Shane Tusup

Mi történt Shane Tusuppal? Te felismered ezen a friss fotón?

Mi történt Shane Tusuppal? Te felismered ezen a friss fotón?

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül Hosszú Ka­tinka exe.

El­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül Hosszú Ka­tinka exe.

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusupot megőrjíti Hosszú Katinka boldogsága

Shane Tusup nem adja fel.

Shane Tusup nem adja fel, újabb meg­hök­kentő öt­let­tel állt elő Hosszú Ka­tinka ex­férje. A ko­rábbi úszó­edző ez­út­tal női fo­ci­ka­pi­tány lenne.

Shane Tusup reagált Hosszú Katinka új kapcsolatára? Érdekes üzenet

Shane Tusup reagált Hosszú Katinka új kapcsolatára? Érdekes üzenet

Sokat sej­tető idé­ze­tet írt ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Az Iron Lady ko­rábbi férje és edzője sokat sej­tető idé­ze­tet írt ki kö­zös­ségi ol­da­lára.

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Úgy fest, hogy na­gyon hi­ány­zik a ko­rábbi élete.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi fér­jé­nek úgy fest, hogy na­gyon hi­ány­zik a ko­rábbi élete.

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Váratlan, Shane Tusup a magyar nőknek segítene

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup újabb be­je­len­tés­sel döb­ben­tett meg min­den­kit.

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Shane Tusup megmutatta, vele osztja meg az otthonát

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá váló Shane Tusup ara­nyos tár­sat ta­lált ma­gá­nak.

Shane Tusup még mindig nem felejtette el Hosszú Katinkát

Shane Tusup még mindig nem felejtette el Hosszú Katinkát

Min­den össze­om­lott az éle­té­ben.

Az Iron Lady ko­rábbi férje és edzője Anyák napi kö­szön­tő­jé­ben em­lé­ke­zett meg sze­rel­mük vé­gé­ről. Min­den össze­om­lott az éle­té­ben.

Kiderült, ezt csinálja reggelente Shane Tusup

Kiderült, ezt csinálja reggelente Shane Tusup

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edzői mun­kát a gol­fo­zásra cse­rélő Shane Tusup na­gyon korán szo­kott fel­kelni.

Hosszú Ka­tinka ex­férje, az úszó­edzői mun­kát a gol­fo­zásra cse­rélő Shane Tusup na­gyon korán szo­kott fel­kelni.

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

Shane Tusup nem adja fel, újra elutazott

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

To­vább ker­geti ál­mait Shane Tusup. Hosszú Ka­tinka ex­férje ez­út­tal Dél-Ka­li­for­ni­á­ban pró­bál­ko­zik. Újabb ver­se­nyen áll majd rajt­hoz.

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Shane Tusup hihetetlen hétvégén van túl

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Gol­fo­zói pá­lya­fu­tása má­so­dik ver­se­nyén állt rajt­hoz Hosszú Ka­tinka ex­férje. Ez­út­tal is a se­lej­te­zők je­len­tet­ték a vég­ál­lo­mást.

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

Micsoda változás, egy év alatt nagyot fordult a világ Shane Tusuppal

El­gon­dol­kod­tató képet osz­tott meg.

Hosszú Ka­tinka ex­férje el­gon­dol­kod­tató képet ra­kott ki kö­zös­ségi ol­da­lára. Ta­valy ilyen­kor egé­szen más volt még az élete.

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Érdekes fotó, mi történt Shane Tusup fejével?

Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Hosszú Ka­tinka ex­férje ér­de­kes hús­véti kép­pel ör­ven­dez­tette meg ra­jon­góit kö­zös­ségi ol­da­lán. Ked­den ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját az ame­ri­kai bot­rány­hős.

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

Hosszú Katinka és Shane Tusup hátat fordított egymásnak

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A klasszis úszónő, és az újab­ban gol­fo­zás­sal pró­bál­kozó ex­férje is ha­sonló po­zí­ci­ó­ban töl­tött fel képet Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Hosszú Katinka emiatt örül, hogy elvált Shane Tusuptól

Sokat se­gí­tett neki a válás.

