schobert norbert

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

FRISS HÍREK

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát...

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták az is­ko­lá­ban, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Réka és Norbi 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra. Szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Le­g­újabb di­é­tás mód­szere maga a csoda, hi­szen annyi étel fér bele egy napba, ami szinte már meg­ehe­tet­len.

A fit­nesz­guru leg­újabb di­é­tás mód­szere maga a csoda, hi­szen annyi étel fér bele egy napba, ami szinte már meg­ehe­tet­len.

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Réka és Norbi ismét egy cso­dá­la­tos helyre utaz­tak Alak­re­form tá­bo­ruk­kal, de van, aki az élő­fába is be­le­köt.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Megható videó: Így örült a családnak Rubint Réka kutyája

Megható videó: Így örült a Schobert családnak Rubint Réka kutyája

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek a Maldív-szi­ge­tek­ről, itt­hon már na­gyon várta őket a leg­jobb négy­lábú ba­rát­juk.

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek a Maldív-szi­ge­tek­ről, itt­hon már na­gyon várta őket a leg­jobb négy­lábú ba­rát­juk. A nem min­den­napi fo­gad­ta­tás­ról kü­lön­le­ges vi­deo­fel­vé­tel is ké­szült, mely vil­lám­gyor­san fel­ke­rült az in­ter­netre.

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Schobert Norbi és Badár Tamás balhéjára, minden kiderült

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

A Csak show és más semmi zsű­ri­tagja csú­nyán meg­sér­tette Nor­bit.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

15 éves lett...

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Schobert Norbi fizet, hogy segíthessen követőinek

Schobert Norbi fizet, hogy segíthessen követőinek

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait. Íme a vál­to­zás!

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait.

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Norbi saját gyer­me­kein is ész­re­vette a plusz­ki­ló­kat, és fi­gyel­mez­tette őket.

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Sok arcát lát­hat­tuk már...

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket, vagy ha úgy tet­szik, rej­tett ké­pes­sé­ge­ket.

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

A 13 éves kisfiú az el­múlt egy évben na­gyon meg­vál­to­zott...

A 13 éves kis­ka­masz az el­múlt egy évben lát­vá­nyo­san meg­vál­to­zott, s nem csak azt árulta el, ho­gyan, de azt is meg­osz­totta, miért!

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult...

Bár Norbi vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa. Ko­moly pro­jekt­tel ruk­kolt elő.

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba.

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba.

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

Tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól...

A fit­nesz hazai nagy­asszo­nya be­val­lotta: tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól, de végül könnye­dén át­len­dült rajta.

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket és így a cse­me­ték nem fog­lal­koz­nak a ta­nu­lás­sal.

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető még egy másik ho­telbe is képes volt át­köl­tözni.

A mű­sor­ve­zető még egy másik ho­telbe is képes volt át­köl­tözni, csak­hogy ne ta­lál­koz­za­nak.

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de ha már így ala­kult, meg­né­zik ki a jobb.

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Így kez­dő­dik az idei első tábor.

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem.

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem. A fit­nesz­guru ro­man­ti­ká­ban egy­sze­rűen nem is­meri a tré­fát.

Hatalmas Botrány: Rubint Rékának elege lett, végleg kiszállt

Hatalmas Botrány: Rubint Rékának elege lett, végleg kiszállt

Réka volt a va­ló­ság­show hú­zó­arca.

Ta­gad­ha­tat­lan, hogy Réka volt a nem­ré­gi­ben in­dult új va­ló­ság­show hú­zó­arca, hi­szen ő volt a leg­is­mer­tebb sze­rep­lője a pro­duk­ci­ó­nak. Eddig!

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Scho­bert Nor­bi­ék­nak a csa­lád a leg­fon­to­sabb, így min­den Alak­re­form tá­borba vi­szik ma­guk­kal gyer­me­ke­i­ket is.

Scho­bert Nor­bi­ék­nak a csa­lád a leg­fon­to­sabb, így min­den Alak­re­form tá­borba vi­szik ma­guk­kal gyer­me­ke­i­ket is. De ami­óta Ru­bint Réka édes­anyja meg­sza­ba­dult negy­ven ki­lo­gramm súly­fe­les­le­gé­től, már ő is uta­zik velük. Sőt hosszú idő után már újra elő­ve­szi oly­kor a bi­ki­nit és szí­ve­sen fo­tóz­ko­dik.

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Réka és Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Falatnyi bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is fan­tasz­ti­kus for­má­ban van. Így nem csoda, hogy férje újra fe­le­sé­gül vette.

