Rubint Réka

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

FRISS HÍREK

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

Emberfeletti teljesítmény: Rubint Réka olyat mutatott, amit még soha

A fit­nesz­edző szó sze­rint az or­szág min­den pont­jára el­vi­szi a moz­gás sze­re­te­tét.

Rengeteg támadás érte: kockahasúra gyúrta ki magát Schobert Norbi fia

Rengeteg támadás érte: kockahasúra gyúrta ki magát Schobert Norbi fia

Ti­zen­két kilót fo­gyott az ifjabb Scho­bert Nor­bert.

Ti­zen­két kilót fo­gyott az ifjabb Scho­bert Nor­bert. Szü­lei iszo­nyú büsz­kék rá.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Óriási buli: Így partiznak az óceánparton Rubint Rékáék

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Évről-évre egyre töb­ben vesz­nek részt a fit­nesz­há­zas­pár tá­bo­rain...

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Elhagyták az országot: ide utaztak Rubint Rékáék

Kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott.

Idén is kü­lön­le­ges hely­színt vá­lasz­tott Réka az Alak­re­form tá­bor­hoz. In­du­lás előtt még egy közös csa­ládi fo­tó­val be­je­lent­ke­zett a rep­tér­ről.

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Idén is lesz lagzi: Esküvőre készülnek Schobert Norbiék

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Réka és Norbi gyer­me­ke­ik­kel és 100 alak­re­for­mer­rel utaz­tak Ma­u­ri­ti­usra, ahol a szü­le­tés­nap után most egy la­ko­da­lom van soron...

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban.

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein. Most ezt Réka meg is örö­kí­tette!

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein. Most ezt Réka meg is örö­kí­tette!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Soma egy kül­földi csa­pat­nál ját­szik.

A fi­a­tal lány és fut­bal­lista ked­vese új éle­tet kez­de­nek, de hogy pon­to­san med­dig ma­rad­nak, az a jövő ze­néje.

Esküvőre készül Rubint Réka családja

Most jelentették be: Esküvőre készül Rubint Réka családja

Már rég­óta ér­le­lő­dött, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Már rég­óta ér­le­lő­dött a le­ve­gő­ben, most pedig meg­pe­csé­tel­ték a jö­vő­jü­ket a fi­a­ta­lok.

Meglepő titkot árult el legkisebb gyermekéről Rubint Réka

Meglepő titkot árult el legkisebb gyermekéről Rubint Réka

A na­pok­ban töl­tötte be nyol­ca­dik évét Zalán.

A na­pok­ban töl­tötte be nyol­ca­dik évét Zalán.

Így még nem láttad: különös helyzetben kapták le Hódi Pamelát

Így még nem láttad: különös helyzetben kapták le Hódi Pamelát

A sztár­anyuka csat­la­ko­zott Ru­bint Réka edzés­cso­port­já­hoz.

A sztár­anyuka csat­la­ko­zott Ru­bint Réka edzés­cso­port­já­hoz. A lel­ke­se­dése pedig csep­pet sem lohad. Sőt!

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Meg­ható gyász­szer­tar­tás volt...

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

Szívbe markoló részleteket árult el édesapja utolsó óráiról Rubint Réka

A fit­nesz­edző pén­tek reg­gel ér­te­sült arról, hogy imá­dott szü­lője örökre le­hunyta a sze­mét.

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Megrázó üzenetet tett közzé Rubint Réka, teljesen összetört a gyásztól

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Ru­bint Réka múlt héten vesz­tette el imá­dott édes­ap­ját.

Rubint Réka: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam aput életben

A fit­nesz­edző pén­tekre vir­ra­dóra ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét. Azóta ren­ge­te­get sír.

Imádott édesapjának köszönheti a kitartását Rubint Réka

Imádott édesapjának köszönheti a kitartását Rubint Réka

Pén­te­ken ve­szí­tette el őt.

A fit­nesz­edző el­vesz­tette az édes­ap­ját, a ször­nyű hírt pén­te­ken reg­gel egy fe­kete fo­tó­val tu­datta Fa­ce­book-ol­da­lán.

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Gyászol Rubint Réka: Elvesztette édesapját

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt, sokan osz­toz­nak a fáj­dal­má­ban.

Hosszas be­teg­ség után el­hunyt Ru­bint Réka édes­apja. Réka az in­ter­ne­ten tu­datta a szo­morú hírt.

