Schobert Norbi

Rubint Réka meglepő vallomása: ő viheti tovább az Update-birodalmat

Rubint Réka meglepő vallomása: ő viheti tovább az Update-birodalmat

Ru­bint Réka eddig azt hitte, lá­nyuk, Lara lép majd a nyom­do­ka­ikba.

Ru­bint Réka eddig azt hitte, lá­nyuk, Lara lép majd a nyom­do­ka­ikba.

FRISS HÍREK

Meglepő titkot árult el legkisebb gyermekéről Rubint Réka

Meglepő titkot árult el legkisebb gyermekéről Rubint Réka

A na­pok­ban töl­tötte be nyol­ca­dik évét Zalán.

A na­pok­ban töl­tötte be nyol­ca­dik évét Zalán.

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Schobert Norbi reagált: Ha a vád igaz, visszaköveteli a millióit

Meg­tudta, mi­lyen bot­rányba ke­ve­re­dett az ala­pít­vány, amit tá­mo­ga­tott.

Az üz­let­em­bert mély­sé­ges szo­mo­rú­ság fogta el, ami­kor a fü­lébe ju­tott, mi­lyen bot­rányba ke­ve­re­dett az ala­pít­vány, amit ha­vonta nagy összeg­gel tá­mo­ga­tott.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel.

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel, aki­nek aztán az ido­mait di­csérte.

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Fel­forrt a le­vegő a Csak show és más semmi adá­sá­ban.

Fel­forrt a le­vegő a Csak show és más semmi adá­sá­ban, amin per­sze nem lehet cso­dál­kozni.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

El­me­sélte a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket, rá­cá­folva Tatár Csilla nem min­den ala­pot nél­kü­löző fel­té­te­le­zé­sére.

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Na­gyon ke­mény hét előtt áll.

Na­gyon ke­mény hét előtt áll a fit­nesz­guru. Vajon bírni fogja a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat?

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Biz­tató sza­vak­kal druk­kol­tak.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek. Mit csi­nált Norbi?

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Ször­nyű em­lé­kek idé­ződ­tek fel benne.

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában pihen

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában pihen

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt.

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt a fi­úk­kal.

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka!

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka!

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami.

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy han­­gu­­la­­tos ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a szűk csa­lád nem­ré­gi­ben.

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Schobert Norbi elárulta: Így ünnepelte a születésnapját

Schobert Norbi elárulta: Így ünnepelte a születésnapját

Több szá­zan kö­szön­töt­ték fel a fit­nesz­gu­rut.

Több szá­zan kö­szön­töt­ték fel a fit­nesz­gu­rut.

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik.

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik a csa­lád­já­val, és rend­kí­vül él­vezi a nap­sü­té­ses, ten­ger­parti időt.

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Két nap alatt öre­ge­dett húsz évet.

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt. Meg akarta hó­dí­tani a nőt, ezért kü­lön­böző prak­ti­ká­kat al­kal­ma­zott.

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Fur­csa je­le­ket ka­pott.

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

A há­zas­pár rend­ha­gyó módon há­za­so­dott össze, erről árult el meg­lepő rész­le­te­ket a fit­nesz­lady.

A há­zas­pár rend­ha­gyó módon há­za­so­dott össze, erről árult el meg­lepő rész­le­te­ket a fit­nesz­lady.

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Idén sok hí­res­ség nem itt­hon várja, hogy el­üsse az óra az éj­félt.

Idén sok hí­res­ség nem itt­hon várja, hogy el­üsse az óra az éj­félt, kül­föl­dön bú­csúz­nak az óév­től a sztá­rok.

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben.

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

A fit­nesz­ki­rálynő és férje élő adás­ban be­szél­tek nyíl­tan ma­gán­éle­tük­ről és intim szo­ká­sa­ik­ról.

Megindító történetek: így teltek a hazai hírességek szép karácsonyai!

Megindító történetek: így teltek a hazai hírességek szép karácsonyai!

Min­den ember éle­té­ben van egy ka­rá­csony, amit soha nem fe­lejt el.

Min­den ember éle­té­ben van egy ka­rá­csony, amit soha nem fe­lejt el. Lehet ez egy ked­ves gyer­mek­kori emlék, vagy a fel­nőtt­lét egyik meg­ha­tá­rozó ese­mé­nye miatt.

