Robbie Williams

Iszonyatos fecskét villantott a híres énekes, ezt nem hiszed el

Iszonyatos fecskét villantott a híres énekes, ezt nem hiszed el

Va­ló­já­ban nem a '60-as évek ked­venc úszó­nad­rág­já­ról van szó...

Va­ló­já­ban nem a '60-as évek ked­venc úszó­nad­rág­já­ról van szó, hanem egy klasszi­kus al­só­na­ci­ról.

Sokkoló bejelentést tett Robbie Williams, ezt komolyan gondolta?

Sokkoló bejelentést tett Robbie Williams, ezt komolyan gondolta?

A sztár egyre meg­döb­ben­tőbb dol­go­kat állít, most is a ka­me­rák előtt sok­kolta ra­jon­góit.

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Drogozni tanítja rajongóit Robbie Williams

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Az éne­kes élő vi­de­ó­ban ok­tatta ki egyik ra­jon­gó­ját, ho­gyan hasz­nálja a dro­go­kat.

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Durván megalázta feleségét Robbie Williams

Az éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek. A nő vissza­vá­gott.

Az éne­kes nem túl hí­zelgő be­ce­ne­vet adott a gyer­me­ke­i­ket szop­tató fe­le­sé­gé­nek, Ayda Field­nek. A nő vissza­vá­gott.

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

Óriási örömhír: Titokban újra apa lett Robbie Williams

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

A brit fe­ne­gye­rek fe­le­sége, Ayda Field egy tün­déri fo­tó­val tu­datta a kis jö­ve­vény ér­ke­zé­sét.

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Megdöbbentő vallomást tett Robbie Williams, ez keseríti meg az életét

Megdöbbentő vallomást tett Robbie Williams, ez keseríti meg az életét

A zűrös életű pop­sztár úgy érzi, hogy va­lami hi­ány­zik be­lőle.

A zűrös életű pop­sztár úgy érzi, hogy va­lami hi­ány­zik be­lőle, ezt pedig egy men­tá­lis be­teg­ség­gel ma­gya­rázza.

Ilyen nincs: döbbenetes és rémisztő ajándékot kapott Robbie Williams

Ilyen nincs: döbbenetes és rémisztő ajándékot kapott Robbie Williams

Fe­le­sége így is sze­reti a ze­nészt.

Fe­le­sége na­gyon sze­reti a ze­nészt, de ez a meg­le­pe­tés nem te­he­tett jót Rob­bie füg­gő­sé­gé­nek.

Váratlan bejelentés: indulni akar az Eurovízión Robbie Williams

Váratlan bejelentés: indulni akar az Eurovízión Robbie Williams

A vi­lág­sztár azt sze­retné, ha végre újra az ő or­szága nyerne.

A vi­lág­sztár azt sze­retné, ha végre újra az ő or­szága nyerne.

Fájdalmas vallomás: súlyos betegsége "akarja megölni" a népszerű énekest

Fájdalmas vallomás: súlyos betegsége "akarja megölni" a népszerű énekest

A ha­zánk­ban is mél­tán nép­szerű brit sztár úgy érzi, hogy az el­hunyt George Mi­chael útját járja be.

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Sokkoló vallomás: ufókkal találkozott a világsztár

Nem is egy­szer!

Leg­alább két al­ka­lom­mal lá­tott föl­dön­kí­vüli lé­nye­ket a vi­lág­hírű éne­kes, és ál­lítja: előtte nem fo­gyasz­tott al­ko­holt vagy dro­go­kat.

Bevallotta, irtó ciki dolgot művelt a buliban Robbie Williams

Bevallotta, irtó ciki dolgot művelt a buliban Robbie Williams

Ért­hető okok­ból egy­ál­ta­lán nem büszke a kínos esetre.

Ért­hető okok­ból egy­ál­ta­lán nem büszke a kínos esetre.

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Sokkolta rajongóit a bejelentésével Robbie Williams

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Ha va­la­mire, akkor ezekre a mon­da­tokra senki nem szá­mí­tott a pop­sztár­tól, de ért­he­tőek az érvei.

Eddig hazudott betegségéről a világsztár

Eddig hazudott betegségéről a világsztár

Rob­bie Wil­li­ams át­vert min­den­kit.

Rob­bie Wil­li­ams ala­po­san fél­re­ve­ze­tett eddig min­den­kit, de most végre el­árulta az ijesztő igaz­sá­got.

Anyaszült meztelenül pózol Robbie Williams a szoba közepén - Fotó

Anyaszült meztelenül pózol Robbie Williams a szoba közepén - Fotó

Nem szé­gyen­lős­kö­dött az éne­kes.

