Rúzsa Magdi

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Rúzsa Magdi a II. kerület díszpolgára lett

Idén Rúzsa Mag­di­nak ado­má­nyo­zott dísz­pol­gári címet a II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat.

Idén Rúzsa Mag­di­nak ado­má­nyo­zott dísz­pol­gári címet a II. Ke­rü­leti Ön­kor­mány­zat a ke­rü­leti la­ko­sok ja­vas­la­tai alap­ján.

FRISS HÍREK

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Kiderült, ezért hagyta el az országot Rúzsa Magdi

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Olasz­or­szág­ból je­lent­ke­zett be.

Közös jótékonysági koncertet ad Rúzsa Magdi és a 100 Tagú Cigányzenekar

Közös jótékonysági koncertet ad Rúzsa Magdi és a 100 Tagú Cigányzenekar

Telt­házra szá­mí­ta­nak a május 9-i kon­cer­ten.

Telt­házra szá­mí­ta­nak a május 9-i kon­cer­ten.

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

Fájdalmas vallomás: magánéleti csalódásáról vallott Rúzsa Magdi

A nép­szerű éne­kes­nő­nek időbe telt, míg rá­jött, ki az igazi ba­rátja.

A nép­szerű éne­kes­nő­nek időbe telt, míg rá­jött, ki az igazi ba­rátja.

Rúzsa Magdi bővítené a családot, a gyerekvállalásra is megvan a terve

Rúzsa Magdi bővítené a családot, a gyerekvállalásra is megvan a terve

Az éne­kesnő re­méli, öt éven belül bő­vülni fog a csa­lád­juk.

Az éne­kesnő nem akar gör­csö­sen gye­re­ket, de re­méli, öt éven belül bő­vülni fog a csa­lád­juk.

Rúzsa Magdi reagált a rosszindulatú beszólásra

Rúzsa Magdi reagált a rosszindulatú beszólásra

Sokat vál­to­zott az arca....

Az éne­kesnő arca va­ló­ban vál­to­zá­son ment át az utóbbi idő­ben, de nem azért, amit sokan gon­dol­nak...

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Tengerpart, napsütés: ide menekültek a hideg elől a magyar hírességek

Itt az új év, né­hány ma­gyar hí­res­ség pedig úgy dön­tött, hogy kül­föl­dön kezdi a 2019-et.

Ezt nem hitted volna: így tartja magát formában Rúzsa Magdi

Ezt nem hitted volna: így tartja magát formában Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő ke­mény sport­ágat vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Az éne­kesnő ke­mény sport­ágat vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tet­ték be első elő­adó­i­kat.

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tet­ték be első elő­adó­kat. Bi­zo­nyára sokan lesz­nek, akik most han­go­san fel­ki­ál­ta­nak és elé­ge­det­ten dör­zsö­lik a te­nye­rü­ket, és jóval ke­ve­seb­ben, akik csa­lód­nak.

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Itt a kendőzetlen igazság: titkokat árult el magánéletéről Rúzsa Magdi

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Le­bi­lin­cselő ri­port­mű­sort indít a Mag­neo­ton Music Group.

Micsoda átváltozás, Rúzsa Magdi videójától leesik az állad

Micsoda átváltozás, Rúzsa Magdi nem mindennapi videójától leesik az állad

Az éne­kesnő egy igazi díva. El­ké­pesz­tően jól áll neki ez a stí­lus!

Az éne­kesnő egy igazi díva. Ta­gad­ha­tat­lan, hogy Rúzsa Mag­di­nak el­ké­pesz­tően jól áll ez a zenei stí­lus! Rá­adá­sul most be­pil­lan­tást enged a ku­lisszák mögé...

Elképesztő fotó, bomba formában van Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó, bomba formában van Rúzsa Magdi

Az éne­kes­nőt rit­kán lát­juk ilyen erős és ka­rak­te­res smink­ben. Cso­dá­la­to­san fest!

