schobert norbert

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

Börtönt követelnek a magyar sztárok teknőst agyonütő nőre

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

A fi­a­tal nő egy koc­ka­kö­vet do­bott a vét­len ál­latra, amit végül el kel­lett al­tatni.

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Ma egy la­ko­da­lom van soron...

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. Kü­lö­nös néven em­lé­kez­tek meg róla.

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát...

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Ennyit meg sem tudsz enni: íme Norbi új diétája

Hi­he­tet­len...

A fit­nesz­guru leg­újabb di­é­tás mód­szere maga a csoda, hi­szen annyi étel fér bele egy napba, ami szinte már meg­ehe­tet­len.

Megható videó: Így örült a családnak Rubint Réka kutyája

Megható videó: Így örült a Schobert családnak Rubint Réka kutyája

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek.

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek a Maldív-szi­ge­tek­ről, itt­hon pedig már na­gyon várta őket a leg­jobb négy­lábú ba­rát­juk.

Schobert Norbi kisfia szó szerint lenyomta a zaklatóját

Schobert Norbi kisfia, Norbika, szó szerint lenyomta az iskolai zaklatóját

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták, de Nor­bika kö­vette édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

A súlya és is­mert szü­lei miatt ko­ráb­ban gyak­ran bán­tot­ták a fiút, aki elő­ször a szü­le­i­hez for­dult. Mi­u­tán szinte min­den le­he­tő­ség­gel éltek, ám a hely­zet nem vál­to­zott, Nor­bika meg­fo­gadta édes­apja ta­ná­csát, és ki­állt ma­gáért.

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Horváth Éva átélhette, milyen Rubint Rékának lenni

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Negy­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját ün­nepli Hor­váth Éva, akit Scho­bert Norbi is fel­kö­szön­tött élő adás­ban.

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Réka és Norbi ismét egy cso­dá­la­tos helyre utaz­tak Alak­re­form tá­bo­ruk­kal, de van, aki az élő­fába is be­le­köt.

Réka és Norbi ismét egy cso­dá­la­tos helyre utaz­tak Alak­re­form tá­bo­ruk­kal.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat éltek át.

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak. Öt hét után, most meg­van­nak a győz­te­sek!

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, a mentősök segítségére volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot.

A szinte min­dig talp­ra­esett­nek és ma­ga­biz­tos­nak tűnő Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Nem csoda, hogy min­denki na­gyon meg­ijedt...

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Schobert Norbi riadót fújt: Rippel módszere veszélyes

Ne dől­jünk be...

Norbi nem ál­lítja, hogy az egész­sé­ges fo­gyás tit­ká­nak ő az egye­düli őr­zője, de arra fi­gyel­mez­tet, ne dől­jünk be ve­szé­lyes mód­sze­rek­nek.

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Schobert Norbi fizet azért, hogy segíthessen a követőinek

Norbi ha­tal­mas kö­ve­tő­tá­bora egy ideig biz­to­san cso­dál­ko­zott, miért nem látja a poszt­jait. Ám most vál­to­zás tör­tént.

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Családi titkokat árult el Schobert Norbi: ettől féltette a gyerekeit

Norbi saját gyer­me­kein is ész­re­vette a plusz­ki­ló­kat, és fi­gyel­mez­tette őket.

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

Tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól...

A fit­nesz hazai nagy­asszo­nya be­val­lotta: tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól, de végül könnye­dén át­len­dült rajta.

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Kiderült az igazság: show-király lesz Schobert Norbi

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket.

Sok arcát lát­hat­tuk már a fit­nesz­gu­ru­nak, de ő még most is tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket, vagy ha úgy tet­szik, rej­tett ké­pes­sé­ge­ket.

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

Schobert Norbika elárulta fogyása titkát

A 13 éves kisfiú az el­múlt egy évben na­gyon meg­vál­to­zott...

A 13 éves kis­ka­masz az el­múlt egy évben lát­vá­nyo­san meg­vál­to­zott, s nem csak azt árulta el, ho­gyan, de azt is meg­osz­totta, miért!