A vi­lág­hírű éne­kes nem szé­gyen­lős­kö­dött, szinte min­dent meg­mu­ta­tott ma­gá­ból.

Rejtélyes betegsége miatt intenzívre került Robbie Williams

Rejtélyes betegsége miatt intenzívre került Robbie Williams

Újabb rész­le­te­ket árult el az éne­kes.

Újabb rész­le­te­ket árult el az éne­kes a be­teg­sé­gé­ről, ami miatt még a tur­né­ját is le kel­lett fúj­nia.

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Tarol a 103.9 Sláger FM!

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója

Ki­ma­gasló ered­mé­nyek­kel büsz­kél­ked­het Bu­da­pest rá­di­ója, a 103.9 Slá­ger FM re­gi­o­ná­li­san és or­szá­go­san egy­aránt.

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Kiderült, kínzó fájdalmakkal küzd Robbie Williams

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig.

Az éne­kes eddig hall­ga­tott arról, hogy miért mondta le az összes kon­cert­jét az év vé­géig, de most végre el­árulta a fáj­dal­mas okot.

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Meglepő dolgokat mondott Robbie Williams, majdnem tönkretette életét

Ha nem ka­pott volna má­so­dik esélyt, akkor bi­zony ma nem le­hetne vele élete ér­telme.

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Rejtélyes betegség támadta meg Robbie Williamst, lemondta koncertjeit

Az éne­kes nem vesz részt a The Heavy En­terta­in­ment Show utolsó ál­lo­má­sain...

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Zokogott a rémült feleség: súlyos betegséggel küzd Robbie Williams

Na­gyon ag­gó­dik, mert sze­rinte ked­vese ál­la­pota egyre rosszabb.

Az éne­kes fe­le­sége na­gyon ag­gó­dik, mert sze­rinte ked­vese ál­la­pota egyre rosszabb.

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

Így bújtak el a színpadon Robbie Williams gyerekei

A vi­lág­sztár szer­dán tar­totta kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

A vi­lág­sztár szer­dán tar­totta kon­cert­jét Bu­da­pes­ten. Fe­le­sége sze­ren­csére min­den apró rész­let­ről be­szá­molt...

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ezt művelte Robbie Williams a Fradi sassal

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába.

Ren­des mo­to­zá­son esett át min­denki, aki be akart jutni az Aré­nába. Nem­csak az ita­los üve­ge­ket, de a szelfi­bo­to­kat is el­ko­boz­ták a biz­ton­sá­giak.

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

Itt az első videó Robbie Williams titkos budapesti útitársáról

Nem csak fe­le­sége kí­sérte el.

A szerda este ha­zánk­ban kon­cer­tező brit fe­ne­gye­re­ket nem csak fe­le­sége és gye­re­kei kí­sér­ték el...

Világsztárok lepték el Budapestet

Világsztárok lepték el Budapestet

Szinte meg­ál­lás nél­kül ér­kez­nek ha­zánkba a vi­lág­sztá­rok. Leg­utóbb Rob­bie Wil­li­ams lan­dolt Bu­da­pes­ten, hogy ná­lunk kon­cer­tez­zen, de csa­lád­já­val együtt meg­cso­dálta a tű­zi­já­té­kot.

Szinte meg­ál­lás nél­kül ér­kez­nek ha­zánkba a vi­lág­sztá­rok. Leg­utóbb Rob­bie Wil­li­ams lan­dolt Bu­da­pes­ten, hogy ná­lunk kon­cer­tez­zen, de már na­pok­kal a fel­lé­pése előtt csa­lád­já­val együtt cso­dálta meg a tű­zi­já­té­kot.

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Zajlanak a munkálatok: így épül Robbie Williams színpada!

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Gőz­erő­vel ké­szül­nek a ren­de­zők az éne­kes szerda esti szu­per­kon­cert­jére.

Robbie Williams napi 2 millióért bérel luxuslakosztályt

Robbie Williams napi 2 millióért bérel luxuslakosztályt

Óri­ási ké­nye­lem­ben ké­szül a show-ra.

Szerda este ötö­dik al­ka­lom­mal lép fel Bu­da­pes­ten Rob­bie Wil­li­ams, aki óri­ási ké­nye­lem­ben és biz­ton­ság­ban ké­szül a kon­certre.

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Robbie Willams miatt foghatják a fejüket a Fradinál

Min­dent át kel­lett szer­vezni!

Min­dent át kel­lett szer­vezni a vi­lág­sztár kö­zelgő kon­certje miatt! De vajon mit szól­nak ehhez a druk­ke­rek?

