Sas József

Drámai vallomást tett Sas József felesége, már alig bírja

Drámai vallomást tett Sas József felesége, már alig bírja

A hu­mo­rista ta­valy év végén ka­pott agy­vér­zést, azóta ápo­lásra szo­rul, a fe­le­sége is min­dent meg­tesz érte.

A hu­mo­rista ta­valy év végén ka­pott agy­vér­zést, azóta ápo­lásra szo­rul, a fe­le­sége is min­dent meg­tesz érte.

FRISS HÍREK

Friss hírek Sas József állapotáról, hosszú út vezet a gyógyuláshoz sztrókja után

Friss hírek Sas József állapotáról, hosszú út vezet a gyógyuláshoz sztrókja után

A hu­mo­ris­tát még hó­na­po­kig nem en­ge­dik haza, és mire meg­erő­sö­dik, az ott­ho­nát is át kell ala­kí­tani.

Friss hírek érkeztek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Friss hírek érkeztek Sas Józsefről: így érzi magát a humorista

Job­ban érzi magát Sas Jó­zsef, de még leg­alább egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Job­ban érzi magát Sas Jó­zsef, de még leg­alább egy hó­na­pot kór­ház­ban kell töl­te­nie.

Óriási előrelépés, Sas József már meg tudja ezt tenni agyvérzése után

Óriási előrelépés, Sas József már meg tudja ezt tenni agyvérzése után

A hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult már­cius óta.

A hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult már­cius óta.

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Még fájdalmai vannak Sas Józsefnek, de nagy bejelentést tett

Az örök op­ti­mista hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is iga­zán jól vi­seli.

Az örök op­ti­mista hu­mo­ris­tát nem törte meg a be­teg­ség, a re­ha­bi­li­tá­ciót is iga­zán jól vi­seli.

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas Józsefet látogatta meg a kórházban régi barátja, ezt látta

Sas fia vitte el Ba­ra­nyi Lász­lót.

Sas fia ko­csi­val vitte be egy lá­to­ga­tásra édes­ap­já­hoz a régi ba­rá­tot, Ba­ra­nyi Lász­lót.

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Hosszú rehabilitáció vár Sas Józsefre

Egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész egy hó­nap­pal ez­előtt ka­pott két­ol­dali agy­vér­zést Thai­föl­dön, most nehéz és küz­del­mes idő­szak vár rá.

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

Most érkezett: friss híreket kaptunk Sas József állapotáról

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt, aki azt is el­árulta, mit mon­da­nak az or­vo­sok.

La­punk­nak a hu­mo­rista lánya, Ágnes me­sélt, aki azt is el­árulta, mit mon­da­nak az or­vo­sok.

Friss hírek a kórházból: Megszólalt Sas József felesége

Friss hírek a kórházból: Megszólalt Sas József felesége

Végre ismét jó hírek ér­kez­tek a le­gen­dás hu­mo­ris­tá­ról. Sas Jó­zsef fe­le­sége la­punk­nak el­árulta: a hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult.

Végre ismét jó hírek ér­kez­tek a le­gen­dás hu­mo­ris­tá­ról. Sas Jó­zsef fe­le­sége la­punk­nak el­árulta: a hu­mo­rista ál­la­pota sokat ja­vult, de még hosszú időre lesz szük­ség a tel­jes fel­épü­lés­hez.

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

Újabb hírek a beteg Sas Józsefről, összetört a hír hallatán

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de nem lehet meg­óvni a rossz hí­rek­től.

A ma­gyar hu­mo­rista je­len­leg egy re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pont­ban gyó­gyul, de nem lehet meg­óvni a hí­rek­től.

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Megszólalt Sas József felesége: megrendítő dolgokat mondott

Min­den­nap férje mel­lett van.

Min­den­nap férje mel­lett van Zsu­zsa asszony, akit meg­vi­selt Sas Jó­zsef ál­la­pota.

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

Most érkezett: Friss hírek Sas József állapotáról

Exk­lu­zív in­for­má­ciók...

A le­gen­dás hu­mo­rista ál­la­po­tá­ról eddig csak ke­ve­set le­he­tett tudni, ám a Ri­post most ki­de­rí­tette, mi tör­tént, mióta ha­za­hoz­ták Sas Jó­zse­fet Thai­föld­ről.

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Rémálommá vált a magyar hírességek a nyaralása Thaiföldön

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Cik­künk­ben össze­szed­tük az el­múlt évek leg­rosszab­bul si­ke­rült uta­zá­sait.

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

Fordulat Sas József állapotában, hosszú gyógyulás vár rá

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

A hu­mo­rista párja azon­ban igyek­szik meg­nyug­tatni min­den­kit, a mű­vész a kö­rül­mé­nyek­hez ké­pest jól van.