Az éne­kes­nőt rit­kán lát­juk ilyen erős és ka­rak­te­res smink­ben. Cso­dá­la­to­san fest!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált, meg is osz­totta, ami­nek több más sztár is meg­örült.

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Tisztázta a terhességével kapcsolatos híreket Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő nem­rég be­je­len­tette, hogy 2020-ig nem lép fel Bu­da­pes­ten, emi­att pedig sokan rög­tön azt hit­ték, azért, mert jön a baba.

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés...

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Itt az idő: Szerdán kezdődik a FEZEN Fesztivál!

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui.

Min­den ké­szen áll a fesz­ti­vá­lo­zók fo­ga­dá­sára - szer­dán ki­nyíl­nak a FEZEN kapui. Sz­tár­fel­lé­pők, zenei és nem­ze­nei szín­pa­dok...

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Kiderült, mit titkolt: őszinte vallomást tett Rúzsa Magdi

Re­a­gált a plety­kákra is.

Az arany­hangú éne­kesnő re­a­gált a ter­hes­sé­gé­vel kap­cso­la­tos plety­kákra is.

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Felháborodott Rúzsa Magdi, durva hazugságokat terjesztenek róla

Az éne­kes­nő­nek elege lett az őt ért tá­ma­dá­sok­ból, mi­u­tán több he­lyen arról írtak, hogy sztár­al­lűr­jei van­nak.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Izgalmas kulisszatitkokat árult el közelgő koncertjeiről Rúzsa Magdi

Nagy az ér­dek­lő­dés a fel­lé­pé­sekre.

Ha­tal­mas az ér­dek­lő­dés a nép­szerű éne­kesnő feb­ru­ári fel­lé­pé­se­ire!

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Rúzsa Magdi lakását tette zálogba a koncertjéért

Saját ke­zébe vette sorsa irá­nyí­tá­sát.

Magdi a Me­gasztár meg­nye­rése után saját ke­zébe vette sorsa és kar­ri­erje irá­nyí­tá­sát és ke­mé­nyen dol­go­zott, hogy el­érje ál­mait.

Hatalmas érdeklődés: Rúzsa Magdi dupláz

Hatalmas érdeklődés: Rúzsa Magdi dupláz

A fer­ge­te­ges lát­vány­vi­lág­gal ter­ve­zett kon­­certre feb­­ruár 23-án kerül sor.

A fer­ge­te­ges lát­vány­vi­lág­gal ter­ve­zett kon­­certre feb­­ruár 23-án kerül sor az Aré­ná­ban. Ven­dég Pres­ser Gábor - és az el­ma­rad­ha­tat­lan közös dalok.

Rúzsa Magdi komoly fájdalmakkal került kórházba

Rúzsa Magdi komoly fájdalmakkal került kórházba

Az éne­kesnő fér­jé­vel uta­zott el pi­henni, de nem is sej­tette, hogy egy kór­házi ágyon kell majd szá­mot vet­nie éle­té­vel...

Az éne­kesnő fér­jé­vel uta­zott el pi­henni, de nem is sej­tette, hogy egy kór­házi ágyon kell majd szá­mot vet­nie éle­té­vel...

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Nemzetközi díjátadón ért el hatalmas sikert Rúzsa Magdolna!

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Az éne­kesnő Lon­donba uta­zott, hogy a leg­na­gyob­bak kö­zött ün­ne­pel­hes­sen.

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Nászútja után milliárdoshoz utazott Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő alig három hete házas.

Az éne­kesnő alig három hete házas, de máris kon­ti­nens­nyi tá­vol­ságra uta­zott élete sze­rel­mé­től, aki mun­kája miatt ma­radt itt­hon.

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Elképesztő fotó: Átlátszó felsőben állt színpadra Rúzsa Magdi

Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

A gyö­nyörű éne­kesnő egy iga­zán iz­gal­mas kép­pel lepte meg ra­jon­góit! Meg­őrül­tek a fotó lát­tán!