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

Sosem látott fotó került elő Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

A kép 17 évvel ez­előtt ké­szült a sze­rel­mes­pár­ról.

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Leoltották Rubint Rékát: Mesteri riposzttal vágott vissza

Réka és Norbi ismét egy cso­dá­la­tos helyre utaz­tak Alak­re­form tá­bo­ruk­kal, de van, aki az élő­fába is be­le­köt.

Megható videó: Így örült a családnak Rubint Réka kutyája

Megható videó: Így örült a Schobert családnak Rubint Réka kutyája

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek a Maldív-szi­ge­tek­ről, itt­hon már na­gyon várta őket a leg­jobb négy­lábú ba­rát­juk.

Ru­bint Ré­káék ha­za­tér­tek a Maldív-szi­ge­tek­ről, itt­hon már na­gyon várta őket a leg­jobb négy­lábú ba­rát­juk. A nem min­den­napi fo­gad­ta­tás­ról kü­lön­le­ges vi­deo­fel­vé­tel is ké­szült, mely vil­lám­gyor­san fel­ke­rült az in­ter­netre.

Ezért hagyta el az országot Rubint Réka és családja

Ezért hagyta el az országot Rubint Réka és családja

A fit­nesz­edző­nek az egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra ezzel a csa­ládi uta­zás­sal.

A fit­nesz­edző­nek az egyik leg­na­gyobb álma vált va­lóra ezzel a csa­ládi uta­zás­sal.

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a sztárok 2019-re

Újévi fogadalmak: ezeket ígérték a magyar sztárok 2019-re

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az, aki a múlt évben min­den fo­ga­dal­mát be­tar­totta!

Nézd meg, mit vál­lalt az új évben Tilla, Ru­bint Réka, il­letve Sári Évi! S tudd meg, ki az a nép­szerű, sokak ar­cára mo­solyt csaló szí­nésznő, aki a múlt évben három fo­ga­dal­mat is tett, s mind­egyi­ket si­ker­rel be­tar­totta!

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

Rubint Réka: beültem a kocsiba, és elkezdtem sírni

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

A fit­nesz­lady meg­lá­to­gatta a deb­re­ceni Le­u­ké­miás Gyer­me­ke­kért Ala­pít­vány la­kóit.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Egész héten be­te­ges­ke­dett.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Bevállalta: Retusálatlan fotón is lélegzetelállítóan dögös Rubint Réka

Bevállalta: Retusálatlan fotón is lélegzetelállítóan dögös Rubint Réka

Mintha egy szu­per­hőst áb­rá­zolna a re­tu­sá­lat­lan fotó, mely re­me­kül meg­mu­tatja Réka tö­ké­le­te­sen ki­dol­go­zott tes­tét.

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Biz­tató sza­vak­kal druk­kol­tak.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Kedd este véget ér a küz­de­lem...

Kedd este véget ér min­den idők leg­ke­mé­nyebb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek első évada a TV2-n. Köz­tük van a 10 mil­liós fődíj nyer­tese.

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

Rémisztő jelenet: Rubint Réka szétvágta egy búvár kezét

A férfi kór­házba ke­rült.

Élete talán le­bor­zasz­tóbb és leg­fé­lel­me­te­sebb él­mé­nyén van túl a fit­nesz­ki­rálynő.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek. Mit csi­nált Norbi?

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Ször­nyű em­lé­kek idé­ződ­tek fel benne.

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san azon a bi­zo­nyos for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott a TV2 stú­di­ó­já­ban, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe.

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját.

Ru­bint Réka meg­adja a mód­ját, ha szü­le­tés­nap­ról van szó, de ha a lá­nyá­ról van szó, még in­kább ki­tesz ma­gáért.

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

15 éves lett...

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Kiderült, mit szóltak a gyermekei Rubint Réka tévés szerepléséhez!

Sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban.

A há­zas­pár is sze­re­pel a TV2-n ha­ma­ro­san lát­ható va­do­natúj mű­sor­ban, A leg­bát­rabb pá­ros­ban, és most az is ki­de­rült, ho­gyan re­a­gál­tak erre a gyer­me­keik.

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés min­denki szá­mára iz­gal­mas idő­szak.

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Meglepő bejelentés! Lánya miatt izgulhat Rubint Réka

Lara nagy be­je­len­tést tett.

Ru­bint Réka szá­mára a gyer­me­kei bol­dog­sága az első. Scho­bert Lara nem min­den­napi be­je­len­tést tett ott­hon.

