tamás villája

Bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul.

Az LGT front­em­be­ré­nek bu­da­ka­lá­szi vil­lája kívül-belül tel­jes fel­újí­tásra szo­rul, a mos­tani ál­la­po­tá­ban ugyanis lak­ha­tat­lan az épü­let.

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

Elképesztő összegért árulják Somló Tamás egykori villáját!

Nem tudta ki­él­vezni az in­gat­lant.

A két éve el­hunyt ze­nész ere­de­ti­leg azért vette a mesés kör­nye­zet­ben ta­lál­ható budai in­gat­lant, hogy ott pi­hen­hesse ki a kon­cer­tek fá­ra­dal­mait, ám erre már nem volt le­he­tő­sége.

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Szívszorító vallomást tett a két éve elhunyt Somló Tamás fia

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek.

Idén is em­lék­kon­cer­tet szer­vez­nek a le­gen­dás ma­gyar ze­nész-éne­kes tisz­te­le­tére.

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Charlie megrázó vallomása: Somló nélkül nem járok sehova

Somló Tamás las­san két éve ment el, de leg­jobb ba­rátja máig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Erről val­lott Char­lie.

Nem kell a Vígszínháznak a Somló-musical

Nem kell a Vígszínháznak a Somló-musical

Vissza­uta­sí­totta a Somló Tamás da­la­i­ból ké­szült mu­si­calt az idei évad­ban a Víg­szín­ház.

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Kóbor János: Mi lesz, ha Somló és Laux után én leszek a következő?

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Emi­att sötét gon­do­la­tok fog­lal­koz­tat­ják.

Be­töl­tötte a 75. élet­évét az Omega együt­tes front­em­bere. Egyál­ta­lán nem is akart ün­ne­pelni.

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

Óriási tűz pusztított Somló Tamás otthonában: Elégett a hagyaték!

A más­fél éve el­hunyt ze­nész­le­genda öz­ve­gye és kis­lá­nya éppen alud­tak...

Megható fotó bizonyítja, így szeretik egymást Somló Tamás feleségei!

Megható fotó bizonyítja, hogyan szeretik egymást Somló Tamás feleségei!

A meg­in­dító pil­la­nat­ról Tóth Vera osz­tott meg fotót, a két asszony sze­re­tete pél­da­mu­tató.

Összeomlott a koncerten Somló özvegye: El kellett fordítanom a fejem!

Összeomlott a koncerten Somló özvegye: El kellett fordítanom a fejem!

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át va­sár­nap Gyöngy­vér...

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át va­sár­nap Gyöngy­vér, akit na­gyon meg­vi­selt az em­lék­kon­cert...

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Megható üzenetet küldött Tóth Vera elhunyt barátjának

Úgy hi­ány­zol, hogy néha be­le­ge­be­dünk, üzeni az éne­kesnő, aki kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Úgy hi­ány­zol, hogy néha be­le­ge­be­dünk, üzeni az éne­kesnő, aki kép­te­len fel­esz­mélni a mély gyász­ból

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Újabb tragédia: Ismét gyászol az Omega

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart...

Az el­múlt két évben tra­gé­diák sora érte az Omega ze­ne­kart, hi­szen öt tag­ju­kat is el­vesz­tet­ték. A csa­pat most újra te­me­tett...

Vigyázat, forró: Új képet posztolt Tóth Vera

Vigyázat, forró: Új képet posztolt Tóth Vera

És most nem is őt kell fi­gyelni!

Rá­adá­sul ez eset­ben nem is az ő szu­per­dö­gösre for­mált teste a lé­nyeg. In­kább a mö­götte lát­ható két pa­sast ér­de­mes fi­gyelni.

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Megtörte a csendet Somló özvegye: Most fáj a legjobban a hiánya!

Nagy a ké­szü­lő­dés a mű­vész­vi­lág­ban és Somló Tamás csa­lád­já­ban...

Nagy a ké­szü­lő­dés a mű­vész­vi­lág­ban és Somló Tamás csa­lád­já­ban egy­aránt! A ze­nész­le­genda gyá­szoló sze­ret­tei és egy­kori pá­lya­tár­sai kü­lön­le­ges em­lék­kon­cert­tel ké­szül­nek a kerek év­for­du­lóra.

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Megrázó pillanatok: Így találkozhat elhunyt férjével Somló özvegye!

Nehéz nap lesz ez a csa­lád­nak, a ba­rá­tok­nak, meg­rázó a ra­jon­gók­nak...