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

Meztelen combok, szexi tűsarkú: Sosem volt ilyen dögös Rúzsa Magdi

El­ké­pesz­tően va­dító képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő!

El­ké­pesz­tően va­dító képet posz­tolt a gyö­nyörű éne­kesnő, neked is le fog esni az állad, ha meg­lá­tod!

Most érkezett: így még sosem láttad a gyönyörű magyar énekesnőt!

Most érkezett: így még sosem láttad a gyönyörű magyar énekesnőt!

Az éne­kesnő múlt hét szom­ba­ton ment férj­hez.

Az éne­kesnő múlt hét szom­ba­ton ment férj­hez, és azóta még a szo­ká­sos­nál is job­ban ra­gyog.

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Belestünk Rúzsa Magdi mesés lakodalmára

Egy bo­rá­szat­ban bu­liz­tak haj­na­lig...

Az éne­kesnő és ked­vese szom­ba­ton kü­lön­le­ges biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek mel­lett mondta ki az igent Isten előtt. A Ri­post be­ju­tott a vi­déki la­ko­da­lomba...

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Hét­főn je­len­tet­ték be az öröm­hírt.

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Botrány Rúzsa Magdi koncertje után: verekedés tört ki!

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Az éne­kesnő a ta­ta­bá­nyai Bá­nyász Na­po­kon lé­pett fel, a buli azon­ban tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Először beszélt eljegyzéséről Rúzsa Magdolna

Először beszélt eljegyzéséről Rúzsa Magdolna

Na­gyon bol­dog idő­sza­kát éli.

Az éne­kesnő na­gyon bol­dog idő­sza­kát éli, mind szak­ma­i­lag, mind a ma­gán­éle­té­ben.

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

Kikotyogták Rúzsa Magdi eljegyzésének részleteit

Nem is sej­tette, mit ter­vez a sze­relme!

A nép­szerű éne­kesnő hét­főn je­len­tette be, hogy meny­asszony lesz! Igaz, ő csak egy ro­man­ti­kus római va­ká­ci­óra ké­szült.

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő, aki évek óta várt erre a pil­la­natra, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt.

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete! A nép­szerű éne­kesnő, aki évek óta várt erre a pil­la­natra, a Fa­ce­boo­kon je­len­tette be a hírt.

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

Rúzsa Magdi-koncert a Budapest Arénában

"Sze­ret­ném újra látni a Te­ju­tat, amit meg­ál­mod­tam ma­gam­nak." Már lehet je­gye­ket ren­delni az arany­torkú éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

Már lehet je­gye­ket ren­delni az arany­torkú éne­kesnő 2018. feb­ruár 24-i kon­cert­jére!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

Rúzsa Magdi elajándékozta kabaláját

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

A fan­tasz­ti­kus hangú éne­kesnő ez­út­tal nem dal­ban me­sélt ma­gá­ról, és több tit­kot is el­árult.

Élete legmeghatóbb pillanatáról vallott Rúzsa Magdi

Élete legmeghatóbb pillanatáról vallott Rúzsa Magdi

"Is­ten­kö­zeli él­mény a szü­le­tés..."

A Me­gasztár-győz­tes éne­kesnő máig szí­ve­sen gon­dol vissza azokra a meg­ható pil­la­na­tokra, ami­kor szü­lész­nő­ként gyer­me­ke­ket se­gí­tette vi­lágra.

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

A gála fur­csára si­ke­re­dett...

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad, akit el sem hív­tak, pedig nyert a dala, akad, aki el sem ment a gömb­jéért...

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

Szívszorító felhívást tett közzé a magyar énekesnő

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get Rúzsa Magdi, aki a hát­rá­nyos hely­zetű gye­re­ke­ket sze­retné tá­mo­gatni.

A ra­jon­gó­i­tól kért se­gít­sé­get Rúzsa Magdi, aki a hát­rá­nyos hely­zetű gye­re­ke­ket sze­retné tá­mo­gatni.