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

Schobert Norbi ledobta az atombombát: óriási port kavart videójával

A fit­nesz­guru mos­ta­ná­ban ala­po­san be­le­erő­sí­tett a vi­de­ó­iba és ke­mény sza­vak­kal len­dült tá­ma­dásba.

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Sokan azt gon­dol­ják, a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket.

Sokan azt gon­dol­ják, a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket.

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Schobert Norbi nem hallgat tovább: ettől beteg az ország

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lyá­tól, ám to­vábbra is az egész­sé­ges élet­mód él­har­cosa.

Norbi ugyan vissza­vo­nult az aktív fit­nesz­edzői pá­lya­fu­tá­sá­tól, de to­vábbra is él­har­cosa marad az egész­ségre ne­ve­lés­nek.

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

Sajnálja, de direkt kerülte Rubint Rékát és családját Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető még egy másik ho­telbe is képes volt át­köl­tözni, csak­hogy ne ta­lál­koz­za­nak.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le...

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de...

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de...

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

So­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Rubint Réka lefogyott anyukája bikiniben pózol lányával

Scho­bert­ék­nak fon­tos a csa­lád.

Scho­bert Nor­bi­ék­nak a csa­lád a leg­fon­to­sabb, így min­den Alak­re­form tá­borba vi­szik ma­guk­kal gyer­me­ke­i­ket is. Ami­óta le­fo­gyott, a nagyi is uta­zik velük.

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Norbi nem adja föl: Megint dalra fakadt

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem. A fit­nesz­guru ro­man­ti­ká­ban egy­sze­rűen nem is­meri a tré­fát.

Réka és Norbi kö­zött 15 év há­zas­ság után is dúl a sze­re­lem. A fit­nesz­guru ro­man­ti­ká­ban egy­sze­rűen nem is­meri a tré­fát.

Hatalmas Botrány: Rubint Rékának elege lett, végleg kiszállt

Hatalmas Botrány: Rubint Rékának elege lett, végleg kiszállt

Ta­gad­ha­tat­lan, hogy Réka volt a nem­ré­gi­ben in­dult új va­ló­ság­show hú­zó­arca.

Ta­gad­ha­tat­lan, hogy Réka volt a nem­ré­gi­ben in­dult új va­ló­ság­show hú­zó­arca.

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Scho­ber­ték öt évvel ez­előtt estek át éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Rubint Réka elbúcsúzott, elhagyták az országot

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be.

Réka a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be kö­ve­tő­i­nek, hogy egy ideig nél­kü­löz­niük kell őt az edzé­sek­ről, mivel fér­jé­vel együtt el­utaz­tak.

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár...

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be.

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Nézd meg Schobert Lara új fotóját, gyönyörű nő lett belőle

Meg­hív­ták egy fo­tó­zásra Ru­bint Ré­káék lá­nyát, a vég­ered­ményt a büszke anyuka posz­tolta ki.

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Medence partján mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Csa­lád­já­val együtt, Je­so­ló­ban nya­ral az ae­ro­bik ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője.

Visszaülne az iskolapadba Rubint Réka

Visszaülne az iskolapadba Rubint Réka

Egy­szer már je­lent­ke­zett pszi­cho­ló­gia szakra a deb­re­ceni egye­temre, de akkor pár pont miatt le­ma­radt.

Egy­szer már je­lent­ke­zett a fit­nesz­lady pszi­cho­ló­gia szakra a deb­re­ceni egye­temre, de akkor pár pont miatt le­ma­radt.

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

A fit­nesz­guru úgy érzi, most érett meg arra, hogy egy kis­lányt ba­bus­gas­son.

A fit­nesz­guru most érett meg arra, hogy egy kis­lányt ba­bus­gas­son. Örülne, ha bő­vülne a csa­lád.

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Itt a válasz, reagált a vádakra Schobert Norbi

Egy orvos pró­bálta le­já­ratni.

