Sebestyén Balázs

Világsztárokkal ünnepelnek Sebestyén Balázsék

Világsztárokkal ünnepelnek Sebestyén Balázsék

Ma­gyar­or­szág egyik ked­venc rá­di­ója az új­ra­in­du­lása után gyor­san a fi­a­tal fel­nőt­tek ked­vence lett.

Ma­gyar­or­szág egyik ked­venc rá­di­ója az új­ra­in­du­lása után gyor­san a fi­a­tal fel­nőt­tek ked­vence lett.

FRISS HÍREK

Srí Lankán rekedt a magyar rádiós, a szállodát sem hagyhatja el családja

Srí Lankán rekedt a magyar rádiós, a szállodát sem hagyhatja el családja

"Most hal­lot­tunk a rob­ban­tá­sok­ról... Ször­nyű, el­mond­ha­tat­lan, senki nem érti, hogy mi tör­tént és miért."

Megrázó hírek, ez derült ki Sebestyén Balázs feltételezett zaklatójáról

Megrázó hírek, ez derült ki Sebestyén Balázs feltételezett zaklatójáról

Zo­kogva val­lott a nő édes­anyja, aki­nek fo­galma sincs, ezek után mi vár rájuk.

Zo­kogva val­lott a nő édes­anyja, aki­nek fo­galma sincs, ezek után mi vár rájuk.

Erre senki sem számított: meztelenül kapták le Sebestyén Balázst

Erre senki sem számított: meztelenül kapták le Sebestyén Balázst

A rá­diós Du­baj­ban egy szál­lo­dá­ban nyi­tott így ajtót.

A rá­diós Du­baj­ban egy szál­lo­dá­ban nyi­tott így ajtót.

Kiderült az igazság: Sebestyén Balázs csúnyán átvert mindenkit

Kiderült az igazság: Sebestyén Balázs csúnyán átvert mindenkit

Sokan be­dől­tek a vic­ces ked­vé­ben lévő mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Sokan be­dől­tek a vic­ces ked­vé­ben lévő mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Nem hitt a szemének: Elvitték Sebestyén Balázs luxusverdáját

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte.

Kel­le­met­len meg­le­pe­tés­ben volt része a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek, mi­u­tán szom­ba­ton csa­lád­já­val vissza­tért a Vá­ros­li­get­ben ti­los­ban ha­gyott au­tó­já­hoz.

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Ez prosztóság: Sebestyén Balázs durván kiakadt Curtisre

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban.

Kü­lö­nös dolog tör­tént a Rádió 1 szerda reg­geli adá­sá­ban. Cur­tis azóta egy élő vi­de­ó­ban adott ma­gya­rá­za­tot tá­vol­ma­ra­dá­sára...

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a reg­geli be­szél­ge­tés.

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a reg­geli be­szél­ge­tés.

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

Sebestyén Balázs kiakadt: durván kiosztotta a kamuklinikás Alexát

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel szó­lal­tatta meg Alexát.

A rá­diós a Ri­post cikke kap­csán csü­tör­tök reg­gel élő adás­ban szó­lal­tatta meg Alexát.

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Veszélyes volt a helyzet Sebestyén Balázséknál, felcsaptak a lángok

Mint mondta, egy csil­lag­szóró szik­rá­já­tól lángra ka­pott a ka­rá­csony­fá­juk. Sze­ren­csére na­gyobb baj nem tör­tént.

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Jani vette a lapot.

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel az éter fe­ne­gye­re­kei. Jani vette a lapot.

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

Kisfiával készül újabb botránykeltő lépésre Sebestyén Balázs

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak.

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tője nagy vi­hart ka­vart, ami­kor né­hány hete be­szólt a va­dász­tár­sa­da­lom­nak, most újabb lé­pésre ké­szül, ő azt mondja, a béke ked­véért...

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Kövesd Sebestyén Balázs példáját: Így gyűjtött adományt az ünnepekre

Kövesd Sebestyén Balázs példáját: Így gyűjtött adományt az ünnepekre

Se­bes­tyén Ba­lázs, ha rajta múlna ti­tok­ban tar­taná a se­gít­sé­get, de mi in­kább meg­mu­tat­juk.

