Sági Szilárd

Elkerülhetetlen műtét vár Sági Szilárdra!

Elkerülhetetlen műtét vár Sági Szilárdra!

A gaszt­ro­ki­bic prob­lé­má­ját az ének­ta­nára fe­dezte fel.

A gaszt­ro­ki­bic prob­lé­má­ját az ének­ta­nára fe­dezte fel, ha vége a ver­seny­nek, kés alá fek­szik.

Szuper szexi lábakat villantott a Nagy Duett sztárja

Szuper szexi lábakat villantott a Nagy Duett sztárja

Ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Nagy Duett elő­dön­tő­jé­ben Völ­gyesi Gabi és Sági Szi­lárd.

Ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Nagy Duett elő­dön­tő­jé­ben Völ­gyesi Gabi és Sági Szi­lárd. . Mc Hawer, Ami­kor a kocsma a fe­jére áll című dalát adták elő.

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

Sági Szilárd: Az ikrek mellett egy harmadik is elférne!

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

A Nagy Duett sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek egyre gyak­rab­ban gra­tu­lál­nak a kö­vet­kező ba­bá­hoz, hol­ott ez még nem na­pi­rendi téma kö­zöt­tük.

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Sági Szilárd és Völgyesi Gabi egymásra hangolódik

Áp­ri­lis 2-án indul A Nagy Duett.

Áp­ri­lis 2-án, va­sár­nap indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora.Az ötö­dik évad­ban is ren­ge­teg iz­ga­lom várja a né­ző­ket.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben. Akár a hang­ját is el­veszt­heti.

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

A min­dig vi­dám­nak tűnő tévés sza­kács sú­lyos lelki vál­sá­gon ment ke­resz­tül.

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Bod­rogi Gyula és Sági Szi­lárd is el­mondta vé­le­mé­nyét az iko­ni­kus állat ki­lö­vé­sé­vel kap­cso­lat­ban.