A fit­nesz­lady három gyer­mek után is pom­pás for­má­ban van. Nem is csoda, hogy férje ra­jong érte.

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen nya­ral.

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát, a vég­ered­ményt a büszke anyuka posz­tolta ki.

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

A fit­nesz­guru úgy érzi, most érett meg arra, hogy egy kis­lányt ba­bus­gas­son.

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Je­so­ló­ban nya­ral az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője. A három gyer­me­kes anyu­kát sokan irigy­lik alak­jáért.

Csa­lád­já­val együtt, Je­so­ló­ban nya­ral az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője. Rékát sokan irigy­lik tes­téért.

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Visszaülne az iskolapadba Rubint Réka

Visszaülne az iskolapadba Rubint Réka

Egy­szer már je­lent­ke­zett.

Egy­szer már je­lent­ke­zett a fit­nesz­lady pszi­cho­ló­gia szakra a deb­re­ceni egye­temre, de akkor pár pont miatt le­ma­radt.

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő for­ga­tása.

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit és cégét na­pok­kal ez­előtt egy orvos pró­bálta le­já­ratni, a fit­nesz­guru re­a­gált a vá­dakra.

Scho­bert Nor­bit és cégét na­pok­kal ez­előtt egy orvos pró­bálta le­já­ratni, a fit­nesz­guru re­a­gált a vá­dakra.

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Bánt­ják őket szü­leik tet­tei miatt.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. . Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg.

Foly­ta­tó­dik az "édes­ipari ku­tya­ko­mé­dia"! Le­bu­kott a szer­ve­zet! Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­ko­kat!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. De elő­ke­rült egy videó...

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni.

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek, mégis bi­zo­nyos körök rend­sze­re­sen tá­mad­ják a Scho­bert csa­lá­dot.

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét, és mit je­lent szá­mukra a szer­ele­me­sek ün­nepe.

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult...

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult, de igazi netes adok-ka­pokká fa­jult az Ózdot orosz­lán­ként vé­del­mező Majka és a fit­nesz­guru konflik­tusa. Eddig Nor­bi­nak állt a zászló, most a rap­per­nél a labda...

Rubint Réka szerelmes, mint a nagyágyú

Rubint Réka szerelmes, mint a nagyágyú

Alig pár nap és az egész­sé­ges élet­mód hazai nagy­kö­ve­tei el­mond­hat­ják, hogy 14 éve élnek há­zas­ság­ban.

Alig pár nap és az egész­sé­ges élet­mód hazai nagy­kö­ve­tei el­mond­hat­ják, hogy 14 éve élnek há­zas­ság­ban. Réka ez al­ka­lom­ból lepte meg fér­jét egy val­lo­más­sal.

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Át­lépte az álom­ha­tárt.

Norbi már na­pok­kal ez­előtt el­köny­vel­hette ol­da­lá­nak egy­mil­li­o­mo­dik ked­ve­lő­jét. A fit­nesz­guru most égre földre ke­resi azt a bi­zo­nyos kö­ve­tőt.

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Scho­bert Nor­bert nem he­zi­tált.

Scho­bert Nor­bert egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált. Amint hírül vette, hogy a Dóri Ház­nak azon­nali gyors­se­gélyre van szük­sége, el­utalta az össze­get.

Norbi olyat tett, amit sokan nem gondolnának róla

Norbi olyat tett, amit sokan nem gondolnának róla

A sztár felfi­gyelt egy ágy­hoz kö­tött fiú se­gély­ki­ál­tá­sára, és azon­nal moz­gó­sí­totta a ce­leb­vi­lá­got.

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni!

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni egy em­bert! Ezt ál­lítja Scho­bert Norbi, aki ismét a mul­ti­kat vette célba.

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

A fit­nesz­guru sze­rint bárki esé­lyes lehet a győ­ze­lemre, de na­gyon re­méli, hogy férje és men­tora emel­he­tik majd a ma­gasba a "tró­feát" A Nagy Du­ett­ben.

A fit­nesz­guru sze­rint bárki esé­lyes lehet a győ­ze­lemre, de na­gyon re­méli, hogy férje és men­tora emel­he­tik majd a ma­gasba a "tró­feát" A Nagy Du­ett­ben.

Rubint Réka: "Sajnálom, hogy kiestünk, de az élet nem áll meg!"

Rubint Réka: "Sajnálom, hogy kiestünk, de az élet nem áll meg!"