Áll a bál: óriási botrányt robbantott ki Sebestyén Balázs

Áll a bál: óriási botrányt robbantott ki Sebestyén Balázs

Sze­rinte már vér­dí­jat is ki­tűz­tek rá.

A nép­szerű rá­diós csú­nyán be­szólt a va­dá­szok­nak. Sze­rinte már vér­dí­jat is ki­tűz­tek rá.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Hoppá, egyedül bulizta végig a nyarat Sebestyén Balázs felesége

Hoppá, egyedül bulizta végig a nyarat Sebestyén Balázs felesége

A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek a párja szinte az összes nagy, hazai nyári fesz­ti­vá­lon meg­for­dult.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben!

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Élő adásban tett nagy bejelentést L.L. Junior

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt, amit a dj, Dr. Béres kez­de­mé­nye­zett.

Hi­he­tet­len, de hu­sza­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli a Fe­kete Vonat slá­gere, a Hol van az a lány. Ebből az al­ka­lom­ból új kön­tösbe búj­tat­ták a dalt.

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Ijesztő látvány, élő adásban kapott rohamot Sebestyén Balázs

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Na­gyon rosszul néz ki a nép­szerű ma­gyar mű­sor­ve­zető!

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

Fájdalmas baleset érte Sebestyén Balázst: szörnyű, ami vele történt

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Ba­lázs­ék­ban szá­molt be a fáj­dal­mas rész­le­tek­ről.

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

Élete meccsélményére készül vasárnap Sebestyén Balázs

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy olyan or­szág ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe, me­lyet alig hat óra alatt el­ér­he­tünk ko­csi­val.

A fo­ci­őrül­tek szá­mára ko­moly aján­dék, hogy egy olyan or­szág ju­tott be a vi­lág­baj­noki dön­tőbe, me­lyet alig hat óra alatt el­ér­he­tünk ko­csi­val.

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Undorító, ezt találta a kertjében Sebestyén Balázs

Egé­szen el­ké­pesztő.

A meg­döb­bentő rész­le­tek­ről a Ba­lázs­ék­ban be­szélt mű­sor­ve­ze­tő­tár­sa­i­nak.

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Drámai vallomás, Balázs évekig kórházba járt első kisfiával

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban.

Be­nett-tel na­gyon sok gond volt az első idő­szak­ban...

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de több fron­ton is el­len­fe­lek.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Videón mutatta meg gyönyörű feleségét Sebestyén Balázs

Videón mutatta meg gyönyörű feleségét Sebestyén Balázs

Meg­néz­het­jük Ba­lázs rit­kán lá­tott nejét!

Meg­néz­het­jük Ba­lázs rit­kán lá­tott nejét!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle.

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

A mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Nem sokan tet­ték volna meg utána. Ám a mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

A két mű­sor­ve­zető ér­de­kes fo­ga­dást kö­tött, ha va­la­me­lyi­kük ve­szít, akkor a másik na­gyon be­le­ta­pos az ön­be­csü­lé­sükbe...

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető még egy másik ho­telbe is képes volt át­köl­tözni, csak­hogy ne ta­lál­koz­za­nak.

Ijesztő fotót töltött fel Sebestyén Balázs, kis híján tragédia történt

Ijesztő fotót töltött fel Sebestyén Balázs, kis híján tragédia történt

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy sen­ki­nek sem esett semmi baja. Igen ve­szé­lyes ál­latra buk­kan­tak.

Csak a sze­ren­csén mú­lott, hogy sen­ki­nek sem esett semmi baja. Igen ve­szé­lyes ál­latra buk­kan­tak.

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Szenved Sebestyén Balázs: kitálalt a történtekről

Nem érzi jól magát.

A Rá­dió1 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője na­gyon nem érzi jól magát az el­múlt na­pok­ban.

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

El­ké­pesztő, mit tet­tek a nép­szerű rá­di­ó­sok a Ba­lázsék reg­geli adá­sá­ban.

Szörnyű dolog derült ki Sebestyén Balázs múltjából: ezt tette

Szörnyű dolog derült ki Sebestyén Balázs múltjából: ezt tette

Gyer­mek­kori bot­lá­sa­i­ról szá­molt be Se­bes­tyén Ba­lázs a Ba­lázsék című reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Gyer­mek­kori bot­lá­si­ról szá­molt be Se­bes­tyén Ba­lázs a Ba­lázsék című reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de...