Nehéz nap lesz ez a csa­lád­nak, a ba­rá­tok­nak, meg­rázó a ra­jon­gók­nak...

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Fájdalmas év: megtörték a csendet Somló Tamás ikerfiai!

Méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

Az éne­kes gyer­me­ke­i­ből elő­tör­tek az apjuk ha­lá­la­kor ta­pasz­talt fáj­dal­mas ér­zé­sek, de úgy dön­töt­tek, méltó módon ápol­ják az em­lé­két.

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Halálának évfordulóján kapott sírkövet Somló Tamás!

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér me­sélt...

Öz­ve­gye, Gyöngy­vér egye­dül a Ri­post-nak me­sélt a meg­ható ese­mé­nyé­ről, és a mér­he­tet­len fáj­da­lom­ról...

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Verset írt Somlóhoz Székhelyi József!

Tá­vo­zá­sá­val ha­tal­mas űrt ha­gyott sze­ret­tei szí­vé­ben. Sír­kő­ava­tó­ján több sztár is meg­em­lé­ke­zett az éne­kes­ről, meg­rázó pil­la­na­tok vol­tak ezek.

Egy évvel ez­előtt hunyt el a ze­nész­le­genda, aki tá­vo­zá­sá­val ha­tal­mas űrt ha­gyott sze­ret­tei szí­vé­ben. Sír­kő­ava­tó­ján több sztár is meg­em­lé­ke­zett az éne­kes­ről, meg­rázó pil­la­na­tok vol­tak ezek.

Pótolhatatlan fotókat loptak el a tavaly elhunyt Somló Tamásról

Pótolhatatlan fotókat loptak el a tavaly elhunyt Somló Tamásról

Ka­rá­csony János el­ha­tá­rozta, vissza­szerzi az LGT-től el­lo­pott ké­pe­ket.

Ka­rá­csony János el­ha­tá­rozta, vissza­szerzi az LGT-től har­minc éve el­lo­pott film­fel­vé­te­le­ket. A mai napig élén­ken a ze­nész em­lé­ke­i­ben az a nap, ami­kor ész­re­vet­ték, hogy ki­ra­bol­ták az LGT iro­dá­ját.

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

Őszinte vallomás: Somló Tamás féltve őrzött titka derült ki

A le­gen­dás éne­kes test­vére val­lotta be, sok dolog van, ami­ről a ra­jon­gók nem tud­tak.

A le­gen­dás éne­kes test­vére val­lotta be, sok dolog van, ami­ről a ra­jon­gók nem tud­tak.

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Így bulizott a pesti éjszakában Somló Tamás özvegye!

Bu­li­ban kap­ták len­cse­végre!

A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere egy bu­li­ban kapta len­cse­végre Somló Tamás öz­ve­gyét. Gyöngy­vér egy fő­vá­rosi, sza­bad­téri disz­kó­ban la­zí­tott...

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Horváth Charlie képtelen feldolgozni szerettei elvesztését

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját.

Idén ün­nepli 70. szü­le­tés­nap­ját a le­gen­dás ze­nész! Char­lie sze­retne mél­tón meg­ün­ne­pelni, de tudja, hogy már egyet­len buli sem lesz olyan, mint régen.

Sosem látott fotó került elő Somló Tamásról!

Sosem látott fotó került elő Somló Tamásról!

A hír­név el­le­nére sem szállt el.

A kép bi­zo­nyítja, hogy a ta­valy nyá­ron el­hunyt éne­kes a hír­név el­le­nére sem szállt el ma­gá­tól.

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

A le­gen­dás ze­nész csa­ládja már öt hó­napja gyá­szol. Min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb ka­rá­csony vár rájuk.

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

Megható fotó került elő Somló Tamásékról a múltból

Az LGT tag­ja­i­val 2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Az LGT tag­ja­i­val 2007-ben út­jára in­dult a ze­ne­vo­nat...

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet: Tervezik a művész síremlékét!

Somló Tamás özvegye megtörte a csendet: Tervezik a művész síremlékét!

Már fél éve nincs köz­tünk a mű­vész! Öz­ve­gye meg­ható gon­do­la­tok­kal em­lé­ke­zett gyer­meke édes­ap­já­ról!

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Anyák, akik előtt titkolták gyermekük tragédiáját

Így akar­ták kí­mélni őket.

