Shane Tusup

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Hosszú Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása leg­újabb tár­gyá­val lát­ható.

Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása új tár­gyá­val lát­ható.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Na­ponta jár kon­di­te­rembe.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe és va­lami egé­szen durva tem­pó­ban nyomja.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása.

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása, az ame­ri­kai azon­ban a Duna Aré­ná­ban ké­szült vi­de­ó­val nosz­tal­gi­á­zik.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Úgy fest, Shane Tusup és exe min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett az ame­ri­kai.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy zaj­lik a válás.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt fo­tó­zott.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, meg­szál­lott­ként gya­ko­rol, de máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Zseniális vagy ütődött? Shane Tusup új életet kezdett

Az ame­ri­kai sza­kít a múlt­tal.

Hosszú Ka­tinka sze­ren­csére már újra a régi, az ame­ri­kai sport­em­ber vi­szont lát­vá­nyo­san sza­kít a múlt­tal. Nagy fába vágta a fej­szét, kér­dés, si­ker­rel jár-e?!

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Tudja, mi­lyen re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról.

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról.

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Május 24-i óta el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i em­lé­ke­ze­tes le­vele óta nem adott hírt ma­gá­ról az ame­ri­kai.

Így változtatta meg a szakítás Hosszú Katinkát

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Az Iron Lady úgy érzi, erő­sebb lett.

Az úszó­baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette. A rész­le­tek­ről vi­szont még nem tud be­szélni.

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét.

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Két ügy­vé­det is bevet az ame­ri­kai.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket?

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket?

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz az al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Sem­mibe vette az íté­le­tet.

Az ame­ri­kai edző sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét, nem csoda, ha egyre ke­ve­seb­ben van­nak róla jó vé­le­ménnyel.

Hosszú Katinka évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő.

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet, hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül, Tusup irá­nyí­tása nél­kül.

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady. Bod­rogi te­le­fo­non több­ször is ke­reste Ka­tin­kát, de nem érte el, és vissza­hí­vást sem ka­pott

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka.

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

A 23 éves úszó új klu­bot keres.

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Shane Tusup bosszút állt Hosszú Katinkán és a rajongóin

Leg­alábbis erre utalt Ka­tinka.

Leg­alábbis erre utal a leg­fris­sebb Ins­tag­ram-be­jegy­zé­sé­ben az Iron Lady.

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Föld­házi Dávid dön­té­sére vár­nak.

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Az úszók ka­pi­tá­nya nem fog két­ség­be­esni, ha Hosszú Ka­tinka nem lesz ott az Eb-n.

Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Most nehéz jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul nem le­hetne fo­lyó­sí­tani az ál­lami tá­mo­ga­tást.

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Külön uta­kon foly­tat­ják. Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Az ame­ri­kai tré­ner min­den ol­da­lán újí­tott. Az Év Spor­to­lója Gálán ké­szült fo­tóra vál­tott.

Az ame­ri­kai tré­ner min­den ol­da­lán újí­tott. Az Év Spor­to­lója Gálán ké­szült fo­tóra vál­tott Hosszú Ka­tinka férje.

Csúnya dolgok derültek ki Shane Tusupról

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ezt nem teszi zsebre az ame­ri­kai edző.

Az Iron Lady ko­rábbi edzője me­sélt arról, hogy miért kel­lett ki­rúg­nia Shane Tu­su­pot a csa­pa­tá­ból.

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Nem sokat idő­zik Ma­gyar­or­szá­gon.

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mikor ver­se­nyez újra.

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

A klasszis úszónő gyor­san le­dobta ma­gá­ról a fel­sze­dett ki­ló­kat Shane Tusup ke­mény edzé­sei mel­lett. Jú­ni­us­ban áll rajt­hoz.

A klasszis úszónő gyor­san le­dobta ma­gá­ról a fel­sze­dett ki­ló­kat Shane Tusup ke­mény edzé­sei mel­lett. Jú­ni­us­ban áll rajt­hoz.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban.

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző.

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző a Duna Aré­ná­ban. Az utóbbi pár nap­ban Ka­tinka több képet is posz­tolt, újra bol­dog az álom­pár.

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Az Iron Lady és Tu­supe együtt tölti az ün­ne­pe­ket a sze­rel­mes­pár.

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak.

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő alak­ján.

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem lehet tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Budai ott­ho­nuk­ban ta­lál­koz­tak. Min­den jel arra mutat, hogy a kap­cso­la­tuk túl­élte a hó­na­pok óta tartó sza­kí­tó­pró­bát.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Felcsillant a reménysugár: megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Egy közös baba sokat je­len­tene nekik.

Egy közös baba old­hatja meg a ma­gán­életi vál­sá­gu­kat. Ka­tinka három gye­re­ket sze­retne.

Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Rejtélyes utazás: Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Az Iron Lady ki­térő vá­laszt adott.

Az ame­ri­kai edző emi­att nem tar­tott múlt héten edzé­se­ket a Duna Aré­ná­ban. Az Iron Lady ki­térő vá­laszt adott.