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de...

Ez undorító: Ezt látta Sebestyén Balázs Afrikában

Ez undorító: Ezt látta Sebestyén Balázs Afrikában

Ilyen is van...

A mű­sor­ve­zető két­he­tes sza­bad­sá­gát tölti az af­ri­kai Zan­zi­bá­ron, ahol mind­járt az első nap be­le­fu­tott egy eu­ró­pai szem­nek bi­zarr üz­letbe.

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

Sebestyén Balázs: Találkozunk a pokolban...

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak, majd egy laza moz­du­lat­tal az óceán mé­lyére ve­tette magát. Azért bí­zunk benne, hogy más­hol lát­juk őt leg­kö­ze­lebb.

...ezt üzente ra­jon­gó­i­nak, majd egy laza moz­du­lat­tal az óceán mé­lyére ve­tette magát. Azért bí­zunk benne, hogy más­hol lát­juk őt leg­kö­ze­lebb.

Majka durván megalázta barátját! Sebestyén Balázs hangosan üvöltött!

Majka durván megalázta barátját! Sebestyén Balázs hangosan üvöltött!

Majka szinte sírva ne­ve­tett, ami­kor Ba­lázs a lábai előtt he­vert...

Majka szinte sírva ne­ve­tett, ami­kor Ba­lázs a lábai előtt he­vert...

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Se­bes­tyén Ba­lázs vi­de­óra vette.

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Különös kényszeréről vallott Sebestyén Balázs

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vány vált ki.

Sokak szá­mára lehet is­me­rős a mű­sor­ve­ze­tőt is igá­jába vonó kény­szer, amit a fris­sen mo­sott szál­lo­dai tö­röl­kö­zők lát­vá­nya vált ki.

Bukott Sebestyén Balázs, Hosszú Katinkáék tehetnek róla

Bukott Sebestyén Balázs, Hosszú Katinkáék tehetnek róla

A kol­lé­gá­i­val fo­ga­dott. Mos­tanra ki­de­rült, hogy rosszul dön­tött.

A nép­szerű rá­diós kol­lé­gá­i­val fo­ga­dott a Ba­lázsék című reg­geli mű­sor­ban. A tét tíz­ezer fo­rint volt, ame­lyet Rá­kó­czi Feri és Vadon Jani egy­aránt állt. Mos­tanra ki­de­rült, hogy Se­bes­tyén Ba­lázs anno rosszul dön­tött, úgy­hogy fi­zet­het.

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

Szerelmet hoztak Sebestyén Balázsék

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői Cu­pi­dó­nak áll­tak, és egy héten át ke­res­ték já­té­ko­suk­nak a meg­fe­lelő part­nert egy ro­man­ti­kus hét­vé­gé­hez.

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

A mű­sor­ve­zető Rá­kó­czi Fe­ri­nek és Vadon Ja­ni­nak me­sélt vak­bél­mű­tét­jé­ről.

Elhamarkodott kijelentést tett műtétje után Sebestyén Balázs

Elhamarkodott kijelentést tett műtétje után Sebestyén Balázs

Bár azt hitte, hogy az ope­rá­ci­ója után hamar mun­kába tud állni, terve ku­darcba ful­ladt. Azért nem adja fel!

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Be­gyul­ladt vak­bele miatt azon­nal mű­teni kel­lett va­sár­nap este a nép­szerű rá­di­óst.

Csoda történt, így gyógyult meg Sebestyén Balázs felesége

Csoda történt, így gyógyult meg Sebestyén Balázs felesége

A nép­szerű rá­diós fe­le­sége, Vik­tó­ria ször­nyű na­po­kat élt át a kór­ház­ban.

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni.

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni.

Kórházba került Sebestyén Balázs, műteni kell

Kórházba került Sebestyén Balázs, műteni kell

Va­sár­nap este ope­rál­ják.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető va­sár­nap dél­előtt még a gye­re­ke­i­vel ját­szott, most vi­szont már az ope­rá­ci­óra vár.

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Majka ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyet kell ten­nie és erről még fel­vé­tel is ké­szül...

