Som Lajos

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről.

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről és vi­rá­got visz a te­me­tőbe.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

Özvegye visszaköltözik Som Lajos elhagyott lakásába

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia az egyéb­ként le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

A ze­nész ha­lála után az a hír járta, hogy a nőnek el kell hagy­nia a le­pusz­tult, romos in­gat­lant.

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

Hátborzongató, a túlvilágról üzent az elhunyt Som Lajos?

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

A ra­jon­gók sza­bá­lyo­san sok­kot kap­tak, ami­kor meg­lát­ták a Fa­ce­book-be­jegy­zést.

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Nem semmi, ezt gondolja Som Lajos édesanyjáról Karda Bea!

Az éne­kesnő és egy­kori anyósa közel ötven éve áll­nak igen szo­ros ba­rát­ság­ban. Ezen sem a válás, sem pedig a ze­nész ha­lála nem vál­toz­ta­tott.

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

Édesanyja nyilatkozott Som Lajos újratemetéséről!

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír...

El­ke­se­re­dett, gyak­ran sír, és hoz­zá­tette: rend­kí­vül fáj­dal­mas élni azzal a tu­dat­tal, hogy gyer­meke el­hunyt.

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Újra tud mosolyogni Som Lajos édesanyja

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Az idős asszony­nak nem volt könnyű élete, hi­szen el­vesz­tette fér­jét és mind­két gyer­me­két is el kel­lett te­met­nie. Mar­git néni most mégis újra bol­dog.

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Som Lajos édesanyja: Újra kell temetni a fiam!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van Som Lajos édes­anyja, aki be­le­be­te­ge­dett fia ha­lá­lába.

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van Som Lajos édes­anyja, aki be­le­be­te­ge­dett fia ha­lá­lába. Ne­gyed éve hunyt el a ze­nész, Mar­git néni még min­dig kép­te­len el­fo­gadni a ha­tal­mas vesz­te­sé­get, és a te­me­tés kö­rül­mé­nyit is sé­rel­mezi.

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Sosem hallott titok derült ki az elhunyt Som Lajosról!

Így vi­sel­ke­dett, ha mér­ges volt.

Ki­de­rült, hogy hív­ták őt ze­nész­tár­sai, és hon­nan tud­ták, azt, ha mér­ges.

Sok sztárcsaládban viszályt szított a gyász, őket veszítettük el idén

Sok sztárcsaládban viszályt szított a gyász, őket veszítettük el idén

Sok ma­gyar hí­res­ség ha­gyott itt ben­nün­ket 2017-ben, és van­nak csa­lá­dok, ahol a te­me­tés óta sincs béke.

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Karda Bea tartja a lelket Som Lajos édesanyjában

Az éne­kesnő és lánya, Niki igye­kez­nek a leg­több időt töl­teni Som Lajos édes­any­já­val. Ka­rá­csony előtt egy vá­sár­ban né­ze­lőd­tek hár­mas­ban.

Az éne­kesnő és lánya, Niki igye­kez­nek a leg­több időt töl­teni Som Lajos édes­any­já­val. Ka­rá­csony előtt egy vá­sár­ban né­ze­lőd­tek hár­mas­ban.

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Újabb botrány: kiderült, kinél van Som Lajos eltűnt kalapja

Som Lajos uno­ka­test­vére arról me­sélt, hogy el­tűnt a ra­va­tal­ról az a kalap, amit év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül vi­selt .

Hét­főn Som Lajos uno­ka­test­vére arról me­sélt, hogy el­tűnt a ra­va­tal­ról a le­gen­dás kalap.

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Vérlázító dolog történt Som Lajos ravatalánál, ki képes ilyesmire?

Édes­anyja min­dent lá­tott.

Az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész gyá­szoló édes­anyja vé­gig­nézte a bot­rá­nyos ese­tet.

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Egy anya drámája: kiderült, mi okozhatta Som Lajos halálát

Hetek tel­tek el a ha­lála óta...

He­tek­kel a Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak ha­lála után sem képes meg­nyu­godni a ze­nész édes­anyja, aki elő­ször be­szélt azok­ról a tra­gi­kus utolsó na­pok­ról...

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Kitálalt a szomszéd: Kipakolta volt neje Som Lajos otthonát!

Gyá­szos a han­gu­lat...