Az Iron Lady a deb­re­ceni úszó ob után már Hel­sin­ki­ben ver­se­nyez, ahol szin­tén hal­mozza az arany­ér­me­ket. Sokat se­gí­tett neki a válás.

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Brutálisat ütött Shane Tusup, ezt érte el vele

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát a gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai.

Első hi­va­ta­los ver­se­nyén vil­lan­totta meg tu­dá­sát az úszó­edző­ből gol­fo­zóvá lett ame­ri­kai, Hosszú Ka­tinka ex­férje.

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

Ennek a hírnek Hosszú Katinka és Shane Tusup sem örülhet

A La­kers nem lesz ott a rá­ját­szás­ban.

El­dőlt, hogy LeB­ron James nem lesz ott az észak-ame­ri­kai profi ko­sár­labda-baj­nok­ság rá­ját­szá­sá­ban.

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

A válás eltitkolt részletei: Ennyi pénzt vitt el Tusup Katinkától

Az egyre fur­csább ki­je­len­té­sek­kel elő­ruk­koló ame­ri­kai csak egy fel­té­tel­lel ment bele a vá­lásba. Ka­tinka nagy árat fi­ze­tett...

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Lefotózták a félmeztelenül ölelgető Shane Tusupot

Le­dobta a pólót.

Hosszú Ka­tinka ex­férje le­dobta a pólót, ezt kö­ve­tően ké­szült róla a kép, me­lyen ra­jon­gása leg­újabb tár­gyá­val lát­ható.

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Shane Tusup örömteli bejelentést tett: eljött a nagy nap

Ez is el­jött az éle­té­ben.

Na­gyon rég­óta várt erre Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője. Ez is el­jött az éle­té­ben. Ka­li­for­ni­á­ban kerül sor az első ver­se­nyére.

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka a válása óta

Apja elárulta, miben változott meg Hosszú Katinka

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett.

Hosszú Ist­ván el­me­sélte, hogy lánya nyu­god­tabb és ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb lett. Ennek pedig na­gyon örül az egy­kori ki­váló ko­sár­lab­dázó.

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Hosszú Katinka végre kipakolt Shane Tusupról és a válásukról

Őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Meg­törte a csen­det: őszin­tén val­lott az ame­ri­kai edző-férj­ről és a zá­tonyra fu­tott kap­cso­la­tuk­ról.

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Shane Tusupnak hiányzik Budapest és Katinka? Felszínre törtek az emlékek

Le­zá­rult Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup vá­lása, az ame­ri­kai azon­ban a Duna Aré­ná­ban ké­szült vi­de­ó­val nosz­tal­gi­á­zik.

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Úristen, mi történt Shane Tusuppal, és mit szól Katinka

Na­ponta jár kon­di­te­rembe.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje és edzője kő­ke­mé­nyen edz a golf­ver­se­nye­ire. Na­ponta jár kon­di­te­rembe és va­lami egé­szen durva tem­pó­ban nyomja.

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

Shane Tusup így riogatja Hosszú Katinkát: Ezen besírsz

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

A vá­ló­fél­ben lévő egy­kori sze­rel­me­sek csak­nem egy idő­ben néz­nek le a kon­di­te­rembe.

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Mit csinált Tusup Budapesten? Hosszú Katinka válaszolt

Tusup a céges ügye­i­ket in­tézte.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje-edzője, Shane Tusup Bu­da­pes­ten járt, céges ügye­i­ket in­tézte.

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Shane Tusup elhagyta Budapestet, ez vár rá

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi férje/edzője több napot is Ma­gyar­or­szá­gon töl­tött. Si­ke­res­nek ítélte meg az itt töl­tött időt. A bécsi rep­tér­ről je­lent­ke­zett az ame­ri­kai.

