Singh Viki

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Dögös fotón mutatta meg testét a magyar énekeső, ezt gondolja magáról

Az utóbbi idő­ben 12 kilós súly­fe­les­le­get do­bott le ma­gá­ról, és most úgy érzi, végre si­ke­rült el­fo­gad­nia az adott­sá­gait.

Nem hiszünk a szemünknek: cseppet sem szégyenlős a magyar énekesnő

Nem hiszünk a szemünknek: cseppet sem szégyenlős a magyar énekesnő

Viki egy éve kez­dett bele a di­é­tába, az ered­mény pedig ma­gáért be­szél.

Viki egy éve kez­dett bele a di­é­tába, az ered­mény pedig ma­gáért be­szél.

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Szexi fehérneműs fotókon mutatta meg nagy fogyását Singh Viki!

Egy éve annak, hogy a nép­szerű éne­kesnő ti­zen­két ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Egy éve annak, hogy a nép­szerű éne­kesnő ti­zen­két ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

Leállította a forgalmat a magyar énekesnő, megvolt rá az oka

Leállította a forgalmat a magyar énekesnő, megvolt rá az oka

Meg­in­dító, amit Singh Viki tett késő este, a tör­tén­te­ket pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Meg­in­dító, amit Singh Viki tett késő este, a tör­tén­te­ket pedig ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta.

Formás feneket villantott a magyar énekesnő

Formás feneket villantott a magyar énekesnő

Re­mél­jük, egyre több ilyen útra megy!

Élete első ön­álló nya­ra­lá­sá­nak utolsó nap­ján ké­szült ez a fotó a szu­per­szexi éne­kes­nő­ről. Re­mél­jük, egyre több ilyen útra megy még!

Apró bikiniben tolta a kamerába formás fenekét Singh Viki

Apró bikiniben tolta a kamerába formás fenekét Singh Viki

Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a jó időt.

Az éne­kesnő je­len­leg Spa­nyol­or­szág­ban él­vezi a nyá­rias időt, és már meg is mu­tatta a ra­jon­gók­nak az első für­dő­ru­hás fotót.

Hűha, a magyar énekesnő nem szégyenlős: így fotózták

Hűha, a magyar énekesnő nem szégyenlős: így fotózták

Singh Viki el­ké­pesztő for­má­ban van, büsz­kén mu­tatta meg alak­ját.

Singh Viki el­ké­pesztő for­má­ban van, büsz­kén mu­tatta meg alak­ját.

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Ez durva, csúnyán átverték a magyar énekesnőt

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Viki az in­ter­net­ről sze­re­tett volna ren­delni egy ruhát, ám ami ez­után tör­tént, arra biz­to­san nem szá­mí­tott.

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Nem szégyenlős: szexi fotóval nosztalgiázik a magyar énekesnő

Esz­mé­le­ten dögös fotó ké­szült Singh Vi­ki­ről, mi­köz­ben a me­dence part­ján lazít.

Esz­mé­le­ten dögös fotó ké­szült Singh Vi­ki­ről, mi­köz­ben a me­dence part­ján lazít.

Így tüntette el táskáit a magyar énekesnő

Így tüntette el táskáit a magyar énekesnő

Az éne­kesnő úgy dön­tött, nem áll be a tit­ko­lózó hí­res­sé­gek so­rába...

Az éne­kesnő úgy dön­tött, nem áll be a tit­ko­lózó hí­res­sé­gek so­rába, és nem tesz úgy, mintha pusz­tán a ge­ne­ti­ká­nak kö­szön­hetné ki­si­mult vo­ná­sait.

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek az év utolsó napjaiban

Karácsonyi sztárposta: ezt üzenik egymásnak a hírességek

Töb­bek kö­zött Kul­csár Edina, Nagy Feró és Badár Tamás is át­adta jó­kí­ván­sá­gait.

Így várja a karácsonyt: 12 kilótól szabadult meg a magyar énekesnő

Így várja a karácsonyt: 12 kilógrammtól szabadult meg a magyar énekesnő

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt.

Viki végre meg­te­heti azt, amit ta­valy nem mert az alakja miatt. Büsz­kén és szó sze­rint sok­kal könnyeb­ben pó­zol­hat a ka­rá­csonyfa előtt. Máris mu­tat­juk az egyik iga­zán be­szé­des fel­vé­telt Singh Vi­ki­ről!

Durván átalakult a magyar énekesnő: Pont, mint egy világsztár

Durván átalakult a magyar énekesnő: Pont, mint egy világsztár

Viki me­rész lé­pésre szánta el magát. El­tün­tette gesz­te­nye­barna haj­szí­nét.

Viki me­rész lé­pésre szánta el magát. El­tün­tette gesz­te­nye­barna haj­szí­nét és jóval va­dabbra vál­tott.

Itt a válasz: Singh Viki reagált az őt ért vádakra

Itt a válasz: Singh Viki reagált az őt ért vádakra

Igazi ci­ca­harcba tor­kollt A leg­bát­rabb páros előző adása. Az éne­kesnő most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Igazi ci­ca­harcba tor­kollt A leg­bát­rabb páros előző adása. Az éne­kesnő most tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Elárulta, filmes babérokra tör Singh Viki

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Az éne­kesnő vi­deó­vá­gást tanul.