Scho­bert Nor­bit és cégét na­pok­kal ez­előtt pró­bálta le­já­ratni egy orvos, a fit­nesz­guru re­a­gált a vá­dakra.

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

Gyászol Schobert Norbi: Gyilkosság történt!

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni.

A tra­gé­diát kép­te­len meg­emész­teni a fit­nesz­guru. So­kéig el sem árul­ták neki, mi tör­tént, ne­hogy kül­földi útján kap­jon sok­kot.

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Csúnyán összeveszett Schobert Norbi Csisztuval, otthagyta a forgatást

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő mű­so­rá­nak for­ga­tása.

Bot­rá­nyosra si­ke­re­dett a ri­por­ternő mű­so­rá­nak for­ga­tása. A Csisztu 24 fel­vé­te­lén fo­lya­ma­to­san be­szó­lo­ga­tott és kel­le­met­len­kedő kér­dé­se­ket tett fel a mű­sor­ve­zető a fit­nesz­gu­ru­nak, aki egy idő után meg­elé­gelte és ki­szállt a ko­csi­ból.

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

A hírnév átka: zaklatják a magyar sztárok gyermekeit

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. Pedig van árny­ol­dala a sztár­ság­nak.

Sokan azt hi­szik, hogy csak fény és csil­lo­gás a ma­gyar hí­res­sé­gek élete. Bár­mit tesz­nek, arról na­po­kig be­szél­nek az em­be­rek és kri­ti­zál­nak.

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get.

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Így ünneplik a Valentin-napot a sztárpárok!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra!

Min­den nap Va­len­tin-nap a szá­mukra! A Ri­post meg­kér­dezte ha­zánk is­mert pár­jait, hogy töl­tik feb­ruár 14-ét...

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Schobert Norbi: Hazudott az édességipar!

Le­bu­kott a szer­ve­zet! Mu­tat­juk a bi­zo­nyí­té­ko­kat!

La­punk hely­re­iga­zí­tási ké­rel­met ka­pott a Ma­gyar Di­e­te­ti­ku­sok Or­szá­gos Szö­vet­sé­gé­től, mi­u­tán feb­ruár 20-án fel­hív­tuk a fi­gyel­met arra, mi­csoda kép­te­len­sé­gek je­len­tek meg a Ma­gyar Édes­ség­gyár­tók Szö­vet­sé­gé­nek web­ol­da­lán, ame­lyet ők lek­to­rál­tak.

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

Schobert Norbi: "Mélyponton vagyok!"

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni.

El­ke­se­re­dett a fit­nesz­guru. Élő cél­tábla lett az el­múlt na­pok­ban, és bár ma­gya­rá­zat­tal is szol­gált, hi­bá­ját is el­is­merte, az el­lene in­dí­tott tá­ma­dá­sok csak ne­he­zen lát­sza­nak csil­la­podni. Most azon­ban elő­ke­rült egy ame­ri­kai do­ku­men­tumfilm a té­má­ban. Meg­döb­bentő dol­go­kat ál­lí­ta­nak benne...

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Tehetetlenek a rendőrök, bekamerázta a házát Schobert Norbi

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek...

Si­ke­re­sek, bol­do­gok és pél­dás csa­ládi éle­tet élnek...

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rossz mon­dat kel­lett...

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult...

Rubint Réka szerelmes, mint a nagyágyú

Rubint Réka szerelmes, mint a nagyágyú

Kö­ze­leg a nagy nap!

Alig pár nap és az egész­sé­ges élet­mód hazai nagy­kö­ve­tei el­mond­hat­ják, hogy 14 éve élnek há­zas­ság­ban.

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Norbi lett az első Facebook milliomos! Keressük azt az egyet!

Át­lépte az álom­ha­tárt.

Norbi már na­pok­kal ez­előtt el­köny­vel­hette ol­da­lá­nak egy­mil­li­o­mo­dik ked­ve­lő­jét. A fit­nesz­guru most égre földre ke­resi azt a bi­zo­nyos kö­ve­tőt.