Belestünk Rúzsa Magdi gardróbjába

Belestünk Rúzsa Magdi gardróbjába

Magdi a HELLO! ma­ga­zin­nak be­pil­lan­tást en­ge­dett a gard­rób­jába, így végre lát­hat­juk mely da­ra­bok áll­nak a leg­kö­ze­lebb az éne­kesnő szí­vé­hez.

Magdi a HELLO! ma­ga­zin­nak be­pil­lan­tást en­ge­dett a gard­rób­jába, így végre lát­hat­juk mely da­ra­bok áll­nak a leg­kö­ze­lebb az éne­kesnő szí­vé­hez. Az éne­kesnő to­vábbá gye­rek­kora egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb em­lé­két is meg­osz­totta a ma­ga­zin ol­va­só­i­val.

Rúzsa Magdi titka: Így hozta bombaformába magát!

Rúzsa Magdi titka: Így hozta bombaformába magát!

El­ké­pesz­tően jól néz ki! El­árulta, minek kö­szön­heti ki­tűnő alak­ját, és je­len­legi éle­té­ről is öröm­mel me­sélt!

El­ké­pesz­tően jól néz ki! El­árulta, minek kö­szön­heti ki­tűnő alak­ját, és je­len­legi éle­té­ről is öröm­mel me­sélt!

Elképesztő fotók! Durván lefogyott Rúzsa Magdi!

Elképesztő fotók! Durván lefogyott Rúzsa Magdi!

Döb­be­ne­te­sen vé­kony!

Az éne­kesnő pár hónap le­for­gása alatt tel­je­sen meg­vál­to­zott! Bom­ba­for­má­ban van, ra­gyog a bol­dog­ság­tól, és nem utol­só­sor­ban, döb­be­ne­te­sen vé­kony!

Rúzsa Magdi tagadja a róla terjedő pletykát

Rúzsa Magdi tagadja a róla terjedő pletykát

Azt be­szé­lik az éne­kes­nő­ről, hogy első gyer­me­két várja.

Azt be­szé­lik az éne­kes­nő­ről, hogy első gyer­me­két várja. A Me­gasztár nyer­tese re­a­gált a plety­kákra, és ha kö­dö­sen is, de tagad min­dent.

Gyereket vár Rúzsa Magdi?

Gyereket vár Rúzsa Magdi?

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor az éne­kesnő első gyer­me­két várja.

Ha hinni lehet a plety­kák­nak, akkor Rúzsa Magdi első gyer­me­két várja. Bár ő maga egy­előre nem akar a gó­lya­hír­ről be­szélni.

Veszélybe került a népszerű magyar tehetségkutató sztárzsűrije

Veszélybe került a népszerű magyar tehetségkutató sztárzsűrije

Az MTVA a plety­kák sze­rint azt fon­tol­gatja, hogy meg­sza­ba­dul A Dal jól be­vált zsű­ri­tag­ja­i­tól.

Rúzsa Magdi ráadás koncertet ad az Arénában!

Rúzsa Magdi ráadás koncertet ad az Arénában!

A ha­tal­mas ér­dek­lő­désre való te­kin­tet­tel ma el­kezd­ték Rúzsa Magdi rá­adás kon­cert­jé­nek jegy­ér­té­ke­sí­té­sét.

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Min­dent kö­zöl­tek A Dal 2016-ról.

Hi­va­ta­lossá vált, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, ami­ben nem ka­pott he­lyet Se­bes­tyén Ba­lázs és a Mor­ning Show csa­pata.

Rúzsa Magdi nagy ünnepre készül. 10 éve kezdett új életet!

Rúzsa Magdi nagy ünnepre készül. 10 éve kezdett új életet!

A ShowTime Bu­da­pest Kft. büsz­kén je­lenti be, hogy Rúzsa Magdi kon­cer­tet ad a Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

A ShowTime Bu­da­pest Kft. büsz­kén je­lenti be, hogy Rúzsa Magdi kon­cer­tet ad a Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.