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Különös dologra bukkant a Ripost: Ezért járt Budapesten Shane Tusup

Hosszú Ka­tinka és exe immár min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Úgy fest, Hosszú Ka­tinka és Shane Tusup immár min­den szin­ten meg­sza­kí­totta a vi­szo­nyát...

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Tusup

Árulkodó pesti fotó, itt bukkant fel Shane Tusup

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Újabb jel arra, hogy ja­vá­ban zaj­lik Hosszú Ka­tin­káék vá­lása. A bí­ró­ság­nál ebé­delt és ká­vé­zott úszó­sztá­runk ko­rábbi edzője, egy­ben férje.

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Kiderült, ezért utazott Shane Tusup Budapestre

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője egy fő­vá­rosi ét­te­rem­ből posz­tolt képet. Hosszú idő után tért vissza Ma­gyar­or­szágra.

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

Váratlan, Shane Tusup visszatért Magyarországra

A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi edzője/férje pár napja azt írta, az első üz­leti út­jára indul idén. A Ha­lász­bás­tya előtt ké­szí­tett fotót.

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Sokatmondó változás, Shane Tusup végleg lezárta a múltat

Le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben.

A gol­fo­zóvá elő­lépő ko­rábbi úszó­edző kö­zös­ségi ol­da­lán is le­zárt egy fe­je­ze­tet az éle­té­ben. Ezen­túl csak a gol­fo­zás­nak szen­teli az ide­jét.

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Titkos találka, megegyezett Hosszú Katinka és Shane Tusup

Fény de­rült végre a ti­tokra. Vége az egy­kori álom­pár több mint egy éve tartó há­bo­rú­já­nak?

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Ez a véleménye Hosszú Katinka apjának Shane Tusupról

Hosszú Ist­ván sze­rint elő­for­dul­hat, hogy az ame­ri­kai dühbe gurul majd a golf­pá­lyán. Az úszónő saj­tósa is meg­szó­lalt.

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Bajban van Shane Tusup, segítséget kér

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Ta­nács­ta­lan a haj­dani úszó­edző. Hosszú Ka­tinka exe új éle­tet kez­dett gol­fo­zó­ként, de máris ne­héz­ségbe üt­kö­zött.

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Shane Tusup hagyatéka most nagyon jól jön Hosszú Katinkának

Vissza­tért a régi mód­szer­hez. Ta­pasz­ta­lat­ból tudja, mi­lyen si­ker­re­cept vezet a győ­zel­mek­hez.

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Sokatmondó: Tusup már nyilvánosan sem vállalja a tetkóit

Rej­te­geti a test­var­rá­sait.

Az ame­ri­kai hosszú idő után mu­tatta meg magát a nagy­vi­lág­nak, a Hosszú Ka­tin­kára em­lé­kez­tető test­var­rá­sai vi­szont rejtve ma­rad­tak.

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Megfejtettük, miért áll golfozónak Shane Tusup

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Akár­mi­lyen meg­lepő a be­je­len­tése, csak jól jár­hat a hir­te­len vál­tás­sal Hosszú Ka­tinka exe. A pénz, pénzt fial.

Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

Shane Tusup fütyült az egy éve megtett ígéreteire

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai úszó­edző.

2018. ja­nuár 11-én ma­gya­rul fo­gad­ko­zott az ame­ri­kai, ebből vi­szont nem sok min­den va­ló­sult meg. Még a gye­re­kek­nek is hátat for­dí­tott.

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Hoppá, ez történt Shane Tusuppal

Május 24-i óta el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból.

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi párja és edzője el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból az utóbbi hó­na­pok­ban. Május 24-i em­lé­ke­ze­tes le­vele óta nem adott hírt ma­gá­ról az ame­ri­kai.

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Elég volt, Hosszú Katinka döntést hozott Shane Tusuppal kapcsolatban

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról.

Az ame­ri­kai edző hosszú idő után adott hírt ma­gá­ról, a golf­ban kép­zeli el a jö­vő­jét.