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Fura szokásáról vallott Schobert Norbi, ezt nem gondoltad volna róla

Fura szokásáról vallott Schobert Norbi, ezt nem gondoltad volna róla

Most csü­tör­tö­kön a Slá­ger TV mű­so­rá­nak ven­dége lesz Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi.

Itt a vége: döntött a bíróság Schobert Norbi ügyében

Itt a vége: döntött a bíróság Schobert Norbi ügyében

Végre fel­lé­le­gez­het.

Sok évnyi meg­hur­col­ta­tás után a bí­ró­ság ki­mondta, hogy Scho­bert Nor­bert nem kö­ve­tett el jog­sér­tést.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

A fit­nesz­guru cso­dá­la­tos sze­relmi val­lo­más­sal ked­ves­ke­dett a fe­le­sé­gé­nek.

A fit­nesz­guru cso­dá­la­tos sze­relmi val­lo­más­sal ked­ves­ke­dett a fe­le­sé­gé­nek.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Ti­zenöt év há­zas­ság után újra oltár elé ve­zette sze­rel­mét Scho­bert Norbi.

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

A fit­nesz­guru lánya még csak ti­zen­négy éves, de egy te­le­fo­nos app­li­ká­ción már két­száz­ezer kö­ve­tője van.

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

A fit­nesz­gu­ru­nak né­hány hét alatt leg­alább öt ki­ló­tól kell meg­sza­ba­dul­nia!

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mi­lyen ér­zé­ke­nyen érin­tette a bal­la­gás.

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Beismerő vallomást tett Norbi

Beismerő vallomást tett Norbi

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is, na­gyon ér­de­kes, amit állít.

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is, na­gyon ér­de­kes, amit állít. Gon­dol­tad volna pél­dául, hogy egy­szer majd ezt hal­lod tőle: a cukor ön­ma­gá­ban nem is egész­ség­te­len, sőt, egy­ál­ta­lán nin­cse­nek egész­ség­te­len éte­lek.

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

Nem csoda, hogy a fit­nesz­gu­rut fel­bosszan­tot­ták a vádak! Ennek bi­zony lesz foly­ta­tása!

Nem csoda, hogy a fit­nesz­gu­rut fel­bosszan­tot­ták a vádak! Ennek bi­zony lesz foly­ta­tása, a tör­vény majd iga­zat tesz!

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

El­kép­zel­he­tet­len kínok közt múlt ki az ár­tat­lan állat. Na­pok­kal ko­ráb­ban ehette meg a mér­get.

El­kép­zel­he­tet­len kínok közt múlt ki az ár­tat­lan állat. Na­pok­kal ko­ráb­ban ehette meg a mér­get.

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

A fit­nesz­guru közös ka­zet­tát is ké­szí­tett a ja­ma­i­kai at­lé­tá­val, amely­ben kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

Schobert Norbi kitálalt: A nászéjszakán sem elég igyekezni!

Schobert Norbi kitálalt: A nászéjszakán sem elég igyekezni!

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb fit­nesz­tré­nere mo­ti­vá­ciós elő­adást tar­tott a hét­vé­gén, in­gyen és bér­mentve segít a fogyni vá­gyók­nak.

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Ők adják es­kü­vőre a fe­jü­ket!

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek...

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von...

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült.

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri!

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba, ahol a fit­nesz­guru éppen 16 évvel ez­előtt kérte meg sze­relme kezét.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba, ahol a fit­nesz­guru éppen 16 évvel ez­előtt kérte meg sze­relme kezét. A Karib-ten­ger part­ján most ismét ün­ne­pel­tek, igaz, az egy­kori lány­ké­rés hely­szí­nét már nem lá­to­gat­hat­ták meg.

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

A fit­nesz­guru lánya, Lara, ti­zen­há­rom éves lett, és egyre több ud­var­lója akad, aki­ket Norbi min­dig le­el­len­őriz.

A fit­nesz­guru lánya, Lara, ti­zen­há­rom éves lett, és egyre több ud­var­lója akad, aki­ket Norbi min­dig le­el­len­őriz.

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Ke­ve­sen ugyan, de akad­nak...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­ló­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól.

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get.

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Norbi és Zé Ba­lázs­ék­nál ví­vott hét­fői csör­téje sem ve­ze­tett ered­ményre a Benke Laci bá­csit érintő vi­tá­ban.