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Képekben mutatjuk: Így buliznak a Szigeten hazánk celebjei

Idén sincs más­ként.

Idén sincs más­ként, ha­zánk is­mert em­be­rei meg­lepő sze­re­lé­sek­ben bu­liz­nak a Szi­ge­ten.

A szerelem ilyen, így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A szerelem bizonyítéka: így imádja egymást Schobert Norbi és Réka

A fit­nesz­lady ked­vese ro­man­ti­kus aján­dék­kal kö­szön­tötte fe­le­sé­gét, mi­u­tán öt nap el­tel­té­vel ha­za­tért New York­ból.

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ez nem semmi, így buliztak a tinédzser Schobert gyerekek a Szigeten

Ru­bint Réka nem fosz­totta meg lá­nyát és na­gyob­bik fiát a szó­ra­ko­zás­tól.

Ru­bint Réka nem fosz­totta meg lá­nyát és na­gyob­bik fiát a szó­ra­ko­zás­tól, de ő is ment velük.

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

Ettől leesik az állad, Rubint Réka megmutatta, mennyi ruhája van

A fit­nesz­lady be­val­lotta, kép­te­len se­lej­tezni, ezért már nem fér el a saját gard­rób­já­ban.

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Luxusutazást kapott ajándékba Rubint Réka lánya

Ru­bint Réka uta­zást szer­ve­zett.

Ru­bint Réka meg­le­pe­tés­uta­zást szer­ve­zett kis­lá­nyá­nak Ame­ri­kába. Anya és lánya öt napot töl­tött a ten­ge­ren­tú­lon. Volt mit ün­ne­pelni!

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában pihen

Nézd meg, mit csinál Schobert Norbi, míg felesége Amerikában pihen

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt.

Lara és Réka New York­ban idő­zik, addig a csa­ládfő itt­hon ma­radt a fi­úk­kal.

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt!

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket és így a cse­me­ték nem fog­lal­koz­nak a ta­nu­lás­sal.

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka!

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka!

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami.

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy han­­gu­­la­­tos ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a szűk csa­lád nem­ré­gi­ben.

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

Rubint Rékát is utolérte a nők rettegett időszaka

A fit­nesz hazai nagy­asszo­nya be­val­lotta: tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól, de végül könnye­dén át­len­dült rajta.

A fit­nesz hazai nagy­asszo­nya be­val­lotta: tar­tott ettől a for­du­ló­pont­tól, de végül könnye­dén át­len­dült rajta.

Szem nem maradt szárazon: mérföldkőhöz érkezett Rubint Réka lánya

Szem nem maradt szárazon: mérföldkőhöz érkezett Rubint Réka lánya

Scho­bert Norbi és Ru­bint Réka lánya már kész nővé cse­pe­re­dett.

Scho­bert Norbi és Ru­bint Réka lánya már kész nővé cse­pe­re­dett.

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

Szívszorító pillanat: Ezért tört ki zokogásban Rubint Réka

A kö­zös­ségi ol­da­lon osz­tott meg egy vi­deót a nép­szerű fit­nesz­ki­rálynő.

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

Megható ajándékot kapott legkisebb gyermekétől Rubint Réka!

A fit­nesz­lady szá­mára fon­tos, hogy a gyer­me­kei korán meg­is­mer­ked­je­nek a moz­gás örö­mé­vel, ezért kö­zö­sen ment spor­tolni Za­lán­nal.

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő az Or­szá­gos Kar­dio­ló­giai In­té­zet fo­lyo­só­ján iz­gulta végig a be­avat­ko­zást.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő az Or­szá­gos Kar­dio­ló­giai In­té­zet fo­lyo­só­ján iz­gulta végig a be­avat­ko­zást.

Hűha, tökéletes popsit villantott Rubint Réka

Hűha, tökéletes popsit villantott Rubint Réka

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő tel­je­sen el­káp­ráz­tatta in­ter­ne­tes kö­zön­sé­gét. Per­sze, 3 gyer­me­kes Réka hi­bát­lan for­máit lát­ván ezen mi egy­ál­ta­lán nem le­pőd­tünk meg.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő tel­je­sen el­káp­ráz­tatta in­ter­ne­tes kö­zön­sé­gét. Per­sze, hi­bát­lan for­máit lát­ván ezen nem le­pőd­tünk meg.