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

Hosszú Katinka vallomása: így változott meg az élete Tusup nélkül

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok nem élte meg ku­darc­ként a sza­kí­tást, ami csak erő­sebbé tette.

A NAV célkeresztjébe került Katinka cége

Lejárt a türelem: a NAV célkeresztjébe került Hosszú Katinka cége

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen.

El­já­rást in­dí­tot­tak az Iron Cor­pora­tion Kft. ellen, amely­ben Shane Tusup is ér­de­kelt tu­laj­do­nos­ként.

Hosszú Katinka édesapja újra boldog, ez az oka

Tusup eltűnésével Hosszú Katinka édesapja is újra boldog

Vissza­tért az igai Ka­tinka.

A csa­ládja is vissza­kapta az igazi Ka­tin­kát. A büszke apuka le­ír­ha­tat­lan pil­la­na­to­kat élt át a Duna Aré­ná­ban.

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Shane Tusup ekkor kapott utoljára pénzt Hosszú Katinka felkészítéséért

Az új edző, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét.

Az Iron Lady új edzője, Pet­rov Árpád szep­tem­ber­ben kapta meg első fi­ze­té­sét a klasszis úszónő után.

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Tusup ördögi tervet eszelt ki, lecsap Hosszú Katinkára

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Az ame­ri­kai edző két ügy­vé­det is fo­ga­dott annak ér­de­ké­ben, hogy győz­te­sen jöj­jön ki a vá­ló­per­ből. Az olim­piai baj­no­kot a szü­lei is fél­tik.

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Befuccsolt Tusup terve, nem szabadulhat Katinkától

Fáj­dal­mas és költ­sé­ges dolog lesz a fe­le­sé­gére em­lé­kez­tető al­ko­tá­sok el­tün­te­tése.

Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Shane Tusup döntött, így szabadul meg végleg Hosszú Katinkától

Ko­moly lé­pésre szánta el magát.

Az ame­ri­kai min­den olyan te­to­vá­lást el­tün­tet a tes­té­ről, ame­lye­ket fe­le­sége miatt var­ra­tott ma­gára.

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Itt az újabb Tusup-botrány, ezt komolyan gondolta Katinka exe?

Sem­mibe vette az íté­le­tet.

Az ame­ri­kai edző sem­mibe vette a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék íté­le­tét, nem csoda, ha egyre ke­ve­seb­ben van­nak róla jó vé­le­ménnyel.

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Tusup visszavág? Durván keresztbe tehet Hosszú Katinkának

Ebből akár csú­nya per is lehet. Több fron­ton tá­mad­hatja úszó­sztá­run­kat a sér­tett ame­ri­kai edző-férj.

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

Rémálom vár Hosszú Katinkára: évekig civakodhat Tusuppal a pénzen

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét.

2 mil­li­árd fo­rint­nyi va­gyon el­osz­tása a tét. A peren kí­vüli meg­egye­zés je­lent­heti a ki­utat.

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Hosszú Katinka komoly döntést hozott a válásával kapcsolatban

Feb­ru­ár­ban adta be a vá­ló­ke­re­se­tet a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő. Hi­va­ta­lo­san is le­zárná az ügyet.

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Nagy a baj, ilyen sokba került Hosszú Katinkának a magánéleti válság

Dur­ván meg­csap­pan­tak úszó­sztá­runk be­vé­te­lei az el­múlt hó­na­pok­ban. Csak hosszú­tá­von jól jöj­jön ki be­lőle!

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Nem bírta tovább, Jakabos Zsuzsa is kitálalt Shane Tusupról

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Fog­hatja a fejét az ame­ri­kai edző, aki egyre lej­jebb csú­szik a nép­sze­rű­ségi lis­tán.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, ki­de­rül.

