Shane Tusup

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Hosszú Ka­tinka ex­férje ér­de­kes hús­véti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit kö­zös­ségi ol­da­lán. Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját az ame­ri­kai bot­rány­hős.

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet.

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ramra.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez, ahol szin­tén hal­mozza az arany­ér­me­ket. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát a gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai.

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Meglepő dolog derült ki Shane Tusupról

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup, Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző emi­att is ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz.

Az Egye­sült Ál­la­mok­ban egy­ál­ta­lán nem nép­szerű Shane Tusup, Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző emi­att is ra­gasz­ko­dik Ma­gyar­or­szág­hoz, hi­szen to­rony­ma­ga­san innen kö­ve­tik a leg­töb­ben kö­zös­ségi ol­da­lán.

Shane Tusup a milliárdos válás után aprópénzért ütögethet

Shane Tusup a milliárdos válás után aprópénzért ütögethet

Shane Tusup vi­lág­baj­nok gol­fozó sze­retne lenni.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, Shane Tusup ja­nu­ár­ban gon­dolt egy me­ré­szet: vi­lág­baj­nok gol­fozó sze­retne lenni. A ko­ráb­ban düh­ro­ha­ma­i­ról is is­mertté vált ame­ri­kai a héten de­bü­tál új hi­va­tá­sá­ban.

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

El­dőlt, hogy LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

El­dőlt, hogy LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Le­dobta a pólót.

Hosszú Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása leg­újabb tár­gyá­val lát­ható.

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Ez is el­jött az éle­té­ben.

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben. Ka­li­for­ni­á­ban kerül sor az első ver­se­nyére.

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

Hosszú Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett a sza­bad­sá­gáért.

Hosszú Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett a sza­bad­sá­gáért.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Meg­törte a csen­det az úszónő. Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra.

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban a ko­rábbi úszó­edző?

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása, az ame­ri­kai azon­ban a Duna Aré­ná­ban ké­szült vi­de­ó­val nosz­tal­gi­á­zik.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe az ame­ri­kai.

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Úgy tűnik, egy idő­ben edze­nek.

Van abban va­lami ab­szurd, hogy a vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Úgy fest, Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup immár min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött üz­leti ügyek miatt.

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, meg­szál­lott­ként gya­ko­rol, de máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, meg­szál­lott­ként gya­ko­rol, de máris vá­rat­lan ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint lehet, hogy Shane dühbe gurul majd a golf­pá­lyán.

Shane Tusup hátat for­dí­tott az úszó­me­den­cé­nek és úgy dön­tött, hogy a golf vi­lá­gá­ban akar si­ke­re­ket el­érni. Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán, ahogy az uszo­dá­ban is tette.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról, a golf­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai úszó­edző.

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

A NAV célkeresztjébe került Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i óta nem adott hírt ma­gá­ról.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i óta nem adott hírt ma­gá­ról.

Így változtatta meg a szakítás Hosszú Katinkát

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Az Iron Lady úgy érzi, erő­sebb lett.

Az úszó­baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette. A rész­le­tek­ről vi­szont még nem tud be­szélni.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét a klasszis úszónő után.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Nem csak a szur­ko­lók, hanem a csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

Hosszú Katinka nem tudja végleg törölni a múltat

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket?

A kö­zös­ségi ol­da­lán to­vábbra is meg­van­nak a közös fotók, a szép em­lé­kek ko­rábbi pár­já­val. Miért nem törli a ké­pe­ket?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Az ame­ri­kai edző sza­bá­lyo­san sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét.

Az ame­ri­kai edző sza­bá­lyo­san sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Tusup visszavág? Keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj. Leg­alábbis ez derül ki a té­má­ban nyi­lat­kozó szak­em­ber sze­rint, akit Ka­tinka leg­fris­sebb si­ke­rei kap­csán kér­dez­tek...

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Shane Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk oka?

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás tö­rölte Tu­su­pot.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül, Tusup irá­nyí­tása nél­kül.

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady. Bod­rogi te­le­fo­non több­ször is ke­reste Ka­tin­kát, de nem érte el, és vissza­hí­vást sem ka­pott

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

A ra­jon­gói után a pén­zét is bukja.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Most már biz­tos: sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki az ér­zé­seit.

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Tusup már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Föld­házi Dávid dön­té­sére vár­nak.

