Sári Évi

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Együtt ünnepelt Sári Évi és Balázs Andi

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a Nyi­tott ablak című bo­hó­zat ju­bi­le­umi elő­adá­sát kö­vető fo­ga­dásra. Ter­mé­sze­te­sen a torta sem ma­rad­ha­tott el.

Évit imá­dott ku­tyája, Ropi is el­kí­sérte a Nyi­tott ablak című bo­hó­zat ju­bi­le­umi elő­adá­sát kö­vető fo­ga­dásra. Ter­mé­sze­te­sen a torta sem ma­rad­ha­tott el.

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Elképesztő átalakulás: mi történt Sári Évi szőke hajával?

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott az egyik szín­házi elő­adá­sán. Nézd meg te is az át­ala­ku­lást!

Az éne­kesnő új kül­ső­vel mu­tat­ko­zott az egyik szín­házi elő­adá­sán. Nézd meg te is az át­ala­ku­lást!

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a magyar sztárok 2019-re

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a magyar sztárok 2019-re

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi!

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, Dé­vé­nyi Tibi bácsi vagy éppen Sári Évi!

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Ré­góta is­me­rik egy­mást...

Bár rég­óta is­me­rik egy­mást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és tíz évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Zol­tán. Az éne­kesnő őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról...

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Kiderült végre: Megvan a Sztárban Sztár győztese

Min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Tíz héten át ki­ma­gasló tel­je­sít­ményt nyúj­tott, min­dent meg­tett a győ­ze­le­mért.

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Sári Évi szilveszterkor különleges műsorral tér vissza a képernyőre

Közel tíz évet kel­lett erre vár­niuk Sári Évi ra­jon­gó­i­nak! A Sz­tár­ban Sztár má­so­dik he­lye­zettje egy élő kí­ván­ság­mű­sort vezet majd a te­le­ví­zi­ó­ban, ami iz­gal­mas ki­hí­vás­nak ígér­ke­zik.

Közel tíz évet kel­lett erre vár­niuk az éne­kesnő ra­jon­gó­i­nak! A Sz­tár­ban Sztár má­so­dik he­lye­zettje egy több órás élő kí­ván­ság­mű­sort vezet majd a te­le­ví­zi­ó­ban szil­vesz­ter­kor, ami ki­fe­je­zet­tem iz­gal­mas ki­hí­vás­nak ígér­ke­zik.

Hűha, mi történhetett Sári Évi formás popsijával?

Hűha, mi történhetett Sári Évi popsijával?

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár ku­lisszái mö­gött kap­ták len­cse­végre. Va­lami egé­szen fur­csa dolog tör­tént. Ezt min­den­kép­pen lát­nod kell!

Az éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár ku­lisszái mö­gött kap­ták len­cse­végre. Va­lami egé­szen fur­csa dolog tör­tént. Ezt lát­nod kell!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

Megdöbbentő fotó, kopasz lett Sári Évi

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője még ezt is be­vál­lalta. Min­dent meg­tesz a győ­ze­le­mért.

Sári Évi lerántotta a leplet: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Sári Évi elárulta: lecserélték a Sztárban Sztár zsűrijét

Már a höl­gyek van­nak több­ség­ben!

Az új fel­ál­lás­ban három hölgy és egy férfi fog­lal he­lyet a zsű­ri­szék­ben.

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

Nótár Mary segíti győzelemre a Sztárban Sztár énekesnőjét

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

A mu­la­tós sztár hasz­nos ta­ná­cso­kat adott Sári Évi­nek, aki most va­sár­nap az ő bő­rébe bújik a mű­sor­ban.

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

Kiderült, színpadra állnak-e a Sztárban Sztár betegeskedő énekesei!

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek.

A héten öt éne­kes­ből hár­man be­te­gek let­tek, ezért fenn­állt a ve­szé­lye annak, hogy a va­sár­nap esti adás­ban va­la­me­lyi­kük eset­leg nem tud majd szín­padra állni.

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

Durva vírus támadta meg Gesztesi Károlyt, kórházba kellett mennie!

A szí­nész több másik ver­seny­tár­sá­val együtt ágy­nak esett, és oly­annyira rosszul volt, hogy in­fú­zi­óra kel­lett kötni őt.

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Mindenkinek leesett az álla: Durván bekezdett a sztárpáros

Per­ce­kig zú­gott a vas­taps Sári Évi és du­ett­part­nere pro­duk­ci­ója után. Így kell el­in­dí­tani egy élő­show-t!

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

Sári Évi vallomása: Nem biztos, hogy szeretnék gyermeket

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, hogy túl a negy­ve­nen sem tudja még, hogy me­lyik irányba ha­lad­jon az élete.

A Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zője őszin­tén val­lott arról, 40 fe­lett sem tudja még, merre ha­lad­jon az élete.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Meglepő kijelentést tett Sári Évi, nem fogja ezt bánni?

Sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Úgy tűnik, a Sz­tár­ban Sztár éne­kes­nője sú­lyos el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, ami a jö­vő­jét il­leti.

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Élő adásban villantotta meg kerek fenekét a szexi magyar énekesnő

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt.

Évi a va­sár­napi mű­sor­ban egy igazi le­genda, Lady Gaga bő­rébe bújt, ami­vel ha­tal­mas si­kert ara­tott.

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Megindító, árva kiskutyákon segít a csinos énekesnő

Évi sza­kí­tott időt a jó cse­le­ke­detre.

Évi a dol­gos min­den­na­pok­ban sza­kí­tott egy kis időt a jó cse­le­ke­detre.

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Kemény fába vágta a fejszéjét, új feladatáról mesélt Sári Évi

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Lady GaGa bő­rébe kell búj­nia az éne­kes­nő­nek.

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Sári Évi szerelmi háromszögbe keveredett

Az éne­kesnő egy­szerre két pa­si­val ci­cá­zik a szín­pa­don...

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a kolléganőjébe

Peller Károly felejtene, hogy újra szerelmes lehessen a dekorítv kolléganőjébe

A szí­nész egye­ne­sen de­ko­ra­tív kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írt...

A szí­nész egye­ne­sen kol­lé­ga­nője Ins­tag­ram ol­da­lára írta fur­csa val­lo­má­sát. Vajon mit szól mind­eh­hez a szám­ta­lan si­ke­res zenés da­rab­ban lát­ható és hall­ható éne­kes-szí­nésznő?

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe, ilyen­kor ott­hon for­málja az alak­ját.