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Aggódnak a szülők: Hetek óta nem reagál Katinka hívásaira Shane Tusup

Ha­za­re­pült az Egye­sült Ál­la­mok­ból Hosszú Ka­tinka, hogy sze­mé­lye­sen tá­jé­koz­tassa a szü­lő­ket az Iron Aqua­tics jö­vő­jé­ről.

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

Kiderült, emiatt beszélhet Hosszú Katinka és Shane Tusup

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő eköz­ben eu­ró­pai ver­se­nyére ké­szül, Tusup irá­nyí­tása nél­kül.

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Shane Tusupból

Kiderült végre: Hosszú Katinka elárulta, miért lett elege Tusupból

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére.

Vi­lág­sztá­runk sokat mondó meg­jegy­zést tett ame­ri­kai exére. Ez volt a ma­gán­életi vál­sá­guk hát­te­ré­ben is?

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Hosszú Katinka titkos találkozón beszélt a jövőjéről

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Régi ba­rátja sze­rint két­ség­be­esett­nek tűnt az Iron Lady, aki két­ség­be­eset­ten ke­resi az új edző­jét.

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Egymásnak esik Katinka szerelme és férje

Dudás tö­rölte Tu­su­pot.

Dudás Dá­niel min­den­hon­nan tö­rölte az őt meg­alázó Tu­su­pot. A 24 éves úszó nem hagyja magát a düh­ro­ha­mokra is haj­la­mos ame­ri­kai tré­ner­rel szem­ben.

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Újabb fejezet Hosszú Katinka-ügyben, nagy csapás érte Shane Tusupot

Zseb­be­vágó prob­léma. Most már biz­tos, hogy sokat ve­szít az úszó­sztár­ral sza­kító ame­ri­kai edző-férj.

Tusup elintézte: Katinka milliókat veszít a férje miatt

Tusup elintézte: Hosszú Katinka milliókat veszít a férje miatt

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Az ame­ri­kai edző tö­rölte az úszónő Fa­ce­book-ol­da­lát, emi­att ren­ge­teg pénz­től esik el az Iron Lady.

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Kiderült az igazság: Dudás Dani sokáig titokban szerette Katinkát

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki.

Dudás Dá­niel so­káig nem mu­tat­hatta ki, hogy gyen­géd ér­zel­me­ket táp­lál Ka­tinka iránt.

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Csúnyán beszólt Shane Tusupnak egy áldozat felesége

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Leg­szebb öröm a kár­öröm? Hosszú Ka­tin­káék bot­rá­nyos sza­kí­tá­sán él­ce­lő­dik ko­rábbi mun­ka­tár­suk neje.

Tusup már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Tusup bujkál Katinka elől, már a vagyonfelosztáson dolgozik?

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai edző.

Ha­záig me­ne­kült az ame­ri­kai úszó­edző, aki 700 ki­lo­mé­terre van a fe­le­sé­gé­től.

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ez fájni fog Tusupnak, csak így szabadulhat meg Katinka emlékétől

Ami egy­kor jó öt­let­nek tűnt, mára egy hosszú, mé­reg­drága és fáj­dal­mas tor­túra lett az edző szá­mára.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Kiderült, Hosszú Katinka magyar edzővel folytatja a munkát

Most nehéz jó kül­földi tré­nert ta­lálni.

Má­jus­ban szinte már le­he­tet­len jó kül­földi tré­nert ta­lálni. Rá­adá­sul nem le­hetne fo­lyó­sí­tani az ál­lami tá­mo­ga­tást.

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Újabb csapás Shane Tusupnak, mindent elbukhat az amerikai

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

Ismét el­hagyná az Iron Aqua­ti­csot a 23 éves úszó. Tu­sup­nak nem ma­rad­hat vá­lo­ga­tott úszója.

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Shane Tusup is félrelépett, kiderült, kivel csalta meg Katinkát

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Hosszú Ka­tin­káék ügyé­ben. To­vább dagad a csü­tör­tö­kön ki­rob­bant bot­rány.

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Izgulhat Shane Tusup, ezen múlhat a kiemelt fizetése

Föld­házi Dávid dön­té­sére vár­nak.

