Sallói Dániel

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott az MLS-ben.

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban (MLS).

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben.

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az MLS első for­du­ló­já­ban.

Óriási siker, magyar sztáron ámulnak az Egyesült Államokban

Magyar sztáron ámulnak az Egyesült Államokban

Sal­lói Dá­niel két gólt szer­zett a Sport­ing Kan­sas­ban, amely be­ju­tott az MLS nyu­gati fő­cso­port­já­nak dön­tő­jébe.

Sal­lói Dá­niel két gólt szer­zett a Sport­ing Kan­sas­ban, amely be­ju­tott az MLS nyu­gati fő­cso­port­já­nak dön­tő­jébe.

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak a fi­a­tal lab­da­rúgó. Első ta­lá­la­tát sze­rezte a sze­zon­ban.

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Fö­lé­nye­sen nyert az U21-es csa­pat.

To­vábbra is ve­ret­len a lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­ző­kön az ez­út­tal Cip­rust 4-0-ra le­győző ma­gyar U21-es vá­lo­ga­tott. Le­ekens is kint volt a mér­kő­zé­sen.

Nem mindennapi dolgot csináltak a magyar válogatott focisták Amerikában

Nem mindennapi dolgot csináltak a magyar válogatott focisták Amerikában

A pá­lyán kívül is nagy az össz­hang a két ma­gyar fo­cista kö­zött.

A pá­lyán kívül is nagy az össz­hang a két ma­gyar fo­cista kö­zött. A hét­vé­gén a Salt Lake City ellen lép­nek pá­lyára.

Fantasztikus helyek, így pihennek a magyar sztárfocisták

Fantasztikus helyek, így pihennek a magyar sztárfocisták

Nem ap­róz­ták el az uta­zást.

Nem ap­róz­ták el az uta­zást. Ha­zánk fo­cis­tái rend­sze­re­sen je­lent­kez­nek friss ké­pe­ik­kel az eg­zo­ti­kus hely­szí­nek­ről. Kö­zö­sen is nya­ral­nak.

Neymaréknak üzent a magyar foci reménysége

Neymaréknak üzent a magyar foci nagy reménysége

Két sztár­csa­pat meccsén is meg­je­lent.

Két sztár­csa­pat meccsén is meg­je­lent az utóbbi na­pok­ban. Üzent is a PSG-nek a ma­gyar lab­da­rúgó, aki az idei sze­zon­ban három gólt szer­zett.

Meglepő fotó, magyar focista a Real Madridnál

Meglepő fotó, magyar focista a Real Madridnál

A le­lá­tón fog­lalt he­lyet.

A le­lá­tón fog­lalt he­lyet. Test­vé­ré­vel te­kin­tette meg a spa­nyol sztár­klub hét­végi baj­no­ki­ját a ma­gyar fo­cista. Győz­tes meccsen lát­hatta ked­ven­ceit.