Sári Évi

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott.

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott.

Romantika helyett munka: Így ünneplik a magyar sztárok a Valentin-napot

Romantika helyett munka: Így ünneplik a magyar sztárok a Valentin-napot

Több­sé­gük­nek csak este lesz ide­jük egy kis össze­bú­jásra.

Több­sé­gük­nek csak este lesz ide­jük egy kis össze­bú­jásra.

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a Nyi­tott ablak című bo­hó­zat ju­bi­le­umi elő­adá­sát kö­vető fo­ga­dásra. Ter­mé­sze­te­sen a torta sem ma­rad­ha­tott el.

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a Nyi­tott ablak című bo­hó­zat ju­bi­le­umi elő­adá­sát kö­vető fo­ga­dásra. Ter­mé­sze­te­sen a torta sem ma­rad­ha­tott el.

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak!

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak! Nem akár­mi­lyen mű­sor­ban vál­lalt sze­re­pet Sári Évi, egy több órás, élő kí­ván­ság­mű­sort vezet majd.

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Ré­góta is­me­rik egy­mást...

Bár rég­óta is­me­rik egy­mást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és tíz évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Zol­tán. Az éne­kesnő őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról...

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a sztárok 2019-re

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a magyar sztárok 2019-re

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az, aki a múlt évben min­den fo­ga­dal­mát be­tar­totta!

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az a nép­szerű, sokak ar­cára mo­solyt csaló szí­nésznő, aki a múlt évben három fo­ga­dal­mat is tett, s mind­egyi­ket si­ker­rel be­tar­totta!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Tíz héten át ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt nyúj­tott, min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Tíz héten át ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt nyúj­tott, min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Az éne­kes­nőt a ku­lisszák mö­gött kap­ták len­cse­végre.

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben. Nézd meg kik!

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben. Nézd meg kik!

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Még gon­dol­ko­dik.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még pon­to­san, me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Kifakadt a TV2 sztárja, ezt üzeni a kételkedőknek

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt sé­rel­mé­ről, el­me­sélte mi­lyen ne­he­zek a hetek a fel­ké­szü­lés miatt.

Az éne­kesnő őszin­tén be­szélt sé­rel­mé­ről, el­me­sélte mi­lyen ne­he­zek a hetek a fel­ké­szü­lés miatt.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt.

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát. Vajon mit szól mind­eh­hez a cím­zett?

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre.

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don...

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe, ilyen­kor ott­hon for­málja az alak­ját.