Az el­hunyt ze­nész szom­szédja arról me­sélt la­punk­nak, mi­lyen a han­gu­lat a la­kó­ház­ban Som ha­lála óta.

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

Tapintható a fájdalom: Itt vannak az első képek Som Lajos temetéséről

A te­me­tés körül ki­ala­kult csa­ládi bot­rány el­le­nére is sokan kí­sér­ték utolsó út­jára a Pi­ra­mis ze­ne­kar ala­pí­tó­ját.

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

A sírnál omlott össze Som Lajos édesanyja: Képtelen belenyugodni a döntésbe

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Mély fáj­da­lom­mal és fe­szült­ség­gel a szí­vük­ben bú­csúz­tak el.

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Megrázó videó: Így búcsúzott lánya Som Lajostól

Némán kí­sérte sze­re­tett édes­ap­ját...

Som Lajos lánya némán kí­sérte sze­re­tett édes­apja ham­vait a Far­kas­réti te­me­tő­ben pén­tek dél­után. Nikit össze­törte a gyász.

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

Ezek a sztárok vettek végső búcsút Som Lajostól!

Meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták.

A Pi­ra­mis ala­pí­tó­já­nak te­me­té­sére szá­mos hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, meg­ren­dül­ten bú­csúz­tat­ták a le­gen­dát.

Óriási botrány tört ki Som Lajos temetése miatt

Óriási botrány tört ki Som Lajos temetése miatt

Min­denki mást tu­dott az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész te­me­té­sé­ről. Talán már soha nem csi­tul el a vi­szály?

Min­denki mást tu­dott az ok­tó­ber 30-án el­hunyt ze­nész te­me­té­sé­ről. Talán már soha nem csi­tul el a csa­ládi vi­szály?

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Tragédiák sora sújtotta Som Lajos édesanyját

Min­den­kit el­vesz­tett már.

Mar­git néni alig ocsúd­ha­tott fel férje el­vesz­té­sé­ből, ami­kor meg­halt a lánya is. Most pedig el kell te­met­nie imá­dott fiát.

Méltatlan helyzet, botrány Som Lajos búcsúztatóján

Méltatlan helyzet, botrány Som Lajos búcsúztatóján

Nagy volt a káosz a meg­em­lé­ke­zé­sen.

To­tá­lis káosz uralta a le­gen­dás basszus­gi­tá­ros öz­ve­gye által szer­ve­zett ese­ményt. Hiába ér­kez­tek meg a le­gen­dás basszus­gi­tá­ros pá­lya­tár­sai és ra­jon­gói.

Megdöbbentő titok derült ki Som Lajos végakaratáról!

Megdöbbentő titok derült ki Som Lajos végakaratáról!

Az el­hunyt ze­nész azt sze­rette volna, ha a ha­lála után kü­lö­nös dol­got tesz­nek vele.

Az el­hunyt ze­nész azt sze­rette volna, ha a ha­lála után kü­lö­nös dol­got tesz­nek vele.

Helyszíni fotók, így búcsúztak kollégái Som Lajostól

Helyszíni fotók, így búcsúztak kollégái Som Lajostól

Egy­más után ér­kez­tek meg a le­gen­dás gi­tá­ros meg­em­lé­ke­zé­sére pá­lya­tár­sai.

Egy­más után ér­kez­tek meg a le­gen­dás gi­tá­ros meg­em­lé­ke­zé­sére pá­lya­tár­sai. A ra­jon­gók is egy szál vi­rág­gal jöt­tek, amit el­he­lyez­tek a kegy­hely előtt.

Döntött a család, nem teljesülhet Som Lajos utolsó kívánsága!

Döntött a család, nem teljesülhet Som Lajos utolsó kívánsága!

Népes szer­tar­tást sze­re­tett volna.

A Pi­ra­mis együt­tes ala­pí­tója népes szer­tar­tást sze­re­tett volna, ám végül Karda Bea és a lánya aka­rata győ­zött.

Szívszorító szavakkal emlékezett az édesanyja Som Lajosról!

Szívszorító szavakkal emlékezett az édesanyja Som Lajosról!

A ze­nész édes­anyja már mind­két gyer­me­két el­vesz­tette, egye­dül uno­kája és volt menye tartja benne a lel­ket.