Az Iron Aqua­ti­csot ko­ráb­ban el­ha­gyó úszó dön­té­sére vár­nak. Az úszók ka­pi­tá­nya nem fog két­ség­be­esni, ha Hosszú Ka­tinka nem lesz ott az Eb-n.

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Itt már sejthető volt, hogy Katinka és Shane kapcsolata megromlott

Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Külön uta­kon foly­tat­ják. Nem si­ke­rült meg­ol­da­niuk a ma­gán­életi prob­lé­má­i­kat.

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Hihetetlen változás, Katinka újra csúcsformában

Jú­ni­us­ban áll rajt­hoz.

A klasszis úszónő gyor­san le­dobta ma­gá­ról a fel­sze­dett ki­ló­kat Shane Tusup ke­mény edzé­sei mel­lett. Jú­ni­us­ban Fran­cia­or­szág­ban áll rajt­hoz.

Csúnya dolgok derültek ki Shane Tusupról

Ez fájhat Tusupnak: csúnya dolgok derültek ki Hosszú Katinka férjéről

Ezt nem teszi zsebre az ame­ri­kai edző.

Az Iron Lady ko­rábbi edzője me­sélt arról, hogy miért kel­lett ki­rúg­nia Shane Tu­su­pot a csa­pa­tá­ból.

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Váratlan, nagy változás Shane Tusupnál

Az ame­ri­kai tré­ner min­den ol­da­lán újí­tott. Az Év Spor­to­lója Gálán ké­szült fo­tóra vál­tott Hosszú Ka­tinka férje.

Az ame­ri­kai tré­ner min­den ol­da­lán újí­tott. Az Év Spor­to­lója Gálán ké­szült fo­tóra vál­tott Hosszú Ka­tinka férje.

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Itt az igazság: Hosszú Katinka ezért jött haza Tusup nélkül

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk. Ha­ma­ro­san ki­de­rül, mikor ver­se­nyez újra.

Csak pár napra re­pült vissza Ma­gyar­or­szágra olim­piai baj­nok úszónk.

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Hosszú Katinka újra bombaformában, ennek köszönheti a változást

Shane Tusup edzé­sei máris lát­vá­nyos ered­ményt hoz­tak a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő alak­ján.

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Shane Tusup lesifotót készített Hosszú Katinkáról

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző.

Bol­do­gan mo­so­lyog az ame­ri­kai edző a Duna Aré­ná­ban. Az utóbbi pár nap­ban Ka­tinka több képet is posz­tolt, újra bol­dog az álom­pár.

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

Ezt látni kell, Hosszú Katinka ezzel a képpel lepte meg Shane Tusupot

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

A ma­gyar sport álom­párja együtt ün­ne­pel Ja­pán­ban. Az Iron Lady közös fo­tó­val lepte meg Shane-t.

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Hosszú és Tusup húsvéti fotójánál cukibbat még nem láttál

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja.

Újra bol­dog a ma­gyar sport álom­párja. Az Iron Lady és Tu­supe együtt tölti az ün­ne­pe­ket a sze­rel­mes­pár.

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Leleplező fotó: Hosszú Katinka és Tusup újra együtt vannak!

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Hó­na­pok óta elő­ször posz­tol­tak közös képet. Mind­ket­ten mo­soly­gó­sak.

Mit csinál most Hosszú Katinka? Itt a válasz!

Mit csinál most Hosszú Katinka? Megkaptuk rá a választ!

Nem az uta­zást vá­lasz­totta.

Uta­zás he­lyett edzés­sel tölti az ide­jét az Iron Lady. Azt még min­dig nem lehet tudni, mikor ver­seny­zik újra.

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Budai ott­ho­nuk­ban ta­lál­koz­tak. Min­den jel arra mutat, hogy a kap­cso­la­tuk túl­élte a hó­na­pok óta tartó sza­kí­tó­pró­bát.