Sági Szilárd

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Nem fel­tét­le­nül a szín­pad az ő pá­lyája, de ren­ge­te­get ké­szült A Nagy Du­et­tes pro­duk­ci­óra, ami azon­ban még­sem jött össze jól...

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Elkerülhetetlen műtét vár Sági Szilárdra!

Elkerülhetetlen műtét vár Sági Szilárdra!

A gaszt­ro­ki­bic prob­lé­má­ját az ének­ta­nára fe­dezte fel, ha vége a ver­seny­nek, kés alá fek­szik. A be­avat­ko­zás egyet­len há­tul­ütője, hogy utána öt napig nem be­szél­het.

A gaszt­ro­ki­bic prob­lé­má­ját az ének­ta­nára fe­dezte fel, ha vége a ver­seny­nek, kés alá fek­szik. A be­avat­ko­zás egyet­len há­tul­ütője, hogy utána öt napig nem be­szél­het.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta.

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Áp­ri­lis 2-án indul A Nagy Duett.

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora.Az ötö­dik évad­ban is ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

Bűn rosszak Sági Szilárd ikrei

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról.

A gaszt­ro­ki­bic őszin­tén me­sélt az apa­ság vidám ol­da­la­i­ról, il­letve a meg­lepő hely­ze­tek­ről, ame­lyek­ből bőven ki­ju­tott már neki.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd. Az ikrek már két­éve­sek, a ház is majd­nem ké­szen van. Kö­rül­néz­tünk!

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

A min­dig vi­dám­nak tűnő tévés sza­kács sú­lyos lelki vál­sá­gon ment ke­resz­tül.

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Bod­rogi Gyula és Sági Szi­lárd is el­mondta vé­le­mé­nyét az iko­ni­kus állat ki­lö­vé­sé­vel kap­cso­lat­ban.