Hatalmas bulit szervezett a stábjának Robbie Williams Budapesten!

Hatalmas bulit szervezett a stábjának Robbie Williams Budapesten!

Az éne­kes végül nem tette tisz­te­le­tét a par­tin.

Az éne­kes végül nem tette tisz­te­le­tét a par­tin, amit egy bel­vá­rosi ét­te­rem­ben tar­tot­tak meg.

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Bizarr betegségtől hízott meg Robbie Williams

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

Az éne­kes az utóbbi he­tek­ben ala­po­san ki­ke­re­ke­dett, és ennek most el­árulta nem min­den­napi okát.

Mi történt az énekes arcával? Felismerhetetlenné torzult

Mi történt az énekes arcával? Felismerhetetlenné torzult

A 43 éves brit éne­kes so­ha­sem volt még ennyire barna.

A 43 éves brit éne­kes so­ha­sem volt még ennyire barna, de nem ez az egyet­len fur­csa­ság rajta.

Kínos: Megmikrofonozták Robbie Williams ágyékát

Kínos: Megmikrofonozták Robbie Williams ágyékát

Ez­út­tal nem a brit fe­ne­gye­rek fog­dosta a férfi­as­sá­gát, hanem egy ri­por­ter ma­ta­tott ott szo­kat­lan módon.

Budapesten lép fel a brit popikon

Budapesten lép fel a brit popikon

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad.

Ti­zen­nyolc or­szág­ban össze­sen 29 kon­cer­tet ad. Leg­utóbb ta­valy au­gusz­tus­ban a Szi­ge­ten lát­hat­ták ma­gyar ra­jon­gói: 75 ezer néző előtt adott óri­ási si­kerű kon­cer­tet.

Fájdalmas betegségéről vallott Robbie Williams

Fájdalmas betegségéről vallott Robbie Williams

Őt is meg­rágta az idő vas­foga.

Őt is meg­rágta az idő vas­foga, be­teg­sége miatt jó né­hány do­log­ról le kell mon­da­nia. De a leg­rosszabb a fáj­da­lom.

Teljesen pucérra vetkőzött Robbie Williams

Teljesen pucérra vetkőzött Robbie Williams

Most sem ha­zud­tolta meg magát.

A pi­masz éne­kes most sem ha­zud­tolta meg magát. Min­dent meg­mu­ta­tott ma­gá­ból, egy va­la­mit ki­véve.

Legperverzebb szexkalandjáról vallott Robbie Williams

Legperverzebb szexkalandjáról vallott Robbie Williams

A pop fe­ne­gye­reke egy show-ban me­sélte el a nem min­den­napi tör­té­ne­tet, ami szó sze­rint sok­kolt min­den­kit.

A pop fe­ne­gye­reke egy show-ban me­sélte el a nem min­den­napi tör­té­ne­tet.

Így markolászta magát Robbie Williams a színpadon

Így markolászta magát Robbie Williams a színpadon

Nem várt meg­le­pe­tés­sel ké­szült.

Ra­jon­gói rég­óta vár­ták a pop­sztár vissza­té­ré­sét. Nem várt meg­le­pe­tés­sel szol­gált nekik, ezt biz­to­san nem fe­lej­tik el.

Összeroppant a gyásztól Robbie Williams!

Összeroppant a gyásztól Robbie Williams!

A Twit­te­ren bú­csú­zott kol­lé­gá­já­tól...

A vi­lág­sztár a Twit­te­ren bú­csú­zott kol­lé­gá­já­tól, aki rend­kí­vül közel állt hozzá. Vá­rat­lan ha­lála az egész ze­ne­ipart meg­rázta!

Tinilánynak tett ajánlatot Robbie Williams

Tinilánynak tett ajánlatot Robbie Williams

Kon­cert köz­ben ud­va­rolni kez­dett a brit fe­ne­gye­rek az egyik ra­jon­gó­já­nak, aki­ről ki­de­rült, hogy fi­a­tal­korú.

Kon­cert köz­ben ud­va­rolni kez­dett a brit fe­ne­gye­rek az egyik ra­jon­gó­já­nak, aki­ről ki­de­rült, hogy fi­a­tal­korú.

Vajna Timi vacsorája mellé kapta Robbie Williamst

Vajna Timi vacsorája mellé kapta Robbie Williamst

Egy szar­dí­niai ho­tel­ben.

Vaj­náék nem a Szi­getre, hanem egy szar­dí­niai öt­csil­la­gos ho­telbe men­tek a kon­cer­tért. Ma­rad­tak is, majd csak ked­den ér véget a nya­ra­lás.