Itt a teljes igazság: Megszólalt Som Lajos lánya

Itt a teljes igazság: Megszólalt Som Lajos lánya

Forr­nak az in­du­la­tok Som Lajos csa­lád­já­ban. Lánya eddig ke­rülte a mé­diát, de ve­lünk ki­vé­telt tett és el­árulta, miért ha­rag­szik az öz­vegyre.

Forr­nak az in­du­la­tok Som Lajos csa­lád­já­ban. Lánya eddig ke­rülte a mé­diát, de ve­lünk ki­vé­telt tett és el­árulta, miért ha­rag­szik apja öz­ve­gyére.

Bejelentette a család, ide temetik Som Lajost

Bejelentette a család, ide temetik Som Lajost

A le­genda 70 éves ko­rá­ban hunyt el, hosszú be­teg­ség után. Va­sár­nap egy szál ró­zsá­val ró­hat­juk le ke­gye­le­tün­ket.

A le­genda 70 éves ko­rá­ban hunyt el, hosszú be­teg­ség után. Va­sár­nap egy szál ró­zsá­val ró­hat­juk le ke­gye­le­tün­ket.

Révész Sándor: Tavaly megbocsájtottam Som Lajosnak

Révész Sándor: Tavaly megbocsájtottam Som Lajosnak

A basszus­gi­tá­ros ha­lála után na­po­kig nem tu­dott be­szélni ér­zé­se­i­ről a le­gen­dás Pi­ra­mis együt­tes éne­kese.

A basszus­gi­tá­ros ha­lála után nem tu­dott be­szélni ér­zé­se­i­ről a le­gen­dás Pi­ra­mis együt­tes éne­kese.

Som Lajos diliházba záratta magát a börtönbüntetés elől menekülve

Som Lajos diliházba záratta magát a börtönbüntetés elől menekülve

Amennyire si­ke­res volt a Pi­ra­mis együt­tes­sel a pá­lyája, annyira ka­lan­dos is.

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

Som Lajos arcán üvegasztalt tört össze nevelt lánya

A Pi­ra­mis le­gen­dája imádta a nőket.

A Pi­ra­mis le­gen­dás ala­pí­tója sosem ta­gadta, hogy nagy ra­jon­gója a női nem­nek. Som Lajos ön­élt­rajzi köny­vé­ben őszin­tén be­szél fe­le­sé­ge­i­ről, sze­re­tő­i­ről.

Folyt a pezsgő, halmokban állt a kokain Som Lajos titkos bulijain

Folyt a pezsgő, halmokban állt a kokain Som Lajos titkos bulijain

Az ok­tó­ber 30-án tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt gi­tá­ros­nak a gén­je­i­ben volt a ze­ne­imá­dat, édes­any­já­tól örö­költe.

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Könnyfakasztó üzenettel búcsúzott kollégájától Révész Sándor

Ré­vész Sán­dor egy meg­ható poszt­tal em­lé­ke­zett meg a hét­főn el­hunyt Som La­jos­ról.

Drámai részletek: Kiderült, ki ápolta Som Lajost

Drámai részletek: Kiderült, ki ápolta Som Lajost

Meg­ren­dítő in­for­má­ció ju­tott a Ri­post bir­to­kába. El­lá­to­gat­tunk a ze­nész ott­ho­ná­hoz.

Meg­ren­dítő in­for­má­ció ju­tott a Ri­post bir­to­kába. El­lá­to­gat­tunk a ze­nész ott­ho­ná­hoz.

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Megdöbbentő vallomást tett Som Lajos szomszédja

Könnyek kö­zött me­sélt az asszony.

A Ri­post mun­ka­tár­sai el­lá­to­gat­tak a hét­főn el­hunyt ze­nész nyol­ca­dik ke­rü­leti ott­ho­ná­hoz...

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

Megtörte a gyász a magyar énekesnőt, most megszólal Som haláláról

A csa­lád hétfő óta nem szó­lalt meg Som Lajos ha­lá­lá­val kap­cso­lat­ban. Első fe­le­sége, Karda Bea most meg­törte a csen­det.

Som halála kapcsán támadják Jimmy fiát

Som halála kapcsán támadják Jimmy fiát

Mű­vé­szek és ze­né­szek egy­ként fe­jez­ték ki gyá­szu­kat Som Lajos ha­lála kap­csán. Így tett Krisz­tián is, de sza­va­i­ból nem lett kö­szö­net.