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Jó­ked­vűen tá­voz­tak az edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Min­dent be­vet­nek a há­zas­sá­guk meg­men­té­séért. Az ame­ri­kai edző né­hány hete el­köl­tö­zött budai la­ká­sá­ból.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Vajon ki­bé­kül­tek?

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Váratlan fordulat, kibékült Hosszú Katinka és Shane Tusup?

Váratlan fordulat, kibékült Hosszú Katinka és Shane Tusup?

Együtt jöt­tek ki az uszo­dá­ból. Shane Tusup még vi­seli a jegy­gyű­rűt.

Együtt jöt­tek ki az uszo­dá­ból, ke­dé­lye­sen be­szél­get­tek. Shane Tusup még vi­seli a jegy­gyű­rűt.

Kellemetlen vallomás: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Kellemetlen vallomás: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Az ame­ri­kai edző alig mert meg­szó­lalni ele­inte. Utána leg­in­kább csak or­dí­tott. Hosszú Ka­tinka is szóba ke­rült.

Az ame­ri­kai edző alig mert meg­szó­lalni ele­inte. Utána leg­in­kább csak or­dí­tott.

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Ez Tusup rémálma: a FINA is rászállhat Hosszú Katinka férjére

Újabb vizs­gá­lat in­dul­hat el­lene.

Az ola­szok sze­rint az eti­kai kódex meg­sér­tése miatt ke­rül­het bajba az ame­ri­kai edző.

Rendeződik Tusupék viszonya? Hosszú nagypapája bizakodó

Rendeződik Tusupék viszonya? Hosszú Katinka nagypapája bizakodó

Bakos László is meg­szó­lalt.

Bakos László sze­rint az idő sok min­dent meg­old. Sze­rinte nem ár­tott az uno­ká­já­nak egy kis pi­he­nés.

Tusup boldog lehet, visszatér hozzá a hűtlen úszó

Tusup boldog lehet, visszatér hozzá a hűtlen úszó

Nem akart korán kelni az edzé­sek miatt, fel­té­te­le­ket sza­bott. Tu­su­pék nem elő­ször fo­gad­ják vissza a 23 éves úszót.

Nem akart korán kelni az edzé­sek miatt, fel­té­te­le­ket sza­bott. Tu­su­pék nem elő­ször fo­gad­ják vissza a 23 éves úszót.

Most láttuk: hiába várták Tusupékat a bíróságon

Most láttuk: hiába várták Tusupékat a bíróságon

Az ame­ri­kai edző és az ügy­védje sem je­lent meg a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

Az ame­ri­kai edző és az ügy­védje sem je­lent meg a Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken.

Bajban Tusup: elítélheti a bíróság Hosszú Katinka férjét!

Bajban Tusup: elítélheti a bíróság Hosszú Katinka férjét!

Az íté­let­hír­de­tés már­cius 8-án lesz.

Az őr­jöngő ame­ri­kait az Iron Aqua­tics ko­rábbi edzője pe­relte be. A Fő­vá­rosi Tör­vény­szé­ken mon­da­nak íté­le­tet már­cius 8-án.

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Friss infó: mégsem Tusup lesz Hosszú Katinka edzője?

Dirk Lange vál­lalná a fel­ada­tot.

Dirk Lange szí­ve­sen edzené a bajai klasszist, már meg is ke­re­sett egy ma­gyar edzőt ez ügy­ben.

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Nagy a gond: mindent bevet a Tusup miatt szenvedő edző a bíróságon

Az ame­ri­kai edzőt el­ítél­heti a bí­ró­ság. Sokba kerül a per.

Az ame­ri­kai edzőt el­ítél­heti a bí­ró­ság. Egy ver­se­nyen fe­nye­gette meg a skót tré­nert. Sokba kerül a per.

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Új úszóedzőt keres Hosszú Katinka klubja

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Itt a nagy le­he­tő­ség, ál­lás­hir­de­tést adott fel az Iron Aqua­tics. Új szel­le­mi­ségű a prog­ram, de ta­pasz­talt és kép­zett szak­em­ber ke­res­te­tik.

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Shane Tusup nehéz helyzetbe került, de nincs minden veszve

Az ame­ri­kai edző­nek nem lesz könnyű új kap­cso­la­tot épí­te­nie. Tel­je­sen más a hely­zete egy át­lag­em­ber­hez ké­pest.

Az ame­ri­kai edző­nek nem lesz könnyű új kap­cso­la­tot épí­te­nie. Más a hely­zete egy át­lag­em­ber­hez ké­pest.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Itt foly­tat­hatja az ame­ri­kai edző.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik. Nem lesz­nek meg­él­he­tési gond­jai Tu­sup­nak.

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Hosszú és Tusup ekkora összegen osztozkodhat válás esetén

Ha­tal­mas va­gyont hal­moz­tak fel. Peren kívül is meg­egyez­het­nek, ha nem kö­töt­tek há­zas­sági szer­ző­dést.