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Drámai részletek Sas József tragikus utazásáról

Még alig ért haza Thai­föld­ről.

Még alig ért haza szom­bat éjjel Thai­föld­ről Sas Jó­zsef fe­le­sége, va­sár­nap reg­gel máris azon­nal férje kór­házi ágyá­hoz si­e­tett.

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Egyre aggasztóbb hírek érkeznek Sas József állapotáról

Be­­teg­szál­lító gép­pel hoz­ták haza.

A hu­mo­rista pi­henni in­dult Thai­földre, ám kór­házba ke­rült. Be­­teg­szál­lító gép­pel jö­he­tett csak haza.

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Így hozták haza Ázsiából Sas Józsefet, miután rosszul lett

Két hete még min­den rend­ben volt.

Két hete még min­den rend­ben volt, de egy nya­ra­lás során or­vost kel­lett ri­asz­tani a hu­mo­ris­tá­hoz.

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

Nagy veszélyre figyelmeztették Sas Józsefet: mégis itt akar visszatérni

So­ha­sem tit­kolta, addig akarja szó­ra­koz­tatni a kö­zön­sé­gét, amed­dig csak képes rá, il­letve az egész­sége en­gedi. Bár or­vo­sai most nagy ve­szélyre fi­gyel­mez­tet­ték, mégis sze­re­pelni akar.

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

Rosszul lett a nyaraláson, azonnal kórházba szállították Sas Józsefet

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

A hu­mo­rista thai­földi nya­ra­lása köz­ben lett rosszul.

Jó hír érkezett a 80. születésnapját ünneplő magyar legendáról

Jó hír érkezett a 80. születésnapját ünneplő magyar legendáról

Sas Jó­zsef az utóbbi idő­ben sokat be­te­ges­ke­dett, de mára szinte nyoma sincs a ta­va­lyi ne­héz­sé­gek­nek.

Nagyobb a baj, mint hittük: vigyáznia kell a legyengült Sas Józsefnek

Nagyobb a baj, mint hittük: vigyáznia kell a legyengült Sas Józsefnek

A hu­mo­rista be­teg­sége miatt szín­padra sem tud állni. Ügyel­nie kell arra is, hogy ne ke­rül­jön stresszes hely­zetbe.

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

Elhagyta az ereje a nagybeteg humoristát: imádkoznak Sas Józsefért

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

A kol­lek­tív ener­gia ere­jé­ben bíz­nak a Sas­fé­szek Fa­ce­book-oldal ra­jon­gói.

Drámai bejelentést tett Sas József

Drámai bejelentést tett Sas József

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta, ko­moly dön­tést kel­lett hoz­nia...

Min­den elő­adá­sát le­mondta, idén már biz­to­san nem lép szín­padra Sas Jó­zsef, a hu­mo­rista ugyanis annyira le­gyen­gült, hogy már a pró­bá­kat sem bírta....

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Nagy a baj: Kórházba szállították Sas Józsefet!

Hir­te­len je­lent­kező rosszul­lét...

Hir­te­len je­lent­kező rosszul­lé­tek dön­tik le a lá­bá­ról Sas Jó­zse­fet! Idén már több­ször is szo­rult or­vosi se­gít­ségre a mű­vész...

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

Gyászol Csonka András: pótnagymamáját veszítette el

And­rás csak ne­he­zen ta­lálta a sza­va­kat a hírre, hogy leg­főbb bi­zal­masa el­hunyt.

Sas József megrázó bejelentést tett

Sas József megrázó bejelentést tett

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak.

Az el­múlt év­ti­ze­dek­ben nem volt szil­vesz­ter Sas-ka­baré nél­kül. Nos, úgy tűnik, a hu­mo­rista át­adja a sta­fé­tát a fi­a­ta­lab­bak­nak. Egész­sége meg­rom­lott, és vé­le­mé­nye sze­rint el­jött a műfaj vég­órája.

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

Leleplezték a legendás Hofi Géza titkát

Hofi Géza mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don.

Hofi mond­ha­tott bár­mit a szín­pa­don, a hu­mo­rista még az "át­kos­ban" sem ke­rült bör­tönbe.

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Jóbarátai sem mentek el Klapka György temetésére!

Pén­te­ken kí­sér­ték utolsó út­jára az üz­let­em­bert, aki­nek bú­csúz­ta­tó­jára sok­kal több em­bert vár­tak.

A hírességeket sem kíméli a törvény

A hírességeket sem kíméli a törvény

A héten Osz­ter Sán­dor és Kál­lay-Sa­un­ders állt bí­ró­ság elé.

Sok ma­gyar sztár ellen fo­lyik rend­őr­ségi nyo­mo­zás vagy bí­ró­sági el­já­rás és őket sem kí­méli a tör­vény szi­gora! Össze­szed­tük a leg­is­mer­tebb ese­te­ket.