Mű­vé­szek és ze­né­szek egy­ként fe­jez­ték ki gyá­szu­kat Som Lajos ha­lála kap­csán. Így tett Krisz­tián is, de sza­va­i­ból nem lett kö­szö­net.

Így reagáltak zenésztársai Som Lajos halálhírére

Így reagáltak zenésztársai Som Lajos halálhírére

A Fa­ce­boo­kon kez­dett el elő­ször ter­jedni Som Lajos ha­lál­híre, amit sokan el­sőre rossz vicc­nek tar­tot­tak.

A Fa­ce­boo­kon kez­dett el elő­ször ter­jedni Som Lajos ha­lál­híre, amit sokan el­sőre rossz vicc­nek tar­tot­tak.

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

Képtelen elfogadni fia halálát Som Lajos édesanyja

El­hunyt a 70 éves Som Lajos.

Hosszan tartó, sú­lyos be­teg­ség után hétfő dél­után hunyt el a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház­ban a 70 éves Som Lajos.

Som Lajos úgy élt, mint egy igazi rocker

Som Lajos úgy élt, mint egy igazi rocker

A le­gen­dás ze­nész ren­ge­teg ze­ne­kar­ban ját­szott.

A le­gen­dás ze­nész ren­ge­teg ze­ne­kar­ban ját­szott. Ke­ve­sen tud­ják, de nem csak a Pi­ra­mis ala­pí­tó­tagja volt. Ba­lázs Fe­có­val kö­zö­sen hoz­ták össze az első ma­gyar hard rock együt­test, a Ta­u­rust is.

Kiderült: ez okozta Som Lajos halálát

Kiderült: ez okozta Som Lajos halálát

Hétfő dél­után a Pé­terfy Sán­dor Kór­ház hi­per­tó­niai osz­tá­lyán tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Som Lajos. A Pi­ra­mis együt­tes le­gen­dás ala­pí­tója jú­lius kö­zepe óta volt az in­téz­mény­ben.

Hétfő dél­után a Pé­terfy Sán­dor Kór­ház hi­per­tó­niai osz­tá­lyán tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Som Lajos. A Pi­ra­mis együt­tes le­gen­dás ala­pí­tója jú­lius kö­zepe óta volt az in­téz­mény­ben, mert nem tudta moz­gatni jobb lábát. De nem csak a vég­tagja miatt ke­zel­ték, belső szervi és ér­rend­szeri prob­lé­mái is vol­tak.

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Gyász, elhunyt Som Lajos!

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni. De mi­u­tán ki­de­rült, hogy saj­nos igaz, a leg­töb­ben egy ked­ves em­lék­kel bú­csúz­tak tőle.

Az éne­kes saj­ná­la­tos ha­lál­híre a Fa­ce­boo­kon kez­dett ter­jedni. De mi­u­tán ki­de­rült, hogy saj­nos igaz, a leg­töb­ben egy ked­ves em­lék­kel bú­csúz­tak tőle.

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Ijesztő diagnózis: Örökre belerokkant a támadásba Som Lajos!

Még nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg...

Még nyár kö­ze­pén tá­mad­ták meg az utcán. Örökre magán kell vi­sel­nie a nyo­mait!

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

Súlyos állapota miatt azonnal műteni kellett Som Lajost

A le­gen­dás rock­ze­nész éle­té­ben elő­ször esett át szem­mű­té­ten a Pé­terfy kór­ház­ban.

Mindenki hátat fordított a beteg magyar zenésznek: kórházban szenved!

Mindenki hátat fordított Som Lajosnak: kórházban szenved!

Szü­le­tés­nap­ján is csak egyet­len ba­rátja kö­szön­tötte fel!

Szü­le­tés­nap­ján is csak egyet­len ba­rátja kö­szön­tötte fel! Senki nem kí­ván­csi a be­te­ges­kedő ze­nészre!

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

Som Lajos megrázó vallomása: Leállt a szívem!

A 69 éves ze­nész­nek na­gyon rossz az egész­sége: hosszú évek óta be­te­ges­ke­dik.

A 69 éves ze­nész­nek na­gyon rossz az egész­sége: hosszú évek óta be­te­ges­ke­dik. A szél­ső­sé­ges idő­já­rás most bi­zony ren­de­sen pró­bára tette a szer­ve­ze­tét!

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Nincs tovább, kilátástalan helyzetben van a magyar sztár

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni.