Ru­bint Réka szá­mára va­sár­nap este véget ért A Nagy Duett, és bár biz­to­san csa­ló­dott volt a ki­esés miatt, még­sem adta ennek leg­cse­ké­lyebb jelét sem.

Ru­bint Réka szá­mára va­sár­nap este véget ért A Nagy Duett, és bár biz­to­san csa­ló­dott volt a ki­esés miatt, még­sem adta ennek leg­cse­ké­lyebb jelét sem. Vi­dá­man bú­csú­zott, és örült annak, hogy leg­alább férje to­vább­ju­tott.

Bochkor-botrány: Schobert Norbi végre kimondta, amire ezrek gondolnak!

Bochkor-botrány: Schobert Norbi végre kimondta, amire ezrek gondolnak!

To­vább gyű­rűz­nek Boch­kor Gábor "kövér nős" meg­jegy­zé­sé­nek hul­lá­mai.

Így csempészték vissza Norbi ellopott telefonját!

Így csempészték vissza Norbi ellopott telefonját!

Egy hete tűnt el Scho­bert Norbi okos­te­le­fonja a saját nap­pa­li­já­ból. Ma a pos­ta­lá­dá­já­ban ta­lálta meg. Vajon ki vi­hette el?

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez már bi­zo­nyos. Ő az, aki be­vál­lalta, hogy éne­kest farag az Up­date aty­já­ból. Hogy ez le­he­tet­len? Majd ki­de­rül.

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez már bi­zo­nyos. Ő az, aki be­vál­lalta, hogy éne­kest farag az Up­date aty­já­ból. Hogy ez le­he­tet­len? Zol­tán Erika és Hajdú Péter pá­ro­sá­ból okulva, nem mon­dunk ilyet.

Norbi kutyája másodszor szökött vissza a túlvilág küszöbéről

Norbi kutyája másodszor szökött vissza a túlvilág küszöbéről

Scho­ber­ték idős ku­tyusa, a 14 éves Szulti hetek óta egyre gyen­gébb...

Scho­ber­ték idős ku­tyusa, a 14 éves Szulti hetek óta egyre gyen­gébb...

Norbi és Réka idén különleges karácsonyra készül

Norbi és Réka idén különleges karácsonyra készül

Leg­job­ban per­sze a gye­re­kek vár­ják.

Meg­kez­dő­dött a vá­ra­ko­zás a nagy ün­nepre. A Scho­bert csa­lád szá­mára a ka­rá­csony az igazi pi­he­nés idő­szaka, ami­kor min­denki fél­re­te­szi a mun­kát.

Mit csinált az ajándék futógéppel Rubint Réka bátyja? Eldobod magad!

Mit csinált az ajándék futógéppel Rubint Réka bátyja? Eldobod magad?

Norbi is nagy sze­me­ket me­resz­tett, ami­kor meg­látta só­go­rá­nál a tőlük ka­pott fu­tó­gé­pet az ol­dal­sza­lon­nák tár­sa­sá­gá­ban...

Rubint Réka szentestén mondott hálát, amiért Norbi életben maradt

Rubint Réka szentestén mondott hálát, amiért Norbi életben maradt

Po­koli he­te­ket élt át a Scho­bert csa­lád három évvel ez­előtt.

Po­koli he­te­ket élt át a Scho­bert csa­lád három évvel ez­előtt.

Új családtag Norbiéknál! Boldogok a gyerekek!

Új családtag Norbiéknál! Boldogok a gyerekek!

Bő­vült a fit­nesz­guru népes fa­mí­li­ája! Az új jö­ve­vény Hacsi, egy akita faj­tájú ku­tyus.

Süteménnyel fogyott 25 kilót a túlsúlyos magyar lány

Süteménnyel fogyott 25 kilót a túlsúlyos magyar lány

Tündi min­dig zárt ru­há­ban járt, mert szé­gyellte a tes­tét. Ma már bát­ran mu­tatja magát bi­ki­ni­ben is.

Elképesztő helyre vitték Norbiék a gyerekeiket

Elképesztő helyre vitték Norbiék a gyerekeiket

Ru­bint Réka és Norbi a Grand Ca­nyon­ban ki­rán­dul­tak a gye­re­ke­ik­kel!

Elengedte magát! Kisgatyában táncol Schobert Norbi!

Elengedte magát! Kisgatyában táncol Schobert Norbi!

A fit­nes­guru végre meg­mu­tatta tánc­tu­dá­sát. Ki­de­rült, ő a tánc­par­kett ör­döge!