Rubint Réka: "Sajnálom, hogy kiestünk, de az élet nem áll meg!"

Rubint Réka: "Sajnálom, hogy kiestünk, de az élet nem áll meg!"

Réka szá­mára véget ért A Nagy Duett, és bár biz­to­san csa­ló­dott volt, még­sem adta ennek leg­cse­ké­lyebb jelét sem.

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Egymilliót adott a beteg gyermekeknek Norbi

Scho­bert Nor­bert egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­tudta, hogy a Dori Ház­nak se­gít­ségre van szük­sége.

Norbi egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor meg­tudta, hogy a Dori Ház­nak se­gít­ségre van szük­sége.

Norbi olyat tett, amit sokan nem gondolnának róla

Norbi olyat tett, amit sokan nem gondolnának róla

A sztár felfi­gyelt egy ágy­hoz kö­tött fiú se­gély­ki­ál­tá­sára, és azon­nal moz­gó­sí­totta a ce­leb­vi­lá­got.

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Rubint Réka elárulta Norbi titkát

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Réka a Ri­post ka­me­rá­já­nak val­lott arról, mi ve­zet­heti si­kerre Nor­bi­é­kat.

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Sokkoló! Halálos veszéllyel riogat Norbi

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni egy em­bert! Ezt ál­lítja Scho­bert Norbi, aki ismét a mul­ti­kat vette célba.

Van olyan "mű­kaja", ami három óra le­for­gása alatt képes meg­ölni egy em­bert! Ezt ál­lítja Scho­bert Norbi, aki ismét a mul­ti­kat vette célba.

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Erre számíthatsz Norbitól A Nagy Duettben!

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez tény.

Ke­resz­tes Il­dikó egy igazi hős, ez már bi­zo­nyos. Ő az, aki be­vál­lalta, hogy éne­kest farag az Up­date aty­já­ból. Hogy ez le­he­tet­len? Majd ki­de­rül.

Bochkor-botrány: Schobert Norbi végre kimondta, amire ezrek gondolnak!

Bochkor-botrány: Schobert Norbi végre kimondta, amire ezrek gondolnak!

To­vább gyű­rűz­nek Boch­kor Gábor "kövér nős" meg­jegy­zé­sé­nek hul­lá­mai.

Van remény: Sport nélkül is lefogyhatsz!

Van remény: Sport nélkül is lefogyhatsz!

Sokan élnek abban a tu­dat­ban, hogy moz­gás nél­kül le­he­tet­len meg­sza­ba­dul­niuk a súly­fe­les­leg­től. Pedig ez egy­ál­ta­lán nincs így! Az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás min­den­nél fon­to­sabb!

Sokan élnek abban a tu­dat­ban, hogy moz­gás nél­kül le­he­tet­len meg­sza­ba­dul­niuk a súly­fe­les­leg­től. Pedig ez egy­ál­ta­lán nincs így! Az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás min­den­nél fon­to­sabb!

Így csempészték vissza Norbi ellopott telefonját!

Így csempészték vissza Norbi ellopott telefonját!

Egy hete tűnt el Scho­bert Norbi te­le­fonja a saját nap­pa­li­já­ból. Ma a pos­ta­lá­dá­já­ban ta­lálta meg. Ki vi­hette el?

Egy hete tűnt el Scho­bert Norbi okos­te­le­fonja a saját nap­pa­li­já­ból. Ma a pos­ta­lá­dá­já­ban ta­lálta meg. Vajon ki vi­hette el?

Norbi és Réka idén különleges karácsonyra készül

Norbi és Réka idén különleges karácsonyra készül

Leg­job­ban per­sze a gye­re­kek vár­ják.

Meg­kez­dő­dött a vá­ra­ko­zás a nagy ün­nepre. A Scho­bert csa­lád szá­mára a ka­rá­csony az igazi pi­he­nés idő­szaka, ami­kor min­denki fél­re­te­szi a mun­kát.