Kór­ház­ban ápol­ják Som La­jost, mi­u­tán már lábra sem tud állni. De a ze­nész nem adja fel.

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

Fegyvereket tart otthonában Som Lajos!

A ke­zébe vette sor­sát, és éles kard­jait!

A ha­lál­lal ka­cér­kod­nak azok, akik Som Lajos éle­tére akar­nak törni! A 69 éves ze­nész meg­elé­gelte, hogy foly­ton ki­hasz­nál­ják gyen­ge­sé­gét.

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek ren­ge­teg kel­le­met­len­sé­get okoz­tak a be­sú­gók!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

Így néz ki Som Lajos otthona: csótányok özönlötték el!

A ze­nész na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Ott­ho­ná­ban fo­gadta a Ri­pos­tot a ze­nész, aki na­gyon rossz ál­la­pot­ban van.

Újabb életveszélyes fenyegetés: Ki sem mer lépni lakásából Som Lajos!

Újabb életveszélyes fenyegetés: Ki sem mer lépni lakásából Som Lajos!

A nagy­be­teg ze­nészt több­ször is meg­tá­mad­ták az el­múlt hó­na­pok­ban! Most újra meg­fe­nye­get­ték!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Reagált a súlyos vádakra Som Lajos: Meghalnék, ha innék!

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Azt ál­lít­ják, újra vissza­esett, ismét az ital­hoz nyúlt, ezért vi­sel­ke­dik ilyen fur­csán.

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Na­gyon kevés nyug­dí­jat kap­nak.

Van­nak olyan le­gen­dás mű­vé­szek, akik hiába értek el óri­ási si­ke­re­ket, nem él­vez­he­tik nyug­dí­jas éve­i­ket. So­kuk­nak havi 45, 60 ezer fo­rint­ból kell meg­él­niük.

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Dagad a botrány: Reagált a Piramis zenésze Som Lajos vádjaira!

Elő­ször szó­lal­tak meg a ze­ne­kar tag­jai a hosszú hó­na­pok óta zajló bot­rány kap­csán! Vajon fi­zet­niük kell?

Megtámadták a beteg Som Lajost, csúnyán megsérült a zenész

Megtámadták a beteg Som Lajost, csúnyán megsérült a zenész

Éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor a la­kása előtt rá­ron­tot­tak. Du­la­ko­dás köz­ben tel­je­sen ki­for­dult a beteg lába.

Éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor a la­kása előtt rá­ron­tot­tak.

Kirobbant a botrány: Elindította a Piramis-pert Som Lajos!

Kirobbant a botrány: Elindította a Piramis-pert Som Lajos!

A ze­nész ma­ga­biz­to­san vág bele a ha­tal­mas perbe! A Pi­ra­mis tag­jai ret­teg­het­nek!

Dúl a családi háború: Ezért nem beszél egymással Karda Bea és exférje!

Dúl a családi háború: Ezért nem beszél egymással Karda Bea és exférje!

Nem csi­tul a bot­rány az éne­kesnő csa­lád­já­ban. Fél év múl­tán sem si­ke­rült békét köt­niük egy­kori fér­jé­vel!

Családi tragédia: elhagyták szerettei Som Lajost!

Családi tragédia: elhagyták szerettei Som Lajost!

A ze­nész arról pa­nasz­ko­dott, már nem kí­ván­csi rá senki: ex­neje, lánya és az édes­anyja is el­for­dult tőle.

A ze­nész arról pa­nasz­ko­dott, már nem kí­ván­csi rá senki: ex­neje, lánya és az édes­anyja is el­for­dult tőle. De ő még re­méli, hogy együtt lesz a csa­lád, hi­szen jön­nek az ün­ne­pek...

Elárulta a kínos tárgyalás részleteit Som Lajos! Nekiment a Piramisnak!

Elárulta a kínos tárgyalás részleteit Som Lajos! Nekiment a Piramisnak!

A bosszús ze­nész nem nyug­szik addig, amíg meg nem kapja jus­sát!

A bosszús ze­nész nem nyug­szik addig, amíg meg nem kapja jus­sát!

Szívszorító vallomás: Nyomorog Som Lajos!

Szívszorító vallomás: Nyomorog Som Lajos!

A 68 éves ze­nész meg­rázó anyagi hely­ze­té­ről val­lott a Ri­post­nak.