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Ha­lála meg­rázta a ra­jon­gó­kat...

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf.

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Benke Laci bácsi be­teg­sége ke­mény in­du­la­to­kat vál­tott ki a ma­gyar sztá­rok­ból, és senki sem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét.

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

A té­bo­lyo­dott ala­kok még attól sem ri­ad­tak vissza, hogy pat­kány­mér­get dob­ja­nak a ku­tyá­ik­nak. Norbi bosszút es­kü­dött!

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

Norbi ki­bo­rult, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat, de egy­előre a rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Norbi ki­bo­rult, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat, de egy­előre a rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Hoppá! Csúnyán meghízott Schobert Norbi

Hoppá! Csúnyán meghízott Schobert Norbi

Ha nem csal a sze­münk, a képen a fit­nesz­gu­rut lát­ható csa­ládi kör­ben, még ha igye­ke­zett is lep­lezni magát.

Ha nem csal a sze­münk, a képen a fit­nesz­gu­rut lát­ható csa­ládi kör­ben, még ha min­dent meg is tett, hogy fel­is­mer­he­tet­lenné vál­jon egy es­tére...

Csodálatos ajándékkal lepte meg születésnapos lányát Schobert Norbi!

Csodálatos ajándékkal lepte meg születésnapos lányát Schobert Norbi!

A kis La­rá­ból nagy­lány lett, édes­apja vi­szont gon­dos­ko­dott arról, hogy szív­hez szóló aján­dé­kot kap­jon.

Norbi háromszázmillió ember halálának felelőseit keresi!

Norbi háromszázmillió ember halálának felelőseit keresi!

Sú­lyos sza­vak ezek!

Scho­bert Norbi meg­csi­nálta hét leg­erő­sebb vi­de­ó­ját. Olyat kér­dez benne, amire talán sosem kap­juk meg a vá­laszt.

Megbocsáthatatlan? Így rabolta el Rubint Rékát Schobert Norbi

Megbocsáthatatlan? Így rabolta el
Rubint Rékát
Schobert Norbi

A csi­nos fe­le­ség mit sem sej­tett férje ter­ve­i­ről, aki álom­szép helyre vitte el gyer­me­kei any­ját..

A csi­nos fe­le­ség mit sem sej­tett férje ter­ve­i­ről, aki meg­le­pe­tés­ként álom­szép helyre vitte el gyer­me­kei any­ját..

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. De most olyat ta­lált ki, ami mel­lett tény­leg nem lehet szó nél­kül el­menni.

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. De most olyat ta­lált ki, ami mel­lett tény­leg nem lehet szó nél­kül el­menni.

Norbi odacsapott népszavazás ügyben!

Norbi odacsapott népszavazás ügyben!

Va­sár­nap biz­to­san részt vesz a nép­sza­va­zá­son.

Bár a fit­nes­guru szom­ba­ton Auszt­ri­ába uta­zott a csa­lád­já­val, de va­sár­nap biz­to­san részt vesz a nép­sza­va­zá­son.

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Az éne­kes lenne a bé­kítő.

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Nem múl­hat el úgy év­for­duló im­má­ron három éve, hogy Géza ne mon­dana kö­szö­ne­tet a fit­nesz­gu­ru­nak, ami­ért mód­sze­ré­nek hála ma is élhet.

Nem múl­hat el úgy év­for­duló im­má­ron három éve, hogy Géza ne mon­dana kö­szö­ne­tet a fit­nesz­gu­ru­nak, ami­ért mód­sze­ré­nek hála ma is élhet.

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze.

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze. Az idő­pont már meg­van, már csak ők hi­á­nyoz­nak...

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult az Ózdot orosz­lán­ként vé­del­mező Majka és a fit­nesz­guru konflik­tusa.

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult...

Schobert Norbi keményen visszavágott Majkának!

Ez már háború: Schobert Norbi keményen visszavágott Majkának!

Egy gon­do­lat­éb­resztő Fa­ce­book-poszt­ban re­a­gált a mű­sor­ve­zető pén­teki ki­ro­ha­ná­sára!

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Így reagált Majka vádjaira Schobert Norbi

Úgy érzi, Majka re­van­sot vett tőle.

Fel­ke­res­tük a fit­nesz­gu­rut, aki tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Úgy érzi, Majka bosszúja áll­hat a be­jegy­zés mö­gött.