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Mutatjuk, durván lefogytak a magyar sztárok: ezt látnod kell!

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Ha­tal­mas vál­to­zá­son men­tek ke­resz­tül ha­zánk hí­res­sé­gei.

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Levetkőzte gátlásait: Imádja a testét a magyar énekesnő

Ko­ráb­ban, ne­vel­te­tése miatt nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Ko­ráb­ban nem merte szen­ve­déllyel élni az éle­tet, de mos­tan­tól nem szé­gyen­lős­kö­dik.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Bámulatos átváltozás, bugyiban fotózták le Singh Vikit

Tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg.

A kü­lön­le­ges hangú éne­kesnő tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg az el­múlt idő­szak­ban.

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Singh Viki drasztikus fogyása miatt feltöltette az arcát

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt.

Az éne­kesnő május kö­ze­pére tíz ki­ló­tól sza­ba­dult meg alig három hónap alatt. A Ri­sing Star fel­fe­de­zett­jét za­varta, hogy évek óta nem tud meg­sza­ba­dulni plusz ki­ló­i­tól, de iga­zán az bosszan­totta, ami­kor meg­tudta, hogy pár­já­nak va­ló­já­ban a vé­kony lá­nyok tet­sze­nek.

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

Elképesztő fogyás, már lóg a nadrág Singh Vikin!

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

A csi­nos éne­kesnő né­hány hónap alatt tíz kilót fo­gyott, és bár sosem volt el­hízva, most job­ban néz ki, mint va­laha.

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

Roppant kínos kép került elő Singh Vikiről, elsápadt

A nézők is lát­ták...

Adás köz­ben kel­lett szem­be­sül­nie egy­kori ön­ma­gá­val, amit per­sze a nézők is lát­hat­tak.

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

Elakad a szavad: szétnyílt köntösben pózol a Sztárban sztár énekesnője

A szu­per­szexi Singh Viki ez­út­tal iga­zán be­vál­la­lós képet lőtt ma­gá­ról. Nem pró­bálta el­rej­teni ido­mait!

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Nem hittük el: Verekedésbe keveredett a TV2 sztárja

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Singh Viki nem volt min­dig jó kis­lány, sok fej­tö­rést oko­zott a szü­le­i­nek is.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta rajongóinak Singh Viki, szörnyű fájdalom kínozza!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról a ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gelre sem múlt el. Az éne­kesnő meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben a ra­jon­gó­i­nak. Igaz, so­ra­i­ban az el­ke­se­re­dé­sen túl ott az elő­re­mu­tató, erős hoz­záál­lás is.

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Dühösek a rajongók! Senki nem érti, miért esett ki Singh Viki A Dalból

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelt szom­bat este A Dal szín­pa­dán...

Az éne­kesnő sze­rel­mé­nek éne­kelt szom­bat este A Dal szín­pa­dán...

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Túlsúlya miatt nem tudott szexi lenni a Sztárban sztár kiesője

Singh Vi­ki­nek véget ért a ver­seny.

Singh Viki szá­mára ért véget va­sár­nap a Sz­tár­ban sztár.

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Az éne­kesnő ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek, éve­ken át nem be­szél­tek egy­más­sal.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Panka igazi ra­jongó...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát.

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát, ám most úgy fest, ma­gán­éle­té­ben és a kar­ri­er­jé­ben is nagy vál­to­zá­sok tör­tén­tek.

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Széthúzta felsőjét a Sztárban Sztár énekesnője: minden látszott

Pi­káns pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Ezt biz­to­san nem lát­tad a té­vé­ben! Pi­káns pil­la­na­tot ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Viki szá­mára Szandi gyer­mek­kora idolja.

A két éne­kesnő első ta­lál­ko­zása annyira jól si­ke­rült, hogy még közös fotót is ké­szí­tet­tek egy­más­sal.

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni.

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány.

Így verték át Singh Vikit és családját!

Így verték át Singh Vikit és családját!

Piti csaló kar­mai közé ke­rül­tek.

Piti csaló kar­mai közé ke­rül­tek. Nem sokon múlt, hogy ko­moly anyagi kár érje a Ri­sing Star ver­seny­ző­jét és csa­lád­ját.

Singh Viki még nem vágyik gyerekre

Singh Viki még nem vágyik gyerekre

Az éne­kesnő a na­pok­ban töl­tötte be har­min­ca­dik élet­évét.

A Dal­ban is pró­bál­kozó éne­kesnő a na­pok­ban töl­tötte be har­min­ca­dik élet­évét, de még min­dig nem érzi magát elég érett­nek az anya­ságra.

Apja miatt cserélt telefonszámot Singh Viki

Apja miatt cserélt telefonszámot Singh Viki

A Ri­sing Star egy­kori ver­seny­zője el­mondta, hogy édes­apja sosem tá­mo­gatta a kar­ri­er­jé­ben.