Egy szü­lő­nek semmi sem lehet fáj­dal­ma­sabb, mint el­te­metni saját gyer­me­két.Ennél csak az bor­zal­ma­sabb, ha tit­kol­ják, hogy el­ve­szí­tette fiát, vagy lá­nyát.

Megrázó titkot árult el halálos ágyán Somló Tamás

Megrázó titkot árult el halálos ágyán Somló Tamás

Somló Tamás csü­tör­tö­kön lenne 69 éves, ha jú­lius 19-én nem ra­gadja el a halál, hosszan tartó be­teg­sége után.

Somló Tamás csü­tör­tö­kön lenne 69 éves, ha jú­lius 19-én nem ra­gadja el a halál, hosszan tartó be­teg­sége után.

Csendesen ünnepel majd Somló Tamás családja

Csendesen ünnepel majd Somló Tamás családja

Négy hó­napja ment el a le­gen­dás beat­ze­nész...

Négy hó­napja ment el a le­gen­dás beat­ze­nész...

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Itt a bizonyíték: Még mindig mély gyászban van Somló Tamás lánya!

Szo­morú fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe egy ol­va­sónk! Pon­to­san három hónap telt el a tra­gé­dia óta.

Drámai vallomás: özvegye képtelen feldolgozni Somló Tamás halálát

Drámai vallomás: özvegye képtelen feldolgozni Somló Tamás halálát

Igazi, nagy sze­re­lem volt az övék, az utolsó pil­la­na­tig min­den per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

Megható fotóval emlékezik özvegye Somló Tamásra

Megható fotóval emlékezik özvegye Somló Tamásra

A fel­vé­tel nem sok­kal a tra­gé­dia előtt ké­szül­he­tett. Pon­to­san lát­szik, mennyire meg­vi­selte őt a be­teg­sége.

A fel­vé­tel nem sok­kal a tra­gé­dia előtt ké­szül­he­tett. Pon­to­san lát­szik, mennyire meg­vi­selte őt a be­teg­sége.

Szívszorító vallomás: ezért nem látogatja özvegye Somló Tamás sírját

Szívszorító vallomás: ezért nem látogatja özvegye Somló Tamás sírját

Gyöngy­vér el­mondta, miért nincs ereje fel­ke­resni a ze­nész végső nyug­he­lyét.

Gyöngy­vér őszin­tén val­lott arról, miért nincs ereje fel­ke­resni egy­kori sze­relme végső nyug­he­lyét.

Megrázó: Ő vette fel az elhunyt Somló Tamás telefonját!

Megrázó: Ő vette fel az elhunyt Somló Tamás telefonját!

Még min­dig fel­fog­ha­tat­lan...

Még min­dig fel­fog­ha­tat­lan, ami tör­tént, egy or­szág gyá­szolja! Van­nak, akik még Somló te­le­fon­szá­mát sem haj­lan­dók ki­tö­rölni mo­bil­juk­ból...

Csillapíthatatlan Tóth Vera gyásza!

Csillapíthatatlan Tóth Vera gyásza!

Az éne­kesnő kép­te­len meg­emész­teni sze­re­tett pá­lya­társa ha­lá­lát!

Az éne­kesnő kép­te­len meg­emész­teni sze­re­tett pá­lya­társa ha­lá­lát! Üres­sé­get érez, na­gyon hi­ány­zik neki az el­hunyt sztár.

Visszafordíthatatlan: ezt tette magával Somló Tamás lánya

Visszafordíthatatlan: ezt tette magával Somló Tamás lánya

Nem eny­hül a 15 éves Lili fáj­dalma. Sú­lyos dön­tésre ha­tá­rozta el magát, amit rövid időn belül meg is va­ló­sí­tott.

Nem eny­hül a 15 éves Lili fáj­dalma. Sú­lyos dön­tésre ha­tá­rozta el magát, amit rövid időn belül meg is va­ló­sí­tott.

Úristen: Óriási balhé tört ki Somló Tamás utódja miatt!

Úristen: Óriási balhé tört ki Somló Tamás utódja miatt!

A jú­lius 19-én el­hunyt ze­nész öz­ve­gye és Pres­ser Gábor is fel­há­bo­rod­tak, ami­kor né­hány napja be­ha­ran­goz­ták a le­gen­dás ze­ne­kar kon­cert­jét....

A jú­lius 19-én el­hunyt ze­nész öz­ve­gye és Pres­ser Gábor is fel­há­bo­rod­tak, ami­kor né­hány napja be­ha­ran­goz­ták a le­gen­dás ze­ne­kar kon­cert­jét....