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Az úszók ka­pi­tá­nya nem fog két­ség­be­esni, ha Hosszú Ka­tinka nem lesz ott az Eb-n.

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul nem le­hetne fo­lyó­sí­tani az ál­lami tá­mo­ga­tást.

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Külön uta­kon foly­tat­ják. Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Az ame­ri­kai tré­ner újí­tott.

Az ame­ri­kai tré­ner min­den ol­da­lán újí­tott. Az Év Spor­to­lója Gálán ké­szült fo­tóra vál­tott Hosszú Ka­tinka férje.

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Jú­ni­us­ban áll rajt­hoz.

A klasszis úszónő gyor­san le­dobta ma­gá­ról a fel­sze­dett ki­ló­kat Shane Tusup ke­mény edzé­sei mel­lett. Jú­ni­us­ban Fran­cia­or­szág­ban áll rajt­hoz.

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő alak­ján.

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ezt nem teszi zsebre az ame­ri­kai edző. Egy­kori men­tora me­sélt róla.

Az Iron Lady ko­rábbi edzője me­sélt arról, hogy miért kel­lett ki­rúg­nia Tu­su­pot a csa­pa­tá­ból.

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Nem sokat idő­zik Ma­gyar­or­szá­gon.

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mikor ver­se­nyez újra.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző. Az utóbbi pár nap­ban Ka­tinka több képet is posz­tolt.

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző a Duna Aré­ná­ban. Az utóbbi pár nap­ban Ka­tinka több képet is posz­tolt.

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Nagy a sze­re­lem.

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Az Iron Lady és Tu­supe együtt tölti az ün­ne­pe­ket a sze­rel­mes­pár.

Mit csinál most Hosszú Katinka? Itt a válasz!

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Nem az uta­zást vá­lasz­totta.

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem lehet tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Budai ott­ho­nuk­ban ta­lál­koz­tak. Min­den jel arra mutat, hogy a kap­cso­la­tuk túl­élte a hó­na­pok óta tartó sza­kí­tó­pró­bát.

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Most lebuktak: Újra együtt Hosszú Katinka és Shane Tusup!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Óri­ási öröm­hír! Min­den ere­jük­kel há­zas­sá­guk meg­men­té­sén dol­goz­nak Hosszú Ka­tin­káék!

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Újabb fotó, Shane Tusup nagyon boldog Hosszú Katinka mellett

Tu­su­pék jó­ked­vűen tá­voz­tak a szer­dai edzés­ről. Külön au­tó­val hagy­ták el az uszo­dát.

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Meglepő fordulat, Hosszú Katinka és Shane Tusup párterápiára jár

Min­dent be­vet­nek a há­zas­sá­guk meg­men­té­séért. Az ame­ri­kai edző né­hány hete el­köl­tö­zött budai la­ká­sá­ból.

Új reménysugár: megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Felcsillant a reménysugár: megmenekülhet Hosszú Katinkáék házassága?

Egy közös baba old­hatja meg a ma­gán­életi vál­sá­gu­kat.

Egy közös baba old­hatja meg a ma­gán­életi vál­sá­gu­kat. Ka­tinka három gye­re­ket sze­retne Tokió után.

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Váratlan fordulat, Hosszú és Tusup sok időt töltenek együtt

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Vajon ki­bé­kül­tek? Ismét együtt hagyta el a Duna Aré­nát az Iron Lady és az ame­ri­kai edző. Jó­ked­vűen be­szél­get­tek, külön au­tó­val tá­voz­tak.

Rejtélyes utazás: Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Rejtélyes utazás: Hosszú Katinka külföldön békülhetett ki Tusuppal

Tusup emi­att nem tar­tott múlt héten edzé­se­ket a Duna Aré­ná­ban.

Tusup emi­att nem tar­tott múlt héten edzé­se­ket a Duna Aré­ná­ban.

Váratlan fordulat, kibékült Hosszú Katinka és Shane Tusup?

Váratlan fordulat, kibékült Hosszú Katinka és Shane Tusup?

Együtt jöt­tek ki az uszo­dá­ból, ke­dé­lye­sen be­szél­get­tek a lép­csőn. Shane Tusup még vi­seli a jegy­gyű­rűt.

Kellemetlen: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Kellemetlen vallomás: kitálalt Shane Tusupról a volt úszókapitány

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Az ame­ri­kai edző alig mert meg­szó­lalni ele­inte. Utána leg­in­kább csak or­dí­tott.