A 68 éves ze­nész meg­rázó anyagi hely­ze­té­ről val­lott a Ri­post­nak. Senki sem gon­dolta, hogy ilyen nagy a baj!

Som Lajos húszmilliós pert indít!

Som Lajos beperli egykori zenésztársait!

Sze­rinte volt ze­nész­tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven.

Sze­rinte volt tár­sai nem kon­cer­tez­het­né­nek Pi­ra­mis néven, ha kell, ezt be is bi­zo­nyítja.

Kitűzte a bíróság a Piramis-per időpontját! Som Lajos nem kegyelmez!

Kitűzte a bíróság a Piramis-per időpontját! Som Lajos nem kegyelmez!

Kínos idő­szak kez­dő­dött a le­gen­dás ze­ne­kar éle­té­ben.

Kínos idő­szak kez­dő­dött a le­gen­dás ze­ne­kar éle­té­ben. Som Lajos még feb­ru­ár­ban ha­tá­rozta el, hogy jogi lé­pé­se­ket tesz egy­kori ba­rá­tai ellen. Hogy miért, arról bő­veb­ben me­sélt a Ri­post­nak!

Bizarr vallomás: Szeretőket tart a szexéhes Som Lajos!

Bizarr vallomás: Szeretőket tart a szexéhes Som Lajos!

Fur­csán re­a­gál­tak a 68 éves ze­nész sze­re­tői, ami­kor tu­do­mást sze­rez­tek egy­más­ról!

Fur­csán re­a­gál­tak a 68 éves ze­nész sze­re­tői, ami­kor tu­do­mást sze­rez­tek egy­más­ról!

Egyre rosszabbul van Som Lajos! Orvosok vizsgálják!

Egyre rosszabbul van Som Lajos! Orvosok vizsgálják!

Ál­landó fel­ügye­let alá von­ták...

A Pi­ra­mis egy­kori basszus­gi­tá­rosa évek óta sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved. Úgy dön­töt­tek az or­vo­sai, ál­landó fel­ügye­let alá von­ják.

Súlyosbodik a családi dráma! Nem békül Som Lajos az édesanyjával!

Súlyosbodik a családi dráma! Nem békül Som Lajos az édesanyjával!

A ze­nész még ja­nu­ár­ban ve­szett össze édes­any­já­val, azóta sem csil­la­po­dik köz­tük a fe­szült­ség.

Teletömték gyógyszerekkel, ezért tűnt részegnek Som Lajos?

Teletömték gyógyszerekkel, ezért tűnt részegnek Som Lajos?

A Pi­ra­mis ex­ze­né­szét hideg zu­hany­ként érte a hír, hogy ba­rá­tai al­ko­ho­liz­mus­sal gya­nú­sít­ják.

Som Lajos kiakadt Karda Bea esküvőjétől

Som Lajos kiakadt Karda Bea esküvőjétől

A ro­cker­nek igen­csak rosszul­esett, hogy nem le­he­tett ott.

A ro­cker­nek igen­csak rosszul­esett, hogy egy­kori sze­relme nem hívta meg az es­kü­vő­jére, hi­szen azt hitte, ő lesz a ta­núja.

A nagy beismerés: Milliókat költött kokainra Som Lajos!

A nagy beismerés: Milliókat költött kokainra Som Lajos!

Ön­pusz­tító élet­módja miatt épült le.

A 68 éves ze­nész nem ta­gadja: sú­lyos be­teg­sé­gét és le­épü­lé­sét a hosszú év­ti­ze­de­kig tartó, ön­pusz­tító élet­mód­já­nak kö­szön­heti.

Karda Bea nem kér volt férjéből, elege van!

Karda Bea nem kér volt férjéből, elege van!

Nem akarja, hogy élete része le­gyen.

Bea 28 éve vált el első fér­jé­től, Som La­jos­tól. Éppen ezért nem érti, miért nem él­heti az éle­tét úgy, hogy a Pi­ra­mis ala­pí­tója ne akar­jon be­le­mászni.

Dagad a botrány! Ezért állítja Som Lajos, hogy Karda Bea férjhez megy!

Dagad a botrány! Ezért állítja Som Lajos, hogy Karda Bea férjhez megy!

Hiába cá­folja az éne­kesnő, hogy es­kü­vőre ké­szül, ex­férje biz­tos benne, hogy volt neje ha­ma­ro­san oltár elé áll.