Így búcsúztak az LGT legendás dobosától

Így búcsúztak az LGT legendás dobosától

Össze­gyűl­tek a beat ge­ne­rá­ció tag­jai, hogy bú­csút ve­gye­nek egy le­gen­dá­tól.

Újra össze­gyűl­tek a nagy beat ge­ne­rá­ció tag­jai, hogy bú­csút ve­gye­nek egy le­gen­dá­tól. Alig pár nap­pal Somló Tamás te­me­tése után, fel­adta a har­cot az Omega és az LGT do­bosa, Laux Jó­zsef is.

Így néz ki most Somló Tamás sírja

Így néz ki most Somló Tamás sírja

Las­san három hete kí­sér­ték utolsó út­jára az LGT le­gen­dás ala­pí­tó­ját.

Las­san három hete kí­sér­ték utolsó út­jára az LGT le­gen­dás ala­pí­tó­ját. El­lá­to­gat­tunk a sír­já­hoz.

Megható volt a napokban elhunyt LGT-legenda utolsó ölelése

Megható volt a napokban elhunyt LGT-legenda utolsó ölelése

A szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef utolsó ere­jét össze­szedve vett részt ze­nész­társa és ba­rátja, Somló Tamás te­me­té­sén.

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Lengyel felesége is kap Somló Tamás vagyonából

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze.

Negy­ven éve há­za­sod­tak össze, sosem vál­tak el, így az éne­kes csa­ládja kínos hely­zetbe ke­rül­het.

Ide vonult el halála előtt Laux József!

Ide vonult el halála előtt Laux József!

Idő­sek ott­ho­nába köl­tö­zött ha­lála előtt a szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef. Egyet­len uno­ká­ját ta­vas­szal látta utol­jára.

Idő­sek ott­ho­nába köl­tö­zött ha­lála előtt a szom­ba­ton el­hunyt Laux Jó­zsef. Egyet­len uno­ká­ját ta­vas­szal látta utol­jára.

Rokona előtt is próbálta elrejteni betegségét Somló Tamás

Rokona előtt is próbálta elrejteni betegségét Somló Tamás

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Somló Tamás és Ke­ve­házi Gábor első uno­ka­test­vé­rek vol­tak.

Képtelen feleszmélni a gyászból Tóth Vera!

Képtelen feleszmélni a gyászból Tóth Vera!

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­ké­szült Somló Tamás el­vesz­tése miatt.

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­ké­szült Somló Tamás el­vesz­tése miatt. Meg­ható üze­net­tel és fo­tó­val em­lé­ke­zik a sztárra!

Ennél szomorúbb fotót keresve sem találsz! Bajor, Somló, Komár...

Ennél szomorúbb képet keresve sem találsz!

Túl sok jó ember ment el az utóbbi évek­ben. Ki­hu­nyó­ban egy le­gen­dás kor­szak nagy alak­ja­i­nak fénye. Ők hár­man már csak kép­ről mo­so­lyog­nak ránk.

Somló feleségénél buliztak a Beat Generáció nagyjai

Somló feleségénél buliztak a Beat Generáció nagyjai

Ba­lázs Fecó a régi időkre em­lé­ke­zett.

Ba­lázs Fecó a régi időkre em­lé­ke­zett.

Elképesztő videó került elő Somló Tamásról!

Elképesztő videó került elő Somló Tamásról!

Ritka és kü­lön­le­ges tech­ni­ká­val rög­zí­tet­ték azt a majd 40 éves kli­pet, mely­ben Somló Tamás a fő­sze­replő.

Ritka és kü­lön­le­ges tech­ni­ká­val rög­zí­tet­ték azt a majd 40 éves kli­pet, mely­ben Somló Tamás a fő­sze­replő.

Rajongásig szerette százkét éves nevelőanyját Somló Tamás

Rajongásig szerette százkét éves nevelőanyját Somló Tamás

Az éne­kest gye­rek­ko­rá­ban hagyta el az édes­anyja.

Az éne­kest gye­rek­ko­rá­ban hagyta el az édes­anyja.

Ezek voltak a legszomorúbb percek Somló Tamás temetésén

Ezek voltak a legszomorúbb percek Somló Tamás temetésén

Több száz tisz­te­lője, ba­rátja, pá­lya­társa kí­sérte utolsó út­jára Somló Tamás éne­kest, ze­nészt, dal­szer­zőt.

