Singh Viki

Így tüntette el táskáit a magyar énekesnő

Így tüntette el táskáit a magyar énekesnő

Az éne­kesnő úgy dön­tött, nem áll be a tit­ko­lózó hí­res­sé­gek so­rába...

Az éne­kesnő úgy dön­tött, nem áll be a tit­ko­lózó hí­res­sé­gek so­rába, és nem tesz úgy, mintha pusz­tán a ge­ne­ti­ká­nak kö­szön­hetné ki­si­mult vo­ná­sait.

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Esz­mé­le­ten dögös fotó ké­szült Singh Vi­ki­ről, mi­köz­ben a me­dence part­ján lazít.

Esz­mé­le­ten dögös fotó ké­szült Singh Vi­ki­ről, mi­köz­ben a me­dence part­ján lazít.

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Durván átalakult a magyar énekesnő: Pont, mint egy világsztár

Durván átalakult a magyar énekesnő: Pont, mint egy világsztár

Viki me­rész lé­pésre szánta el magát. El­tün­tette gesz­te­nye­barna haj­szí­nét és jóval va­dabbra vál­tott.

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Így várja a karácsonyt: 12 kilógrammtól szabadult meg a magyar énekesnő

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt.

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt. Büsz­kén és szó sze­rint sok­kal könnyeb­ben pó­zol­hat a ka­rá­csonyfa előtt. Máris mu­tat­juk az egyik iga­zán be­szé­des fel­vé­telt Singh Vi­ki­ről!

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Őszinte vallomás, ezért nem szeretne még gyereket a csinos énekesnő

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Viki és párja hosszú­távra ter­vez­nek, ám az éne­kesnő egyik fé­lel­mé­ről is me­sélt.

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

A leg­bát­rabb páros sze­rep­lője vi­deó­vá­gást tanul, sze­retne job­ban el­iga­zodni a fil­mek vi­lá­gá­ban.

A leg­bát­rabb páros sze­rep­lője vi­deó­vá­gást tanul, sze­retne job­ban el­iga­zodni a fil­mek vi­lá­gá­ban.

Levideózták: dögös énekesnővel flörtölt Berki, mit szól hozzá Mazsi?

Levideózták: dögös énekesnővel flörtölt Berki, mit szól hozzá Mazsi?

Az izom­ce­leb a ka­me­rák előtt csapta a sze­let a fi­a­tal éne­kes­nő­nek.

Az izom­ce­leb a ka­me­rák előtt csapta a sze­let a fi­a­tal éne­kes­nő­nek.

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

El­ké­pesztő, mi­lyen ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Az éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt. A Ri­sing Star fel­fe­de­zett­jét za­varta, hogy évek óta nem tud le­fogyni.

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg az el­múlt idő­szak­ban.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

A szu­per­szexi Singh Viki ez­út­tal iga­zán be­vál­la­lós képet lőtt ma­gá­ról.

A szu­per­szexi Singh Viki ez­út­tal iga­zán be­vál­la­lós képet lőtt ma­gá­ról. Nem pró­bálta el­rej­teni ido­mait!

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelte el szom­bat este a But­ter­fly house című szá­mot A Dal szín­pa­dán.

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Singh Vi­ki­nek véget ért a ver­seny.

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta rajongóinak Singh Viki, szörnyű fájdalom kínozza!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról a ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gelre sem múlt el. Az éne­kesnő meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben a ra­jon­gó­i­nak. Igaz, so­ra­i­ban az el­ke­se­re­dé­sen túl ott az elő­re­mu­tató, erős hoz­záál­lás is.

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Az éne­kesnő ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Ezt biz­to­san nem lát­tad a té­vé­ben! Pi­káns pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

A két éne­kesnő első ta­lál­ko­zása annyira jól si­ke­rült, hogy még közös fotót is ké­szí­tet­tek egy­más­sal. Viki szá­mára Szandi gyer­mek­kora idolja.

A két éne­kesnő első ta­lál­ko­zása annyira jól si­ke­rült, hogy még közös fotót is ké­szí­tet­tek egy­más­sal. Viki szá­mára Szandi gyer­mek­kora idolja.

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát, ám most úgy fest, ma­gán­éle­té­ben és a kar­ri­er­jé­ben is nagy vál­to­zá­sok tör­tén­tek.

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát, ám most úgy fest, ma­gán­éle­té­ben és a kar­ri­er­jé­ben is nagy vál­to­zá­sok tör­tén­tek.

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki várta a Sz­tár­ban Sz­tárt.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni, csak két hét és végre el­kez­dő­dik a műsor.

Horrorbaleset érte Singh Vikit, mindent vér borított

Horrorbaleset érte Singh Vikit, mindent vér borított

Egy ét­te­rem dol­go­zói se­gí­tet­tek rajta.

Egyet­len sze­ren­cséje, hogy a han­gos puffa­násra fel­kap­ták a fe­jü­ket a kö­zeli ét­te­rem dol­go­zói, majd ki­ro­han­tak az ut­cára!

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány.

Így verték át Singh Vikit és családját!

Így verték át Singh Vikit és családját!

Piti csaló kar­mai közé ke­rül­tek.

Piti csaló kar­mai közé ke­rül­tek. Nem sokon múlt, hogy ko­moly anyagi kár érje a Ri­sing Star ver­seny­ző­jét és csa­lád­ját.

Singh Viki még nem vágyik gyerekre

Singh Viki még nem vágyik gyerekre

Az éne­kesnő a na­pok­ban töl­tötte be har­min­ca­dik élet­évét.

A Dal­ban is pró­bál­kozó éne­kesnő a na­pok­ban töl­tötte be har­min­ca­dik élet­évét, de még min­dig nem érzi magát elég érett­nek az anya­ságra.

Apja miatt cserélt telefonszámot Singh Viki

Apja miatt cserélt telefonszámot Singh Viki

A Ri­sing Star egy­kori ver­seny­zője el­mondta, hogy édes­apja sosem tá­mo­gatta a kar­ri­er­jé­ben.