Magyar rajongók védték meg Robbie Williamst

Magyar rajongók védték meg Robbie Williamst

A vi­lág­sztár nem Bu­ka­res­te­zett.

Tur­né­vi­de­ója miatt tá­mad­ták meg a vi­lág­hírű éne­kest, Rob­bie Wil­li­ams nem Bu­ka­res­te­zett, egy­sze­rűen csak be­mu­tatta, hogy ő mi­lyen show-t csi­nál.

A 7 legfontosabb hír a 7 napig tartó Sziget Fesztiválról

A 7 legfontosabb hír a 7 napig tartó Sziget Fesztiválról

Az idei Szi­get sokak sze­rint újra a régi fé­nyé­ben tün­dö­költ! Bár ez a tün­dök­lés kissé poros volt, de azért így is min­denki jól érez­hette magát!

Az idei Szi­get sokak sze­rint újra a régi fé­nyé­ben tün­dö­költ! Bár ez a tün­dök­lés kissé poros volt, de azért így is min­denki jól érez­hette magát!

A Készenléti Rendőrség is kivonult a Szigetre - FOTÓ!

A Készenléti Rendőrség is kivonult a Szigetre - FOTÓ!

Ren­ge­te­gen ér­kez­tek hét­főn Bu­da­pestre, ma lesz a Szi­get fesz­ti­vál mí­nusz egye­dik napja.

Ren­ge­te­gen ér­kez­tek hét­főn Bu­da­pestre, ma lesz a Szi­get fesz­ti­vál mí­nusz egye­dik napja.

Minden, amit Robbie Williams budapesti koncertjéről tudni lehet!

Minden, amit Robbie Williams budapesti koncertjéről tudni lehet!

Hét­főn ismét ha­zánk­ban lép fel a világ egyik leg­si­ke­re­sebb férfi szó­ló­éne­kese, Rob­bie Wil­li­ams.

Használt alsónadrágban mutogatta magát Robbie Williams - Fotó

Használt alsónadrágban mutogatta magát Robbie Williams - Fotó

Hiába a leg­si­ke­re­sebb férfi éne­kes, sokat nem költ al­só­ne­műre Rob­bie Wil­li­ams, hi­szen egy bő tíz­éves da­ra­bot hord most is.

5 megdöbbentő sztori a Budapesten koncertező Robbie Williams-ről

5 megdöbbentő sztori a Budapesten koncertező Robbie Williams-ről

Rob­bie Wil­li­ams vitán felül az idei Szi­get egyik leg­job­ban várt fel­lé­pője.

Rob­bie Wil­li­ams vitán felül az idei Szi­get egyik leg­job­ban várt fel­lé­pője. Nem vé­let­len, hogy a 41 éves vi­lág­sztár már a meg­ér­ke­zé­sé­nek is meg akarta adni a mód­ját. Rob­bie he­li­kop­ter­rel sze­re­tett volna meg­ér­kezni a Ha­jó­gyári-szi­getre.

Rosszfiúkból mintaapák, akiket a gyerekeik szelídítettek meg

Rosszfiúkból mintaapák, akiket a gyerekeik szelídítettek meg

A nem­zet­közi sztár­vi­lág leg­na­gyobb rosszfi­ú­i­ból egy csa­pásra sze­líd, ott­hon­ülő min­ta­apu­kák let­tek.

Szexuális zaklatással vádolják Robbie Williamséket

Szexuális zaklatással vádolják Robbie Williamséket

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk azt ál­lítja, hogy Rob­bie Wil­li­ams és neje, Ayda Field nem meg­fe­lelő módon vi­sel­ked­tek vele.

Egy­kori al­kal­ma­zott­juk azt ál­lítja, hogy Rob­bie Wil­li­ams és neje, Ayda Field nem meg­fe­lelő módon vi­sel­ked­tek vele. Zak­lat­ták.

Skalpvadász szelídítők

Skalpvadász szelídítők

A sztár­vi­lág szép­fi­ú­i­ról ál­ta­lá­ban el­mond­ható, hogy a nők őket akar­ják, a férfiak pedig olya­nok akar­nak lenni, mint ők. Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai azon­ban már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.

A sztár­vi­lág szép­fi­ú­i­ról ál­ta­lá­ban el­mond­ható, hogy a nők őket akar­ják, a férfiak pedig olya­nok akar­nak lenni, mint ők. Ko­runk leg­hír­hed­tebb skalp­va­dá­szai azon­ban már el­es­tek a csa­ta­me­zőn, és bol­dog há­zas­ság­ban élnek va­rázs­erejű höl­gyeik ol­da­lán.