Így kísérték utolsó útjára Somló Tamást

Így kísérték utolsó útjára Somló Tamást

Ha­tal­mas gyá­szoló tömeg je­lent meg a Kozma utcai te­me­tő­ben.

Ha­tal­mas gyá­szoló tömeg je­lent meg a Kozma utcai te­me­tő­ben, ahol csü­tör­tök dél­után vet­tek végső bú­csút a le­gen­dás ze­nész­től.

Megszólalt Somló Tamás egykori tanítványa

Megszólalt Somló Tamás egykori tanítványa

Az egész or­szág meg­ren­dült a le­gen­dás ze­nész ha­lál­híre kap­csán. Na­gyon nehéz idő­szak ez ta­nít­vá­nya szá­mára is.

Az egész or­szág meg­ren­dült a le­gen­dás ze­nész ha­lál­híre kap­csán. Na­gyon nehéz idő­szak ez ta­nít­vá­nya szá­mára is.

Könnyek közt búcsúzott Somló Tamástól 102 éves anyukája!

Könnyek közt búcsúzott Somló Tamástól 102 éves anyukája!

A le­gen­dás ze­nész csü­tör­töki te­me­té­sén ren­ge­te­gen vet­tek részt.

A le­gen­dás ze­nész csü­tör­töki te­me­té­sén ren­ge­te­gen vet­tek részt: a csa­lád­ta­go­kon kívül a ze­nész­tár­sak is bú­csút vet­tek Somló Ta­más­tól.

Hatalmas tömeg gyűlt össze Somló Tamás temetésén

Hatalmas tömeg gyűlt össze Somló Tamás temetésén

Csü­tör­tök dél­után 4 óra­kor kez­dő­dött Somló Tamás bú­csúz­ta­tása a Kozma utcai iz­ra­e­lita te­me­tő­ben.

Csü­tör­tök dél­után 4 óra­kor kez­dő­dött Somló Tamás bú­csúz­ta­tása a Kozma utcai iz­ra­e­lita te­me­tő­ben.

Itt a legmeghatóbb videó Somló Tamás virrasztásáról

Itt a legmeghatóbb videó Somló Tamás virrasztásáról

Szerda este ezrek hall­gat­tak csend­ben

Szerda este ezrek hall­gat­ták csend­ben a beat ko­ro­ná­zat­lan ki­rá­lyá­nak da­lait a budai Ta­bán­ban. Pá­lya­tár­sak bú­csúz­tak tőle ka­me­ránk előtt.

Itt ér véget Somló Tamás földi útja

Itt ér véget Somló Tamás földi útja

Már zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a Kozma utcai iz­ra­e­lita te­me­tő­ben.

Már zaj­la­nak a mun­ká­la­tok a Kozma utcai iz­ra­e­lita te­me­tő­ben, ahol csü­tör­tök dél­után csa­ládja és ba­rá­tai kö­ré­ben végső bú­csút vesz­nek a beat le­gen­dá­tól.

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Már évekkel ezelőtt megváltoztatta a rák Somló Tamás életét

Min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól.

Az éne­kes min­den­kit óva in­tett a ci­ga­ret­tá­tól, főleg azok után, hogy el­vesz­tette a leg­jobb ba­rát­ját.

Megható fotók: Így búcsúztak gyermekei Somló Tamástól!

Megható fotók: Így búcsúztak gyermekei Somló Tamástól!

A Ta­bán­ban bú­csú­zott a csa­lád is.

A budai Tabán Dom­bon bú­csúz­nak el csa­lád­tag­jai, ba­rá­tai és ra­jon­gói a le­gen­dás éne­kes, dal­szer­ző­től.

Nem mindennapi képekre bukkantunk Somló Tamásról!

Nem mindennapi képekre bukkantunk Somló Tamásról!

Bol­dog és elé­ge­dett éle­tet élt.

Az éne­kes bol­dog és elé­ge­dett éle­tet élt, min­den exé­vel jó vi­szonyt ápolt, gye­re­kei na­gyon kö­tőd­tek hozzá.

Somló Tamás tegnap még egyszer megríkatta rajongóit - videó

Somló Tamás tegnap még egyszer megríkatta rajongóit - videó

A Ta­bán­ban bú­csúz­hat­tak el ra­jon­gói és csa­ládja a le­gen­dás ze­nész­től. Meg­ható videó.