Norbi kutyája másodszor szökött vissza a túlvilág küszöbéről

Norbi kutyája másodszor szökött vissza a túlvilág küszöbéről

Scho­ber­ték idős ku­tyusa, a 14 éves Szulti hetek óta egyre gyen­gébb...

Scho­ber­ték idős ku­tyusa, a 14 éves Szulti hetek óta egyre gyen­gébb... Nem be­szél­nek róla, de csend­ben a csa­lád min­den tagja meg­kezdte a bú­csút a hű­sé­ges ba­rát­tól. Szulti nem egy­szerű csa­ládi ku­tyus, vele kez­dő­dött min­den!

Mit csinált az ajándék futógéppel Rubint Réka bátyja? Eldobod magad!

Mit csinált az ajándék futógéppel Rubint Réka bátyja? Eldobod magad!

Norbi is nagy sze­me­ket me­resz­tett, ami­kor meg­látta só­go­rá­nál a gépet.

Maga Norbi is nagy sze­me­ket me­resz­tett, ami­kor meg­látta só­gora, Ru­bint Réka bátyja, tőlük ka­pott fu­tó­gé­pét a ha­tal­mas son­kák és ol­dal­sza­lon­nák tár­sa­sá­gá­ban...

Süteménnyel fogyott 25 kilót a túlsúlyos magyar lány

Süteménnyel fogyott 25 kilót a túlsúlyos magyar lány

Hi­he­tet­len de sü­ti­di­é­tát tart.

Tündi min­dig zárt ru­há­ban járt, mert szé­gyellte a tes­tét. Ma már bát­ran meg­mu­tatja magát für­dő­ru­há­ban is, mivel az el­múlt évben 25 kilót fo­gyott.

Schobert Norbi táncánál menőbbet még nem láttál! - Videó

Schobert Norbi táncánál menőbbet még nem láttál! - Videó

Úgy lát­szik, a fit­nesz­guru a tánc­par­ket­ten is meg­állja a he­lyét.

Úgy lát­szik, a fit­nesz­guru a tánc­par­ket­ten is meg­állja a he­lyét. Gö­rög­or­szág­ban leg­alábbis kü­lö­nö­sen érezte a rit­must! Norbi tán­cát sze­ren­csére Ru­bint Réka is meg­örö­kí­tette, majd büsz­kén posz­tolta. Sze­rinte ugyanis férje maga "My­ko­nos ör­döge".

Elképesztő helyre vitték Norbiék a gyerekeiket

Elképesztő helyre vitték Norbiék a gyerekeiket

A Grand Ca­nyon­ban ki­rán­dul­tak!

Ru­bint Réka és Norbi a világ egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ter­mé­szeti cso­dá­ját lát­hat­ták a gye­re­ke­ik­kel, a Grand Ca­nyon­ban ki­rán­dul­tak!

Új családtag Norbiéknál! Boldogok a gyerekek!

Új családtag Norbiéknál! Boldogok a gyerekek!

Az új jö­ve­vény Hacsi, egy akita faj­tájú ku­tyus. Igazi ki­hí­vás lesz Norbi szá­mára az eb, a szak­iro­da­lom sze­rint az akita fal­ka­ve­zér-típus.

Bő­vült a fit­nesz­guru amúgy is népes fa­mí­li­ája! Az új jö­ve­vény Hacsi, egy ná­lunk ke­vésbé is­mert akita faj­tájú ku­tyus. Igazi ki­hí­vás lesz Norbi szá­mára az eb, mert a szak­iro­da­lom sze­rint az akita fal­ka­ve­zér-típus, ne­he­zen tűri, ha a gaz­dája fö­lé­ke­re­ke­dik!

Elengedte magát! Kisgatyában táncol Schobert Norbi!

Elengedte magát! Kisgatyában táncol Schobert Norbi!

Ki­de­rült, ő a tánc­par­kett ör­döge!

A fit­nes­guru végre meg­mu­tatta tánc­tu­dá­sát. Ki­de­rült, ő a tánc­par­kett ör­döge!