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Meglepő titkokra derült fény Rubint Réka múltjából

Édes­anyja em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rály­nőt édes­anyja, Zsu­zsa néni em­lé­kez­tette a tör­tén­tekre.

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Rubint Réka, nagy a boldogság a családban

Hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, La­rára.

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Ez is eljött: Itt a nap, amikor Schobert Norbi visszavonul

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le...

Száz­ez­re­ket fo­gyasz­tott le és ne­velt az egész­sé­ges élet­módra az el­múlt 25 évben. Ekkor lép szín­padra utol­jára a fit­nesz­guru.

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Világhírű teniszcsillaggal edzett Rubint Réka

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Ha­tal­mas volt az öröm! Réka Monte Car­ló­ban ta­lál­ko­zott a vi­lág­sztár­ral!

Ijesztő videó, kis híján tragédia történt Rubint Rékáékkal

Ijesztő videó, kis híján tragédia történt Rubint Rékáékkal

A fit­nesz­ki­rálynő igen­csak ka­lan­dos túrán vett részt a csa­lád­já­val és az alak­re­for­mo­sok­kal.

A fit­nesz­ki­rálynő igen­csak ka­lan­dos túrán vett részt a csa­lád­já­val és az alak­re­for­mo­sok­kal.

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik a csa­lád­já­val, és rend­kí­vül él­vezi a nap­sü­té­ses, ten­ger­parti időt.

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik a csa­lád­já­val, és rend­kí­vül él­vezi a nap­sü­té­ses, ten­ger­parti időt.

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Nyaraláson feszül egymásnak Schobert Norbi és Sebestyén Balázs

Bár ko­ráb­ban nem ter­vez­ték, hogy a világ másik felén ta­lál­koz­nak, de ha már így ala­kult, meg­né­zik ki a jobb.

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Ez igen: óceánparton villantott dekoltázst Rubint Réka

Így kez­dő­dik az idei első tábor.

Mi­köz­ben itt­hon éppen csak süt a nap, a Scho­bert csa­lád für­dő­ru­há­ban él­vezi a zan­zi­bári ká­ni­ku­lát.

Bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

Bikiniben mutatta meg tökéletes testét Rubint Réka

A fit­nesz­lady sze­reti tá­jé­koz­tatni kö­ve­tőit, hogy éppen mit csi­nál. Most éppen Zan­zi­bár­ból je­lent­ke­zik.

A fit­nesz­lady sze­reti tá­jé­koz­tatni kö­ve­tőit, hogy éppen mit csi­nál. Nincs ez más­képp most sem, Ru­bint Réka csa­lá­dos­tól éppen Zan­zi­bár­ban van, ott tart­ják a ta­va­szi Alak­re­form tá­bort. Min­denki na­gyon jól érzi magát, nem csak edze­nek, de bu­liz­nak és ki­rán­dul­nak is a gyö­nyörű szi­ge­ten.

Sebestyén Balázs beszólt Rubint Rékának: reagált is a fitneszkirálynő

Sebestyén Balázs beszólt Rubint Rékának: reagált is a fitneszkirálynő

Ru­bint Réka a Fa­ce­book-ol­da­lán re­a­gált Se­bes­tyén Ba­lázs sza­va­ira!

Ru­bint Réka a Fa­ce­book-ol­da­lán re­a­gált Se­bes­tyén Ba­lázs sza­va­ira!

Komoly óvintézkedéseket tesz külföldi utazása előtt Rubint Réka!

Komoly óvintézkedéseket tesz külföldi utazása előtt Rubint Réka!

A fit­nesz­lady egy hét múlva Zan­zi­bárra uta­zik a csa­lád­já­val és kö­ve­tő­i­vel, hogy át­adja a moz­gás sze­re­te­tét az aktív pi­he­nésre vá­gyók­nak.

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

A Pap­pas Auto nőnap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges ese­ménnyel ked­ves­ke­dett hölgy ügy­fe­le­i­nek.

Elképesztő felvétel: Nézd meg, kire hasonlít Rubint Réka kislánya

Elképesztő felvétel: Nézd meg, kire hasonlít Rubint Réka kislánya

Ki­de­rült, hogy Réka 14 éves kis­lá­nya nem vé­let­le­nül kapta a Lara nevet!

Ki­de­rült, hogy Réka 14 éves kis­lá­nya nem vé­let­le­nül kapta a Lara nevet sem!

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett! Sze­retne több időt töl­teni a csa­lád­já­val!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Két nap alatt öre­ge­dett húsz évet.

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.