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

Készül a visszatérésre Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető három hó­na­pig nem hal­la­tott ma­gá­ról, de most a Rá­dió1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban meg­törte a csen­det, és a Ri­post­nak is nyi­lat­ko­zott.

A mű­sor­ve­zető három hó­na­pig nem hal­la­tott ma­gá­ról, de most a Rá­dió1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban meg­törte a csen­det.

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

A nagy­szájú rap­per­nek olyas­mit kel­lett ten­nie, amit ál­má­ban sem gon­dolt volna.

A nagy­szájú rap­per­nek olyas­mit kel­lett ten­nie, amit ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Ez durva, ragadozókkal úszott együtt Sebestyén Balázs és kisfia!

Ez durva, ragadozókkal úszott együtt Sebestyén Balázs és kisfia!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek régi vágya tel­je­sült, jó ideje bú­vár­ko­dik már.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek régi vágya tel­je­sült, jó ideje bú­vár­ko­dik már.

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Győzike drámája: Inkább lőjön le a NAV!

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Szerda reg­gel a Rádió 1 Ba­lázsék című mű­so­rá­ban az egyik fő téma a nóg­rád­me­gyeri show­man és annak hó­na­pok óta hú­zódó adó­tar­to­zása volt.

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Vajon mi az oka?

Min­den reg­gel a Rá­dió1-en éb­reszti a hall­ga­tó­kat, ám a kép­er­nyő­kön mos­ta­ná­ban nem tűnik fel. Vajon mi az oka?

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

Elképesztő, amit Sebestyén Balázsért tett Vadon Jani

A ve­szély­től sem riad vissza.

A rá­diós min­dent be­vál­lal, még a ve­szé­lyes hely­ze­tek­től sem riad vissza.

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

Óriási átverés, ezért perel Sebestyén Balázs!

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

A rá­diós a Fa­ce­book-ol­da­lán há­bo­ro­dott fel, ami­ért pénzt csal­nak ki a ne­vé­ben az em­be­rek­től.

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Elképesztő változáson ment át Sebestyén Balázs

Ba­lázsék arról is hí­re­sek, hogy sze­ret­nek maguk ki­pró­bálni min­den trendi örült­sé­gét, ami fel­üti a fejét a vi­lág­ban.

Ba­lázsék arról is hí­re­sek, hogy sze­ret­nek maguk ki­pró­bálni min­den trendi örült­sé­gét, ami fel­üti a fejét a vi­lág­ban.

Szakember figyelmezteti Sebestyén Balázst

Szakember figyelmezteti Sebestyén Balázst

Ugyan a nép­szerű mű­sor­ve­zető el­po­én­ko­dik a témán, de lehet, neki is szük­sége lenne rá?

Ugyan a nép­szerű mű­sor­ve­zető el­po­én­ko­dik a témán, de lehet, neki is szük­sége lenne rá?

Durván lesérült Sebestyén Balázs, még ezt is le kellett mondania

Durván lesérült Sebestyén Balázs, még ezt is le kellett mondania

A Rádió 1 egyik mű­sor­ve­ze­tője bal­ese­tet szen­ve­dett. Mó­do­sult a hét­végi prog­ramja.

Sebestyén Balázs elárulta az örök fiatalság titkát

Sebestyén Balázs elárulta az örök fiatalság titkát

Se­bes­tyén Ba­lázs job­ban néz ki.

Se­bes­tyén Ba­lázs job­ban néz ki, mint tíz évvel ez­előtt.

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, egy he­lyen is dol­goz­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak? Ba­lázs most el­árulta!

Éjjeli rémület a családban: felesége sikolyára ébredt a magyar műsorvezető

Éjjeli rémület a családban: felesége sikolyára ébredt a magyar műsorvezető

Nem várt ven­dég je­lent meg Se­bes­tyén Ba­lázsék ott­ho­ná­ban, na­gyon fel­boly­gatta es­té­jü­ket.

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte! Le a ka­lap­pal!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte! Le a ka­lap­pal!

Amerikába menne Sebestyén Balázs, mi lesz így a családjával?

Amerikába menne Sebestyén Balázs, mi lesz így a családjával?

Re­méli a mű­sor­ve­zető, egy­szer kijut.