Csak a szerencsén múlt, hogy Somló Tamás túlélte az indiai utazását

Csak a szerencsén múlt, hogy Somló Tamás túlélte az indiai utazását

Az éne­kes év­ti­ze­dek­kel ez­előtt három és fél hó­na­pot töl­tött In­di­á­ban.

Az éne­kes év­ti­ze­dek­kel ez­előtt három és fél hó­na­pot töl­tött In­di­á­ban, ami a ve­szély­hely­ze­tek mel­lett rend­kí­vül meg­érin­tette.

Gyülekezik a tömeg: még te is csatlakozhatsz a Somló-megemlékezéshez!

Gyülekezik a tömeg: még te is csatlakozhatsz a Somló-megemlékezéshez!

Híres ze­nész­tár­sa­kat is vár­nak.

Több híres ze­nész­tár­sat és több száz em­bert vár­nak a budai Tabán Dombra.

Hétfőn még semmi jel nem utalt Somló Tamás halálára

Hétfőn még semmi jel nem utalt Somló Tamás halálára

Az utolsó pil­la­na­tig küz­dött.

Az Omega és az LGT sztárja az utolsó pil­la­na­tig küz­dött, a be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben ijesz­tően le­fo­gyott.

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Ba­rá­tai bú­csúz­nak tőle.

Somló Tamás bát­ran és hő­si­e­sen küz­dött a vég­ze­tes kór ellen, de ma haj­nal­ban szer­ve­zete vég­leg fel­adta a küz­del­met. Pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai bú­csúz­nak tőle.

Nézd meg, hogy zenélt Somló Tamás fiával a Szigeten - VIDEÓ

Nézd meg, hogy zenélt Somló Tamás fiával a Szigeten - VIDEÓ

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Somló Pál az édes­apja nél­kül érte el saját si­ke­reit, így az éne­kes mél­tán le­he­tett büszke a fiára.

Ke­ve­sen tud­ják, hogy Somló Pál az édes­apja nél­kül érte el saját si­ke­reit, így az éne­kes mél­tán le­he­tett büszke a fiára.

Megható ajánlatot tett Schmuck Andor Somló Tamás családjának

Megható ajánlatot tett Schmuck Andor Somló Tamás családjának

Fa­ce­boo­kon em­lé­ke­zett meg az éne­kes­ről, és meg­ható aján­dé­kot aján­lott fel a Somló csa­lád­nak.

A köz­életi sze­mé­lyi­ség a Fa­ce­boo­kon em­lé­ke­zett meg az éne­kes­ről.

Megtörte a csendet Somló Tamás gyászoló fia

Megtörte a csendet Somló Tamás gyászoló fia

Úgy érzi, édes­apja már bol­dog.

Az éne­kes fia úgy érzi, édes­apja már bol­do­gan mu­zsi­kál fenn az égben.

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Elképesztő felvételre bukkantunk Somló Tamásról!

Az in­ter­net nem fe­lejt...

Hála az in­ter­net­nek, elő­ke­rült egy fel­vé­tel, ame­lyen az akkor 20 éves Somló Tamás éne­kel az Ome­gá­val.

Somló Tamás szerette volna megérni, hogy lányából orvos váljon

Somló Tamás szerette volna megérni, hogy lányából orvos váljon

Az éne­kes ikerfiai és lánya is örö­költe a zenei te­het­sé­gét, neki pedig min­den vágya volt, hogy lát­hassa fel­nőni Lilit.

Az éne­kes ikerfiai és lánya is örö­költe a zenei te­het­sé­gét, neki pedig min­den vágya volt, hogy lát­hassa fel­nőni Lilit.

Isten veled, Tomi! Nagykövetét gyászolja a MikulásGyár

Isten veled, Tomi! Nagykövetét gyászolja a MikulásGyár

Somló Tamás min­dig ott volt, ha se­gí­teni kel­lett, tá­mo­gatni, har­colni egy jó ügyért.

Somló Tamás min­dig ott volt, ha se­gí­teni kel­lett, tá­mo­gatni, har­colni egy jó ügyért.

Fájó szívvel gyászolják Somló Tamást a magyar sztárok!

Fájó szívvel gyászolják Somló Tamást a magyar sztárok!

Kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják.

Kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják.

Meglepő titok derült ki Somló Tamás egyik utolsó interjújában

Meglepő titok derült ki Somló Tamás egyik utolsó interjújában

Nem csak a ze­né­ben volt te­het­sé­ges.

A tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt éne­kes nem csak a ze­né­ben volt rend­kí­vül te­het­sé­ges.