Barátait rángatja bíróság elé Som Lajos. 25 milliót követel a Piramistól!

Barátait rángatja bíróság elé Som Lajos. 25 milliót követel a Piramistól!

Ha­tal­mas bot­rány van ki­ala­ku­ló­ban! Sú­lyos mil­li­ó­kat kö­ve­tel egy­kori kol­lé­gá­i­tól.

Som Lajos le akarja csapni Karda Beát vőlegénye kezéről

Som Lajos le akarja csapni Karda Beát vőlegénye kezéről

Pon­to­san 28 évvel ez­előtt vál­tak el egy­más­tól, de azóta is ben­ső­sé­ges a kap­cso­la­tuk.

Pon­to­san 28 évvel ez­előtt vál­tak el egy­más­tól, de azóta is ben­ső­sé­ges a kap­cso­la­tuk. A Pi­ra­mis egy­kori ze­né­sze ex­ne­jé­hez fű­ződő ér­zé­se­i­ről val­lott a Ri­post­nak.

Újabb családi balhéról számolt be Som Lajos

Újabb családi balhéról számolt be Som Lajos

A ze­nész sze­rint há­lát­lan Karda Be­á­val közös lá­nyuk, mert nem be­szél velük, pedig ők min­dent meg­ad­tak neki, és a mai napig jó szü­lei.

A ze­nész sze­rint há­lát­lan Karda Be­á­val közös lá­nyuk, mert nem be­szél velük, pedig ők min­dent meg­ad­tak neki, és a mai napig jó szü­lei.

Som Lajos döbbenetes titkot kotyogott ki Karda Beáról

Som Lajos döbbenetes titkot kotyogott ki Karda Beáról

Tit­kot fe­cse­gett ki ex­ne­jé­ről.

A Pi­ra­mis egy­kori basszus­gi­tá­rosa iz­gal­mas rész­le­te­ket fe­cse­gett ki ex­fe­le­sége ma­gán­éle­té­ről.

Súlyos családi dráma mérgezi meg Som Lajos újévét

Súlyos családi dráma mérgezi meg Som Lajos újévét

Lel­ki­leg tel­je­sen össze­tört a ze­nész.

Nem elég, hogy fáj­dal­mas be­teg­sé­gek kí­noz­zák, lel­ki­leg is tel­je­sen össze­tört a Pi­ra­mis együt­tes egy­kori ze­né­sze.

Karda Bea tagadja a róla terjedő megdöbbentő híreket

Karda Bea tagadja a róla terjedő megdöbbentő híreket

Az éne­kesnő volt férje, Som Lajos azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy Bea ha­ma­ro­san ismét oltár elé áll. Karda azon­ban mind­ezt cá­folta.

Az éne­kesnő volt férje, Som Lajos azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy Bea ha­ma­ro­san ismét oltár elé áll. Karda azon­ban mind­ezt cá­folta.

Neheztelnek a Piramis tagjai Som Lajosra

Neheztelnek a Piramis tagjai Som Lajosra

To­vábbra sincs nyu­ga­lom a Pi­ra­mis együt­tes háza táján...

To­vábbra sincs nyu­ga­lom a Pi­ra­mis együt­tes háza táján, azt vi­szont egyre ne­he­zebb ki­bo­gozni, ki ha­ra­gu­dott előbb a má­sikra.

Retteg támadója bosszújától Som Lajos

Retteg támadója bosszújától Som Lajos

A sú­lyos be­teg­ség­gel küzdő ze­nész nem meri el­hagyni a gon­do­zó­há­zat...

A sú­lyos be­teg­ség­gel küzdő ze­nész nem meri el­hagyni a gon­do­zó­há­zat, ahol hó­na­pok óta ke­ze­lik az or­vo­sok. Lajos a Ri­post­nak be­val­lotta: ve­szély­ben van az élete!

Exfelesége vallott a nagybeteg Som Lajos állapotáról

Exfelesége vallott a nagybeteg Som Lajos állapotáról

A ze­nész egy gon­do­zó­ház­ban fek­szik...

Karda Bea el­árulta a Ri­post­nak: ex­férje egy gon­do­zó­ház­ban fek­szik, aki ne­he­zen tud mo­zogni, ennek el­le­nére tele van ter­vek­kel.