Csa­lá­dot egye­sí­tet­tek a Rá­dió1 reg­geli mű­sor­ve­ze­tői. Az egyik re­pü­lő­tár­sa­ság­gal kö­zö­sen já­té­kot in­dí­tot­tak, amely­nek fő­díja egy észak- ame­ri­kai uta­zás volt.

Erre cserélte többmilliós autóját Rékasi Károly

Erre cserélte többmilliós autóját Rékasi Károly

Kény­te­len volt vál­tani.

A nép­szerű szí­nész Se­bes­tyén Ba­lázsék mű­so­rá­ban mondta el, kény­te­len volt le­vál­tani ko­rábbi jár­gá­nyát.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­ma­nen.

Balázsék újabb perre számíthatnak

Balázsék újabb perre számíthatnak

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Bár a bí­ró­ság rendbe tette az ügye­ket, ez nem je­lenti azt, hogy a felek meg is bé­kél­tek volna egy­más­sal. Még nem ért véget a há­ború!

Első babafotó: Végre megmutatta kisfiát Sebestyén Balázs!

Első babafotó: Végre megmutatta kisfiát Sebestyén Balázs!

Éve­ken ke­resz­tül rej­te­gette...

A mű­sor­ve­zető éve­ken ke­resz­tül rej­te­gette a nyil­vá­nos­ság elől má­so­dik gyer­me­két, Noelt! Most meg­mu­tatta!

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert a me­zőnyre.

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján, me­lyen ér­té­kük sze­rint rang­so­rol­ják a hí­res­sé­ge­ket.

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

Rémisztő hétvége: súlyosan megsérült Sebestyén Balázs családja!

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén.

A mű­sor­ve­ze­tőt gon­dok és bajok so­ro­zata érte a hét­vé­gén, egy­más után három sze­ret­tét érte bal­eset.

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

A mes­ter­hár­mas pén­tek dél­után je­len­tette be a dön­tést, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem hasz­nál­hat­ják többé a Reg­geli Show meg­ne­ve­zést.

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Jó ideje megy a her­ce­hurca Ba­lázsék és egy­kori mun­ka­adó­juk kö­zött a nagy si­kerű reg­geli rá­dió­mű­sor neve körül.

Reagált Sebestyén Balázs a reggeli műsor hirtelen névváltozására

Reagált Sebestyén Balázs a reggeli műsor hirtelen névváltozására

Többé már nem Reg­geli Show, hanem Ba­lázsék néven foly­tat­ják.

Többé már nem Reg­geli Show, hanem Ba­lázsék néven foly­tatja a le­gen­dás hár­mas a rá­dió­mű­sort.

Dömpingszerűen alázza a sztárokat Puzsér Róbert!

Dömpingszerűen alázza a sztárokat Puzsér Róbert!

A kri­ti­kus évek­kel ez­előtt ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, azóta vi­szont már a ra­jon­góit is ta­szítja a durva vi­sel­ke­dése.

A kri­ti­kus évek­kel ez­előtt ha­tal­mas nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett, azóta vi­szont már a ra­jon­góit is ta­szítja a durva vi­sel­ke­dése.

Lehull a lepel: Kipakolt a teljes igazságról Sebestyén Balázs

Lehull a lepel: Kipakolt a teljes igazságról Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető a Reg­geli Show véd­je­gyet érintő ide­ig­le­nes bí­ró­sági vég­zés kap­csán fel­me­rülő kér­dé­sekre re­a­gált.

A mű­sor­ve­zető a Reg­geli Show véd­je­gyet érintő ide­ig­le­nes bí­ró­sági vég­zés kap­csán fel­me­rülő kér­dé­sekre re­a­gált.

Pert vesztett Sebestyén Balázs, nincs többé Reggeli Show

Pert vesztett Sebestyén Balázs, nincs többé Reggeli Show

Túl­sá­go­san ha­son­lít a Mor­ning Showra, de a na­pocs­kát sem hasz­nál­hatja.

Mérföldkőhöz érkezett Sebestyén Balázs házassága

Mérföldkőhöz érkezett Sebestyén Balázs házassága

Cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­nek.

Cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­nek. Erről szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán a nép­szerű mű­sor­ve­zető.